Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 173
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wykorzystanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2013 R. 81, nr 9 100--105
PL Różnego rodzaju protokoły komunikacyjne swój rozwój zawdzięczają postępowi technologicznemu w dziedzinie elektroniki i komunikacji. Uznanie zdobywały różne protokoły, w zależności od regionu i miejsca zastosowania. W przemyśle najbardziej znane są MODBUS RTU oraz Profibus DP, natomiast w energetyce [...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN
2010 nr 14 59-76
PL W pracy omówiono zasadnicze powody stosowania biopaliw silnikowych i omówiono światowy scenariusz biopaliwowy. Przedstawiono analizę ekonomiczną oraz zagadnienie zysku energetycznego związanego z biopaliwami, także w odniesieniu do specyfiki polskiej. Omówiono surowce do produkcji biodiesla i mo[...]
EN The essential reasons of the engine biofuels introduction are presented together with the worldwide biofuel scenario. The economics of biofuels is analyzed together with the issue of energetic gain, especially for Polish conditions. The raw materials are discussed for possible biodiesel use. The b[...]
3
100%
Piece Przemysłowe & Kotły
2012 1-2 47--51
PL W ostatnim dziesięcioleciu w zakresie wykorzystania energii oraz struktur jej finalnego zużycia, nastąpiły istotne zmiany. Krajowy sektor energetyczny opierający się na wykorzystaniu węgla kamiennego i brunatnego, od lat 90-tych kieruje swoją uwagę na wzrost wykorzystania paliw ropopochodnych. W rok[...]
EN In the last decade significant changes have been observed in the areas of energy use and the structure of its final consumption. Since the 1990s the Polish energy sector, which relies on the use of hard and brown coals, has been observing an increased consumption of petroleum-based fuels. In 1999, t[...]
4
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 162 164-168
EN The concept of operation of a new microwave plasma source has been developed. Initial plasma is produced in the form of microwave micro-sparks excited on the metal-dielectric interface. Threshold of such a type of discharges, that have been observed and investigated in the General Physics Institute,[...]
5
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2010 nr 10 32-35
6
100%
Czysta Energia
2006 Nr 2 13-13
7
100%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL Przeanalizowano funkcjonalność zautomatyzowanego systemu bibliotecznego, różnice między możliwościami systemu wskazywanymi przez dostawcę a wykorzystaniem tych możliwości przez biblioteki wdrażające system. Wdrożenie systemu ogranicza się do wybranych funkcji i podfunkcji systemu. We wnioskach wskaz[...]
EN The automated library system functionality has been analysed as well as differences between the system opportunities indicated by the supplier and using the opportunities by libraries that have implemented the system. The system implementation has been limited to the system selected functions and su[...]
8
100%
Polityka Energetyczna
PL Artykuł omawia aktualny stan wykorzystania energii geotermalnej na świecie i w Europie. Zawiera dane dotyczące zainstalowanej mocy i produkcji energii w elektrowniach geotermicznych oraz do zastosowań bezpośrednich. Przedstawia także wykorzystanie wymienionej energii w Polsce. Energia geotermalna st[...]
EN The paper introduces the current state of geothermal energy use worldwide and in Europe. Data concerning installed capacity and energy generation in geothermal power plants as well as for direct uses are presented. Geothermal energy implementation in Poland is also mentioned. In many countries geoth[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Dębica - Rzeszów - Stalowa Wola groundwater reservoir has been characterized in the work. Biochemical processes occur in hydrogeological conditions of water-bearing layers in the reservoir area have been described. The initial works leading to exploitation of the reservoir to production of high qual[...]
10
100%
Inżynieria Mineralna
2013 R. 14, nr 2 141--148
Poprawę w zakresie bilansu surowców konwencjonalnych można uzyskać poprzez stosowanie odnawialnych zasobów paliw do produkcji energii elektrycznej. Wśród producentów energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych z od¬nawialnych źródeł energii, współspalanie biomasy z węglem według standardowych procedu[...]
EN Improvement in the range of conventional raw materials balance for electricity production is possible through the use of renewable fuels. According to standard procedures co-combustion of biomass with coal is one of the simplest and cheapest solutions leading to an increase in the share of energy fr[...]
11
100%
Landform Analysis
2008 Vol. 9 334--338
12
100%
Polish Hyperbaric Research
2005 Nr 1(10) 36-43
PL W referacie przedstawiono wyniki badań własnych z zakresu wykorzystania logiki rozmytej do sterowania bezzałogowego pojazdu podwodnego wykorzystanego do inspekcji obiektów oceanotechnicznych. Prace realizowano w Instytucie Podstawowych problemów Techniki Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii M[...]
13
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
14
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2019 nr 4 22--23
15
100%
Logistyka
Artykuł przedstawia wyniki badań ankietowych dotyczących wykorzystania technologii skanowania 3D w przedsiębiorstwach przemysłowych z rejonu Podbeskidzia. Przedstawione zostały możliwości wykorzystania tej technologii zarówno w produkcji, usługach jak i życiu codziennym.
16
88%
Materiały Budowlane
2009 nr 10 51-52
17
88%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL Artykuł jest uzupełnieniem tekstu z poprzedniego numeru PTINT. Przedstawiono w nim ofertę Informatorium Biblioteki Głównej UMK w Toruniu w zakresie dostarczania informacji w formie lektronicznej, takiej jak różne bazy danych na CD-ROM-ach i zasobu Internetu. Omówiono bariery uniemośliwiające wykorzy[...]
EN Article is the second part of report from previous number of PTINT. This report presents the Main Library of Nicolas copernicus University in Toruń offer in supplying digital form of information, i.e.: data bases on CD-ROM, the Internet resources in Information Room of Library. Autor presents some b[...]
18
88%
Cement Wapno Beton
PL Spalaniu paliw w złożu fluidalnym jako technologii najbardziej przyjaznej środowisku naturalnemu towarzyszy powstawanie odpadów wyróżniających się specyficznymi właściwościami. Ich utylizacja ma ogromne znaczenie ekologiczne i budzi zainteresowanie wielu ośrodków naukowych w kraju i za granicą. W ar[...]
EN The fluidized bed combustion of fuels is the most environmental friendly combustion technology, resulting in the formation of by-products with specifical properties. Their utilization is of significant importance, being the problem resolved in many research and development centers. The results of ex[...]
19
88%
Polska Energetyka Słoneczna
2005 nr 3-4 5-12
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące warunków wykorzystania kolektorów słonecznych w sektorze gospodarki rolnej.
20
88%
Materiały Budowlane
2011 nr 1 38-39
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last