Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 116
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wtrysk paliwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań hamownianych na bazie charakterystyki zewnętrznej dotyczących drgań iglicy wtryskiwacza silnika AD3.152 z wtryskiem bezpośrednim zasilanego węglowodorowym paliwem ONM City 50 wykorzystując system pomiarowy sygnału wibroakustycznego WA.
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania charakterystyk prędkości narastania ciśnienia paliwa w przewodzie wtryskowym oraz wzniosu iglicy rozpylacza w oparciu o badania eksperymentalne.
3
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 98 39-40
EN The article describes the usage of an electronic in-line injection pump to power the diesel engines. It acquaints the reader with the preliminaries and a way of implementing electronically controlled in-line injection pump when using innovative solenoid valves.
4
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule rozważano proces bezpośredniego wtrysku paliwa. Modelownie procesu fizycznego wtrysku paliwa zostało przeprowadzone przy założeniu przyszłego badawczego silnika. Półkulista komora spalania powoduje dodatkowy ruch gazu i paliwa przed zapłonem. Do rozwiązania tego problemu przeprowadzono ap[...]
EN In the paper the top direct injection on the mixture formation is considered. Modelling of physics process during injection was carried out with assumption of the exact future experimental set-up. The hemisphere combustion chamber causes additional motion of gas and fuel before ignition. A differenc[...]
5
100%
Journal of KONES
PL W artykule przedstawiono symulację przebiegu procesu wtrysku paliwa w szybkoobrotowych silnikach wysokoprężnych wyposażonych w pompowtryskiwacze sterowane elektronicznie z napędem mechanicznym. Weryfikację modelu przeprowadzono w korelacji do wyników podawanych przez producenta dla samochodu VW Lupo[...]
EN In the article the simulation of the fuel injection rate in high-speed diesel engines equipped with injection units, which are electronic controlled and cam actuated is presented. The verification of the model was done in correlation to the results given by producer of the VW Lupo. An analysis of ne[...]
6
100%
Journal of KONES
PL W referacie został przedstawiony wstępny projekt stanowiska silnika 1-cylindrowego budowanego na bazie silnika WOLA 150 DM. Przedstawiono propozycję przebudowy układu napędu rozrządu zaworowego oraz wtrysku paliwa do cylindra.
EN Initial project of one-cylinder ship diesel engine research stand based on WOLA 150 DM engine has been presented in this paper. Some changes connected wtth valvetrain and fuel injection systems are also presented.
7
100%
Journal of KONES
PL W pracy zaprezentowano nowoczesną metodę badań wizualizacyjnych przebiegu wtrysku paliwa, przedstawiono również wyniki badań przeprowadzonych tą metodą przy wykorzystaniu różnych rozpylaczy czopikowych. Ponadto dokonano próby konfrontacji otrzymanych wyników z badaniami emisji związków toksycznych w[...]
EN The modern method of visualization research of the course of fuel injection, research results brought over with this method at using of different peg-injectors is presented in paper. Besides tests of the collation of received results with research of the emission of toxic relationships performed on [...]
8
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono próbę wykorzystania modelu dwustrefowego do analizy procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym z doładowaniem. Na podstawie danego wykresu indykatorowego silnika oraz wzniosu iglicy wtryskiwacza obliczono przebieg wartości temperatury strefy nie spalonej i strefy spalin,[...]
EN In this workhave been presented the results of the test of utilization the two-zone model to analysis combustion process in the turbo Diesel engine. On the base of indicated diagram of engine and lift of the needle injector we calculated values of temperature of non-combustion and combustion, averag[...]
9
100%
Archiwum Motoryzacji
2004 Vol. 7, nr 4 377-388
PL Dzisiejsza motoryzacja narzuca duże wymagania na pojazdy samochodowe. Ograniczenia te muszą być spełniane na ile jest to możliwe przy ekstremalnych warunkach. Elektronika samochodowa odgrywa decydującą rolę w tym zadaniu szczególnie w sferze zapłonu i sterowania wtryskiem paliwa. Ekonomika jazdy lub[...]
EN Today.s motorization puts great demands on an automobile. These demands must be mastered as well as possible even under extreme conditions. Automotive electronics plays a decisive role in this task in the areas of ignition and fuel management. The economical or improved use of fuel in conjunction wi[...]
10
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
1999 z. 2/32 46-63
11
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Zasilanie silnika o zapłonie samoczynnym estrem metylowym oleju rzepakowego skutkuje obniżeniem zawartości sadzy w spalinach, pogorszeniem parametrów dynamicznych, rośnie zużucie paliwa roślinnego w porównaniu z olejem napędowym. Celem zminimalizowania niekorzystnych aspektów należy przeprowadzić zm[...]
12
88%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono zagadnienia dotyczące zastosowania paliw o różnych właściwościach fizykochemicznych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Zastosowanie tych paliw wymaga dużych dokładności pomiarów celem poznania występujących różnic w procesach wtrysku, rozpadu strugi paliwa i spal[...]
EN In the paper problems concerning using fuels about different properties were presented physicochemical for powering engines about the self-ignition. Using these fuels requires the big accuracies of the measurements in order to get to know appearing differences in processes of injection, the disinteg[...]
13
88%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono zagadnienia dotyczące pomiaru emisji cząstek stałych z silnika o ZS typu Perkins 1104C-44 z wtryskiem bezpośrednim, zasilanego paliwem węglowodorowym oraz jego mieszaninami z etanolem. Pomiary emisji cząstek stałych wykonano na stanowisku hamownianym wyposażonym w system AV[...]
EN In this page there are presented issues concerning measurements of PM (particulate matter) from Perkins 1104-44 direct injection diesel engine, feuded with standard, HC-based, diesel oil and its mixtures with ethanol. Measurements of PM emissions were made on a test bench equipped with AVL- 415 anal[...]
14
88%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono zagadnienia dotyczące pomiaru emisji spalin z silnika o ZS typu Perkins 1104C-44 z wtryskiem bezpośrednim, zasilanego paliwem roślinnym Estrem Metylowym Kwasów Oleju Rzepakowego FAME BIODIESEL-B100 oraz jego mieszaninami z etanolem. Pomiary emisji spalin wykonano na stanowi[...]
EN In the paper problems concerning the measurement were presented to emission of the exhaust fumes from the engine about ZS of the type 1104C-44 Perkins with direct injection, fed with plant fuel with Methylic Ester of Acids of the FAME BIODIESEL-B100 rape oil and its mixtures with the ethanol. Measur[...]
15
88%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące zastosowania paliw o różnych właściwościach fizykochemicznych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Wykorzystanie tych paliw wymaga specjalnych metod pomiarowych w celu uzyskania dużych dokładności pomiarów dla określenia występujących różnic w [...]
EN In the article problems concerning using fuels about all sorts properties were presented physicochemical for powering engines about the self-ignition. Using these fuels demands special measuring methods in order to get the considerable accuracies of the measurements in order to determine appearing d[...]
16
88%
Journal of KONES
PL W publikacji przedstawiono wyniki prac symulacyjnych i stanowiskowych uzyskanych w trakcie badań pneumatycznego wtrysku paliwa za pomocą gorących spalin wg koncepcji prof St. Jarnuszkiewicza, ze zmodyfikowanym systemem organizacji ruchu gazów w cylindrze. Obliczenia przeprowadzono przy użyciu metody[...]
17
88%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań hamownianych silnika PERKINS 1100 zasilanego ekologicznym paliwem węglowodorowym, estrem FAME oraz porównawczo mieszaninami (v/v) paliwa węglowodorowo i roślinnego z alkoholem etylowym. Zastosowanie alkoholu etylowego powodowało zmiany różnych właściwośc[...]
EN In the article chosen research findings were introduced hamownianych of engine Perkins 1100 fed with eco-friendly hydrocarbon fuel, the FAME ester and comparatively with mixtures (v/v) fuels hydrocarbon and plant with the ethyl alcohol. Using the ethyl alcohol caused changes in all sorts properties [...]
18
88%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono wyniki badań i ich analizę w zakresie pomiaru wskaźników energetycznych silnika o ZS typu PERKINS-1100. Silnik zasilany był mieszaniną paliwa mikroemulsyjnego: węglowodorowo-estrowo-etanolowego oraz porównawczo węglowodorowym, niskosiarkowym olejem napędowym EKODIESEL PLUS [...]
EN In the paper research findings and their analysis were described in the scope of the measurement of energy signs of the engine about ZS of the PERKINS-1100 type. The powered engine was a mixture of mikroemulsive fuel: hydrocarbon-esterethanol and comparatively with hydrocarbon, low-sulphuric EKODIES[...]
19
88%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Dynamiczny rozwój silników o ZS (zapłonie samoczynnym) pociąga za sobą wiele skutków ujemnych, w tym zanieczyszczenie śrdowiska naturalnego. Konstruktorzy silników o ZS usilnie dążą do tego, aby były one coraz mniej szkodliwe dla środowiska poprzez zmniejszanie ich hałaśliwości i zminimalizowanie to[...]
20
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Artykuł przedstawia wyniki badań drgań silnika o zapłonie samoczynnym stosowanym w ciągniku rolniczym, wykorzystującym zmodyfikowaną klasyczną rzędową pompę wtryskową. Celem przeprowadzonych pomiarów było wyznaczenie wartości przyspieszeń drgań silnika oraz określenie wpływu sterowania procesem wtry[...]
EN The article presents research results of a compression ignition engine used in a farm tractor using a modified classic row injection pump. The purpose of the measurements, which were carried out was to determine the value of acceleration of engine vibrations as well as to assess the influence of con[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last