Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wtryskiwacz paliwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 81 197--203
PL W artykule opisano zasadę sterowania wtryskiwaczem paliwa do silników o zapłonie iskrowym z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Omówiono sposób otwierania wtryskiwacza ze szczególnym uwzględnieniem kształtu impulsu prądowego. Artykuł zawiera schemat sterownika regulującego prąd wtryskiwacza paliwa przy w[...]
EN In this article the controller for direct fuel injection has been proposed. Presented controller is based on a microprocessor system, which allows a precise control of electromagnet's current. One of the main problems in the direct injection is excessive heating in the injector due to the large ener[...]
2
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 11 1044--1048
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących elektronicznego układu wtryskowego paliwa silników spalinowych, które mogą mieć zastosowanie w zagadnieniach diagnostycznych. Opisano budowę i zasadę działania typowego układu wtryskowego oraz poddano analizie jego część elektroniczną. Przedstawiono [...]
EN The paper presents the electronic fuel injection system research results, which can be used in diagnostic issues. Have been described the construction and operation of a typical fuel injection system and analyzed its electronic part. It has also been proposed method for the detection of the injector[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1166-1170
PL W artykule opisano wyniki badań wykonanych dla oceny wpływu dodatków paliwowych do oleju napędowego na działanie elektromagnetycznych wtryskiwaczach paliwa. Dodatki tego typu stosowane są w celu ograniczenia powstawania osadów oraz usuwania już powstałych z precyzyjnie pasowanych elementów aparatury[...]
EN The article describes the results of the research carried out in order to evaluate the influence of detergent additives to diesel engines fuel on the operation of diesel engines injection systems. This type of additives is applied in order to restrict the formation of deposits and to remove those al[...]
4
75%
Logistyka
2014 nr 6 7559--7568
PL W pracy autor przedstawia topografię wybranych obszarów powierzchni pary precyzyjnej wtryskiwacza oleju napędowego stosowanego w silniku wysokoprężnym. Topografia powierzchni została wykonana przy użyciu profilometru T8000-R60 firmy Hommeltester. Dodatkowo wykonano topografie powierzchni mikroskopem[...]
EN In this work the author presents the surface topography of precision assemblies of diesel fuel injectors, which are used diesel engines. The surface topography was investigated with the Hommeltester T8000-R60 profilometer and also with the MTM Atomic Force Microscope NT-206. The research concerned t[...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2015 R. 16, nr 6 176-177
PL Artykuł przedstawia możliwości badania wybranych układów zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Obiektem badawczym był wtryskiwacz paliwa o nr 0445 110 036. Wtryskiwacz został zbadany na urządzeniu badawczym do diagnostyki komputerowej silnika, która wykazała niewłaściwa kompensacje dawek wtrysk[...]
EN Article presents possibilities of research chosen injection systems Diesel engines. Research object was Diesel injector with number 0445110036. Injector has been researched by using tester, because of faulty injection dosage compensation computer diagnostic.
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1097--1105
PL Układ zasilania tłokowego silnika spalinowego w ostatnich kilkunastu latach ulegał intensywnemu rozwojowi. Rozwój ten był wynikiem rygorystycznych wymagań stawianych silnikom, związanych z dążeniem do ograniczenia ich szkodliwego oddziaływania na środowisko. W celu zmniejszenia zużycia paliwa oraz e[...]
EN During the recent several years, the fuel feeding systems of piston combustion engines have been undergoing an intensive development. It is directly linked to strict requirements to be met by engines, aimed at reducing their negative impact upon the natural environment. New constructional solutions [...]
7
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 923--927, CD
PL W artykule omówiony został problem trwałości pary precyzyjnej wtryskiwacza paliwa w układzie Common Rail. Przeprowadzono badania zużycia pary precyzyjnej iglicy i rozpylacza stanowiących integralną część wtryskiwacza elektromagnetycznego w układzie zasilania typu Common Rail silnika o zapłonie samoc[...]
EN Paper presents the results of the study of the precision steam wear of the needle and the nozzle forming an integral part of the electromagnetic injector in the common rail feed system of the compression ignition engine. T-05 tribotester tests were used to evaluate the tribological properties of the[...]
8
63%
Research Bulletin / Warsaw University of Technology, Institute of Aeronautics and Applied Mechanics
1998 nr 8 81-84
EN Supplying 1C piston engines with gaseous fuels is one of well known approaches to reduce the content of polluting components in exhaust gases. One of methods for gaseous fuel supply considered is a high-pressure direct gas injection, which is currently studied in a number of laboratories. The succes[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2001 z. 42 131-137
PL Przedstawiono metodykę określenia czasu otwarcia wtryskiwaczy w wielopunktowym układzie wtryskowym zasilającym silnik gazowy mieszaniną propanu i butanu w fazie ciekłej (LPG). Zasadniczym celem opracowania było określenie wstępnej mapy czasu otwarcia wtryskiwaczy w zależności od prędkości obrotowej [...]
EN The way of appointing injectors timing in MPI system is presented in this paper. Tested gas engine, PERKINS AD3 152G is powered by LPG. The liquid phase of fuel is injected to the inlet manifold pipes. The main aim of these analysis is creating of injectors timing map depended on speed rotation and [...]
10
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2000 z. 41 7-19
PL W pracy przedstawiono analizę prawidłowości doboru parametrów układu wtryskowego przystosowanego do zasilania silnika PERKINS AD3 152G sprężonym gazem ziemnym. Opierając się na wynikach badań modelowych i stanowiskowych sformułowano wymagania, jakie powinien spełniać układ wtryskowy. Określono chara[...]
EN The analysis of selecting criterions of CNG injection system adapted to filling PERKINS AD3 152G engine was presented in this paper. The requirements for injection system ware formulated in the base on model calculations and stand tests results. This way, fuel efficiency profile and injector timing [...]
11
63%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań grubości warstw nawęglonych oparte na rzeczywistych procesach przeprowadzonych na stanowisku do nawęglania próżniowego oraz symulacji komputerowej przy pomocy programu CFX-5.5.1. Wykonana została symulacja dla warunków rzeczywistych, w celu późniejszego przeprowadz[...]
EN The paper presents results of carburized layers investigation, based on real carburizing processes and computer simulation using code CFX-5.5.1. The computer simulation was performed for real conditions, in order to prepare a method of this process future optimization.
12
63%
Logistyka
2014 nr 3 1181--1187
PL Silnik spalinowy w trakcie swojej pracy generuje zjawiska drganiowe i akustyczne. Zjawiska wibroakustyczne zawierają w sobie informacje dotyczące poprawności pracy silnika, jak również stanu jego poszczególnych elementów. W silniku spalinowym występuje wiele źródeł zjawisk wibroakustycznych, co przy[...]
EN Combustion engine during working generates vibration and acoustic phenomena. Vibroacoustic phenomena consist information concerning correctness of engine work and condition of its each elements. In that engine occurs many vibroacoustic phenomena sources, what causes disruption of diagnostic informat[...]
13
63%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 688--694
PL Artykuł przedstawia analizę pracy współczesnego elektromagnetycznego wtryskiwacza Common Rail Bosch generacji 2,5. Generacja ta jest najnowszym typem wtryskiwaczy elektromagnetycznych firmy Bosch. Referat opisuje działanie badanego wtryskiwacza, sposoby jego testowania, weryfikację podzespołów oraz [...]
EN This paper presents an analysis of the operation of modern Bosch Common Rail solenoid-controlled fuel injector of generation 2.5. This generation is the latest type of Bosch solenoid-controlled fuel injectors. The paper describes the operation of tested fuel injector, methods of its testing, verific[...]
14
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2015 R. 16, nr 6 172-175
PL Artykuł przedstawia możliwości badania piezoelektrycznych wtryskiwaczy firmy Continental Siemens. Piezoelektryczne wtryskiwacze ze względu na brak technologii oraz oryginalnych części zamiennych należą do grupy nienaprawialnych. Referat opisuje w jaki sposób diagnozuje się tego typu wtryskiwacze pal[...]
EN Article presents possibilities of research piezoelectric Diesel injectors Continental Siemens company. Piezoelectric Diesel injectors belong to not repair group because of lack technology and original spare parts. Paper describes how to diagnose these injectors and shows the possibilities of their r[...]
15
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 199--202
PL Celem artykułu było przedstawienie możliwości regulacyjnych elektromagnetycznych wtryskiwaczy paliwa firmy Denso. Firma Denso jest producentem elektromagnetycznych i piezoelektrycznych wtryskiwaczy paliwa.W artykule opisano możliwości diagnozowania współczesnych wtryskiwaczy paliwa. Scharakteryzowan[...]
EN The aim of the article was presenting the possibilities of adjustment electromagnetic Denso fuel injectors. Denso is producer of electromagnetic and piezoelectric fuel injectors. Article describes diagnosing possibilities of common fuel injectors. There have been put forward adjustments and repair a[...]
16
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2014 R. 15, nr 6 210-213
PL Celem artykułu była analiza stanu technicznego systemu Common Rail pracującego na biopaliwie. Głównym obiektem badawczym były wtryskiwacze paliwa. Silnik pracował na estrze metylowym oleju rzepakowego (B100). Pojazd przejechał około 5000 km i zasilany był paliwem B100. Następnie zdemontowano i rozeb[...]
EN The aim of article was analysis technical condition Common Rail system working on biodiesel. Main researches object was fuel injector. Engine worked on rape methyl ester (B100). Vehicle traveled 5000 km and was powered by B100 fuel. Next fuel injectors were dismount and dismantled. Spare parts were [...]
17
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 125--128
PL Celem artykułu była analiza możliwości weryfikacji i naprawy współczesnych pomp wtryskowych. Artykuł przedstawia metody diagnozowania i naprawy pompy wtryskowej firmy Bosch CP1. Badana pompa została zweryfikowana, rozebrana na elementy składowe, wyczyszczona i uszczelniona oraz złożona. Następnie wy[...]
EN Article aim analysis of possibilities verification and repair common high pressure injection fuel pumps. Article describes diagnosing and repair methods high pressure Bosch CP1 injection fuel pump. Researched fuel pump has been verified, dismantled on spare parts, cleaned, sealed and mantled. It has[...]
18
63%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 2 125--132
EN The present paper addresses the modelling of fuel injection at conditions of high pressure and temperature which occur in a variety of internal combustion engines such as liquid fuel rocket engines, gas turbines, and modern diesel engines. For this investigation a cryogenic nitrogen jet ranging from[...]
19
63%
Badania Nieniszczące i Diagnostyka
2018 nr 2 3--5
PL W artykule przedstawiono pompę wtryskową układu Common Rail typu CP1H, która pracowała na zanieczyszczonym dodatkami zawierającymi wodór paliwie. Pokazano, w jaki sposób można zdiagnozować pompę wtryskową, rozmontowaną na części składowe oraz poddano badaniom mikroskopowym. W referacie została omówi[...]
EN Article describes high pressure fuel pump CP1H Common Rail system which worked on fuel with hydrogen containing admixtures. It was presented how can high pressure injection pump diagnose. Research object was dismantled on spare parts and checked under microscope. Paper discusses construction and mec[...]
20
63%
Silniki Spalinowe
PL W referacie zostały przedstawione wyniki badań instalacji wtrysku paliwa i mechanizmu rozrządu szybkoobrotowych okrętowych tłokowych silników spalinowych typu MB820 z wykorzystaniem nowo opracowanej metody bazującej na kątowej analizie obwiedni przyspieszeń drgań. Silniki tego typu nie są wyposażone[...]
EN Tests results of the new diagnostic method dedicated to marine high-speed diesel engines type MB820 fuel injection system and valve gear mechanism tuning are presented in the paper. These engines are not equipped with indicator valves so vibrations traces registered on the cylinder heads are used to[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last