Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  współczynnik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN
2006 nr 7 99-112
PL W pracy przedstawiono metodę wyznaczania strefowych współczynników dyspersji cieczy. Metoda zastosowana została dla reaktora airlift. Ideą metody jest analiza momentów krzywych rozkładu czasu przebywania znacznika w poszczególnych strefach i w całym aparacie Przedstawiono zastosowaną aparaturę pomia[...]
EN In work a method for determining the zonal dispersion coefficients of liquid have been developed. The method has been applied for an airlift reactor. Idea of the method is anałysis of residence time distribution curves moments for individual zones and entire apparatus. Applied measuring apparatus, m[...]
2
86%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono sposób obliczania współczynników redukcji temperatury dla różnych przypadków wymiany ciepła w metodyce określania obciążenia cieplnego wg PN-EN 12831. Zaprezentowane równania zilustrowano przykładami.
EN A calculation method, concerning temperature reducfion factors for various cases of heat transfer is presented. It is provided for heat load evaluation, according to the PN-EN 12831 standard. Some examples, illustrating the equations, are given.
3
86%
Agricultural Engineering
2014 Vol. 18, No. 1 101--110
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nierównomierności pokrycia opryskiwanych obiektów przy użyciu rozpylaczy jedno- i dwustrumieniowych. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, wykorzystując nośnik rozpylaczy. Dla ułatwienia interpretacji wyników badań nierównomierności pokrycia i wykazan[...]
EN The paper presents the results of the studies on the unevenness of covering the sprayed objects with the use of one and double-stream nozzles. Tests were carried out in laboratory conditions with the use of sprayer carrier. In order to facilitate interpretation of the results of studies on unevennes[...]
4
86%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W artykule przedstawiono opis wyznaczenia i weryfikacji współczynników regulatora PID na przykładzie regulatora w układzie sterującym pompy do substancji płynnych. Do realizacji procesu identyfikacji zastosowano funkcje dostępne w środowisku Matlab. Otrzymany w procesie symulacji wynik wyniósł 93,[...]
EN The article describes the determination and verification of regulator PID coefficients exampled by regulator which is a part of the control system of pumps for liquids. To implement the identification process we used functions available in Matlab. Obtained in the simulation result amounted to 93.59%[...]
5
72%
Materials Science Poland
EN An experimental investigation is described in which the coefficient of friction for steel-aluminum contact surface has been found. This test was conducted by using a new testing machine on the basis of twist-compression test. A flat plate of aluminum has been placed under pressure between two steel [...]
6
72%
Polska Energetyka Słoneczna
2007 nr 1-2 12-17
EN The light gains from LEDs continue to grow, doubling a about every two years. It gives real hope for the LEDs solving problem of efficiency in the lighting. This paper presents review some problems connected with efficiency and colors in LEDs technologies.
7
72%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN The research analyzed the functioning of the agricultural machine engineering enterprises in Vinnytsia region in view of their financial state. Their grouping was conducted depending on the efficiency of their activity. The ranking score of the enterprises was composed following a number of the set [...]
8
72%
Przegląd Budowlany
9
72%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2017 T. 9, nr 2 37--42
PL W pracy przedstawiono wyniki obliczeń współczynnika dyfuzji wilgoci i współczynnika przejmowania wilgoci dla drewna świerku norweskiego (Picea abies), w przypadku dyfuzji wzdłuż i stycznie do włókien. Wykorzystano przy tym wyniki badań desorpcji wilgoci w próbkach świerku pospolitego przedstawione w[...]
EN This work presents results of calculations of diffusion coefficient and surface emission coefficient for wood of Norway spruce (Picea abies) in the case of diffusion along fibres and tangentially to rings of wood. The results of moisture desorption in the samples of spruce presented in the article b[...]
10
72%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2014 Vol. 81, nr 5 275--278
PL W pracy zaprezentowano wyniki pomiarów intensywności chłodzenia dla wybranej dyszy wodno-powietrznej. Na podstawie otrzymanych wyników sporządzono mapę rozkładu współczynnika wnikania ciepła dla trzech różnych temperatur początku chłodzenia. Badania wykonano dla dwóch odległości dyszy rozpylającej m[...]
EN The paper presents the results of measurements of the intensity of cooling for the selected water-air nozzle. On the basis of the results map of the distribution of heat transfer coefficient for the three temperature settings beginning of the cooling was drawn. Testes were performed for two distance[...]
11
72%
Archiwum Motoryzacji
2018 Vol. 81, nr 3 111--118
EN The research study investigates fuel consumption of a passenger car depending on aerodynamic resistance and related aspects. Introduction and next chapter describe all the resistance kinds affecting a passenger car while in-motion. Subsequent part outlines particular aspects such as aerodynamic resi[...]
12
72%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2016 nr 3 47--50
PL W artykule przedstawiono proces destylacji wykorzystywany przy produkcji etanolu. Opracowano model matematyczny określania i regulacji proporcji kolumny destylacyjnej i jego wpływ na stężenia i skład ilościowy zanieczyszczeń produktu końcowego. Zasugerowano sposób obliczania i schemat ideowy stosunk[...]
EN Here the process of distillation in the production of ethanol is considered. Developed a mathematical model of determination and regulation of ratio of distillation column and its impact on concentration and quantitative composition of impurities of outgoing product. Suggested a method of calculatio[...]
13
58%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Porównując współczynnik stabilności środowiska historycznych katasterów regionu Sokolov i współczynniki stabilności środowiska obecnych katasterów podlegających działaniu prowadzonego górnictwa węgla brunatnego, możemy dojść do wniosku, że struktury pamięciowe krajobrazu jednoznacznie określają pozi[...]
EN Comparing environmental stability coefficient of historic cadastres of Sokolov region and environmental stability coefficients of the current cadastres affected by brown coal mining, we may conclude that the memory structures of the landscape unabigously determine the level of the current environmen[...]
14
58%
Cement Wapno Beton
PL Omówiono polskie doświadczenia z wytwarzania ABK z popiołów lotnych. Przedstawiono ważniejsze właściwości ABK. Wykazano, że wytwarzanie ABK z popiołów lotnych jest szczególnie korzystne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, nie tylko z uwagi na wykorzystanie popiołów lotnych i brak odpadów w pro[...]
EN The paper presents 50 years of Polish experience in autoclaved aerated concrete (AAC) production of fly ash as well as the most important properties of AAC products. Production of AAC based on fly ash is particularly advantageous and meets the conditions of sustainable development due to fly ash uti[...]
15
58%
Środowisko Mieszkaniowe
2014 nr 13 130--134
EN This research paper is dedicated to important integration of human and nature, which is shown in architecture and landscape design of river valley areas in the Carpathians. The author’s goal was to define special features of this integration and to ground principles of architecture and landscape lay[...]
16
58%
Inżynieria i Budownictwo
2017 R. 73, nr 11 582--588
PL Trwałość mostów zależy od wielu czynników, które można pogrupować w różne kategorie. Do najważniejszych można zaliczyć wiek obiektu i historię jego eksploatacji, materiał konstrukcji, rodzaj konstrukcji, obciążenia działające na nią, czynniki środowiskowe i jakość utrzymania. Czynniki te można opisa[...]
EN Durability of the bridge structure depends on many factors, which can be grouped in various categories. Among them, the most important are: age and history of its operational use, structural material, type of a structure, loads affecting the structure, environmental factors and quality of maintenanc[...]
17
58%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 1 181--188
PL Przeszklenia w budownictwie jednorodzinnym energooszczędnym pełnią istotną funkcję w kształtowaniu bilansu energetycznego budynku. Przez przeszklenia zachodzi strata ciepła przez przenikanie. Dzięki przeszkleniom zachodzi również uzysk energii cieplnej z promieniowania słonecznego. Nadmierny uzysk e[...]
EN Glazing in energy-efficient single-family housing play a significant role in shaping the energy balance of a building. Heat loss through windows occurs due to transmission. There also occurs heat gain from solar radiation through glazing. Excessive heat gain in the summer can lead to overheating of [...]
18
58%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
PL Celem pracy było określenie wpływu parametrów oszklenia na zużycie energii w wybranej strefie cieplnej. Jako strefę o regulowanej temperaturze wybrano pomieszczenie o charakterze pokoju dziennego z aneksem kuchennym (open space), często spotykane w rozwiązaniach architektonicznych współczesnego budo[...]
EN The goal of this paper was to determine the impact of glazing parameters on energy consumption in selected thermal zone. A room with parameters of a living room and kitchenette was selected as such a zone. Such zones are frequently used in architectural solutions for contemporary energy-saving detac[...]
19
58%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 11 29--34
PL Badania przeprowadzono z bulwami odmian ziemniaków Baszta i Irga uprawianymi na dwóch gatunkach gleb. Wyznaczono współczynniki sferyczności bulw i współczynniki tarcia kinetycznego bulw i typowych zanieczyszczeń plonu. Stwierdzono wpływ gatunku gleby na średnie wartości współczynników tarcia bulw o [...]
EN The study of Irg and Baszt potato varieties was done on two kinds of soil. Bulbs' sphericity coefficients and kinetic friction coefficients, as well as coefficient of typical crop pollution were defined. The influence of soil kind on average values of coefficients of bulbs' friction against rubber g[...]
20
58%
Archives of Thermodynamics
EN In this study a cooling ejector cycle coupled to a compression heat pump is analyzed for simultaneous cooling and heating applications. In this work, the influence of the thermodynamic parameters and fluid nature on the performances of the hybrid system is studied. The results obtained show that thi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last