Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wykres indykatorowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Silniki Spalinowe
PL W artykule dokonano analizy przebiegu wydzielania się ciepła w cylindrze silnika wysokoprężnego z wtryskiem bezpośrednim. Badania prowadzono dla dwu różnych strategii wtrysku, tj. konwencjonalnego wtrysku jednokrotnego potrójnego wtrysku realizowanego za pomocą systemu common rail. Przedstawiono rów[...]
EN In the paper the rate of heat release analysis in direct injection diesel engine has been presented and discussed. The research has been carried out for two different injection strategies, i.e. for conventional single-phase injection and for triple-phase injection executed by a Common Rail injection[...]
2
100%
Diagnostyka
2004 Vol. 32 15-18
PL W artykule przedstawiono ocenę wrażliwości diagnostycznej przebiegu ciśnienie indykowanego na wybrane uszkodzenia aparatury wtryskowej średnioobrotowego okrętowego silnika spalinowego. Wykorzystano wyniki badań silnika typu Sulzer 3Al 25/30. Przebiegi ciśnienia rejestrowano za pomocą indykatora elek[...]
EN The paper presents estimation of diagnostic sensivity of indication diagram for fuel injection system faults of marine medium speed diesel engine. The experience data has been collected during the test at the Sulzer 3Al 25/30 engine. The indication diagram has been collected by electronic indicator[...]
3
100%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 319--323
PL Jednym z głównych problemów diagnostycznego wykorzystania wykresów indykatorowych jest miejsce umieszczenia czujnika ciśnienia. Kanały oraz zawory indykatorowe są źródłem istotnych zakłóceń pomiarowych. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących miejsca zamocowania czujnika ciśnienia spalania[...]
EN A major problem for the diagnostic use of the indicator diagram is the pressure sensor location. Indicator channel and valve may bring in significant distortions in the resulting pressure. The paper presents results of research conducted on the medium speed laboratory engine Al 25/30. Indication was[...]
4
100%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 314--318
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych uszkodzeń układu wtryskowego silnika okrętowego na przebieg charakterystyk wydzielania ciepła. Badania przeprowadzono na laboratoryjnym silniku Sulzer typu Al25/30. Doświadczenie zrealizowano zgodnie z planem eksperymentu czynnego, podczas które[...]
EN The paper presents the results of research of the influence of chosen marine diesel engine fuel injection system faults on the shape of heat release characteristics. The study was conducted on a laboratory engine Sulzer Al25/30. The study was carried out according to active experiment plan, during w[...]
5
100%
Diagnostyka
2005 Vol. 33 141--144
PL Tematem publikacji jest określenie możliwości diagnozowania uszkodzeń aparatury wtryskowej silnika okrętowego w oparciu o przebieg wykresu indykatorowego. Algorytm wykrywania uszkodzeń został zbudowany z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. Zastosowano sieci neuronowe perceptronowe z algoryt[...]
EN The paper presents the possibility of diagnosing the fuel injection system of a marine diesel engine basing on a indicator diagram. The algorithm of the faults detection was built with the use of neural networks. The experience data has been collected during the test at the Sulzer 3Al 25/30 engine.[...]
6
84%
Postępy Nauki i Techniki
2012 Nr 14 18-30
PL W artykule przedstawiono porównawcze cykle pracy silnika 1.3 Multijet, który wyposażony jest w wtryskowy układ zasilania common rail umożliwiający podział dawki paliwa na 3 części i ich wtrysk do cylindra pod maksymalnym ciśnieniem 160 MPa. Ponadto w artykule przedstawiono równania umożliwiające obl[...]
EN The paper presents comparative working cycles of 1.3 Multijet engine equipped with the common rail injection system, which makes it possible to divide the fuel charge into three portions and to inject it into the cylinder at the maximum pressure of 160 MPa. The equations for computing thermodynamic [...]
7
84%
Journal of KONES
PL W artykule przedstawiono metodykę aproksymacji uśrednionych według 50-ciu realizacji rzeczywistych wykresów indykatorowych za pomocą funkcji sklejanych, analitycznie opisujących postać tych wykresów. Współczynniki funkcji aproksymujących mogą by wykorzystane do diagnostyki i sterowania przebiegiem p[...]
EN The paper presents methodology for the approximation of real indicator diagrams, averaged over 50 runs, with the use of glued functions, which analytically describe the form of those diagrams. Coefficients of approximating functions can apply to the diagnostics and control of the combustion process [...]
8
84%
Journal of KONES
PL Wprowadzanie dla tłokowych silników spalinowych coraz bardziej rygorystycznych norm emisji spalin, wymusza na ich producentach i użytkownikach poszukiwanie i stosowanie różnych środków zapewniających spełnienie tych norm. W artykule przedstawiono wypływ rodzaju paliwa na przebiegi wielkości szybkozm[...]
EN Increasingly strict standards for exhaust emissions in piston combustion engines force manufacturers and users to seek and apply different means to meet those standards. The effect of the type of fuel on the pattern of engine fast-changing quantities such as the pressure of the working medium in the[...]
9
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Na podstawie transformacji wykresów indykatorowych wyznaczono przebiegi zmian temperatury w komorze spalania, prędkości i skumulowanej ilości wydzielanego ciepła oraz sprawności spalania. Porównano ilość wydzielonego ciepła z ilością ciepła dostarczonego oraz przedstawiono wyniki pomiarów emisji tok[...]
EN Transformation of indicator diagrams provided grounds to determine trajectories of temperature changes in combustion chamber, speed and cumulated volume of released heat, and combustion efficiency. The researchers compared released heat volume with supplied heat volume, and presented measurement res[...]
10
84%
Journal of KONES
PL Wyczerpywanie się zasobów ropy naftowej, węgla oraz gazu ziemnego wymusza intensywne badania nad zasilaniem tłokowych silników spalinowych paliwami alternatywnymi. Ze względu na nieograniczone zasoby oraz korzystne własności energetyczne jednym z przyszłościowych paliw alternatywnych jest wodór. W r[...]
EN The depletion of crude oil, coal and natural gas stimulates intensive research in feeding piston internal combustion engines with alternative fuels. Owing to its unlimited resources and advantageous properties as energy source, hydrogen makes one of future alternative fuels. The paper presents the [...]
11
84%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2013 z. 1/92 109--117
PL W artykule przedstawiono wyniki badań silnika AD3.152 UR zasilanego paliwem mineralnym (węglowodorowym) EKODIESEL ULTRA D oraz estrami metylowymi kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego FAME pozwalające wyznaczyć charakterystyki wydzielania ciepła podczas procesu spalania. Analiza eksperymentalnie wyz[...]
EN The paper presents the results of investigations into AD3.152 UR engine running on EKODIESEL ULTRA D mineral (hydrocarbon) fuel and FAME rapeseed oil fatty acid methyl esters. The experimental results made it possible to determine heat release characteristics in the combustion process. The analysis [...]
12
84%
Silniki Spalinowe
PL Wyczerpywanie się zasobów ropy naftowej, węgla oraz gazu ziemnego wymusza intensywne badania nad zasilaniem tłokowych silników spalinowych paliwami alternatywnymi. Ze względu na nieograniczone zasoby oraz korzystne własności energetyczne wodoru, jest on jednym z przyszłościowych paliw do zasilania w[...]
EN The depletion of crude oil, coal and natural gas stimulates intensive research into alternative fuelling of piston combustion engines. Owing to its unlimited resources and advantageous energetic properties, hydrogen is considered to have a potential to take over and become the future fuel of those e[...]
13
84%
Silniki Spalinowe
PL Względy ekologiczne, ekonomiczne, społeczne, polityczne i zmniejszanie się zasobów paliw nieodnawialnych wymuszają poszukiwanie nowych źródeł energii do zasilania tłokowych silników spalinowych. Jedną z możliwości jest zastosowanie do zasilania silników o zapłonie samoczynnym paliw pochodzenia rośli[...]
EN Environmental, economic, social and political concerns as well as depletion of irrenewable resources make it necessary to seek new energy sources fuelling diesel engines. Biofuels are an option as they can fuel self-ignition engines. The paper shows the results of test bench investigations into self[...]
14
84%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2013 z. 2/93 27--38
PL W niniejszym artykule przedstawiony został model symulacyjny I rzędu sporządzony według założeń Schmidta oraz wskazań Urieli. Odzwierciedla on podstawowe procesy zachodzące w silniku Stirliga typu Alfa. Na jego podstawie wyznaczono m.in: wykres indykatorowy zamknięty, przebiegi przemieszczeń, prędko[...]
EN This article shows a I-st row simulation model done according to Schmidt's assumptions and Uriel's indications. It shows the basic processes that happen in a Stirling engine of the Alpha type. Based on it among others the following things are shown: closed indicator diagram, displacement waveforms, [...]
15
84%
Logistyka
2014 nr 6 1037--1042, CD 2
PL W artykule przedstawiono wyniki badań do- świadczalnych, których celem była ocena przydatności diagnostycznej wykresów indykatorowych wykonanych w funkcji czasu, bez znacznika położenia GMP tłoka. Wykresy wykonywane w funkcji czasu są bardzo często wykorzystywane w praktyce okrętowej do diagnostyczn[...]
EN The article presents the results of experimental studies, which aim was to evaluate the diagnostic usefulenss of the indicator diagrams taken as a function of time, without the TDC location markres. Indicator diagrams made as a function of time are often used in practice for the diagnostic assessmen[...]
16
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Celem artykułu jest analiza i ocena wpływu jedno-, dwu- i trzyetapowego wtrysku paliwa na charakterystyki wydzielania ciepła podczas procesu spalania w silniku 1.3 Multijet zasilanym olejem napędowym. Analizie poddano rzeczywiste wykresy indykatorowe sporządzone przy pracy silnika wg zewnętrznej cha[...]
EN The paper aims at analysing and assessing the impact of multistage fuel injection on heat release analysis of the combustion process in the 1.3 Multijet engine fuelled with diesel oil. The analysis was performed on real indicator diagrams taken for the engine working at the external speed characteri[...]
17
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 897--900, CD
PL W artykule przedstawiono opis systemu rejestracji i analizy w czasie rzeczywistym wykresu indykatorowego tłokowego silnika spalinowego. Oprócz prezentowania wykresu indykatorowego w czasie rzeczywistym, system prezentuje również w czasie rzeczywistym wykresy: szybkości zmian ciśnienia, temperatury, [...]
EN The article presents a description of the real-time recording and analysis system for cylinder pressure diagram of the piston internal combustion engine Moreover, the system can additionally present in real time the following diagrams: rate of cylinder pressure rise, temperature, heat release rate a[...]
18
84%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2018 z. 1/115 81--90
PL W artykule przedstawiono wyniki badań procesu spalania w silniku Fiat 0,9 TwinAir zasilanego benzyną bezołowiową 95 oraz paliwami gazowymi LPG i CNG. W celu racjonalnego wykorzystania paliw gazowych do zasilania tłokowych silników spalinowych niezbędna jest znajomość podstawowych parametrów procesu [...]
EN The article presents the results of research on the combustion process of the Fiat 0,9 TwinAir engine powered by petrol, and LPG and CNG gas fuels. In order to use gas fuels for powering the internal combustion piston engines rationally, the essential knowledge about basic combustion process paramet[...]
19
84%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu błędu określania górnego martwego położenia tłoka (GMP) oraz błędu ciśnienia początkowego (offset) na wartość całkowitego stopnia sprężania wyznaczonego na podstawie przebiegu wykresu indykatorowego. Do wyznaczania wartości całkowitego stopnia sprężania z[...]
EN The article presents the research results of TDC position error and offset pressure influence on the value of the total compression ratio determined with the base of marine engine indicator graph. For TDC determination the method based on least-squares approximation with model of thermodynamic compr[...]
20
84%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono model procesu sprężania bazujący na wykładniku wielomianowym. Przebieg sprężania przybliżono modelem, w którym wykładnik politropy zastąpiono wielomianem potęgowym trzeciego stopnia w funkcji drogi tłoka. Oprócz pięciu parametrów pomocniczych, głównymi parametrami modelu są:[...]
EN The paper presents a model of the compression process based on the polynomial exponent. The courve of compression was approximated with model in which the polytropic exponent was replaced by a polynomial of third degree as a function of the piston way. In addition to the five auxiliary parameters, t[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last