Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wykrywanie krawędzi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 12 1520-1522
PL Jednym z problemów w cyfrowym przetwarzaniu obrazów jest detekcja krawędzi, która redukuje ilość danych i filtruje część informacji, zachowując ważne własności struktur znajdujących się na obrazie. Do tego celu wykorzystuje się wiele metod. Jedną z nich, bardzo często wykorzystywana jest metoda opar[...]
EN This paper presents differential approximation of the two-dimensional Laplace filter. The proposed algorithm is based on 9- point square lattice. The used transformation Z reduced this problem to 2-D digital filter optimisation. The optimisation is based on the criterion of maximal compatibility of [...]
2
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 113-114
PL W pracy dokonano porównania czterech wybranych metod gradientowych do określania krawędzi obrazów pęcherzyków gazu uzyskanych na fotografiach. Dla użytych obrazów testowych i rzeczywistych najlepsze rezultaty otrzymano metodami Sobela i Canny'ego. Jednak ostateczny wynik jest zależny od wartości par[...]
EN In this paper a comparison of four gradient methods for gas bubbles edge detection was made. For the test and real images used in investigations the best results were obtained in case of Sobel and Canny methods. However the final result is dependent upon values of method parameters.
3
100%
Spektrum
2008 nr 3-4 I-V
PL Zaprezentowano wyniki pracy nad sprzętowym wykrywaniem krawędzi w obrazie termowizyjnym zrealizowanym z zastosowaniem układu FPGA. Wykrywanie krawędzi jest jedną z metod cyfrowego przetwarzania obrazu. Przedstawiono wyniki symulacji i testów sprzętowych filtru wykrywającego krawędzie.
EN Presented are results of research work on equipment method of edge detection in thermovision images based upon FPGA system application. Edge detection is one of digital image processing methods. Described are results of simulations and equipment tests of the edge detecting filter.
4
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2018 No. 96 243--254
PL Wykrywanie krawędzi jest pierwszym etapem w cyfrowym przetwarzaniu obrazów. Operacja ta polega na usunięciu informacji takich jak kolor czy też jasność, a pozostawieniu jedynie krawędzi. Efektem tej operacji jest znaczna redukcja ilości danych do dalszej analizy. Pozwala to na zastosowanie w następn[...]
EN Edge detection is the first step in digital image processing. This operation involves removing information such as colour or brightness and leaving edges. This data size reduction makes that the data amount for the further analysis is significantly smaller. This allows to use more complex algorithms[...]
5
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2019 No. 100 99--110
PL W artykule zaprezentowano projekt architektury oraz sprzętową implementację toru przetwarzania obrazu dedykowanego do wykrywania przewodów napowietrznych w czasie rzeczywistym. Detekcję przewodów zaimplementowano w postaci potokowej procedury sprzętowej przy użyciu algorytmów wykrywania krawędzi, a [...]
EN The paper presents the architecture design and hardware implementation of a custom image processing module dedicated for detection of high voltage lines in real time. It has been implemented in the form of a pipelined hardware procedure using edge detection and reduction algorithm. The design was te[...]
6
88%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2018 No. 96 255--266
PL W pracy przedstawiono opracowany algorytm rozpoznawania oraz lokalizacji przewodów linii wysokiego napięcia na podstawie obrazu horyzontalnego. Procedura detekcji przewodu została podzielona na trzy etapy. Pierwszy etap zawiera algorytm wykrywania krawędzi wykazujący największą czułość na krawędzie [...]
EN The paper presents the algorithm for recognizing and locating high voltage power lines with the use of horizontal images. The algorithm has the highest sensitivity to horizontal edges and at the same time is insensitive to vertical edges. The first stage includes an edge detection algorithm. The sec[...]
7
75%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 7 229-236
PL W modelowaniu procesów cieplno-mechanicznych zachodzących w produktach rolniczych konieczna jest znajomość ich geometrii. Opracowano w związku z tym oryginalny system informatyczny do wykrywania krawędzi na cyfrowych obrazach przekrojów dowolnego obiektu oraz do automatycznego tworzenia siatki trójw[...]
EN In modeling thermo-mechanical processes in agricultural products it is important to know their external and internal geometry. An original software was developed for detecting edges in digital images of sections of an arbitrary object and for automatic generating of a mesh of 3D isoparametric finite[...]
8
75%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2001 Vol. 2, Part. 1 MI169--MI176
EN This work investigates the use of some features computed using the Hough Transform as a criterion for image similarity evaluation based on picture retrieval. The method is based on a modified Hough Transform and used to approximate edges detected in the input image with straight lines. We consider r[...]
9
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Automatyczne przetwarzanie obrazów mikrostruktur pozwala istotnie przyspieszyć analizę statystyczną wielkości ziaren. Jest to jednak zadanie trudne w przypadku tego typu obrazów ze względu na występujący szum pomiarowy oraz częste zróżnicowanie wielkości poszczególnych ziaren. Niniejszy artykuł prze[...]
EN Automatic processing of microstructures images allows to simplify and optimize a process of statistical analysis of material grains size. Nevertheless, this task is still very difficult, because of superimposed noise and sophisticated shapes and sizes of analyzed grains. This paper presents a new al[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2018 Nr 61 49--52
PL W artykule przedstawiono projekt architektury oraz implementację układową toru przetwarzania wstępnego obrazu z modułem detekcji krawędzi. Układ został zaimplementowany w FPGA Intel Cyclone. Zrealizowany moduł wykorzystuje pięć wybranych algorytmów wykrywania krawędzi, w tym Robertsa, Sobela i Prewi[...]
EN The paper presents FPGA implementation details of the hardware image processing block with the edge detection module. In the implemented video processing module we use five selected edge detection algorithms, including Roberts, Sobel and Prewitt. The structure was synthesized and packed using hardwa[...]
11
75%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2006 T. 10, z. 3 313-321
PL W artykule przedstawiono algorytm detekcji krawędzi do oceny komputerowej jakości przędzy. Zaproponowany algorytm i metoda pomiarowa pozwala na rzeczywiste wyznaczenie długości odstających włókien oraz ich liczby. Rozwiązanie to wnosi nową jakość do pomiarów włochatości przędzy.
EN The article describes the algorithm of the edge detection in the computer application of the assessment of yarn quality. The proposed algorithm and the measurement method allows the real setting of the length and number of the protruding fibres. That solution introduces a new quality to the measurem[...]
12
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2011 Vol. 22 423--436
EN Reconstruction of three dimensional models of objects from images has been a long lasting research topic in photogrammetry and computer vision. The demand for 3D models is continuously increasing in such fields as cultural heritage, computer graphics, robotics and many others. The number and types o[...]
13
63%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN In this paper the problem of accurate edge detection in images of heat-emitting specimens of metals is discussed. The images are provided by the computerized system for high temperature measurements of surface properties of metals and alloys. Subpixel edge detection is applied in the system consider[...]
14
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2007 Vol. 17a 217--227
PL Najpóźniej do 2009 roku Polska musi dostosować sie do reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) UE, według której ju od roku 2005 lub 2006 funkcjonuje część państw członkowskich. Reforma ta jest ukierunkowana na zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi. Zaproponowano wiele wytycznych, którymi [...]
EN By the end of 2009, Poland has to comply with the Common Agricultural Policy (CAP) reform which has already been followed by some of UE countries, since 2005 or 2006. The objective of this reform is to achieve sustainable management of natural resources. Many rules were proposed to farmers who have [...]
15
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2008 Vol. 18a 323--332
PL Morfologia matematyczna stanowi zbiór nieliniowych operacji, umożliwiających zmianę struktury obrazu cyfrowego. Jej specyficzna natura pozwala na przetwarzanie obrazów w zależności od kształtu, wielkości, tekstury czy sąsiedztwa obiektów obecnych na zdjęciu. W artykule przedstawiono wyniki uzyskiwan[...]
EN The paper presents results of a research project concerning the application of mathematical morphology in remote sensing. Mathematical morphology was developed created in the 1960s by two Fench scientists: Jean Serra and George Matheron. Since then, the great progress in this discipline has led to t[...]
16
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule zaprezentowano badania prowadzone w Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Krakowskiej, nad wykrywaniem uszkodzeń produkcyjnych zaworów. Zawarto opis stworzonego oprogramowania służącego do sprawdzania obecności oraz poprawności zamontowania elementów zaworów. Wirtualne stanowisko[...]
EN This paper focuses on the research carried out in the Institute of Applied Informatics of the Cracow University of Technology, targeting the full detecting damage in valve. In the paper one can find a description of own application created to verify the valve. Virtual test stand has been created usi[...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono autorskie stanowisko rejestrujące położenie przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej. Dodatkowo zaprezentowano wyniki pomiarów zarejestrowanych w długim przedziale czasu wraz z możliwościami potencjalnego zastosowania ich dla wspomagania procesu eksploatacji sieci [...]
EN The article presents the position of a original instrument for recording the position of wires on overhead power lines. In addition, presents the results of the measurements recorded over a long period of time, along with the capabilities of their potential application to support electricity grid op[...]
18
63%
Electronics and Telecommunications Quarterly
EN The aim of this paper is to describe in detail the hardware implementation of the lane detection algorithm presented at 15th International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems". During introductory research several approaches to edge and line detection were analyzed, which res[...]
19
63%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2014 Vol. 23 69--76
EN This paper presents a multistep approach for segmentation of micro tomography images. Various images of porous structures were studied. Proper segmentation of that images is necessary to create 3D models of these structures. The introduced algorithm concerns finding the proper way of image filtering[...]
20
63%
Acta Mechanica et Automatica
PL W artykule testowano i analizowano metody wykrywania krawędzi w środowisku programowym Matlab’a. Skupiono się głownie na metodach gradientowych. W celu uproszczenie informacji zawartej w zarejestrowanych obrazach (klatkach) zaproponowano, także opis analityczny wykrywanych krawędzi – przeszkód (t[...]
EN In the article the methods for edge detection in the Matlab’s software environment were tested and analyzed. The primary focus is placed on the gradient methods. In order to simplify the information comprised in the registered images (frames) an analytical description of the detected edge-obstacl[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last