Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wydzielanie ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2015 z. 1/101 91--102
PL W artykule poddano analizie proces spalania oraz osiągi i emisję toksycznych składników spalin silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego wybranymi paliwami w tym biopaliwami. Przebadano pośrednie parametry procesu spalania uzyskane w procesie modelowania matematycznego przy użyciu algorytmu stworzon[...]
EN In this study the performance and emissions as well as combustion process of diesel engine fuelled by chosen fuels, including biofuels was analyzed. The intermediate engine parameters which were obtained in the process of mathematical modeling, using an algorithm developed in MathCAD were investigat[...]
2
100%
Logistyka
2014 nr 6 1420--1427
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych silnika FIAT MultiJet 1.3 SDE 90 KM pracującego według wybranych charakterystyk obciążeniowych przy prędkościach obrotowych wału korbowego n=1200, 1750, 2400, 3000, 3800, 4000 i 4200 obr/min oraz według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej[...]
EN The article presents the research results of the FIAT MultiJet 1.3 SDE 90 KM engine working at selected load characteristics at rotational speeds of the crankshaft n = 1200, 1750, 2400, 3000, 3800, 4000 and 4200 rpm and full load conditions. The quantities measured during the research were: the cran[...]
3
100%
Logistyka
2014 nr 6 1410--1419
PL W artykule przedstawiono charakterystyki wydzielania ciepła wyznaczonych na podstawie rzeczywistych wykresów indykatorowych silnika FIAT MultiJet 1.3 SDE 90 KM zasilanego olejem napędowym i pracującego według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej. Parametry tych charakterystyk to: początek proce[...]
EN The article presents the heat release characteristics determined on the basis of the actual indicator charts of the FIAT MultiJet 1.3 SDE 90 KM engine powered by diesel oil and working at full load conditions. The parameters of these characteristics are: the starting of the combustion process, the d[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W pracy zdefiniowano pojęcie więzów (więzi) łamanych. Na przykładzie wygładzania zakłócenia impulsowego i aproksymacji funkcji progowej porównano właściwości wygładzające wielomianowych obiektów aproksymujących z więzami łamanymi i klasycznych ruchomych obiektów wielomianowych zwanych filtrami Savit[...]
EN The paper defines the notion of broken constraints. Smoothing impulse interference and threshold function approximation were used as examples to compare the smoothing properties of multinomial approximation objects with broken constraints and classic multinomial moving objects called Savitzky – Gola[...]
5
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2004 z. 4/55 75-81
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań hamownianych dotyczące wydzielania się ciepła podczas procesu spalania w silniku AD3.152 z wtryskiem bezpośrednim, zasilanego węglowodorowym paliwem ekologicznym EKODIESEL Plus 50 oraz porównawczo paliwami pochodzenia roślinnego RosBioDiesel „RBD” oraz E[...]
6
100%
Silniki Spalinowe
PL W artykule omówiono zagadnienie wpływu podziału dawki paliwa w silniku ZS na parametry procesu spalania. W ramach prac opisanych w referacie wykonano badania doświadczalne małego silnika o zapłonie samoczynnym z zasilaniem typu Common Rail i podziałem dawki paliwa na trzy części w zakresie małych ob[...]
EN The article discusses the impact of the fuel dose division on diesel engine combustion parameters. In the work described in this paper experimental study of a small diesel engine with Common Rail fuel delivery with the division into three parts for light duty was performed. During the tests at selec[...]
7
100%
Silniki Spalinowe
PL We współczesnych silnikach o zapłonie samoczynnym w zakresie średnich obciążeń i prędkości obrotowych dawka paliwa jest dzielona najczęściej na kilka części. Sposób podziału dawki staje się zatem kluczowy przy określaniu charakterystyki wtrysku paliwa z punktu widzenia przebiegu procesu spalania i p[...]
EN In modern diesel engines for medium loads and speeds the fuel dose is usually divided into several parts. The allocation of the dose is therefore crucial in determining the characteristics of fuel injection from the standpoint of the combustion process and engine parameters. The paper discusses the [...]
8
84%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2013 z. 1/92 109--117
PL W artykule przedstawiono wyniki badań silnika AD3.152 UR zasilanego paliwem mineralnym (węglowodorowym) EKODIESEL ULTRA D oraz estrami metylowymi kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego FAME pozwalające wyznaczyć charakterystyki wydzielania ciepła podczas procesu spalania. Analiza eksperymentalnie wyz[...]
EN The paper presents the results of investigations into AD3.152 UR engine running on EKODIESEL ULTRA D mineral (hydrocarbon) fuel and FAME rapeseed oil fatty acid methyl esters. The experimental results made it possible to determine heat release characteristics in the combustion process. The analysis [...]
9
84%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 5 752-755
PL Podjęto próbę określenia wpływu środków ogniochronnych, takich jak hydroksytlenek glinu (Apyral), oligomeryczny etylofosforan metylu (Fyrol PNX), organicznie modyfikowany montmorylonit (Nanobent® ZW1) i polifosforan melaminy (Melapur 200) oraz ich kompozycji mieszanych, na parametry pożarowe utwardz[...]
EN Four com. flame retardants were added (5% by mass) to an epoxy resin to decrease its flammability, heat release rate, mass loss rate, smoke release rate, emission of C oxides and mass of residue during combustion at heat flux 30 kW/m2. The expts. were carried out in a cone calorimeter. Th[...]
10
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Celem artykułu jest analiza i ocena wpływu jedno-, dwu- i trzyetapowego wtrysku paliwa na charakterystyki wydzielania ciepła podczas procesu spalania w silniku 1.3 Multijet zasilanym olejem napędowym. Analizie poddano rzeczywiste wykresy indykatorowe sporządzone przy pracy silnika wg zewnętrznej cha[...]
EN The paper aims at analysing and assessing the impact of multistage fuel injection on heat release analysis of the combustion process in the 1.3 Multijet engine fuelled with diesel oil. The analysis was performed on real indicator diagrams taken for the engine working at the external speed characteri[...]
11
84%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2018 z. 1/115 99--112
PL W artykule opisano wpływ dodatku do paliwa służącego do regeneracji układu wtryskowego na prędkość wydzielania się ciepła w komorze spalania silnika o zapłonie samoczynnym. Opisywany dodatek do paliwa został użyty zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić optymalne warunki eksperymentu. Badania[...]
EN Article shows the effect of the addition to the fuel used for the regeneration of the injection system on heat release rate in the compression ignition engine. This fuel additive has been used according to the manufacturer's recommendations to ensure optimum conditions for the experiment. Empirical [...]
12
84%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2012 z. 2/88 49--61
PL W artykule zamieszczono wyniki badań prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu badawczego EUREKA E!4018 CAMELINA-BIOFUEL. Zaprezentowano informacje dotyczące warunków produkcji i właściwości estrów metylowych różnego pochodzenia oraz skład i właściwości ich mieszanin przygotowanych pod kątem i[...]
EN This article presents the results of research performed within the international research project EUREKA E! 4018 Camelina Biofuel. Information about the production conditions and properties of methyl esters of various origin was presented as well as the composition and properties of their mixtures p[...]
13
84%
Diagnostyka
2005 Vol. 33 9--12
PL W artykule podjęto próbę zastosowania prostych równań analizy falkowej do oceny wskaźników cyklu pracy silnika o zapłonie samoczynnym. Analizie poddano wykresy indykatorowe silnika AD3.152 pracującego wg zewnętrznej charakterystyki prędkościowej dla prędkości obrotowej odpowiadającej maksymalnemu mo[...]
EN The paper makes an attempt at applying simple equations of wavelet analysis to the assessment of self-ignition engine working cycle indicators. AD3.152 engine indicator diagrams are analysed. The engine operated in external speed characteristics regime for the rotational speed corresponding to the m[...]
14
67%
Materiały Budowlane
2013 nr 3 98--99
EN Combustion and material burning is a process which changes in time. Thus the measurements of heat release intensity of material should be treated as dynamic process and measurement should be dynamic accordingly. To validate the method of correction of dynamic error of the value of heat release inten[...]
15
67%
Inżynieria Materiałowa
2001 R. XXII, nr 6 1056-1060
PL Przemiany fazowe zachodzące podczas krystalizacji i stygnięcia odlewów przebiegają zazwyczaj z wydzieleniem ciepła. Możliwość oceny interpretacji wydzielonego ciepła pozwala na ocenę struktury pierwotnej, a tym samym ocenić spodziewane właściwości odlewów. Można tego dokonać poprzez termiczną analiz[...]
EN Phase changes occur during crystallisation and cooling of metal alloys proceed with heat emission. Possibilities of estimation of heat emission let to evaluation primary structure of alloys and theirs properties. It is possible during thermal analysis by registering solidification curves T=f(t) and [...]
16
67%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dwupaliwowego silnika zasilanego gazem ziemnym sprężonym i olejem napędowym jako dawką inicjującą. Podstawowym celem badań było określenie możliwości poprawy parametrów pracy silnika przez podział dawki inicjującej. Dawka pierwsza wtryskiwana z kątem wyprzedzenia z[...]
EN The paper present a test results of dual fuel engine run on natural gas and diesel oil injected as a pilot dose. Determination of possibilities of engine’s operational parameters improvement through division of the pilot dose was the main objective of the presented research. The first dose injected [...]
17
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 142--145
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z syntezą systemów cyfrowych z wykorzystaniem bramek rewersyjnych. W pierwszej części omówiono podstawowe funkcje realizowane przez bramki kwantowe. W drugiej części zostały pokazane symulacyjne modele bramek, zrealizowane w języku VHDL (VHSIC Hardware D[...]
EN The article presents issues related to the synthesis of digital systems using reversible gates. The first part discusses the basic functions performed by the quantum gate. In the second part of the shown simulation models of goals realized in VHDL (VHSIC hardware description language) .model used in[...]
18
67%
Cement Wapno Beton
PL W pracy badano wpływ dodatku kopolimeru styrenowo-butadienowego (SBR) na wczesną hydratację cementu. Badania wykazały, że kopolimer SBR opóźnia wiązanie cementu i efekt ten wzrasta ze wzrostem dodatku. Kopolimer SBR zwiększa więc okres indukcji, opóźnia okres wzrastającej szybkości reakcji, a także [...]
EN Early hydration of cement in the presence of styrene-butadiene rubber (SBR) latex was investigated in this paper. The initial/final setting time, hydration heat, hydration degree, hydrates of calcium aluminate and hydrates of calcium silicate were analyzed. The results show that SBR latex retards th[...]
19
67%
Materiały Budowlane
2017 nr 8 13--15
PL Przedstawiono oryginalną koncepcję modyfikowanej szybkości wydzielania ciepła zilustrowaną wstępnymi wynikami analizy na przykładzie wyrobów drewnopochodnych, tj. celulozowych. Zaletą zaproponowanego modyfikowanego piku szybkości wydzielania ciepła jest to, że dwie wielkości – PHRR i ∆m – można zmie[...]
EN The original approach of modified heat release rate is presented and illustrated by the initial results obtained for wood based products (e.g. cellulose based). The advantage of the proposed modified peak heat release rate is that the two components, PHRR and ∆m, can be measured with relatively high[...]
20
67%
Cement Wapno Beton
2016 R. 21/83, nr 3 177--190
PL Metodą kalorymetrii izotermicznej przeprowadzono pomiary ciepła hydratacji pięciu cementów w różnych temperaturach w zakresie od 0°C do 25°C, a także tych cementów z dodatkami domieszek. Były to CEM I dwóch klas oraz cement portlandzki żużlowy i hutniczy CEMIII/A klasy 32,5R; natomiast domieszki obe[...]
EN Heat of hydration of five cements in different temperature in the range of 0°C to 25°C and also of these cements with admixture additions were measured. There were CEM I of two classes and Portland slag cement, as well slag cement of one class and the following admixtures: lifnosulfonate, sulfonated[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last