Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 639
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wymiana ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2001 nr 6-7 225-228
2
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2001 nr 8 286-292
3
63%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono rezultaty numerycznego rozwiązania równania przewodzenia ciepła (r.Kirchoffa) dla przypadku dwuwymiarowego modelu przepływu czynnika grzewczego przez gruntowy wymiennik ciepła. Analizę wykonano przy założeniu stałego przepływu dla wybranego modelu wymiennika. Szczególny nacisk [...]
EN This work contains results of numeric solutions of heat transfer (Kirchoff e.) for two dimensional model of heat media flow in ground heat exchanger. Analysis is based on postulations: - flow is constant, laminar and time independent. The special attention was pay to an establishing ascendancy betwe[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
5
63%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono wpływ parametrów strukturalnych upakowanego złoża na jego przewodnictwo cieplne, na przykładzie złoża kul. Jako parametry strukturalne przyjęto porowatość złoża oraz wielkość pola powierzchni aktywnych kontaktów między ziarnami z kolejnych warstw ziaren w złożu. Przewidywania wynikając[...]
EN An influence of structural parameters of packed bed on its thermal conductivity has been presented utilizing a model packed bed of spheres. The porosity and the active contact surface area have been used as the structural parameters. Predictions resulting from the own model of heat transport in pack[...]
6
63%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych nad intensyfikacją procesu wymiany ciepła w złożu fontannowym w zanurzonym w nim elementem termicznym. Omówiono sposób wymiany ciepła w złożu fluidalnym składającym się z cząstek, które w trakcie trwania procesu zmieniają swój stan skupienia. Prze[...]
7
63%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zaprezentowano model teoretyczny diody termicznej ogrzewanej od dołu i z boku. Analizę wymiany ciepła i ruchu płynu oparto na modelu jednowymiarowym. Przedstawiono również rozkłady temperatur i profil strumienia masy czynnika w ruchu turbulentnym. Zaprezentowano wpływ geometrii obiegu na strumień m[...]
EN The idea of the "thermal diode" is based on the natural circulation of the fluid around the closed-loop thermosyphon. A model of the "thermal diode" heated at the bottom and from one side are presented. Fluid flow and heat transfer analysis is based on a one-dimensional model. The temperature distr[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 7 155-160
PL W pracy opisano możliwości intensyfikacji wymiany ciepła przy wrzeniu w wyniku zastosowania mikropowierzchni strukturalnych. Na podstawie wyników badań eksperymentalnych wrzenia wody i etanolu na powierzchniach z mikropokryciem siatkowym zweryfikowano wybrany model procesu wrzenia.
EN The possibility of boiling heat transfer enhancement using microstructural coatings has been described in the paper. Experimental results of water and ethanol boiling heat transfer on woven mesh screen coatings have been used to verify a selected model of the boiling process.
9
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 7 29-34
PL Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wymiany ciepła przy wrzeniu na powierzchniach grzejnych pokrytych miedzianymi, włóknistymi warstwami porowatymi. Badania prowadzono dla wrzenia w dużej objętości wody destylowanej, etanolu oraz czynników chłodniczych R-113 i R-123, dla warstw o porowatośc[...]
EN Boiling heat transfer on the surface covered with the copper fibrous porous layer was investigated. The experiment was carried out for the pool boiling of distilled water, ethanol, R-113 and R-132, for layers with porosity of 40, 70 and 85%. A significant heat transfer enhancement was revealed in co[...]
10
63%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Przeprowadzono badania doświadczalne wymiany ciepła między zewnętrznymi powierzchniami równomiernie grzanych rur poziomych i nachylonych do poziomu, umieszczonych jedna nad drugą w płaszczyźnie pionowej, a powietrzem otaczającym taki układ. Główną uwagę zwrócono na wpływ obecności dolnej grzanej rur[...]
EN Experiments were performed to study the interactive natural convection heat transfer from an array of uniformly heated horizontal and inclined cylinders situated one above the other in a vertical plane. The special attention was focused on the fact that the presence of the lower cylinder gave rise t[...]
11
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu różnych technologii wykonania bimetalowych rur żebrowanych na sprawność wymiany ciepła od strony powietrza chłodzącego. Badania przepływowo-cieplne przeprowadzono dla 4 następujących typów rur: G żebra nawijane taśmą w rowku wykonanym w rurze rdzeniowej, E ożebrowan[...]
EN The effect of various attachment technologies of aluminum fins to the carbon steel core tube on the airside performance of finned tube bundles has been investigated. The experiments were performed on four staggered six rows finned tubes bundles placed horizontally in the test section 360x360 mm. In [...]
12
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 1, z. 22 145-152
PL Praca przedstawia wyniki symulacji komputerowej przepływu w rurze z różnymi wkładami spiralnymi przy użyciu nowoczesnego kodu o nazwie CFX (AEA Technołogy). Przeprowadzone symulacje dotyczą burzliwego przepływu z wymianą ciepła, który w przeszłości badany był w KTCiCh eksperymentalnie. Symulacje kom[...]
EN Heat transfer and friction (pressure drop) characteristics in circular tube fitted with regularly spaced twisted tape elements, have been simulated using code CFX 4.2 of AEA Technology. Turbulent flow of water at room temperature was considered. The swirl was generated by regularly spaced twisted ta[...]
13
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 2, z. 22 653-660
PL W artykule przedstawiono analizę dokładności pomiaru głównych składowych tensora przewodności cieplnej materiału o właściwościach ortotropowych, wyznaczanych metodą porównawczą w zmodyfikowanym układzie prętowym, z wykorzystaniem rozwiązania zagadnienia odwrotnego przewodzenia ciepła (RZOPC). Zaprop[...]
EN This paper presents estimation of errors for determination of two components of orthotropics thermal conductivity. Solution of inverse heat conduction problem is applied the comparative method with modified measurement system is used to determine two components of thermal conductivity. Numerical met[...]
14
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 3, z. 22 1043-1048
PL W mniejszej pracy badano efekt zmian kształtu profilu prędkości w przekroju wlotowym rury na odległość przejścia laminarno-turbulentnego. W obliczeniach uwzględniano trzy różne profile: profil walcowy, profil ściętego stożka kołowego i profil potęgowy.
EN The change of fluid velocity profile in the inlet cross-section of the pipe and its influence on heat transfer and the localisation of laminar-turbulent transition have been presented in the paper. Three kinds of profile were taken into consideration in computations: cylindrical profile, truncated c[...]
15
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 3, z. 22 939-950
PL Jednym z podstawowych uwarunkowań wpływających na zmiany parametrów gazu podczas jego przepływu w kanale jest wymiana ciepła (dq=^ 0) pomiędzy gazem oraz źródłami zewnętrznymi. Nawet w kanale beztarciowym obserwuje się zmiany nie tytko temperatury T gazu, ale także jego ciśnienia p oraz objętości wł[...]
EN A general classification of the possible flow cases has been elaborated (fig. 2) in the first part of the paper. Heat transfer (dq ^ 0) between external heat source and the gas flowing in a diathermic channel influences fundamentally the flow functions and the changes of the gas parameters along the[...]
16
63%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2002 nr 3 118-120
17
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1998 Nr 1 11-11
18
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
EN This article presents construction, principle of operation and mathematical model of a free-standing electric superficial heater storage. This paper demonstrates non-linear mathematical model which take into consider at in all variables. The article present the thermal characteristic of an electric [...]
19
63%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Dokonano analizy wymiany ciepła podczas skraplania czynników chłodniczych w kanałach rurowych. Przedstawiono wybrane zależności eksperymentalne do wyznaczania średniej i lokalnej wartości współczynnika przejmowania ciepła wraz z oceną ich przydatności w praktyce inżynierskiej. Uzyskane wyniki oblicz[...]
20
51%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2008 nr 1 5-6
PL Znajomość rozkładu temperatury gruntu ma zasadnicze znaczenie w wielu dziedzinach, np. przy projektowaniu i eksploatacji systemów ogrzewania opartych na pompie ciepła, dla której dolnym źródłem jest właśnie grunt. Na wydajność gruntowego wymiennika ciepła istotny wpływ mają właściwości cieplne grunt[...]
EN Knowledge of temperature distribution in soil plays important role in various applications, e.g. design and operation of heating systems based on ground heat pumps. The thermal capacity of ground heat exchangers depends on various properties of soil such as: specific heat, thermal conductivity, and [...]
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last