Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wydobycie kruszyw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2017 Nr 1 67--69
PL Tekst stanowi kontynuację rozważań zapoczątkowanych artykułem Kopalnie w zamkniętym kole („Kruszywa”, 4/2016, s. 75-77). Przedstawiono w nim aktualnie obowiązujące procedury w zakresie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o lokalizacji nowej kopalni, ze szczególnym uwzględnieniem polityki in[...]
EN The paper is a continuation of considerations initiated in the article Mines in a vicious circle („Kruszywa”, 4/2016, p. 75-77). It presents the current regulations regarding the participation of communities in the decision-making process concerning the localization of a new mine, with particular re[...]
2
88%
Surowce i Maszyny Budowlane
2012 nr 3 32-37
3
88%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2016 Nr 4 75--77
PL Artykuł omawia problem konfliktów społeczno-środowiskowych wokół górnictwa kruszyw w nawiązaniu do popularnej klasyfikacji konfliktów Moore’a. Wskazano, że każdy indywidualny przypadek ma złożone przyczyny i strukturę, na którą składają się przede wszystkim: konflikt przeciwstawnych wartości i inter[...]
EN The article discusses the problem of socio-environmental conflicts over aggregate mining investments based on the popular Moore’s classification of conflicts. It points out that each individual case has complex causes and structure, which consist primarily of the conflict of opposing values and inte[...]
4
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2017 nr 4 14--18
PL Doświadczenie procesu, jego zmierzenie, odkryje przed nami szereg problemów, o których nie wiedzieliśmy do tej pory i które z pewnością zachwieją naszym dotychczasowym wyobrażeniem o procesie. I to właśnie chodzi – o odkrycie procesu [produkcyjnego] na nowo. Poznanie rzeczywistości, a nie relacji.
5
75%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2013 Nr 1 20--27
PL W niniejszym artykule autorzy omawiają przyczyny obserwowanego w ostatnich latach w północno-wschodniej Polsce wzrostu zapotrzebowania na kruszywa naturalne żwirowo-piaskowe. Ponadto wskazują największych dostawców żwirów i mieszanek klasyfikowanych dla potrzeb produkcji betonu towarowego i wyrobów [...]
EN This paper presents the reasons of increasing demand for natural sand and gravel aggregates recorded in North-eastern part of Poland in recent years. The authors point out the main companies delivering gravel and mixes for ready-mix concrete and concrete prefabricates production, and summarizes the [...]
6
75%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2012 Nr 1 48--50
PL W toku prac parlamentarnych, a także w samym uzasadnieniu do projektu Ustawy Prawo geologiczne i górnicze podkreślano zalety nowych przepisów. Jedną z nich było umożliwienie prowadzenia legalnego wydobycia na potrzeby własne, bez konieczności pozyskiwania koncesji.
EN In the course of parliamentary work, as well as in the explanatory memorandum to the bill – Geological and Mining Law, the advantages of the newly implemented provisions were stressed. One of them was to enable the conduct of lawful production for own needs, without having to obtain concessions.
7
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2013 nr 85 105--120
PL Artykuł prezentuje szczegółowe informacje na temat rynku kruszyw żwirowo-piaskowych północno-wschodniej Polski, obejmującej w prezentowanym ujęciu obszar trzech województw, tj.: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. Dla każdego z nich przedstawiono rozwój wydobycia i produkcji krusz[...]
EN The paper presents detailed information about the sand and gravel aggregates market in the three voivodeships of NE Poland (i.e. Masovian, Podlaskie and Warmian-Masurian Voivodeship). The main tendencies of aggregates extraction and production have been presented in the years of 2005-2012. The chang[...]
8
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2012 nr 4 42-46
PL Chcąc wydobywać kruszywa często napotykamy na utrudnienia wynikające z rozbudowanego zakresu przepisów. Przykładem jest między innymi niemożność rozpoczęcia eksploatacji, mimo posiadanej koncesji na wydobycie kopaliny, związana z koniecznością wypełnienia przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśny[...]
9
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2010 nr 1 32-37
PL Artykuł omawia kwestię wydobywania z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów na przykładzie górnego fragmentu rzeki Odry. Przybliża definicje prawne obowiązujące w tej dziedzinie i wskazuje na podobieństwa eksploatacji kruszywa z wód i ze złoża.
10
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2004 nr 1 32-34
PL Prowadzone i planowane na szeroką skalę roboty drogowe i budowlane wymagają dużych ilości skalnych surowców mineralnych. Polska jest bogata w różnorodne materiały skalne, których rozmieszczenie na obszarze kraju jest nierównomierne. Podobnie zróżnicowane są ich parametry jakościowe, które określają [...]
11
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2015 nr 3 60-62
PL Żwirownia „Nowa Biała" jest jednym z czterech funkcjonujących w Polsce południowej zakładów eksploatacji kruszywa naturalnego w rejonie Podhala i Orawy. Region nie korzystał z dużego zapotrzebowania na kruszywa w latach 2000-2012, ponieważ nie realizowano tam większych inwestycji drogowych. Sytuacja[...]
12
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2015 nr 3 64-68
PL W związku z dynamicznym rozwojem infrastruktury i zwiększeniem prac w sektorze budownictwa, znacznie wzrosło zapotrzebowanie na surowce piaskowo-żwirowe. Konsekwencją tego jest wyeksploatowanie dużej części otwartych złóż, co spowodowało wzrost zainteresowania wydobyciem kruszyw spod lustra wody. W [...]
13
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2014 nr 1 46-51
14
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2014 nr 2 20-25
15
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2017 nr 4 8--12
PL Obserwując branżę kruszyw budowlanych na przestrzeni ostatnich lat, widać, że podejście do nowoczesności uległo widocznej ewolucji. Jaka jest dziś, a jaka będzie w przyszłości nowoczesna kopalnia?
16
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2017 nr 4 26--29
PL Jak zoptymalizować proces pozyskiwania kruszyw lub pogłębiania z użyciem pogłebiarki? Rozwiązaniem jest system do pomiaru parametrów jakościowych urobku wydobywanego przez pogłębiarkę.
17
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2017 nr 4 32--34
PL Kopalnie Górażdży Kruszywa łatwo poznać. Dominują „firmowe” kolory przesiewaczy czy odwadniaczy, w połączeniu z szarością elementów z ocynkowanej stali. Ale są i inne koncernowe wytyczne jakim muszą sprostać zakłady z Heidelberg Cement Group. Również i ten niedawno postawiony w Stoszycach.
18
63%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2017 Nr 1 18--24
PL Przedsiębiorcy prowadzący wydobycie kruszyw i surowców do ich produkcji prędzej czy później muszą się zmierzyć z zagadnieniem odpowiedniego zagospodarowania terenu po tej działalności, potocznie nazywanym rekultywacją.
EN Entrepreneurs that mine aggregates and raw materials for their production sooner or later will have to face the issue of the proper land use following these operations, the so called land rehabilitation.
19
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2016 nr 2 76--80
PL Prowadząc eksploatację, wzbogacanie kruszyw czy też surowców do ich produkcji nieustannie spełniać musimy różnorakie wymagania wynikające z przepisów prawa. Niestety akty prawne podlegają ciągłym przekształceniom. Z końcem 2015 r. dokonano między innym korekt w treści ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. [...]
20
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2018 nr 4 78--80
PL Pył - zjawisko nierozerwalnie związane z branżą górniczą. Jest on rezultatem specyfiki technologii przeróbczych, które polegają na dezintegracji surowca i przemieszczaniu rozdrobnionych produktów. Problem dotyka bezpośrednio zakładów górniczych, jak i terenów poza zakładami. Jego całkowita eliminacj[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last