Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wygładzanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Kształtowanie powierzchni w obróbce bardzo dokładnej wymaga niewielkiego zagłębienia ostrza w material obrabiany - mikroskrawania. Artykuł przedstawia analizę procesu mikroskrawania ziarnami ściernymi umieszczonymi na podatnym nośniku z uwzględnieniem typowej cechy tych narzędzi polegającej na lokal[...]
EN The shaping of surface in precision machining requires does not large caving of blade in workpiece- microcutting process. This article presents the analysis of microcutting processes with grains located on flexible carrier with consideration of typical quality of flexible grinding tools, which is th[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 363--364
PL W artykule przedstawiono badania wstępne prezentujące zależność między mikrostrukturą powierzchni nieukierunkowanych w skali mikro i makro. W tym celu posłużono się analizą topografii powierzchni z wykorzystaniem profilometru bezstykowego oraz przeprowadzono badanie adhezji (kąta zwilżania) próbki w[...]
EN The article presents preliminary studies presenting the relationship between microstructure of non-directional surfaces on the micro and macro scales. For this purpose, surface analysis was performed using a contactless profilometer and then an adhesion test (contact angle) of the selected sample wa[...]
3
100%
Mechanik
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 328--330
PL W artykule przedstawiono innowacyjny sposób obróbki materiałów trudnoskrawalnych, który może być wdrożony w przemyśle samochodowym i lotniczym. Przedstawiono obróbkę wygładzającą powierzchni krzywoliniowych. Zaprezentowana metoda obróbki może być wykorzystana do wygładzania powierzchni i krawędzi od[...]
EN The article presents the method of processing hard-wearing materials used in the automotive and aviation industry. The smoothing treatment of curvilinear surfaces is shown. The presented machining method can be used to smooth the surfaces and edges of castings resulting from the production process o[...]
5
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 8 178-181
PL Zintegrowane systemy nawigacyjne INS/GNSS (Inertial Navigation System / Global Navigation Satellite System) odgrywają istotną rolę w procesie korekcji nawigacyjnej radaru SAR (Synthetic Aperture Radar). Niezależny system korekcji nawigacyjnej radaru SAR powinien zapewniać przetwarzanie danych nawiga[...]
EN Inertial Navigation System and Global Navigation Satellite System (INS/GNSS) have an important role during the process of motion compensation in Synthetic Aperture Radar (SAR). Independent system of motion compensation of SAR radar should provide processing of navigational data with use of different[...]
6
100%
Mechanik
2018 R. 91, nr 10 868--870
PL Przedstawiono genezę zaokrąglania krawędzi ostrzy skrawających wykonanych z węglików spiekanych. Zaprezentowano różne sposoby wygładzania krawędzi skrawających i metody pomiaru ich zaokrąglenia. Określono wpływ warunków wygładzania na intensywność i efekty zaokrąglania krawędzi.
EN The origin of rounding cutting edges of machining blades made out of cemented carbides is presented. Various methods of cutting edge smoothing and rounding measurement are described. The impact of smoothing conditions on the intensity and effects of edge rounding is specified.
7
84%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: of this paper is investigation of fine machining efficiency of 34CrMo4 steel with roller burnishing tools. Application of roller burnishing process as a clean and environmentally friendly machining process which can replace other pollution processes is of great interests. It is important to[...]
8
84%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN Physicochemical studies of the organic-water mixtures show that their properties are not linear functions of their concentration but depend on the mixture composition in various ways. The evaluation of the measurement results requires an interpolation of the experimental data and the derivatives of [...]
9
84%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2000 Z. 46 (225) 127-134
PL W artykule omówiono wyniki badań obróbki erozyjno-mechanicznej z zastosowaniem elastycznej elektrody roboczej w postaci wirującej szczotki drucianej BEDMM (Brush Electrodischarge Mechanical Maschining). Przedstawiono informacje dotyczące możliwości wykorzystania omawianej metody jako obróbki ubytkow[...]
EN The present paper investigates the electro-discharge mechanical maschining (BEDMM) with a flexible (brush electrode) discrete electrode. The research results cover unworkable alloys of special properties as well potential applications of the method presented.
10
84%
Czasopismo Techniczne. Automatyka
PL Celem niniejszego artykułu jest aplikacja uogólnionych modeli addytywnych do danych medycznych. Elastyczność nieparametrycznych rozwiązań przedstawiono na przykładzie modelowania zmiennych determinujących poziom nadciśnienia tętniczego krwi, takich jak atrybuty zdrowotne, fizjologiczne, demograficzn[...]
EN The goal of this paper is to apply Generalized Additive Models to medical scheme data. The flexibility of the nonparametric approach is demonstrated based on a real-life empirical example that seeks to model hypertension and the interplay of determinants, such as physiological measurements, medical [...]
11
84%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 9 726--728
PL W artykule przedstawiono wyniki badań algorytmów wygładzania w układzie liniowym dyskretnym. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyznaczenie błędów średniokwadratowych (RMS) położenia dla systemu z filtrem Kalmana oraz optymalnym estymatorem wygładzającym. Zaprezentowano jakościową poprawę, redukcję[...]
EN The paper presents the results of testing smoothing algorithms for a linear discrete system. Three types of smoothing algorithms are analyzed in the paper: fixed-interval smoothing, fixed-point smoothing, fixed-lag smoothing. The performance of the above smoothing algorithms was experimentally teste[...]
12
84%
Inżynieria Mineralna
2014 R. 15, nr 2 229--234
PL W artykule przedstawiono wyniki modelownia własności dynamicznych flotacji węgla kamiennego, jako obiektu sterowania, wyznaczone z użyciem wygładzonej odpowiedzi skokowej, tj. przebiegu zawartości popiołu w odpadach, na skokową zmianę wybranego sygnału wejściowego (natężenia przepływu odczynnika flo[...]
EN The paper presents the results of modelling of dynamic properties of coal flotation as a control object determined by the use of the smoothed step response that is ash content in tailings to the step change of the chosen input signal (amount of flotation reagent). The measurement data of ash content[...]
13
84%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono ideę zastosowania algorytmów wygładzania do rekonstrukcji trajektorii bezzałogowego statku powietrznego oraz przykład zastosowania wygładzania w stałym przedziale w zintegrowanym systemie nawigacyjnym. Artykuł zawiera wprowadzenie do zagadnień związanych z filtracją i wygład[...]
EN This article presents an idea of applying smoothing algorithms for reconstitution of Unmanned Aerial Vehicle trajectory and an example of application of fixed-interval smoothing in the integrated navigation system. The article contains an introduction to the subject of filtering and off-line smoothi[...]
14
84%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN In this paper, we propose a numerical algorithm for filtering and robust signal differentiation. The numerical procedure is based on the solution of a simplified linear optimization problem. A compromise between smoothing and fidelity with respect to the measurable data is achieved by the computatio[...]
15
84%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2013 Vol. Spec. 119--132
PL Intensywne, wręcz rabunkowe wydobycie kruszyw naturalnych – m.in. piasków stosowanych do celów przemysłowych przyczynia się do znaczących zmian w krajobrazie. Na uwagę zasługuje teren województwa łódzkiego – w tym gmina Kobiele Wielkie, w granicach której odnotowano postępującą degradację wydmy para[...]
EN Intensive exploitation of natural environment resources, including natural aggregates – among them sand used for industrial purposes e.g. building industry, production of glass or backfilling contributes to significant physiocenotic changes. Concerning the problem, the area of Łódź voivodeship merit[...]
16
84%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 834--836, CD
PL W pracy przedstawiono metodę estymacji współczynnika SNR opartą o wygładzanie wykładnicze i założenie, że w procesie filtracji tłumiony jest tylko szum. Znajomość współczynnika redukcji szumu pozwala wyznaczyć wartość estymowanej wielkości.
EN The paper presents the SNR estimation method based on exponential smoothing, and the assumption that the filtration process only noise is suppressed. Knowledge of Noise Reduction Coefficient lets you determine the value of the estimated size.
17
84%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL Zaprezentowano porównanie procesów technologicznych wykonania podkładki pod kątem cech warstwy wierzchniej uzyskanych metodą wygładzania w odniesieniu do charakterystyki tego typu wyrobów uzyskanych metodami klasycznymi. Przeprowadzono analizę, stanu powierzchni, chropowatości powierzchni bocznej or[...]
EN The analysis of outside layer of washers obtained in the method of fine blanking has been presented in this paper. Measurement of roughness of surface side and hardness in the cross-section of washer obtained by ordinary blanking and fine blanking technology has been examined. The disadvantageous of[...]
18
67%
Computer Assisted Methods in Engineering and Science
EN Mesh smoothing improves mesh quality by node relocation without altering mesh topology. Such methods play a vital role in finite element mesh improvement with a direct consequence on the quality of the discretized solution. In this work, an improved version of the recently proposed geometric element[...]
19
67%
Silniki Spalinowe
2005 R. 44, nr 1 40--49
PL W pracy zaprezentowano możliwości obróbki wykresów indykatorowych za pomocą opracowanych przez autora ruchomych obiektów aproksymujących opartych na kryterium najmniejszych kwadratów. Właściwości obiektów aproksymujących są kształtowane głównie przez zastosowanie aproksymacji wielokrotnej i łączenie[...]
EN This paper presents the possibilities of the processing of indicator diagrams by means of the moving approximation objects developed by the author, which are based on the least squares method. The rules of creating the approximating objects with the use of the spline knots have been discussed: glued[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last