Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 65
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wtryskiwacz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 3 263-270
PL Deformacja par precyzyjnych rozpylaczy silników o zapłonie samoczynnym w znacznym stopniu przyczynia się do większego ich zużywania. Przyczyną deformacji są naprężenia materiału powstające w wyniku obciążeń statycznych i dynamicznych, które działają podczas montażu i w czasie eksploatacji. W artykul[...]
EN The deformation of precision steams of injectors of diesel engines greatly contributes to considerable of their waste. A reason of the deformation are tensions of material nascent as result of of static loads and dynamic which working during the montage and during the exploitation. In the report one[...]
2
100%
Journal of KONES
PL Referat opisuje wstępny dobór wtryskiwacza dla silnika gazowego zasilanego przez bezpośredni wtrysk propanu - butanu. Przeanalizowano wpływ umieszczenia wtryskiwacza w cylindrze na proces tworzenia mieszanki. Określono wymagania odnośnie strumienia masy paliwa wypływającego z wtryskiwacza w zależnoś[...]
EN The preliminary selection of the injector to the gas SI engine fuelled by direct injection of the liquid propane - butane into the cylinder has been reported in article. The effect of injector allocation in the cylinder on mixture building process has been also analysed. The selection of injector fo[...]
3
88%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL W pracy zostały przedstawione wyniki symulacji komputerowych przepływu heksanu przez wtryskiwacz przy maksymalnym wzniosie iglicy. Symulacje wykonano przy użyciu programu AVL Fire. Heksan dostarczany był pod ciśnieniem 30 MPa, natomiast ciśnienie na wylocie z dyszy wtryskiwacza wynosiło 12 MPa. [...]
EN Numerical simulations of a hexane flow through the injector with fully lifted needle are described in the paper. Presented simulations were done using the AVL Fire software. Hexane was supplied to the injector under the pressure of 30 MPa. Pressure at the outlets was of 12 MPa. Heat transfer be[...]
4
75%
Diagnostyka
2009 nr 4(52) 51-54
PL Referat zawiera wyniki badań wstępnych zastosowania detektora przebiegu ciśnienia w przewodzie wtryskowym do diagnozowania aparatury wtryskowej silników okrętowych w czasie eksploatacji bez jej demontażu. Badania zostały przeprowadzone dla okrętowego silnika pomocniczego, oraz wykorzystaniem próbnik[...]
EN The paper includes results of the preliminary research of the application of the pressure process detector for diagnosing injection apparatus in marine diesel engines in the injection channel during exploitation without its dismantling. The research was conducted on the marine auxiliary engine and o[...]
5
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Energia chemiczna ma ogromne znaczenie w procesach produkcji stali w piecach łukowych. Podczas produkcji węglowych gatunków stali w konwencjonalnych dużych piecach zazwyczaj stosuje się znaczące ilości tlenu gazowego, stałych paliw oraz wę- gla wdmuchiwanych poprzez ściany pieca. Jednak zastosowanie[...]
EN Chemical energy plays important role in electric arc furnace steelmaking. Large conventional furnaces producing common carbon steel grades typically use significant amount of oxygen, fossil fuels and carbon injected via furnace sidewall. However, application of chemical energy at smaller size furnac[...]
6
75%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 978--981
PL W artykule przedstawiono optymalizację metody pozwalającej na testowanie wtryskiwaczy common rail. Standardowe testy wtryskiwacza obejmują kilka punktów pracy. Pomiary te są czasami niewystarczające, ponieważ wtryskiwacze szczególnie po naprawie w pewnych obszarach pracy mogą pracować w nieprawidłow[...]
EN This paper presents a method to optimize the testing common rail injectors. Standard tests injector includes several operating points. These measurements are sometimes insufficient, since the injectors particularly after repair work in certain areas can be operated in an incorrect manner. The precis[...]
7
75%
Transport Samochodowy
2003 z. 2 95--105
PL Omówiono nową konstrukcję wtryskiwacza do silnika wysokoprężnego, charakteryzującego się tym, że iglica wykonuje ruch obrotowo-zwrotny. W czasie wtrysku paliwa następuje zmiana przekrojów otworków wylotowych. Zaprezentowane wyniki badań wskazują, że struga paliwa wytwarzana przez wtryskiwacz z obrot[...]
EN A new construction of a multi-hole injector for diesel engine was presented. The needle of this injector is performing a rotary-swinging movement. During the fuel injection the needle changes the area of atomizing orifices. The results of the investigations show that the spray of fuel formed using a[...]
8
75%
Logistyka
2015 nr 4 5777--5787, CD 2
PL W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczące oceny skuteczności działania dodatków detergentowo - dyspergujących w bazowym oleju napędowym z udziałem 7 %(V/V) FAME jako paliwie do zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Istotną pozycją pracy są testy silnikowe wykonane według proc[...]
EN The paper presents the results of laboratory tests for the assessment of the effectiveness of detergent - dispersants additives in the base diesel oil with the addition of 7% (V / V) of FAME as fuel for diesel engines. A major item of presented work are motor tests performed according to the procedu[...]
9
75%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 4 279--284
PL W artykule zamieszczono informacje dotyczące oceny parametrów użytkowych wtryskiwaczy piezoelektrycznych na podstawie badań wizualizacyjnych związanych z kształtowaniem i oceną wtrysku oraz z rozpyleniem paliwa. Stosując optyczne metody analizy, określono wskaźniki geometryczne powstającej strugi wt[...]
EN The article contains information on the evaluation of operating parameters of piezoelectric injectors, on the basis of fuel atomization process visualization. The issues related to the evolution and evaluation of fuel injection and atomization were discussed. Implementing optical methods of analysis[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2016 z. 5/109 109--116
PL W artykule przedstawiono wynik próby, zdefiniowania współczynnika przepływu przez dyszę wtryskiwacza gazowego, stosowanego do zasilania dwupaliwowych silników, olejem napędowym i paliwem LPG (mieszaniną propanu i butanu). Współczynnik reprezentuje aktualną powierzchnię przekroju dyszy wtryskiwacza, [...]
EN The article presents the results of the attempted definition of the flow factor in the nozzle of the gas injector used to supply the dual-fuel engines with the diesel and LPG fuel (a mixture of propane and butane). The factor represents the current cross-sectional surface area of the injector nozzle[...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 210-212
PL W artykule przedstawiono sposoby naprawy współczesnych wtryskiwaczy paliwowych silników o zapłonie samoczynnym. Przedstawiono wszystkie rodzaje wtryskiwaczy paliwowych silników wysokoprężnych, oraz ich klasyfikację na naprawialne i nienaprawialne i procedury ich regeneracji oraz testowania.
EN Paper describes the methods of repair the contemporary diesel engine injectors. Article puts forward all kinds of Diesel engine injectors, classify on repair and not to repair and discusses the procedures of repairing and testing.
12
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2016 z. 3/107 79--89
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wtryskiwacza gazowego, stosowanego do zasilania dwupaliwowych silników o zapłonie samoczynnym, dodatkiem LPG. Badania wykonano, stosując zmienną różnicę ciśnienia, przed i za wtryskiwaczem. Celem badań było określenie rzeczywistej charakterystyki wtryskiwacza, n[...]
EN The article presents results of the tests of the gas injector used to supply the dual-fuel engines with compression-ignition with the LPG addition. The test was performed with a variable pressure difference, upstream and downstream of the injector. The purpose of this research was to determine the a[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2016 z. 4/108 119--127
PL W artykule przedstawiono wyniki eksperymentu badawczego pozwalającego na analizę pracy wtryskiwacza gazowego, stosowanego do zasilania dwupaliwowych silników o zapłonie samoczynnym, dodatkiem LPG. Badania wykonano, stosując stałą różnicę ciśnienia, między ciśnieniem wtrysku gazu i ciśnieniem w zbior[...]
EN The article presents results of a science experiment which enabled analysing the operation of the gas injector used to supply dual-fuel compression-ignition engines with the addition of LPG. The tests were performed by applying the constant difference of pressure between the gas injection pressure a[...]
14
75%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 953--959
PL Większość aktualnie produkowanych silników o zapłonie samoczynnym, przeznaczonych do napędu samochodów osobowych, jest wyposażona w układy zasilania typu common rail, w których stosowane są wtryskiwacze z elektromagnetycznym zaworem. W artykule zaproponowano metodykę postępowania przy prowadzeniu mo[...]
EN Most of currently manufactured diesel engines for passenger vehicles are equipped with the common rail injection systems in which injectors with electromagnetic valves are mounted. In this paper a method of investigation for model analysis of common rail injector in supply systems of diesel engines [...]
15
75%
Logistyka
2014 nr 6 10088--10094
PL W artykule zostały przedstawione badania przepływomierzy powietrza, będących podstawowymi czujnikami wykorzystywanymi do określenia czasu otwarcia wtryskiwaczy. W badaniach wykorzystano specjalnie opracowane modele laboratoryjne wykorzystujące przepływomierze: klapkowy i termoanemometryczny drutowy.[...]
EN The article presents research of air flow meters, which are the primary sensors and they are used to determine the opening time of the fuel injectors. In the research a specially developed laboratory models using air flow meters: LMM and HLM were exploited. This research included determination of th[...]
16
75%
Diagnostyka
PL W artykule zaprezentowano propozycję modelowania wtryskiwacza gazowego (paliwowego), na podstawie obserwacji zmian prądowych, w trakcie wykonywania pracy przez jego iglicę. Celem artykułu jest pokazanie, że można poprzez charakterystyki prądowe, odzwierciedlić charakterystyki dawkowania. Dodatkowo o[...]
EN In this article, the proposal for modelling the gas (fuel) injector based on observations of changes in the current during operation of the needle is presented. The aim of this work is indicating that the dosage characteristics can be mapped by means of the current characteristics. Moreover, observa[...]
17
75%
Diagnostyka
PL W artykule przedstawiono wzajemne relacje charakterystyk dawkowania z charakterystykami natężenia prądu i napięcia w elektromagnesie wtryskiwacza paliwowego. Zmiany prądowe w cewce elektromagnesu, w trakcie dawkowania obserwowano za pomocą czujnika Halla. Zmiana napięcia Halla jest proporcjonalna do[...]
EN The article discusses mutual relations of the dosage characteristics, current intensity characteristics, and voltage characteristics in the fuel injector electromagnet. Changes in current in the electromagnet’s coil were monitored in the course of dosage by means of the Hall sensor. Change in the Ha[...]
18
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono wyniki badań stanowiskowych impulsowego wtryskiwacza gazu przeznaczonego do samochodowych instalacji zasilania paliwem gazowym. Badania obejmowały analizę wpływu napięcia zasilania na zwlokę załączania wtryskiwacza rozumianą jako czas od początku impulsu sterującego do począ[...]
EN The paper presents an resaults of expetimental research of a pulse gas injector for car gas supply systems. Research shows efect of voltage changind on opening lag time; the lag is understood as the time between the occurence of a control signal and the start of the valve movement. The lag determine[...]
19
63%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono metodę pomiaru czasu opóźnienia otwarcia i zamknięcia wtryskiwacza opartą na pomiarze drgań w osi ruchu elementu zaworowego. Przedstawiono przykładowe wyniki badań wtryskiwacza płytkowego. Analizując pomiary stanowiskowe wykazano, że pomiar drgań pozwala na znacznie dokładni[...]
EN The paper describes a method to measure injector opening and closing lag times based on measuring the vibration in the axis of movement or a valve. There are also some results of the studies on a plate injector. Analysing the measurements obtained, it is demonstrated that opening and closing lag tim[...]
20
63%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono analizę zmiany charakterystyki wydatku trzpieniowego wtryskiwacza gazu LPG przy zmianie ciśnienia zasilania. Badania przeprowadzono na stanowisku badawczym przy zasilaniu wtryskiwacza powietrzem. Przeanalizowano wyniki pomiarów ciśnienie przed i za wtryskiwaczem, sygnał ster[...]
EN The paper analyzes the changes in an LPG injector flow mass characteristics when input pressure is altered. The research was carried out at a test stand with an air-supplied injector. The test results (the pressure both before and behind an injector, a control signal and the current flowing through [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last