Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 155
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  współspalanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2010 Nr 9 26-29
PL Współspalanie biomasy z węglem należy uznać obecnie za efektywny i atrakcyjny finansowo sposób wykorzystania biomasy do produkcji energii elektrycznej.
2
80%
Archiwum Spalania
2012 Vol. 12, nr 3 127--135
PL W pracy zostały przedstawione wyniki badań w zakresie współspalania węgla brunatnego z peletem ze słomy. Pomiary prowadzone były w skali małejpilotowej, na instalacji z cyrkulacyjną warstwą fluidalną. Szczegółowej analizie poddano wyniki emisji zanieczyszczeń gazowych (SO2, NO, NO2
EN This paper presents study on co-firing of brown coal with straw pellet. Measurements were conducted in a small pilot-scale, on circulating fluidized bed (CFB) facility. Detailed analysis was carried out on flue gas emissions (SO2, NO, NO2, N2O, CO, HCl and HF). Atten[...]
3
80%
Archiwum Spalania
PL Coraz powszechniejsze wykorzystywanie biomasy w energetyce jest czynnikiem, który będzie powiększał zagrożenia pożarowo-wybuchowe w instalacjach bliskiego transportu i przygotowania paliwa. Wybuchy i pożary występujące w instalacjach młynowych, w których współmielona jest biomasa wskazują na potrzeb[...]
EN Co-milling of biomass with coal in coal mills leads to increase the risk of fire and explosion. The aim of performed tests was to evaluate the impact of inerting nitrogen/ water mist system on coal mill performance during co-milling of biomass with coal. Tests were performed for milling of low sulfu[...]
4
80%
Archiwum Spalania
2012 Vol. 12, nr 4 253--261
PL Rozwój cywilizacji generuje powstawanie różnego rodzaju odpadów, do których zalicza się również osady ściekowe. Z uwagi na narastający problem związany z zagospodarowaniem tych odpadów, należy rozważyć różne alternatywy ich wykorzystania. Według ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., poprzez unieszkodliw[...]
5
80%
Piece Przemysłowe & Kotły
2013 5-6 37--43
PL Do niedawna utrzymywał się trend na współspalanie biomasy ze stałymi paliwami kopalnymi w dużych kotłach energetycznych zaprojektowanych w systemie jednopaliwowym. Eksploatacja jednostek dała szeroki wachlarz doświadczeń związanych z polepszeniem niektórych własności eksploatacyjnych, a także wystąp[...]
EN A trend to co-fire biomass with solid fossil fuels in power boilers projected to mono-fuel system maintained for the last years. Exploitations gave an expe¬rience connected with increase some of the operation parameters. Moreover co-firing of biomass contribute to oc¬cur and accelerate damages and b[...]
6
80%
Czysta Energia
2010 Nr 11 50-53
PL W niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej wraz z węglem współspalane są w specjalnych warunkach takie paliwa jak biomasa, osady ze ścieków komunalnych, osady z papierni, koks porafinacyjny czy bezpopiołowe paliwa płynne lub gazowe. Inne kraje europejskie mają rozpocząć współspalanie w prz[...]
7
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN Co-incineration of sewage sludge in coal fired power plants.Because of the growth of population and industrial applications more and more waste water will be produced. That leads to a increasing appearance of sewage sludge in the future. At the same time the available space on dump sites for land fi[...]
8
80%
Przegląd Komunalny
2003 nr 10 24-24
PL Jednym z rodzajów pomiarów wymaganych przez rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (DzU z 2003 r. nr 110, poz. 1057) są łącznie prowadzone pomiary ciągłe i okresowe. Obowiązek adresowany jest do prowadzących wszystki[...]
9
80%
Chemical and Process Engineering
PL Określono charakterystyki emisyjne CO, CO2, SO2, NOx oraz dokonano analizy popiołu powstałego podczas spalania węgla i współspalania go z biomasą w kotle o mocy 25 kW. Na podstawie wyników badań eksperymentalnych i analizy otrzymanych zależności przeprowadzono rozważania i przedstawiono wnioski.
EN The determination of the emission characteristics of CO, CO2, SO2, NOx and physicochemical analysis of ash during the co-combustion of biomass and coal were main tasks of the present research. Obtained results of experimental investigations (boiler with the power of 25 kW) were basis of inference an[...]
10
80%
Proceedings of ECOpole
PL Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest jednym z priorytetów polskiej polityki energetycznej do roku 2030. Uważa się, iż współspalanie osadów ściekowych w warunkach polskich zasługuje na szczególną uwagę. W pracy zaprezentowano dwa główne nurty badawcze. Pierwszy z nich dotyczy ana[...]
EN Promoting of the renewable energy is one of the priorities of the Polish energy policy until the year of 2030. It is believed that the co-combustion of sewage sludge in the Polish conditions is especially attractive. The paper contains two parts of research. The first one concerns a theoretical anal[...]
11
80%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2005 Vol. 1 73-82
PL Artykuł przedstawia wyniki badań procesu wsp.łspalania węgla z osadem ściekowym przeprowadzanym w specjalnie do tego celu zaprojektowanej instalacji laboratoryjnej. Badaniom poddano sześć mieszanek paliwowych zawierających od 5 do 30 procent osadu ściekowego o wilgotn[...]
EN The paper presents results of research of co-combustion process of coal with sludge carried out in laboratory installation. Six mixtures were investigated containing 5 up to 30 per cent of sludge (containing 40per cent of moisture) as well as clean coal. The research was conceived to in[...]
12
80%
Przegląd Komunalny
2003 nr 1 48-49
PL Przemysł cementowy ma możliwości termicznego unieszkodliwiania odpadów w sposób ekologicznie czysty oraz atrakcyjny pod względem ekonomicznym dla społeczeństwa, gdyż instalacje potrzebne do utylizacji odpadów już istnieją.
13
80%
Piece Przemysłowe & Kotły
2013 7-8 42--46
PL Ilość produkowanych w Polsce osadów ściekowych będzie rosnąć. Istnieje duża konieczność rozwoju termicznych metod ich utylizacji. Jedną z nich jest współspalanie osadów ściekowych w energetyce. Jak dotychczas w naszym kraju nie współspala sie osadów ściekowych w kotłach energetycznych, chociaż podej[...]
EN As the amount of sewage sludge produced in Poland is bound to increase, it becomes vital to develop heat treatment processes. Among them one can distinguish co-combustion of sewage sludge for the purposes of the power industry. So far, Poland has not used power boilers in co-combustion of sewage slu[...]
14
80%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2011 Z. 249 69-80
PL Współspalanie biomasy często wiąże się ze zwiększeniem zawartości części palnych w popiele lotnym i żużlu. Prowadzi to do sytuacji, polegającej na niespełnieniu przez popiół lotny norm jakościowych przewidzianych przy produkcji materiałów budowlanych. Dlatego tak istotne jest określenie wielkości ni[...]
EN Biomass co-combustion is often associated with increased amount of unburned parts contained in both fly ash and slag. Another side effect is lowering the fly ash quality so as it cannot be utilised as a component for building materials. Therefore, it is important to determine ignition losses in fly [...]
15
80%
Zeszyty Energetyczne
2014 T. 1 113--124
PL W artykule przedstawione zostały wyniki badań dotyczące zachowania się paliw alternatywnych, w czasie współspalania, w atmosferze wzbogaconej w tlen. Proces spalania tlenowego jest aktualnie jednym z głównych kierunków badań nad dalszym wykorzystaniem węgla do produkcji „czystej energii”. W przeprow[...]
16
70%
Archiwum Spalania
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty problematyki związanej ze spalaniem i współspalaniem biomasy i odpadów w istniejących kotłach energetycznych. Podjęcie współspalania w istniejących instalacjach wymaga na ogół modernizacji układów technologicznych, co wiąże się z określonymi kosztami. Ponadto[...]
EN In article introduced chosen aspects of combustion and co combustion of biomass and waste in existing energy-boilers. Assumption of co firing in power-installations demands, in general, modernization of technological systems , what ties in with costs. Besides undergo change service conditions of ins[...]
17
70%
Archiwum Spalania
PL W referacie przedstawiono właściwości osadów ściekowych oraz możliwości ich wykorzystania (unieszkodliwiania). Omówiono ogólne zasady eksploatacji kotłów pyłowych ze zwróceniem szczególnej uwagi na możliwości współspalania w nich komunalnych osadów ściekowych. Zaprezentowano wybraną instalację współ[...]
EN The paper introduces proprieties of municipal sewage sludge and possibilities of their utilization (neutralization). General principles of boilers operation are discussed with stress on possibilities of sewage sludge co-combustion. Chosen installations co-firing municipal sewage sludge which operate[...]
18
70%
Archiwum Spalania
PL Ze względu na konieczność wytwarzania w najbliższym czasie tzn. do roku 2010 energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przynajmniej do 10% ogólnej ilości produkowanej energii, nakazem dla wszystkich elektrowni stała się konieczność poszukiwania takich źródeł paliw odnawialnych i takich technologii[...]
19
70%
Czysta Energia
2006 Nr 11 28-29
20
70%
Wodociągi - Kanalizacja
2007 nr 9 42-43
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last