Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 193
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  współpraca
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono dotychczasowe doświadczenia oraz wybrane, wspólne osiągnięcia, w 25-Ietniej współpracy między VOLVO i Zakładem MAHLE Krotoszyn S.A. Omówiono wdrożenie projektu MPS-95 (Materiał Planning System) w procesie produkcyjnym. Jednym z efektów zastosowania rozwiązań zawartych w MPS-95 było zak[...]
EN Objective of this work is to present the hitherto experience and selected common achievements, which have taken place in the 25 year long co-operation between VOLVO and MAHLE Krotoszyn S.A. The work illustrates the implementation of MPS-95 project (Material Planning System). One of the effects of th[...]
2
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN In this study, we develop an idea of knowledge elicitation realized over a collection of databases. The essence of such elicitation deals with a determination of common structure in databases. Depending upon a way in which databases are accessible abd can collaborate, we distinguish between a vertic[...]
3
80%
Przegląd Komunalny
1998 nr 14 dod. 122-123
PL Wcześniej zaniedbywana ochrona środowiska, obecnie staje się zagadnieniem priorytetowym zarówno na szczeblu administracyjnym jak i samorządowym. Nowe uregulowania prawne w tym zakresie, a także perspektywa przystąpienia Polski do Unii Europejskiej powodują przyspieszenie tempa inwestycji komunalnych[...]
4
80%
Przegląd Komunalny
2002 nr 12 48-50
PL Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacji, tworzenie systemów zagospodarowania odpadów itp. nie stanowią celu samego w sobie. Administracja publiczna podejmuje te działania, by poprawić warunki życia w społecznościach, w których funkcjonuje. Politycy i urzędnicy niekiedy o tym zapominają, traktując w[...]
5
80%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
EN There were shown cooperation-opportunities with a user in the field of recognition and satisfaction of the user informational, educational and cultural requirements by means of appropriate sources selection and a method of making them available via state of the art information technologies.
6
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
7
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2014 z. 58 139--148
PL Celem opracowania jest analiza i ocena współpracy uczelni wyższych z biznesem. We wstępie uzasadniono ważność omawianego zagadnienia oraz możliwe korzyści wynikające ze współpracy uczelni z biznesem. Następnie w oparciu o studia literaturowe przeprowadzona została analiza i ocena korzyści i barier w[...]
8
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
9
70%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Łódzka
2007 Z. 56 218-219
10
70%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL HNS, czyli Host Nation Suport oznacza cywilną i wojskową pomoc, świadczoną w okresie pokoju, kryzysu i wojny przez państwo gospodarza dla sił sojuszniczych i organizacji NATO, które są rozmieszczone na jego terytorium, lub przemieszczają się przez nie. Pomoc ta związana jest ze zwiększonym ruchem na[...]
EN HNS, that is Host Nation Suport marks civil and military help, testified in period of room, crisis and war by you - farmer for allied strengths and organization NATO which be disposed on his territory, or they move by it. Help this be connected with enlarged movement on roads of vehicles, often from[...]
11
70%
Problemy Ekologii
2003 R. 7, nr 6 259-259
12
70%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2005 nr 4 42--44, 47
13
70%
Przegląd Komunalny
2018 nr 5 47--51
PL Bez systemowych rozwiązań w zakresie finansowania i współpracy pomiędzy nauką i biznesem nie jesteśmy w stanie w perspektywie kilkunastu lat utrzymać oczekiwanego poziomu rozwoju gospodarczego naszego kraju.
14
70%
Przegląd Komunalny
2018 nr 7 62--63
PL Odpowiedź na pytanie o możliwości i obowiązki samorządu terytorialnego w zakresie wspomagania rozwoju przedsiębiorczości nie jest oczywista. Z jednej strony wsparcie takie stało się częstym rodzajem aktywności władz publicznych i rozumiane jest jako ich oczywiste działanie. Z drugiej strony pojawiaj[...]
15
70%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2006 nr 12 11--14
16
70%
Wodociągi - Kanalizacja
2014 nr 10 28--29
17
70%
Budownictwo i Prawo
18
70%
Przegląd Spawalnictwa
19
70%
Przegląd Budowlany
20
61%
Research in Logistics & Production
EN Supply chain management (SCM) is a very popular development area among companies. Collaboration approach creates significant benefits. The paper deals with issues of collaboration of SME supply chains. It present results of research of firms from Podkarpackie province. It seems that entrepreneurs ca[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last