Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wykrawanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Dokonano analizy procesu wytwarzania podkładki dla połączenia gwintowego metodą wykrawania jednoczesnego i wygładzania tarciowego powierzchni cięcia. Wykonano numeryczne symulacje tego procesu oraz porównano je z wynikami eksperymentalnymi. Z uwagi na niewielką szerokość elementu i wiążące się z tym[...]
EN Analysis of forming of a washer for screw joint realized with application of simultaneous die shearing and frictional planishing of; cutting faces method was performed. The numerical simulation of; this process was carried out and compared with experimental results. Additionally, considering small w[...]
2
88%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL By nadać odpowiedni kształt elementom obwodów magnetycznych maszyn elektrycznych należy blachę elektrotechniczną poddać wykrawaniu bądź wycinaniu laserem. Tego rodzaju operacje powodują znaczne pogorszenie właściwości magnetycznych używanych materiałów. W artykule zostanie przedstawiony wpływ wykraw[...]
EN Punching and laser cutting magnetic core elements of electric machine deteriorate magnetic properties. Influence of punching and laser cutting on magnetic properties of silicon oriented electrical steel is presented.
3
88%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2009 Z. 241 139-152
PL W artykule przedstawiono wpływ metody wycinania blach elektrotechnicznych na ich właściwości magnetyczne. Badania wykonano dla blachy elektrotechnicznej niezorientowanej. Zbadano wpływ zastosowanej atmosfery ochronnej (powietrza oraz azotu) na charakterystyki magnesowania i stratność blach elektrote[...]
EN The paper presents the influence of laser cutting of electrical steels on their magnetic properties. The research was made on an non-oriented electrical steels M330-50A type. The influence of applied technological atmosphere during laser cutting on magnetization characteristics and losses of electri[...]
4
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono symulację numeryczną procesu wykrawania z uwzględnieniem fazy pękania ciągliwego. Początek fazy oraz przebieg jej trajektorii prognozowano w oparciu o tzw. wskaźnik wykorzystania odkształcalności. Opracowano oraz zaimplementowano do programu MSC MARC/Mentat specjalny podprogram[...]
EN This paper presents the numerical simulation of the blanking process including the ductile fracture phase. The beginning of ductile fracture phase and its trajectory has been predicted using the formability utilization indicator. The specialized subroutine for MSC Marc Mentat software has been devel[...]
5
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Projektowanie oprzyrządowania do procesu wykrawania, uwzględniające jakość geometryczną otrzymywanych wyrobów, jest obecnie bardzo trudne. Jakość geometryczna wykrawanego elementu nie zależy tylko od założonego luzu czy metody wykrawania, ale także od wielu innych czynników: geometrycznych, technolo[...]
EN Currently, developing the tolling for material blanking process, where the geometrical quality of finished product is accounted for, is very difficult. The geometrical quality of the blank depends not only on assumed clearance value or cutting method, but also on multiple various geometrical, proces[...]
6
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Operacje cięcia i wykrawania są jedną z najpopularniejszych metod kształtowania blach. W ten sposób wykonywane są zarówno półwyroby, które są poddawane dalszemu kształtowaniu, jak również wyroby gotowe. W odniesieniu do blach tytanowych, ze względów ekonomicznych najczęściej stosowana jest metoda wy[...]
EN Cutting and blanking are one of the most common methods of sheet forming. Both semi products, which undergo further forming, and final products are formed in this way. In case of titanium sheets, blanking with rigid tools, i.e. die and punch, is the most often used cutting method because of the econ[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2002 z. 58 [193] 213-218
EN This paper present the investigation results of clearance and tool wear influence on the size and shape plastic deformation area, as well as the shape of blanked part contour in the blanking process of the EP 530-50A generator sheet. Shape and size of plastic deformation area in vicinity of cutting [...]
8
75%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 3 25-30
PL Emisja akustyczna już od półwiecza jest wykorzystywana w badaniach własności mechanicznych oraz przemian fazowych metali, a intensywny rozwój technik komputerowych stworzył ostatnio możliwość zastosowania tej techniki pomiarowej także do monitorowania różnych procesów; na przykładzie procesu wykrawa[...]
EN The acoustic emission as early as since half-century ago has been used for examining mechanical properties and phase changes of metals. The intense development of computer techniques has lately provided opportunities for applying this measuring method also for monitoring various processes. This arti[...]
9
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono symulację numeryczną procesu wykrawania z uwzględnieniem fazy pękania ciągliwego. Początek fazy oraz przebieg jej trajektorii prognozowano w oparciu o tzw. wskaźnik wykorzystania odkształcalności. Opracowano oraz zaimplementowano do programu MSC MARC/Mentat specjalny podprogram[...]
EN This paper presents numerical simulation of a blanking process including a ductile fracture phase. The beginning of ductile fracture phase and its trajectory has been predicted using the formability utilization indicator. The specialized subroutine for MSC Marc Mentat software has been developed and[...]
10
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2007 z. 216 87--92
PL Na wielkość plastycznego odkształcenia materiału do momentu pękania decydujący wpływ ma stan naprężenia. Analizując proces kształtowania w płaskim stanie naprężenia, stan ten możemy jednoznacznie określić przy pomocy wskaźnika stanu naprężenia k. W procesie wykrawania stan naprężenia panujący w obsz[...]
EN The state of stress significantly influences the fracture strain until material failure. Analyzing the blanking process in the plane stress condition, such a state of stress can be determined unequivocally with k stress triaxiality. During the blanking process, the state of stress within the cutting[...]
11
75%
Przegląd Mechaniczny
2016 nr 5 23--26
PL W pracy przedstawiono wyniki modelowania numerycznego procesu wykrawania blach elektrotechnicznych dla różnych stanów zużycia narzędzia. Uzyskane wyniki modelowania zestawiono z wynikami pomiarów dla procesu rzeczywistego. Wyznaczone przebiegi sił działających na stempel posłużyły do ustalenia wskaź[...]
EN Paper was presented the results of numerical modeling of blanking electrical sheet for different state of wear of the tools. Achieved modeling result was compared with the results of obtained for the real process. The designated process forces interacting with the punch was used to determine W index[...]
12
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2009 z. 226 149-154
PL W pracy podjęto próbę komputerowej symulacji zużycia stempla i matrycy wykrojnika połączoną z doświadczalną weryfikacją uzyskanych wyników. Do symulacji użyto pakiet MSC.Marc wsparty wysokorozdzielczą techniką pomiarową. Do analizy zarejestrowanych przebiegów wykorzystano transformację falkową, pozw[...]
EN At the work an attempt of the computer simulation to wear the blanking punch and the blanking die out was taken connected with the experimental verification of achieved results. For the simulation a MSC.Marc package backed up with the high-resolution measuring technique was used. Wave transformation[...]
13
63%
Przegląd Mechaniczny
2009 nr 11 30-33
14
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2000 z. 54 [179] 103-110
EN The punch and die wear of blanking dies is known to depend on the sort of material, deformation condition, thickness and shape of a part under blanking, a kind of press and die design, etc. The irregular wear of cutting edges at the face and sides of the punch and die is revealed with blanking a rec[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
EN The paper present the results of operating investigations of blanking process efficiency in high speed blanking of the EI70 electrical sheet metal. Relationship between amounts of blanked parts versus the burr height was examined experimentally and described using simple mathematical functions, to [...]
16
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2004 R. 49, nr 3 127-130
PL Przedstawiono nowy sposób wykrawania ze wstępnym wygięciem półwyrobu. Pokazano ideę proponowanego rozwiązania, wstępne wyniki badań potwierdzające celowość stosowania tego sposobu. Porównano wymieniony sposób z metodami wykrawania dokładnego ze spęczaniem granią klinową.
EN New punching method with preliminary bending of a semi-product has been presented. An outline of the proposed solution is given together with the results of preliminary tests indicating benefits of using this method. Comparison of a new technique with the methods of precise wedge system punching has[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL W tym artykule autorzy szacują i analizują wartości strat w rdzeniu stojana, występujące w silniku indukcyjnym małej mocy. Analizę przeprowadzono przy użyciu metody elementów skończonych (MES), w warunkach sinusoidalnego zasilania. Obliczenia całkowitych strat w rdzeniu zostały przeprowadzone prz[...]
EN In this paper the iron losses in low power induction motor are estimated and analysed using time-stepping Finite Element Method (FEM) under sinusoidal supply. The iron losses calculation has been carried out by add up the iron losses produced by orthogonal components of the flux density, as if t[...]
18
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2015 z. 267 59--64
PL W pracy przedstawiono wyniki modelowania numerycznego procesu wykrawania blach elektrotechnicznych dla różnych stanów zużycia narzędzia. Uzyskane wyniki modelowania zestawiono z wynikami pomiarów dla procesu rzeczywistego. Wyznaczone przebiegi sił działających na stempel posłużyły do ustalenia wskaź[...]
EN Paper was presented the results of numerical modelling of blanking electrical sheet for different state of the tools wear. Achieved modelling result was compared with the results of the for the real process. The designated process forces interacting with the punch be used to determine WPZ (wskaźnik [...]
19
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono sposób modelowania procesu wykrawania elementów pojazdów samochodowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Symulację komputerową opracowano z wykorzystaniem Solvera LS-DYNA oraz aplikacji LS-PrePost. Otrzymano mapy intensywności naprężeń i odkształceń dla dowolnej[...]
EN The paper presents the modeling of the blanking process of the car elements using Finite Element Method. Numerical analysis was performed in LS-DYNA solver and LS-PrePost application regarding process nonlinearities. Obtained maps of stresses, strains, displacement at any moment of time can be used [...]
20
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 260--266
PL Metoda Elementów Skończonych jest obecnie szeroko wykorzystywana do analizy procesów technologicznych. Praca przedstawia zastosowanie rachunku wariacyjnego i MES do analizy procesu wykrawania z uwzględnieniem nieliniowości procesu. Analizy numeryczne przeprowadzono w systemie ANSYS LS-Dyna z wykorzy[...]
EN Finite element modelling provides a great deal of support in understanding technological processes. This paper proposes the application of variational and finite element methods for the analysis of blanking and the nonlinearities of this process. Numerical analysis are conducted in ANSYS LS-Dyna pro[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last