Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 137
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wykorzystanie odpadów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
EN In the paper compactibility tests of the loosely poured coal mining wastes are presented. The influence of granulation and moisture content of the material tested on the compaction index I[s0] of incompacted material is also analysed. On the base of determined compaction indexes I[s0] the coefficien[...]
2
80%
Materiały Budowlane
2011 nr 12 31-31
3
80%
Świat Szkła
4
80%
Przegląd Komunalny
2011 nr 9 28-30
PL W dobie szybkiego rozwoju cywilizacyjnego poważnym problemem staje się właściwe zagospodarowanie odpadów. Do niedawna najpopularniejszą metodą było ich składowanie. Obecnie podejmuje się jednak działania zmierzające do tego, aby jak największa ich część była poddana ponownemu wykorzystaniu.
5
80%
Przegląd Komunalny
2001 nr 12 51-51
PL Wykorzystanie odpadów jako źródła energii spotyka się z coraz większym zainteresowaniem w świecie. Także w Polsce problematyka ta zyskuje coraz większą popularność, szczególnie wśród pracowników nauki, techniki i administracji publicznej. Jest to o tyle istotne, że właśnie te środowiska tworzą impul[...]
6
80%
Przegląd Komunalny
2008 nr 3 67-69
PL Energetyczne wykorzystanie odpadów komunalnych praktykowane jest na dwa sposoby: albo przez spalanie odpadów bez ich wstępnego preparowania, w dużych, regionalnych instalacjach, albo przez spalanie wysortowanych i spreparowanych palnych frakcji odpadów w rozproszonych instalacjach energetycznych, ta[...]
7
80%
Przegląd Komunalny
2008 nr 3 75-82
PL Kurczące się możliwości deponowania odpadów oraz zagrożenia, jakie niosły dla środowiska składowiska, przyniosły pilną potrzebę szukania innych sposobów unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Jednym z nich, i to bardzo skutecznym, okazało się ich spalanie. Technologia TPOK daje ogromne możliwości re[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
1999 z. 243 21-27
PL Przeprowadzono badania mineralogiczne i petrograficzne odpadów. Utwory te mogą być wykorzystane jako komponenty: - w połączeniu z glinami ceramicznymi do produkcji cegły pełnej, - wraz z odpadami z odsiarczania spalin z elektrowni do produkcji kruszywa granulowanego.
EN Mineralogical analyses and engineering tests have been performed on the investigated tailings. The matarial can be used as a component in the two major production processes: combined with typical ceramics clay - for full-volume brick production, combined with products of desulfurization of fly ashes[...]
9
80%
Czasopismo Techniczne. Chemia
EN This paper presents some methods of utilization of the wwaste product from the flotation process of enrichment of lead and zinc ores.
10
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 12 35-40
PL Artykuł przedstawia aktualną problematykę prawną dotyczącą zarówno form składowania odpadów w podziemnych i odkrywkowych wyrobiskach górniczych, jak również przemysłowego wykorzystania odpadów własnych i obcych w górnictwie.
EN The article presents the current problems pertaining both to the form of dumping wastes in uderground and surface mine workings as well as the industrial utilization of one's own and other party's wastes in mining.
11
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
1998 z. 238 89-96
PL Niniejsza praca przedstawia wyniki badań odpadów powstałych w procesie wzbogacania miału węglowego. Ujmuje podstawowe parametry technologiczne mające wpływ na zagospodarowanie powstałych odpadów w procesie podsadzania hydraulicznego.
EN This project shows the results of tests on wastes originating from technological process of coal enrichement. It includes basic technological parameters influencing the way of using wastes created in the process of hydraulic silling.
12
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
1998 z. 238 197-208
PL Przedstawiono stan zagospodarowania odpadów zawierających chrom. Zaprezentowano prognozę stanu docelowego w wyniku już wdrożonych, wdrażanych i przewidywanych do wdrożenia prac zmierzających do pełnego wykorzystania odpadów.
EN The state of reusing of wastes containing chromium is presented. The incoming prohnosis, as a balance of the results of all already implemented works, now complemented and these which will be implemented, shows that this method will allow full reuse of wastes.
13
80%
Ekoinżynieria
1999 nr 1 26-29
PL W publikacji przedstawiono przykładowe rozwiązania problemu usprawnienia transportu odpadami. System ten można zainstalować w większości krajowych zakładów przemysłowych. Przynosi on bardzo korzystne dla środowiska efekty. Przedmiotem zastosowania proponowanych rozwiązań jest dobór właściwych odbio[...]
14
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Wstępnie określono zasoby niektórych odpadowych materiałów, zawierających wciąż wartościowe składniki (np. węgiel, olej, ciężkie węglowodory, złoto itp.), których jednak nie opłaca się odzyskiwać tradycyjnymi metodami ze względu na małą koncentrację tych składników w składowanych materiałach (hałdac[...]
EN The article states initially the resources of some waste material that still comprise valuable components (e.g. coal, oil, heavy hydrocarbons, gold etc.) but it isn.t worth-while to recover them by conventional methods due to low concentration of these components in stored materials (heaps).The solu[...]
15
80%
Przegląd Komunalny
2001 nr 5 46-47
PL Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach wyróżnia przemysłowe i nieprzemysłowe wykorzystanie odpadów. Według tej ustawy nieprzemysłowe wykorzystanie odpadów polega głównie na ich stosowaniu "do kształtowania powierzchni gruntów lub ich dostosowaniu do określonych potrzeb, a także do nawożenia lub[...]
16
70%
Przegląd Komunalny
1998 nr 9 8-9
PL Wieloletnie doświadczenia wskazują, że racjonalne i bezpieczne dla środowiska gospodarowanie odpadami, szczególnie komunalnymi, zapewnia jedynie system oparty na ich selektywnej zbiórce, najlepiej bezpośrednio w miejscu powstania oraz gospodarczym wykorzystaniu. Mimo, że wszystkie powstające odpady [...]
17
70%
Przegląd Komunalny
2006 nr 12 30-30
PL Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o odpadach posiadacz odpadów może przekazać określone rodzaje odpadów w celu ich wykorzystania osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, nie będącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby. Rodzaje odpadów, które można w ten sposób przekazywać, określone są w os[...]
18
70%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Porównano efekty oczyszczania ścieków miejskich uzyskane przy użyciu koagulantów handlowych PDC-113 (siarczan (VI) żelaza (III)) i Roflok SC10 (chlorek żelaza (El)) oraz koagulantów otrzymanych z popłuczyn żelazistych. Koagulanty te uzyskano poprzez rozpuszczenie w kwasie siarkowym (VI) lub w kwasie[...]
19
70%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2002 nr 4 23-28
PL W artykule zaprezentowano problematykę związaną z likwidacją zakładu górniczego i oddziaływaniem tego procesu na środowisko. Punktem wyjścia do właściwego przeprowadzenia zakończenia działalności kopalni jest odpowiednio wcześnie opracowany program likwidacji. Program ten winien być tworzony w trak[...]
EN The article presents the problems connected with liquidation of a mining operation unit and the impact of the liquidation process in the environment. A starting point for an appropriate conducting of the final stage of operation of a mine is the respective liquidation program worked out in advance. [...]
20
70%
Materiały Budowlane
2010 nr 12 19-20
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last