Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wymiana handlowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Autorka w swoim referacie przedstawiła obawy jakie towarzyszyły polskim analitykom w prognozowaniu salda obrotów artykułami rolno-spożywczymi po uzyskaniu członkostwa w Unii Europejskiej. Dostosowanie do wymogów sanitarnych i weterynaryjnych przedsiębiorstw przetwarzających artykuły rolne uznane zos[...]
EN In her report, the author has put forward the fears which have accompanied Polish analysts forecast of agricultural good's turnover after Poland was granted membership into the European Union. The adaptation of sanitary and veterinary requirements by enterprises which process farm products is a cond[...]
2
100%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2016 Nr 2 129--133
PL Według danych Tureckiego Ministerstwa Rolnictwa popyt na żywność wzrastał w latach 2007-2012 o 14%, a w kolejnych latach po ok. 6% rocznie [6]. Tendencja ta ma się utrzymać także w latach 2016-2017. Polska w ostatnim okresie zajmuje 18 miejsce pod względem importu oraz 21 pod względem eksportowym wś[...]
EN According to the data of the Turkish Ministry of Agriculture, the food demand increased both during the 2007-2012 period (14%) and during following years (6% per year). The tendency is expected to be observed also during 2016-2017 period. Poland, among Turkey trade partners, is currently 18th countr[...]
3
100%
Logistyka
2017 nr 3 62--65
PL Wywiad o zmianach w logistyce z dr. inż. Grzegorzem Lichocikiem, Prezesem Dachser w Polsce, członkiem Rady GS1 Polska.
4
100%
Logistyka
2019 nr 4 37--38
PL Badania i analizy prowadzone przez światową organizację GS1 wskazują na to, że kluczowym elementem wpływającym na opłacalność wymiany handlowej jest prawidłowe przygotowanie danych produktowych.
5
100%
Logistyka
2019 nr 2 40--40
PL Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku oraz późniejsze przystąpienie naszego kraju do strefy Schengen na przełomie lat 2007 i 2008 było początkiem prawdziwej rewolucji, również - a może nawet głównie – logistycznej. Dziś, po piętnastu latach od dołączenia Polski do projektu Zjednoczonej [...]
6
88%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono zmiany zachodzące na rynku transportu morskiego pod wpływem recesji i ożywienia gospodarczego w latach 2008-2009. W wyniku recesji bez pracy było pond 500 kontenerowców (12% stanu światowej floty) o łącznej pojemności około 1,5 mln TEU, a armatorzy zakończyli 2009 r. ze stra[...]
EN In the article the author presents the changes in the container shipping market due to the influence of the global economy recession and recovery in 2008-2010. As a result of recession more then 500 containerships are idle (12% world container fleet) with the global capacity 1,5 million TEU. Thereby[...]
7
88%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
1999 nr 10 219-220
8
75%
Przegląd Papierniczy
2010 R. 66, nr 6 305-312
9
75%
Przemysł Spożywczy
10
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2015 z. 62 107--117
PL Celem opracowania jest analiza warunków wymiany handlowej powstałych w wyniku akcesji Polski do Unii Europejskiej. Doświadczenie empiryczne wskazuje, iż znaczna część dotychczasowych eksporterów w okresie dekoniunktury bardzo dobrze wykorzystało szanse wejścia na rynki zagraniczne i zwiększenia doty[...]
EN This article attempts to verify the hypothesis that the new trading conditions have a significant impact on the dynamics and structure of the Polish trade turnover.
11
75%
Logistyka
PL Sprawna wymiana handlowa wymaga efektywnego transportu. W sferze zaopatrzenia zainteresowaniem cieszą się tzw. rynki niskokosztowe(low-cost country sourcing LCCS). Celem referatu jest zaprezentowanie wyników badań prezentujących stanowisko firm produkcyjnych i handlowych, zaopatrujących się na rynka[...]
EN Effective trade exchange requires efficient transport. In the area of supply of interest is known socalled markets for low-cost (low-cost country sourcing LCCS). The aim of this paper is to present the results of presenting the position of manufacturing and trading companies that supply the Asian ma[...]
12
75%
Przegląd Papierniczy
2016 R. 72, nr 6 353--354
13
75%
Przegląd Papierniczy
2016 R. 72, nr 6 347--350, 352
14
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2157-2162
PL Branża odzieżowa i jej rynek zbytu jeszcze nie tak dawno była zdominowana przez bardzo podobne ubiory. Producenci kierowali się założeniem, że nie będzie problemu ze zbytem przez funkcjonowanie chłonnego, wschodniego rynku, który był w stanie przyjąć każdą ilość produktów. Gdy nastąpił przełom gospo[...]
EN Not so long ago, the market in the clothing industry was dominated by a very similar clothing. Manufacturers were guided by the assumption that there will be no problem with selling the functioning of the lymphatic, eastern market, which was able to accommodate any number of products. When economic [...]
15
75%
Przegląd Papierniczy
2019 R. 75, nr 1 15--17
16
63%
Przemysł Spożywczy
PL W ostatnich latach Chiny stały się jednym z najważniejszych rynków świata. Stopniowemu otwarciu gospodarki chińskiej na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. towarzyszyło rosnące zainteresowanie zagranicznych inwestorów, którzy lokowali tam miliardy dolarów przyczyniając się tym s[...]
EN In the recent years, China has become one of the most important markets of the world. Gradual opening of the Chinese economy on the turn of seventies and eighties of the XIX c. was accompanied by a growing interest of foreign investors, who invested there billions of dollars, contributing to the pro[...]
17
63%
Logistyka
2015 nr 4 6605--6612, CD2
PL W publikacji podano istotę zezwoleń na przewozy międzynarodowe jako podstawowego dokumentu ich realizacji. Opisano zasady wykonywania przewozów wewnątrzunijnych, które wynikają z jednolitego rynku transportowego, a zatem nie wymagają uzyskania specjalnych uprawnień. Odmienna sytuacja występuje w prz[...]
EN The publication presents the essence of the permits for international transport as an essential document for its conduct. It describes the principles of conducting intra-EU transport, which result from a single transport market, and therefore does not require special entitlements. A different situat[...]
18
51%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Przedmiotem artykułu jest system operacyjny terminala kontenerowego, który jest bardzo dobrym przykładem logistycznej współpracy różnych ogniw ciągu związanego z obrotem towaru w kontenerach. Współpraca ta i zależności ją charakteryzujące zostaną przedstawione na przykładzie systemu operacyjnego TOS[...]
EN The subject of the article is a container terminal operating system, which is a very good example of cooperation between the various logistics-related cells within the turnover of goods in containers. This cooperation and relationships characterizing it will be presented on the example of TOS operat[...]
19
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1372--1376, CD
PL W artykule zaprezentowane zostały możliwości przewozowe w globalnym łańcuchu dostaw, który uwzględnia wymianę handlową z Chinami. Opisano specyfikę tego regionu zaopatrzeniowego, wskazano czynniki, które przyczyniły się do jego dynamicznego rozwoju. Ponadto odniesiono się do danych, które prognozują[...]
EN Paper discussed the transportation possibilities in the global supply chain, which takes into account trade with China. The specificity of this supply region was described. Then the factors that contributed its dynamic development were identified. Later in the paper are discussed the concept of tran[...]
20
51%
Przegląd Papierniczy
2008 R. 64, nr 9 493-496
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last