Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 135
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wydobycie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 866--874
PL Gaz ziemny uznawany za najbardziej ekologiczny z nośników energii jest coraz szerzej wykorzystywany w sektorach energetycznym oraz przemysłowych całego świata w tym Polski. Prognozy mówią, że wprzeciągu kilku dekad jego zasoby zostaną wyczerpane. Gaz łupkowy zaliczany jest do złóż niekonwencjonalnyc[...]
EN Natural gas is considered to be the one of the most ecological sources of energy. Natural gas is more and more often used in energy and industrial sectors around the world, including Poland. Forecasts suggest that within a few decades of natural gas resources will be exhausted. Shale gas is consider[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 223-228
PL Przedstawiono następujące zadania badawcze i poszukiwawcze, związane z restrukturyzacją i rozwojem przemysłu wydobywczego węgla kamiennego w Zagłębiu Donieckim: - zmiana struktury istniejących zasobów węgla, - badania podstawowe dla nowych klasyfikacji węgli obejmujące ich klasyfikację genetyczną,[...]
EN The tasks of geological investigation and exploration connected with restructurisation and further development of coal-mining industry of the Donets Basin are: to modify the structure of explored coal reserves and fundamential investigation for new classification of hard coals which include ehteir g[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono metodę zarządzania ilością wydobycia w wielozakładowych przedsiębiorstwach górniczych w oparciu o próg rentowności. Wyprowadzono i scharakteryzowano wzory, będące modyfikacją podstawowej formuły na BEP, dostosowując ją do struktury wielozakładowych przedsiębiorstw górniczych o [...]
EN A method of management of magnitude of production based on the profitability treshold has been presented and discussed.
4
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono zmiany, występujące w rozpoznaniu złóż i zasobów, w ilości czynnych i zatrzymanych zakładów w głównych branżach górnictwa skalnego. Zestawiono podstawowe wskaźniki górnictwa skalnego, przemysłu materiałów budowlanych, szkła i ceramiki, które wykorzystują surowce skalne. Zasygnalizowano[...]
EN There are presented changes appearing in deposits and resources recognition, in the amount of active and closed plants in main branches of rock mining. Basic indices for rock mining, building materials, glass and ceramics industries which apply rock minerals are compared. The application of rock min[...]
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Aktualnie wydobywany w czterech polskich kopalniach węgiel brunatny odgrywa znaczną rolę gospodarczą stanowiąc surowiec dla produkcji 35-40 % energii elektrycznej w Polsce. Energia elektryczna produkowana z węgla brunatnego jest zdecydowanie tańsza niż z innych źródeł. Według prognoz gospodarczych w[...]
EN At present, lignite won in four Polish mines plays an important economic role as a raw material for generation of about 35-40% of electric energy in Poland. The lignite-generated electricity is also decidedly less cost expensive than that generated from other sources. As per the economic forecasts, [...]
6
100%
Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering
2018 R. 56, nr 3 40--46
PL Przerwy spowodowane awaryjnością maszyn wpływają na efektywność procesu wydobywczego. Głównym zadaniem służb utrzymania ruchu w kopalniach węgla kamiennego jest zapewnienie ciągłości pracy eksploatowanych maszyn (urządzeń). Wymiernym efektem tych działań powinno być ograniczenie kosztów utrzymania r[...]
7
88%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
1998 nr 6 5-79
PL W opracowaniu przedstawiono skrócony zapis uruchomienia i rozwoju wydobycia anhydrytu w kopalni Lubichów - Zakładów Górniczych Konrad oraz w kopalni Nowy Ląd, w których aktualnie prowadzi się wydobycie tej kopaliny. Dla uzupełnienia całości problematyki występowania anhydrytu na Dolnym Śląsku przeds[...]
EN Short description of commissioning and mining development in the Lubichów mine (part of Konrad mine) and Nowy Ląd mine, where this raw material is now extracted, were presented in the paper. Moreover in order to supplement the problem of anhydrite occurrence in the Lower Silesia the state of the res[...]
8
88%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Na tle aktualnego wydobycia i przerobu kamiennych polskich wyrobów marmurowych przedstawiono możliwości wzbogacenia rynku krajowego importem z Grecji. Scharakteryzowano bazę zasobów marmurów greckich i główne ośrodki wydobywczo-przeróbcze oraz podano ich zdolności produkcyjne i eksportowe. Wskazano [...]
EN In building stone production structure, the dominant role is occupied by granites (~64%) and sandstones (~26%). Marble production is very limited and is about 1% of the total output. However, marbles are widely imported to Poland mostly from Italy and Turkey. Greece can also easily become a major so[...]
9
88%
Górnictwo Odkrywkowe
2011 R. 52, nr 6 121-128
PL Światowy przemysł kamienia blocznego, chociaż nie zalicza się do dominującej branży górnictwa światowego, wykazuje jednak stałą tendencję wzrostową. W okresie ponad 30 lat produkcja skał blocznych notuje średnio 7% dynamikę wzrostu a roczne obroty przekraczają 60 mld US. W artykule scharakteryzowa[...]
EN The world dimension stone industry, though does not rank to the predominant trade of the world mining, shows however the solid increase tendency. The production of dimension stone writes down in period above 30 years average 7% dynamics of the growth and annual turnover exceed 60 mld US. The paper [...]
10
88%
Mining Science
PL Przedstawiono zmiany w bazie zasobowej i dynamikę wydobycia kopalin skalnych w Świętokrzyskiem w latach 2009-2013 z wyszczególnieniem najważniejszych producentów kruszyw i surowców dla przemysłu cementowego. Zestawiono szacunkowe zapotrzebowanie na kruszywo do budowy dróg, inwestycji kolejowych oraz[...]
EN The changes in rock raw materials reserves in Świętokrzyskie region in 2009-2013 have been presented in the paper. The most important producers have been listed and the dynamics of rock raw materials exploitation for aggregate and cement production have been discussed. Aggregate demand for domestic [...]
11
75%
Chemical and Process Engineering
2013 Vol. 34, nr 3 403--414
EN In this study, the process of membrane cleaning by supercritical fluid extraction was investigated. Polypropylene microfiltration membranes, contaminated with oils, were treated in a batch process with a supercritical fluid (SCF). As extractant, pure supercritical carbon dioxide or supercritical car[...]
12
75%
Nafta-Gaz
2013 R. 69, nr 1 42--50
PL W większości przypadków wydobycie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych jest ekonomicznie nieopłacalne bez wykonania w odwiercie zabiegu hydraulicznego szczelinowania. Z kolei bardzo ważnym czynnikiem decydującym o powodzeniu tego typu zabiegów jest odpowiedni dobór płynu szczelinującego. W złoża[...]
EN In most cases production of hydrocarbons from unconventional reservoirs without performing hydraulic fracturing treatment in the wellbore is economically unprofitable. Proper selection of fracturing fluid is a very important factor which has a crucial impact on the success of these types of treatmen[...]
13
75%
Nafta-Gaz
2013 R. 69, nr 4 319--328
PL W procesie wydobycia ropy naftowej w wyniku obniżenia temperatury, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, następuje depozycja węglowodorów parafinowych na powierzchniach aparatury wydobywczej, rurociągów i zbiorników. Powoduje to trudności eksploatacyjne związane ze wzrostem oporów przepływu, a naw[...]
EN Most crude oils include paraffin that crystallize in low temperature, precipitate in the form of sediments, making the free flow of oil more difficult. The paraffin crystals deposit on the surfaces of mining equipment, pipes and reservoirs. This phenomenon causes exploitation difficulties connected [...]
14
75%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Wydobycie konkrecji polimetalicznych z dna oceanicznego wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków technicznych i organizacyjnych. Środowisko pracy na głębokości od 3 do 6 km jest tak trudne, że tylko kilka prostych i niewielkich urządzeń zdolnych jest do działania w takich warunkach. Opracowana prz[...]
EN Getting polymetallic nodules out of the oceanic bottom requires applying extraordinary technical means and organizational. Workplace at depth from 3 to 6 km is so difficult that just a few simple and little gifted devices are for acting in such conditions. The Gdańsk University of Technology develop[...]
15
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2009 Nr 10 11-14
EN Directions of gas supply to Poland. Construction of inter-system connections (interconnectors) on Poland's western and southern borders. Searching for and exploitation of natural gas and oil beds in Poland (81 concessions in combined area of 50,5 km2) and abroad. Estimated natural gas output in Pola[...]
16
75%
Nafta-Gaz
PL Separacja ropy jest pierwszym procesem technologicznym po jej wydobyciu na powierzchnię, głównie w celu oddzielenia jej od gazu. Warunki i sposób separacji, tj. ciśnienie i temperatura procesu oraz ilość i sprawność separatorów, bezpośrednio wpływają na wielkość odzyskanej fazy ciekłej, a w konsekwe[...]
EN Surface separation of oil-gas mixture is the first technological process in the oil field in which gaseous and liquid hydrocarbons are separated. The operating conditions of multistage separator.s has the impact on the maximize hydrocarbon liquid recovery. Conducted field production tests of wells o[...]
17
75%
Nafta-Gaz
2011 R. 67, nr 6 405-409
PL W artykule przedstawiono wyniki badań i modyfikacji systemów lepkosprężystych. Systemy te oparte są na bazie komercyjnych środków powierzchniowo-czynnych z dodatkiem substancji polimerowych. Kationowe i anionowe środki powierzchniowo-czynne zostały użyte do badań formowania kompleksów molekularnych,[...]
EN The results of research and development of viscoelastic systems. formulations are presented. These viscoelastic systems are based on industrial surfactants with polymer substance addition. Anionic and cationic surfactants employed for the research interacted with formation of molecular complex that [...]
18
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2009 nr 1 36-40
PL Jednym z podstawowych celów działalności kopalni jako zakładu produkcyjnego jest uzyskanie dochodu. W przypadku górnictwa odkrywkowego na wielkość owego dochodu (rentowność kopalni) ma wpływ wiele czynników: od warunków geologiczno-górniczych oraz właściwej organizacji poczynając, po właściwe zarząd[...]
19
75%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono informację o zasobach węgla brunatnego w Polsce, Europie i na Świecie obecnie i w perspektywie długookresowej. Autor porównuje również pracę polskich kopalń węgla brunatnego w minionych 60 latach oraz ich perspektywy. Zaprezentowane zostały także trendy rozwoju polskiej bra[...]
EN The article presents information about lignite resources in Poland, Europe and in the world. Author, also compares four Polish open cast lignite mines in the past and tries to show perspectives of their development in the future. Author, also presents resources of different energetic stuff. In the a[...]
20
75%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiona zostanie informacja o zasobach węgla brunatnego w KWB "Konin" obecnie i w perspektywie długookresowej. Autorzy szacują zdolności wydobywcze poszczególnych odkrywek kopalni oraz omawiają czynnik czasu determinujący rozwój kopalni.
EN The article presents information about lignite resources in Lignite Mine "Konin". Authors, also compare work of open pits in the past and tries to show perspectives of their development in the future.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last