Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyłącznik próżniowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Proponowana metoda diagnozowania stanu próżni opiera się na założeniu, że dla danego rodzaju komory znane są charakterystyki referencyjne napięcia przeskoku w funkcji ciśnienia i odległości międzystykowej. Zaprezentowane zostaną tego rodzaju charakterystyki, gdzie wykreślono wybrane dane cytowane w [...]
EN The proposed method of diagnosing the state of the vacuum based on the assumption that for a given type of chamber are known characteristics of the reference voltage as a function of the pressure and the distance between contacts. We will present this kind of characteristics which plotted the select[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 2 213--216
PL Badania diagnostyczne stanu próżni wewnątrz zamkniętej komory wyłącznika jest potrzebne do oszacowania jego zdolności łączeniowej i wytrzymałości dielektrycznej. Jest też niezwykle trudne z uwagi na brak możliwości bezpośredniego pomiaru. W artykule przedstawiono i opisano istniejące metody diagnozo[...]
EN Diagnostic testing of vacuum inside the closed chamber of vacuum circuit breaker is needed to estimate the switching capacity and dielectric strength. It is also extremely difficult because of the inability to direct measurement. This paper presents and describes the current methods of diagnosing th[...]
3
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W latach 2003-2005 Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa prowadziło, na zlecenie producenta, próby i bada.nia próżniowych wyłączników szybkich prądu stałego. Ba.dane były dwa z trzech typów wyłączników próżniowych, przeznaczonych do kolejowego systemu trakcji elektrycz.nej 3 kV prądu stałego. Wyłąc[...]
4
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2005 Z. 225 1-82
PL W energetyce krajowej daje się zaobserwować rosnące zapotrzebowanie na wyłączniki próżniowe wysokiego napięcia. Wyraźnie rośnie liczba zainstalowanych takich wyłączników, przy czym rzeczywiste zapotrzebowanie sięga kilkunastu tysięcy po to, aby dokonać wymiany wyłączników starego typu, małoolejowych[...]
EN A growing demand for vacuum circuit breakers has occurred in the utility companies in Poland. The number of such circuit breakers installed is constantly growing, the real demand exceeds ten thousand pieces as they are used to substitute the old-type circuit breakers with oil insulation. Vacuum circ[...]
5
88%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 12 208-211
PL Niniejszy artykuł zajmuje się modelem matematycznym opisującym zjawiska fizyczne zachodzące w wyłączniku próżniowym w stanie połukowym. Wykorzystanie narzędzi programu ATP/EMTP i MODELS stworzyło możliwość współpracy z zewnętrznym obwodem elektrycznym reprezentującym laboratoryjny układ syntetyczny [...]
EN This paper presents a mathematical model based on equations describing physical phenomena in a vacuum current breaker during the post-arc state. Due to the way of modelling by means of ATP/EMTP and MODELS tools, it was prepared to work together with an external network representing the laboratory sy[...]
6
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule podano ogólne zasady konstrukcji próżniowych komór wyłącznikowych przeznaczonych na niskie i średnie napięcia znamionowe. Omówiono metody pomiarów podstawowych parametrów, którymi powinny cechować się komory wyłączające prądy zwarciowe. Zaprezentowano własne opracowania komór w postaci ro[...]
EN This paper describes general principles for designing of vacuum interrupters for low and medium rated operational voltage. It shows the methods of measurement of parameters characteristic for interrupters predicted for disconnecting short-circuit current. The own design of vacuum interrupters for pr[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2013 Nr 36 107--110
PL Aktualne tendencje w rozwoju elektroenergetyki wskazują na budowę elektrowni fotowoltaicznych. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa sieci dystrybucyjnej, poprzez którą będzie wyprowadzona generowana moc ma szczególne znaczenie z punktu widzenia pewności zasilania. Wyprowadzenie mocy z el[...]
EN Nowadays photovoltaic power plants are becoming more and more popular in terms of power generation. Thus, it is necessary to provide safe and reliable working conditions in terms of power generation, conversion and transmission. DC power produced by PV panels is converted by inverter into AC and tra[...]
8
75%
Acta Energetica
2017 nr 3 124--130
PL W ostatnim czasie można zauważyć intensywny wzrost zainteresowania operatorów sieciowych wykorzystaniem techniki próżniowej w sieciach napowietrznych wysokiego i najwyższego napięcia. Od wielu lat wyłączniki próżniowe są stosowane w sieciach średniego napięcia, jednak w minionych latach głównie ze w[...]
EN Recently, there has been a noticeable increase in the interest of grid operators in the application of vacuum technology in high and highest voltage overhead grids. For many years vacuum circuit breakers have been used in medium voltage grids, but in the past years mainly due to environmental condit[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2012 Nr 31 85-88
PL Wyłączniki próżniowe stosowane w elektroenergetyce średnich napięć charakteryzują się efektem tzw. ucięcia prądu przed jego naturalnym przejściem przez zero. Z powodu energii zmagazynowanej w indukcyjności oraz pojemności transformatora, podczas operacji otwierania napięcie powrotne pomiędzy zaciska[...]
EN Breaking of inductive currents with use of vacuum circuit breaker is related to a problem of current chopping before its natural zero crossing. Due to the energy trapped in oscillatory circuit consisting of transformer's inductance and capacitance, the voltage across circuit breaker contacts starts [...]
10
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2019 R. 95, nr 7 18--20
PL Badania przeprowadzone w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym (ITR) obejmują opracowanie nowego przenośnego miernika podciśnienia do stosowania w wyłączniku próżniowym. Kolejnym krokiem będzie integracja z nową generacją wyłączników próżniowych. Nowe urządzenie ma używać efektu Penninga. W tym efekci[...]
EN The research conducted in the Tele- and Radio Research Institute (ITR) covers a developing a new portable vacuum gauge for using in a vacuum circuit breaker. Next step will be its integration with new generation of vacuum circuit breakers. The new device is supposed to use the Penning effect. In thi[...]
11
75%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2017 T. 7, nr 2 106--109
PL W artykule przedstawiono konstrukcje wyłącznika próżniowego 7,2 kV wyposażonego w niezależne napędy elektromagnesowe na każdy biegun. Ponadto omówiono wyniki prac projektowo – konstrukcyjnych oraz wyniki symulacji i badań.
EN The paper presents the construction of vacuum circuit-breaker 7.2 kV with electromagnetic independent drive for each pole. The drives of new construction are equipped with permanent magnets. Simulations and tests results are presented.
12
75%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2013 nr 4 49--52
PL Intensywny rozwój łączników próżniowych, zastosowanie próżni jako elementu gaszącego, jak również postęp w dziedzinie materiałów stykowych przyczyniły się do szerokiego zastosowania wyłączników próżniowych w energetyce. Wyłączniki te wykazują jednak pewne niekorzystne właściwości, które mają wpływ n[...]
EN Intensive devlopment in the area of vacuum switches, usage of vacuum as a extinguishing element, as well as progress in the area of contact materials contributed to broad usage of vacuum circuit breakers in energetics. However, vacuum cicuit breakers show adverse characteristics that affect switchin[...]
13
75%
Nowa Elektrotechnika
14
75%
Nowa Elektrotechnika
15
75%
Nowa Elektrotechnika
2004 nr 1 10--11
16
75%
Nowa Elektrotechnika
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zamieszczono wyniki badań łączeniowych styków generujących osiowe i promieniowe pole magnetyczne. Badania wyładowania łukowego w procesie wyłączania prądu przemiennego od 2 kA do 16 kA wykonano w rozbieralnej komorze próżniowej. Zdjęcia łuku poddano obróbce numerycznej w celu uwidocznieni[...]
EN The article describes the tests of the switching contacts which generate axial and radial magnetic field. Studies of the arc discharge in the AC from 2 kA to 16 kA were performed in a demountable vacuum chamber. Photos of the arc were processed for visualization of the numerical distribution of the [...]
18
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wyniki badań procesów łączeniowych podczas wyłączania obwodów pojemnościowych SN wyłącznikiem próżniowym oraz wytrzymałości elektrycznej przerwy międzystykowej. Prezentowane badania dotyczą wyłączania rzeczywistych nieobciążonych linii kablowych SN i ich modeli fizycznych dl[...]
EN The paper presents results of investigations of joining processes during switching medium voltage (MV) power cable lines by a vacuum switch and electrical strength of the gap between the contacts. The presented investigations concern switching of the real unloaded medium voltage (MV) power cable lin[...]
19
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
2015 R. 83, nr 4 48--52
PL Przedstawiono analizę przepięć, jakie mogą wystąpić podczas operacji łączeniowych dokonywanych wyłącznikiem próżniowym w elektrowniach fotowoltaicznych przyłączonych do sieci średniego napięcia.
EN The paper presents analysis of surges that may arise during switching operations performed using vacuum circuit breaker in photovoltaic power stations connected to MV networks.
20
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 10 125-128
PL W sieciach elektroenergetycznych średnich napięć coraz szersze znaczenie znajdują wyłączniki próżniowe. Wyróżnia je duża trwałość i niezawodność działania. Wykazują one jednak specyficzne właściwości wpływające na przebiegi przepięć łączeniowych. W artykule przedstawiono analizę narażeń przepięciowy[...]
EN The importance of vacuum breakers used in medium voltage electrical networks has increased. They are extremaly durable and reliable and due to their special qualities. They can influence the switching surge waveforms. The following paper presents an analysis of overvoltages generated by vacuum break[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last