Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 173
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wymienniki ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Energetyka / Politechnika Śląska
1998 z. 130 47-63
PL W pracy przedstawiono rezultaty analizy termodynamicznej krzyżowoprądowego rurowego wymiennika ciepła ze sterowanym rozpływem strumienia czynnika podgrzewanego. Czynnik grzejący przemieszcza się w przestrzeni międzyrurowej, omywając poprzecznie rury, wewnątrz których przepływa czynnik ogrzewany. W [...]
EN In the paper the results of the thermal analysis of the tubular crossflow heat exchanger with steered distribution of the heated agent stream are given. The combustion gasesas the heating agent flow crosswise round the pipes in the intertubular space while the air as the heated agent flow inside the[...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 4, z. 22 1307-1314
PL Efektywność s wysokoobrotowego wymiennika ciepła zdefiniowana jako stosunek stmmienia ciepła wymienianego w regeneratorze, do strumienia, który zostałby wymieniony, przy tych samych parametrach wejściowych czynników w rekuperatorze przeciwprądowym o nieskończenie dużej powierzchni wymiany, została p[...]
EN Exchanger heat transfer effectiveness L compares the actual heat transfer rate Q = C^ (T^2 - T^i), to the thermodynamically limited, maximum possible heat transfer rate as would be realised in a counterflow regenerator of infinite heat transfer area Qmax . 0n the basis of this definition, e of the h[...]
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
PL Zmierzono elektrolitycznie średnie wartości konwekcyjnego współczynnika wymiany masy / ciepła przy pofalowanej skrajnej i środkowej płytce skróconego wirnika, z wewnętrzną nieruchomą przegrodą dwojakiego rodzaju, wysokoobrotowego regeneratora. Kanaliki wirnika - krótkie, zakrzywione, dyfuzorowe - mi[...]
EN Influence of presence of the stationary baffles in the rotor, made of corrugated sheets, on a convective mass / heat transfer of the regenerator with regard to rotation Mean convective mass / heat transfer coefficient was electrolytically measured with the use of the side- and the central rotor-shee[...]
4
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 2, z. 22 393-400
PL Praca zawiera opis metody obliczeń rozkładu temperatury i pola prędkości wilgoci w gruncie w otoczeniu rur gruntowego wymiennika ciepła pompy grzejnej. W oparciu o wyniki obliczeń przykładowych przeanalizowano wpływ ruchu wody gruntowej na strumień ciepła przejmowanego od gruntu w przykładowym wymie[...]
EN The method of solving the temperature and velocity fields in the ground surrounding tubes of the ground exchanger of a heat pump system is described in the paper. Influence of the moisture flow on the heat flux transferred from the ground in the exchanger is analysed basing on the results of exempla[...]
5
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 1, z. 22 137-144
PL Zaprezentowano model wrzenia pęcherzykowego w kanale rurowym. Przyjęto, że w przepływającym strumieniu płynu w kanale można wyróżnić dwa obszary: łaminamą podwarstwę przyścienną i rdzeń turbulentny. Założono, że podczas wrzenia pęcherzykowego wymiana ciepła w łaminarnej podwarstwie przyściennej odby[...]
EN A theoretical model of bubble boiling during the flow of refrigeration media in a tubular channel has been presented. The model enables the determination of the heat transfer coefficient and flow resistance. An essential feature of the model is that it accounts for components of the heat flux densit[...]
6
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 1, z. 22 199-206
PL W pracy rozpatrzono właściwości warstwowych struktur złożonych z miedzianej siatki i metalowych włókien o różnej długości ze względu na proces intensyfikacji wymiany ciepła. Nakładane na gładką powierzchnię warstwy były wytwarzane z wykorzystaniem procesów kontrolowanej dyfuzji w obecności atmosfery[...]
EN Properties of laminar structures composed of copper mesh and fibre have been investigated in the paper. Laminar coatings have been manufactured with use of diffusion processes in the presence of reducing gas agent. Thermal properties of three different structures have been analysed with the use of t[...]
7
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 1, z. 22 251-258
PL Przedstawiono wyniki badań przejmowania ciepła i spadku ciśnienia podczas wrzenia czynnika chłodniczego R 22 w przepływie wewnątrz rur poziomych. Badanymi rurami były: rura miedziana niskoźebrowana typu "micro-fin", rura ze stałi nierdzewnej śrubowoformowana, a także miedziana i stalowa rura gładka.[...]
EN Results of heat transfer and pressure drop investigations during flow boiling of R 22 inside horizontal smooth, corrugated and micro-finned tubes are presented. Outside diameter of each tube was about 10 mm. Saturation temperature was set 0°C, inlet quality was 0 and outlet quality was 0,7. In compa[...]
8
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2001 z. 190 281-287
PL W niniejszej pracy przedstawiono nową metodykę wyznaczania średnich współczynników wnikania ciepła w wężownicowych przeponowych wymiennikach ciepła typu rura w rurze. Obliczenia przeprowadzone zostały dla szerokiego zakresu objętościowych natężeń przepływu i zmian temperatur czynników: grzewczego i [...]
EN A method which allows numerical calculations unknown parameters in correlation formulas for Nusselt number and calculations of heat transfer coefficient was presented. The values of unknown parameters and heat transfer coefficiets were detemined on the hot and cold fluid side simultaneoously. Calcul[...]
9
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2002 nr 10 404-412
10
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2002 nr 11 454-455
11
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2002 nr 6-7 223-228
12
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
EN In this paper the procedure of measurement as well as the method of calculation of selected quantities for the cross flow fan - heat exchanger system performance, according to the UE rules, have been proposed. Some assumptions simplifying very complicated formulas should be verified experimentally s[...]
13
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/3 1753-1758
PL Praca dotyczy optymalizacji wymienników ciepła (SWC) o ustalonej strukturze. Opracowano oryginalny model optymalizacyjny SWC uwzględniający wpływ temperatury na wartości ciepła właściwego (Cp), poprzez tzw. segmentację. Model ten został zaimplementowany w programie komputerowym do optymalnej modyfik[...]
EN The work deals with optimisation of heat exhanger network (HEN) of fixed structure. An optimisation model of HEN has been developed. The model accounts for temperature influence on heat capacity (Cp) values by the so called stream segmentation. The model has been coded into a software for optimal re[...]
14
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 582--586
EN The paper discusses the problem of placing horizontal shelves on the heating effect and performance of radiator. Results of invstigations shown clearly that the best option is a window without sills. Such configuration asures maximum efficiency. The smaller width of window sill, the higher efficienc[...]
15
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 3 83-84
PL Przedstawiono wyniki obliczeń mających na celu dobór prędkości cieczy dla minimalizacji kosztów wymiany ciepła w wymiennikach ciepła. Przedstawiono algorytmy obliczeń dla wymienników ciepła: płaszczowo-rurkowego, płytowego, spiralnego. Zaproponowana metoda szacowania kosztów względnych wymiany ciepł[...]
EN Calculations results for the determination of liquid velocity in a heat exchanger leading to minimization of heat transfer costs are shown in the paper. Algorithms are presented for shell and tubes, plate and spiral heat exchangers. The proposed method of the cost estimation gives good results in ca[...]
16
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono próbę zastosowania teorii wymienników wieloczynnikowych do modelowania pola temperatury w komorze pieca przepychowego. W rozpatrywanym modelu piec przepychowy traktowano jako wymiennik przeciwprądowy, czteroczynnikowy gdzie czynnikami są wsad, spaliny oraz woda chłodząca. Radia[...]
EN The paper presents an application of theory of poly-stream heat exchangers to modelling temperature field in pusher type furnace chamber. The furnace is analysed as counter-current, four-stream heat exchanger, where the following components are taken in to account: bath, combustion gases and cooling[...]
17
80%
Przemysł Spożywczy
PL Tworzenie się osadów w zakładach przetwórstwa mleka jest główną przyczyną postępującego spadku wydajności i efektywności produkcji. Osady mlekowe obniżają wydajność cieplną gdyż ograniczają zarówno przekazywanie ciepła jak i przepływ płynu. W artykule przeprowadzono analizę czynników biorących udzia[...]
EN Deposit formation in milk processing plants is the main cause of a progressive decline in their efficiency and performance. Milk deposits are poor thermal conductors and restrict both heat transfer and fluid flow. In the work, factors involved in process of milk deposit formation, as influenced by h[...]
18
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2010 nr 9 370-375
PL W pierwszej części artykułu zawarto opis budowy skraplaczy chłodzonych powietrzem. Przedstawiono stosowane rozwiązania konstrukcyjne i materiały oraz podano typowe dla tych aparatów parametry konstrukcyjne i cieplno-przepływowe. Przedstawiono zależności służące do przeprowadzenia obliczeń cieplnych [...]
EN The design of air-cooled condenser is described. Technology materials and typical parameters are presented. Methods of thermal calculations of such heat exchangers are given. The example of heat capacity calculation for given heat exchanger is attached. The second part of paper will deal with liquid[...]
19
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2010 nr 9 376-380
PL W części pierwszej publikacji omówiono budowę, działanie i klasyfikację dwufazowych, termosyfonowych wymienników ciepła (DTWC), a są to: termosyfony rurowe (proste), termosyfony pętlowe oraz termosyfony rurowo-pętlowe. Przedstawiono konstrukcję prototypowego DTWC. W części drugiej artykułu przedstaw[...]
EN In the first part of paper the design and operation of different types of two-phase thermosiphon heat exchangers are described in special regard to straight, loop and straight-and-lop thermosiphons. The prototype of two-phase thermosiphon is presented. In the second part of paper the results of hea[...]
20
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 5 222-224
PL Omówiono badania wymienników ciepła o skomplikowanej geometrii (tzw. corrugated geometry) z wykorzystaniem metody PIV. Uzyskane rozkłady wektorowe oraz pola prędkości przepływu planuje się wykorzystać podczas symulacji przepływu w tej geometrii. Metoda PIV będzie walidacją wyników symulacji komputer[...]
EN A research on heat exchangers with complex geometry (so-called corrugated geometry) has been discussed by using the PIV method. The resulting distributions of vector and velocity field are planned to be used during simulation of the flow in this geometry. The PIV method is provided for results valid[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last