Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 162
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wypadek drogowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Poziom świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego pozostawia wiele do życzenia. Zwracamy uwagę czytelników na kilka istotnych aspektów praktycznych, prawnych i technicznych tego zagadnienia.
EN The paper describes technical and legal aspects of road accidents. The author explains also how to act when participating the accident.
2
100%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Każdego roku polskie drogi stają się sceną, na której rozgrywa się kilkadziesiąt tysięcy tragedii ludzkich. Wypadki drogowe stały się bardzo poważnym problemem społecznym, bowiem wiążą się nierozerwalnie z ogromnymi stratami, zarówno wymiernymi, jak i tymi niezwykle trudnymi do oszacowania, jakimi s[...]
EN The article concerns on the issue of road safety in Poland. The author describes the biggest threats, such as toohigh speed or drivers using alcohol and suggest solutions that could be helpful to eliminate these dangers.
3
100%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Różne elementy systemu człowiek-pojazd-droga mogą stwarzać okoliczności, które sprzyjają wypadkowi o różnej ciężkości. Ciężkość wypadku drogowego definiowana przez stan najdotkliwiej poszkodowanej ofiary jest zmienną losową o charakterze jakościowym, dlatego badania czynników, które mogą mieć wpływ [...]
EN The influence of some road geometrical parameters and characteristics of road vicinity on traffic safety has been identified and measured in the work. The real data of multi-vehicle accidents without pedestrians on non-urban roads for a chosen region of Poland is the object of the research. Logistic[...]
4
100%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2011 Nr 1 12-20
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wdrożeniem ogólnoeuropejskiego systemu automatycznego powiadamiania o wypadkach drogowych. Uwzględniono aktualny stan prawny, standaryzację i certyfikację w zakresie struktury systemu oraz zakres i sposób transmisji danych z pojazdu do Centrum Powiadam[...]
EN This paper describes some problems connected with introducing of paneuropean automatic accidents information system. Take into account legislation, standardization and certification status within the range structures of the system, range and manner of the data transmission from the vehicle to Public[...]
5
100%
Logistyka
PL Polska zajmuje niechlubne, czołowe miejsca w statystykach wypadków drogowych w Europie zarówno według liczby zabitych w wypadkach (w ostatnich latach około 5000) jak i wskaźnika zabitych na 100 wypadków. Norwegia natomiast mimo w dużej mierze górzystego terenu poprzecinanego fiordami - ostatnie miej[...]
EN Poland occupies infamous leading position is road accidents statistics as far as the number of victims (about 5000 in last few years) and the ratio of deaths per 100 road accidents are concerned. Norway, on the other hand, in spite of its natural mountainous terrain cut with fiords, has very low num[...]
6
100%
Archives of Civil Engineering
PL W analizie jakościowej mamy do czynienia z charakterystykami statystycznymi zmiennych, które mają wartości wyrażone zwykle w formie opisowej. Wartości te są znane pod nazwą kategorii klasyfikacji. Analiza jest oparta na tablicach wielodzielnych, zwanych również tablicami współzależności cechy. Praca[...]
EN Qualitative analysis deals with statistical characteristics of variables that having usually values of descriptive form. These values are known as classification categories. The analysis is based on a cross-classification table also called a contingency table. The paper presents the application of q[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2010 z. 67 31-38
PL Niniejszy artykuł przedstawia wyniki pomiarów prędkości poruszania się pieszych w różnym przedziale wiekowym (10-75 iat), z uwzględnieniem płci i techniki poruszania się oraz z uwzględnieniem specjalnych warunków ruchu, takich jak: prowadzenie dziecka za rękę, niesienie dziecka na ręku, niesienie wi[...]
EN This article presents the measurement results of movement speed of pedestrians. It takes into account the pedestrians in aged between 10 and 75, with reference to the sex and movement technique of the person as well as the special movement conditions, such as: leading a child hand in hand, carrying [...]
8
100%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 1-2 48--53
PL Stanem technicznym pojazdu określa się ogół pewnych cech, które pozwalają poruszać się danym pojazdem w bezpieczny sposób. Jest to oczywiście związane ze sprawnością podstawowych układów, za pomocą których kierowca panuje nad pojazdem w każdej chwili, zarówno w czasie jazdy, jak i postoju.
9
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 12 410-417
PL Ludzie często w życiu doświadczają sytuacji, z którymi trudno sobie poradzić. Wśród nich szczególną grupę stanowią sytuacje traumatyczne. Taką sytuacją jest np. wypadek drogowy. Obecnie wypadki drogowe uznaje się za jeden z największych problemów zdrowia publicznego. Świadczy o tym zarówno ogromna l[...]
EN People often experience unexpected and difficult situations to cope with. Some of them represent traumatic experience. This kind of situation includes a motor vehicle accident (MVA). Road accidents are recognized as a today's public health problem. It is not only evidenced by the great number of roa[...]
10
100%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 4 46--49
PL W niniejszym artykule autorzy przedstawią kilka praktycznych zagadnień związanych z problematyką dochodzenia przez osoby poszkodowane w wypadkach drogowych roszczeń odszkodowawczych od zarządców dróg.
11
100%
Magazyn Autostrady
2004 Nr 1-2 14--16
PL W numerze 3/2003 „MA” pisałem o drodze jako towarze, potem zaś (nr 4 i 5) o bezpieczeństwie biernym dróg. Tak się jakoś składa, że te dwa zagadnienia zaczynają się obecnie łączyć w jedno: jeśli potraktujemy drogę jako towar, a kierowcę jako klienta „konsumującego” ten towar, zaczynamy widzieć kwesti[...]
12
88%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 3 70-73
PL W pierwszej części artykułu autorzy przedstawiają w ogólnym zarysie problem bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu, w zależności od panujących warunków na drodze. W ostatnich kilkudziesięciu latach obserwujemy szybki rozwój transportu drogowego, co przekłada się na wzrost liczby pojazdów. [...]
EN In the first part of the article, the authors present a general outline of the problem of safety of unprotected road users, depending on the prevailing road conditions. In the past several years the rapid growth of road transport has been observed, which translates into an increase in the number of [...]
13
88%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2008 z. 4/71 35-46
PL Zaprezentowane w opracowaniu wyniki analiz działania oraz badań poduszek powietrznych w pojazdach samochodowych wskazują, że poduszki powietrzne stając się nieodłącznym elementem systemów ochrony użytkowników pojazdów mogą stanowić w wielu przypadkach niepotrzebne zagrożenie. W przypadku ich prawidł[...]
EN Results of the analysis and research of airbags in automobiles presented in the article indicate that airbags becoming standard element of passive safety for passengers can also be dangerous in some circumstances. Airbags properly applied efficiently improve the level of passengers passive safety. E[...]
14
88%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1310--1315, CD
PL W artykule omówiony możliwości wykorzystania klasycznych modeli trendu jako modeli jednoczynnikowych do modelowania liczby ofiar niechronionych uczestników ruchu w wypadkach drogowych w Polsce: liczby ofiar śmiertelnych, rannych i ofiar łącznie (rannych i zabitych). Jako zmienne niezależne rozpatryw[...]
EN The article discusses the possibilities of using classical models trend as univariate models for modeling the number of vulnerable road casualties in road accidents in Poland: the number of deaths, injuries and the victims in total (dead and injured). As a general independent variables were consider[...]
15
75%
Transport Samochodowy
2012 z. 4 21--28
PL Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na drogach świata rocznie ginie prawie 1,3 miliona osób, natomiast rannych zostaje pomiędzy 20, a 50 milionów. Na drogach UE rocznie dochodzi do 1,3 miliona wypadków, w których ginie ok. 43 000 osób, a 1,7 miliona odnosi obrażenia. W Polsce w 2011 roku doszło[...]
EN The World Health Organization estimates that annually the world roads claim nearly 1.3 million people killed, while there are between 20 and 50 million injured. The EU roads every year witness up to 1.3 million accidents, claiming about 43 000 people killed, and 1.7 million injured. In Poland in 201[...]
16
75%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Polskie drogi od wielu lat należą do najbardziej niebezpiecznych w Europie. Poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, oceniany przez pryzmat liczby wypadków, a przede wszystkim wskaźnika ofiarochłonności, stawia Polskę na jednym z ostatnich miejsc wśród krajów europejskich.
EN The article presents the traffic parameters, which can complement the road mobility characteristics in assessing the level of safety. An example of assessing the level of safety in urban traffic by the example of Radom.
17
75%
Journal of KONBiN
2008 No. 5 (8) 125-134
PL Artykuł ten pokazuje klasyfikację zderzeń samochodów z punktu widzenia najczęstszych wypadków drogowych oraz testów zderzeniowych. Skupiono się na bezpieczeństwie ruchu drogowego w Polsce oraz podjęto próbę analizy przyczyn występowania najczęstszych kolizji i ich skutków. Przedstawiono dane statyst[...]
EN This article offers classification of car collisions from the point of view of the most frequent accidents and crash tests. The most important problems are the consequences of incomplete control of a car. The article focuses on the safety of road traffic in Poland and presents an attempt to analyze [...]
18
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2007 z. 62 277-284
PL Wiele rodzajów wypadków drogowych jest efektem "nałożenia" się niezależnych czynników. Różne konotacje takiej hipotezy znajdujemy w literaturze bezpieczeństwa, a często yużywanym terminem jest wówczas "koincydencja" . Taka współbieżność przestrzenno-czasowa inicjuje sekwencję, której ostatnim ogniwe[...]
EN The road accidents very often come into existence as a result of "overlaping each other" of a different and independent factors. In this case it is often named by using a term "coincidence". It appears when we consider a concurrency of a randomly independent factors, having the influence over a curr[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2002 Z. 76 29-62
PL W artykule podano przegląd światowych i polskich ważniejszych programów komputerowych służących dla celów rekonstrukcji wypadków drogowych. Omówiono pokrótce mozliwość ich zastosowania oraz zwrócono uwagę na ich niedoskonałosci. Podano przykłady zastosowań.
EN Some examples of modelling car parameters for a total vehicles population when detailed data cannot be obtained have been given. The presented assumptions are necessary for the simulation of the motion of a vehicle, especially in reconstructing the car`s plane motion during accident.
20
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 10 161-165
PL Opisano system bezpieczeństwa wykorzystujący sieć GSM zaprojektowany do automatycznego przesyłu informacji o wypadku samochodowym. Analizowano możliwe przypadki zakłócenia lub przerw w komunikacji.
EN The emergency call system is a system using GSM network, which is designed for automatic transfer of information about a car accident to an emergency call center to ensure first aid for injured persons promptly. This transfer, unfortunately, may be disrupted under certain conditions, which are exper[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last