Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 162
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wypadki drogowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
1998 Z. 64 43-50
PL W referacie scharakteryzowano złożone modele obliczeniowe samochodów: osobowego i ciężarowego. Model samochodu ciężarowego wykorzystano do symulacji typowych manewrów jezdnych. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń. Wskazano na możliwość wykorzystania opracowanych modeli samochodów do wspomagani[...]
EN The paper presents the extended model of a passenger car and a modelof a truck. The example results simulation of tipical car handling are shown.It is also pointed at practical usage of developed models of a car for reconstruction of a car accident.
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
1998 Z. 64 57-67
PL Po scharakteryzowaniu infrastruktury prezentowanego miasta przestawiono wyniki analizy statystycznej dotyczącej wypadkowości. Analiza ta obejmuje liczbę zdarzeń, udział wypadków w zdarzeniach, liczbę poszkodowanych przypadających na wypadek oraz procent zabitych na miejscu przypadający na jednego po[...]
EN Infrastructure of the town was presented. The number ofroad events and accidents, the number ofinjured and killed persons were analysed. The analysis for a time-periode 1988-95 was performed separatly for a town and for suburbian communitys. The authors and the causes ofthe accidents taked place in [...]
3
63%
Logistyka
PL Poniższy artykuł, podejmuje próbę przedstawienia i analizy problematyki dotyczącej wypadków drogowych od strony kosztów, jakie ponoszone są przez społeczeństwo. Analiza ta uwzględnia koszty wypadków, które wydarzyły się w miesiącach letnich poza obszarem zabudowanym. W materiale przedstawiono dane z[...]
EN The following article attempts to present and analyze issues relating to road accidents from the costs that are borne by society. This analysis takes into account the costs of accidents that occurred in the summer months outside such areas. The material presented data for the various summer months f[...]
4
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Niniejsza praca traktuje o konstrukcji programu komputerowego do wspomagania rekonstrukcji wypadków drogowych. Opis obejmuje zastosowany w programie obiektowy model reprezentujący poruszające się obiekty wraz z ich środowiskiem ruchu oraz ideę algorytmu symulacji.
EN The above concerns program for computer-aided reconstruction of car accidents. The subject of description in object-oriented model of moving objects and movement environment used in the program and also a skeleton of simulation algorithm.
5
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule podano główne założenia poczynione przy opracowywaniu programu komputerowego SMASH w ramach Projektu Badawczego Nr 9 T12C 087 10 Komitetu Badań Naukowych. Opisano przyjęte modele dla ruchu płaskiego i zderzenia pojazdów oraz podano filozofię działania programu.
EN The article presents the main assumptions developed while forming the SMASH Computer Program within the Scientific Program No 9 T12C 08710 of The Committee of Scientific Research. The accepted models for motion and car crashes as well as the philosopphy of program operation are describeb
6
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
1998 Z. 64 125-132
PL Piesi są uczestnikami ruchu drogowego, chociaż nie posiadają indywidualnego oświetlenia. To powoduje, że wiele wypadków drogowych z udziałem pieszych dzieje się po zmroku. Wówczas często jedynym żródtem oświetlenia pieszego są reflektory samochodu. Kiedy dokonywana jest rekonstrukcja wypadku, bardzo[...]
EN The pedestrian takes part in the traffic those hę hasn 't his own lamps. This is the reasou thut at night a lut ofroad accidents with pedestrian take place. The source oflight arę ofteii oniy head lights at this time. When the reconstruction ofaccident is madę, very importantis to know the distance [...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
1998 Z. 64 115-123
PL Świadkiem wypadku drogowego jest często pieszy uczestnik ruchu. Podczas przesłuchania pieszy proszony jest o podanie odległości. Ponadto pieszy każdorazowo ocenia odległość od nadjeżdżającego pojazdu, gdy przekracza jezdnię. W obu tych przypadkach trafność oceny odleglości przez pieszego jest bardzo[...]
EN A pedestrian often witnesses the road accident. Then it is important his opinion about distances.The pedestrian also estimates the distance, when he goes across a street. For person who makes the reconstruction of road accident it is important to know, what mistake can make the pedestrian when he es[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
1998 Z. 64 209-218
EN On the background of changes in transport in a whole country, voivodenship Wrocław and choosen cities the analysis of statistical data of road accidents is presented. Estimation of differences in road events presented by police sources and Voivodenship Statistical Service in relation to the quontity[...]
9
63%
Archives of Transport
PL W artykule opisano rezultaty poszukiwań modeli predykcji liczb wypadków na odcinkach przejść drogowych przez małe miejscowości i na odcinkach ulic. Celem podjętych badań była identyfikacja zbioru zmiennych, istotnych z uwagi na jakość modeli predykcji wypadków. Artykuł w części wstępnej zawiera najw[...]
EN The article describes the results of study whose focus was to elaborate prediction model s of accidents occurring on segments of roads passing through small towns and on segments of urban streets. The research aimed to identify the variabIes critical for the quality of accident prediction models. In[...]
10
51%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 11 45--47
PL Na posiedzeniu 8 stycznia 2013 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przedstawiła projekt Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 i zadecydowała o przekazaniu go do konsultacji społecznych. Po konsultacjach społecznych i rozważeniu wszystkich nadesłanych opinii powstani[...]
EN At the meeting of 8 January, 2013, the National Council for Road Traffic Safety presented a draft of the National Programme for Road Traffic Safety 2013-2020 and decided to subject it for public opinion. After considering all obtained opinions the final version of the Programme will be developed.
11
51%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 2 123-132
PL W artykule zawarto główne założenia i krótką charakterystykę modelu kierowcy wykorzystywanego w badaniach sytuacji przedwypadkowych. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na torze samochodowym Kielce oraz w symulatorze AutoPW na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Omówiono wyniki id[...]
EN This article presents a short description of the model of a driver and model of a vehicle used in the research into pre-crash situations. Results of the research obtained on the racecourse Tor Kielce in Miedziana Góra and on AutoPW simulator have been given. In this paper the identification of param[...]
12
51%
Drogownictwo
2001 nr 2 43-45
PL Największym problemem związanym z bezpieczeństwem ruchu na drogach są poszkodowani, czyli zabici i ranni.Straty zwiążane z poszkodowanymi są dominujące, ale ze względu na znacznie większą liczbę wypadków tylko ze stratąmaterialną, wynikające z nich straty są również istotne. Straty materialne są doś[...]
13
51%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 407-416
PL W ostatnich latach na polskich drogach obserwuje się gwałtowny wzrost liczby przypadków łamania przez kierowców lokalnych ograniczeń prędkości. Według policyjnych statystyk, jest to główną przyczyną zdarzeń drogowych. Celem niniejszej pracy jest próba ustalenia zależności pomiędzy prędkością pojazdó[...]
EN In the last year rapidly growing over speeding is observed on Polish roads. According to police reports, it is the main couse of accidents. The main aim of the work was an attempt to establish relationship between speed of vehicles and kind of light and period of green light, signalized on traffi[...]
14
51%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 5 134--136
PL W 2008 roku na polskich drogach było bezpieczniej. W porównaniu z 2007 rokiem odnotowano mniej wypadków, zabitych i rannych. Odnotowano również mniej kolizji. Niestety, nie zmniejszyła się liczba kierowców będących pod wpływem alkoholu. Na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego mamy wpływ my sami – [...]
EN The Polish roads in 2008 were considerably safer. In comparison to 2007 there were fewer accidents, deaths or injuries. Also fewer collisions were reported. Unfortunately, the number of drivers under the influence of alcohol did not decrease. Not only drivers have influence on the improvement of roa[...]
15
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
1998 Z. 64 31-47
PL W niniejszym opracowaniu przedstawiono możliwości wykorzystania standardowo montowanych w samochodach ciężarowych urządzeń kontrolno-pmiarowych, jakimi są tachografy - jako elementów systemu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dodatkowe możliwości wykorzystania tych urządzeń, jakie stworzyły si[...]
16
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
1998 Z. 64 49-80
PL W pracy przedstawiono wymagania, które spełnić powinno ogumienie w samochodzie. Na tej podstawie wskazano zakres niezbędnych badań laboratoryjnych i drogowych. Szczególną uwagę skupiono na rezultatach tych badań, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przedstawiono wyniki ba[...]
EN In this paper the requirements that should be fulfilled by car tires are presented. On that basis a range of necessary laboratory and road tests has been indicated. a particular attention has been focused on results of these tests which immediately affect the road safety. The results of experimental[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
1998 Z. 64 7-29
PL Pojęcie ruchu drogowego jako wieloelementowego ssystemu wymagającego jednolitego zarządzania. Powiązania funkcjonalne między elementami systemu. Wypadkowość drogowa i wypadek drogowy. Przykłady działań kompleksowych dla zwiększenia bezpieczeństawa ruchu drogowego. Etiologia wypadkowości drogowej i ź[...]
18
51%
Magazyn Autostrady
2007 Nr 4 14--16
PL Artykuł przedstawia problematykę zagrożeń spowodowanych obecnością drzew bezpośrednio przy drogach. Temat „niebezpiecznego” pobocza omówiony jest z perspektywy sytuacji w województwie warmińsko-mazurskim.
19
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono wyniki analiz głównych wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego w trzech sąsiednich krajach - Polsce, Niemczech i Czechach. Kraje te charakteryzuje znaczne zróżnicowanie parametrów sieci drogowej - m.in. największy (2%) udział autostrad w Niemczech oraz podobny wskaźnik roz[...]
EN The article presents the results of main indicators of road traffic safety analysis in three neighboring countries - Poland, Germany and Czech Republic. A wide diversity of roads network parameters characterize those countries, such as, highest number of highways in Germany (2%) and the similar indi[...]
20
51%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2005 z. 2/57 5--12
PL W artykule przedstawiono wiele przykładów zaczerpniętych z praktyki opiniowania wypadków drogowych w Instytucie Ekspertyz Sądowych, w których zaprezentowano różne niekonwencjonalne problemy, pojawiające się w pracy biegłego sądowego. Celem pracy było zwrócenie uwagi na to, że każdy wypadek nosi indy[...]
EN The article presents few cases taken from the opinion practise on road accidents, which are carried out in the Institute of Forensic Research. The cases present different kinds of unconventional problems what appear in the expert`s work. The aim of this article was to draw the attention to the fact,[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last