Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 277
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wspomaganie komputerowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Postępy Nauki i Techniki
2008 nr 2 117-126
PL W pracy przedstawiono wybrane aspekty wykorzystania wspomagania komputerowego do prowadzenia badań tribologicznych procesu tarcia i zużycia. Omówiono rodzaje wykorzystywanych czujników pomiarowych i metody badawcze. W dalszej części pracy przedstawiony został przykład prowadzonych badań na zmoderniz[...]
EN This work presents selected aspects computer aid support in conducting tribological researches of friction processes and wear. It consider types of used measurement sensors and research methods. Further it presents the example of research conducted on modernized stand adapted to examine eutectic mat[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono podstawowe informacje o funkcjach i możliwościach komputerowego Systemu POŻAR, opracowanego w Instytucie Górnictwa Politechniki Wrocławskiej dla potrzeb ZG RUDNA. Oprogramowanie Systemu POŻAR w znacznej części zostało wykonane przez dwojga pierwszych autorów niniejszego artykułu, w ram[...]
EN The paper presents the basic information about the functions and the capabilities of the POZAR (FIRE) System, which was developed in the Institute of Mining Engineering (Wroclaw University of Technology) for RUDNA copper mine. System POZAR software was mainly created by the first two authors of this[...]
3
100%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 17-18 13-18
PL Przedstawiono ogólną koncepcję systemu komputerowego wspomagania procesu projektowania w dużym biurze projektów, którego celem jest optymalizacja przebiegu procesu projektowania, omówiono również stosowane obecnie obiektowo zorientowane podejście do tworzenia aplikacji baz relacyjnych oraz niektóre [...]
EN A general idea is given of a computer-aided design system for use in a large design office the purpose of which is optimizaton of the coure of a design process. Such systems can be devised on the basic of modern relational data bases. Also discussed are the now existing object-oriented approach to c[...]
4
100%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 21 18-21
PL Omówiono budowę i zastosowanie systemu KADMOS oraz scharakteryzowano jego funkcjonalne moduły; zamieszczono przykłady wybranych elementów systemu i opisano ich zastosowanie na różnych etapach procesu projektowania; na przykładzie uchwytu wiertarskiego zaprezentowano praktyczne wykorzystanie systemu.
EN The authors present the features and application of a computer-aided design system for process tooling and characterize its functional modules. This is illustrated by examples of selected elements of the system, accompanied by a description of their application on different stages of a designing pro[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Geometria i Grafika Inżynierska / Politechnika Śląska
1998 z. 2 153-167
PL Wizualizacja nie zawsze jest wystarczającym narzędziem w geometrii, czasem pojawia się potrzeba weryfikacji logicznej poprawności rozumowania. Większość zagadnień dotyczących skończonych geometrii ma czysto kombinatoryczny charakter. Uzasadnia to zastosowanie w geometrii komputerowych systemów wer[...]
EN Sometimes visualization is not sufficient in geometry and verification of logical correctness of a reasoning is necessary. Most problems concerning finite geometry are of purely combinatorial nature, so that reasonings could be automated. This justifies the application of the proof-checkers and prov[...]
6
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono spojrzenie autorów na zastosowanie systemów wspomagania komputerowego podczas projektowania procesów technologicznych.
EN The authors point of view on application of computer aided technology planning systems were described.
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Referat prezentuje Komputerowy System Wspomagania Zarządzania Eksploatacją Sieciami Wodociągowymi i Kanalizacyjnymi 'WOD-KAN'. System został zaprojektowany przez P.P.W. 'INFOKART' S.A. przy współpracy specjalistów branżowych z P.W. i K.O.Cz. 'WODOCIĽGI CZĘSTOCHOWSKIE' S.A. Wychodzi on naprzeciw licz[...]
EN This report shows Computer System Supporting Management of Operation of Water Supply and Sewage Systems 'WOD-KAN', which was designed by Infokart company in Warsaw with co-operation of specialists from Czestochowa District Water Supply and Sewage Enterprise 'WODOCIĽGI CZĘSTOCHOWSKIE' S.A. Applicatio[...]
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie omówiono rodzaje i przedstawiono przykłady nowoczesnych systemów komputerowych służących do wspomagania procesów decyzyjnych w zakresie oceny stanu technicznego budynków, wyboru zakresu i stopnia interwencji w obiekt, kształtowania polityki mieszkaniowej (remontowej) w odniesieniu do poj[...]
EN Different kinds of computer-aided tools supporting the decision making process for housing maintenance, refurbishment and modernization have been presented in the paper. Given examples of the systems show their advantages and disadvantages in the area of describing the state of building element dete[...]
9
80%
Inżynieria Maszyn
PL Przedstawiono system, umożliwiający racjonalizację procesu projektowania mechanicznej struktury maszyny. Opisano koncepcję systemu, uwzględniającą doświadczenia konstruktorów, jak i współczesne możliwości przetwarzania wiedzy oraz komunikacji między uczestnikami projektowania. Wyjaśniono zasadę defi[...]
EN System for rationalization of machine structure design process was presented. Concept of the system based on designers experience as well as today possibilities of knowledge processing and communication between designing participants was described. Principles of object defining linking geometrical m[...]
10
80%
Inżynieria Maszyn
PL Przedstawiono cechy i założenia systemu projektowania, uwzględniającego współdziałanie technologa z komputerem oraz założenia, dotyczące zakresu działania systemu. W opisie modułu POLCAP-WA zawarto zasady tworzenia nowego rysunku i elementy opracowania technologii.
EN The main aims of working out of the system of technological process planning "POLCAP", it's assumptions, structure and service were discussed. The principles of computer - production engineer co-operation were described.
11
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 9 352-355
PL W artykule porównano wyniki i pokazano różnice między nimi w obszarze równoważenia hydraulicznego instalacji centralnego ogrzewania. Porównanie dotyczy przeznaczonej do tego celu aplikacji komputerowej i procedury liczenia "ręcznego". Opracowanie ponadto wskazuje na powody tych różnic oraz wynikając[...]
EN The article compares results and shows the differences in them in area of balancing of central heating installations. Compare in effects is made between specific computer program, and manual procedure. The paper also indicates the causes of those differences, and issues that may take place in balanc[...]
12
80%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2001 T. 5, z. 1/2 545-550
PL W artykule przedstawiono narzędzie (oprogramowanie) wspomagające proces wymiarowania i wytrzymałościowej weryfikacji belek podsuwnicowych w funkcji ich rzeczywistego obciążenia oraz stanu technicznego. Oprogramowanie wspomagające proces decyzyjny eksploatowanych belek podsuwnicowych napisano w środo[...]
EN The paper aim is software supporting design process of crane railway under operation, as the result of their technical state and real loading structure.
13
80%
Mechanik
PL Ze względu na recyrkulację można konstruować środki techniczne bądź przygotowywać dokumentację regeneracyjną. Recyrkulację środka technicznego można zautomatyzować z zastosowaniem technik wspomagania komputerowego. Po wstępnej agregacji elementów do badań lub wymiany, elementy wybrane do dalszych ba[...]
EN A computer aided method of refurbishing various technical means is presented in the following article. Described method presents a complex approach to the problem of constructing oriented to refurbishing. This article also presents the idea of multiple concatenations between advisory system and resu[...]
14
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2009 nr 12 36-38
15
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono definicje analizy cyklu życia (LCA), scharakteryzowano poszczególne etapy tej analizy zgodnie z normą PN EN ISO 14041 oraz nakreślono możliwości i obszary jej zastosowań. Ponadto przytoczono przykłady programów komputerowych wspomagających proces analizy cyklu życia i przeds[...]
16
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2007 nr 4 44-46
EN The article presents the fancy yarn designing method by applying computer simulation. Designing of these yarns is based on the simulation generating a foreseen appearance of a final product: woven and knitted fabric.
17
80%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 7 7-12
PL W pracy przedstawiono istniejące lub oczekiwane perspektywy rozwoju metod komputerowo wspomaganego projektowania maszyn oraz omówiono zasady konstrukcji jako podstawy uporządkowanego prowadzenia procesu projektowania, przedstawiono problem optymalizacji w projektowaniu maszyn.
EN The present state and expected prospects of development of computer-aided design of machines. Discussion of the principles of construction as a basis for an arrangement of conducting a designing process. Problem of optimization in the design of machines. list of up-to-date references concerning the [...]
18
80%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 21-22 12-15
PL Przedstawiono system CADLIFT, za pomocą którego można wykonać projekt każdego dźwigu osobowego lub towarowego; system CADLIFT wyposażony jest w biblioteki wiekszości firm dźwigowych, które zawierają wszystkie dane podzespołów używanych przy montażu; omówiono kolejne kroki, które wykonuje projektant [...]
19
80%
Zeszyty Naukowe. Geometria i Grafika Inżynierska / Politechnika Śląska
1998 z. 2 71-87
PL Opracowanie dotyczy zastosowania metod komputerowych w analizie właściwości geometrycznych oraz realizacji pewnego przekształcenia na płaszczyźnie. Przekształcenie to odpowiada odbiciu w zwierciadle walcowym obrotowym figur płaskich leżących w płaszczyźnie prostopadłej do tworzących walca.
EN The paper concerns computer science methods applied to geometry features analysis and application of the special transformation. This transformation is equivalent to the reflexion in a circular cylinder surface of plane elements, while their plane is perpendicular to the axis of the cylinder mirror.
20
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka
2006 Nr 50 45-55
PL W artykule przedstawiono zagadnienia tworzenia siatek dyskretyzacyjnych dwu- i trójwymiarowych. Zaprezentowano algorytm dyskretyzacji elementów przestrzennych o strukturze płaszczyznoworównoległej. Opisano opracowany program komputerowy wspomagający tworzenie przestrzennej siatki dyskretyzacyjnej pr[...]
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last