Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 78
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  współczynnik przewodzenia ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
PL W artykule przedstawiono niektóre problemy wyznaczania wartości współczynnika przewodzenia ciepła [lambda] w warunkach laboratoryjnych. Zaprezentowano aparaturę i sposoby prowadzenia badań przewodności cieplnej cieczy, gazów i ciał stałych.
EN The article covers some of the problems with defining the value of thermal conductivity [lambda] under laboratory conditions. There have been presented apparatuses and liquid, gas and solids thermal conductivity research methods.
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Jedną z szeroko stosowanych technik pomiaru przewodności cieplnej jest tzw. metoda gorącej nici (hot-wire method). Charakteryzuje ją wiele zalet (zwłaszcza w zastosowaniu do pomiaru przewodności substancji spożywczych), ale nie jest pozbawiona wad. Jedną z nich jest wrażliwość na konwekcję swobodną [...]
EN On of widely applied technique used to measure the heat conductive is so called hot-wire method. This method has many advantages particularly when applied for measurement the conductivity of food products. At the same time the method has some faults. One of them is sensitivity to free convection ari[...]
3
80%
Cement Wapno Beton
PL Opracowano technologię nowych sztucznych włókien gipsowych, uzyskiwanych przez rekrystalizację. W procesie tym stosowano gips naturalny, gips syntetyczny i gips odpadowy powstający przy odsiarczaniu gazów w elektrowni Bełchatów. Próbki gipsu były rozpuszczane w roztworach kwasu solnego o różnych stę[...]
EN Technology of new man-made gypsum fibres obtained by re-crystallization has been worked out. In this process the natural, synthetic and waste gypsum from sulphur removal of gases from the Bełchatów power plant was used. The gypsum samples were dissolved in hydrochloric acid solution at elevated temp[...]
4
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 4 368--369
PL Praca zawiera wyniki badań doświadczalnych wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła λ sześciu gatunków drewna. Zastosowano metodę „gorącego drutu”, a w pomiarach wykorzystano czujnik Pt 500, który z układem pomiarowym tworzył dokładny analogowy przetwornik pomiarowy temperatury z wyjściem napię[...]
EN Results of thermal conductivity measurements of six different wood species are presented and discussed in the paper. A new measurement set-up is described. New futures are characterized by thin constantan wire and low heating power. Very accurate temperature measurements were performed and recorded [...]
5
80%
Zeszyty Energetyczne
2014 T. 1 23--30
PL Materiały ulegające przemianom fazowym obecnie poddawane są szerokiej analizie w zakresie możliwości ich wykorzystania. Opracowywane są modele symulujące wpływ materiałów zmiennofazowych (ang. PCM – Phase Change Materials) na wydajność cieplną budynku. Jednakże jako dane wejściowe brane są pod uwagę[...]
6
70%
Izolacje
PL W artykule omówiono problemy związane z pomiarem wartości współczynnika przewodzenia ciepła materiałów do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Przedstawiono błędy wynikające z przygotowania próbki oraz z jej specyficznych właściwości, wpływające na wiarygodność i dokład[...]
EN The article discusses problems related to the measurement of the values of thermal conductivity coefficient of materials to the thermal insulation of furnishings and installations for industrial plants. It also presents the faults resulting from sample preparation and particular properties of the sa[...]
7
70%
Materiały Budowlane
2000 nr 10 82-82
8
70%
Izolacje
2006 R. 11, nr 9 82--83
PL W lutym tego roku Labolatorium Badawcze Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ciepłownictwa Stołecznego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej (LB OBRC SPEC SA) otrzymało propozycję wzięcia udziału w badaniach biegłości dotyczących wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła, organizowanych przez Duński Inst[...]
9
70%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2005 nr 2 39-44
PL W artykule przedstawiono sposób wykorzystania teorii przewodzenia ciepła Fouriera do pomiarów wielkości cieplnych materiałów stosowanych do produkcji obuwia. Wykonane badania miały na celu określenie wpływu wielkości współczynnika przewodzenia ciepła materiałów na właściwości termoizolacyjne wyrobu [...]
10
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2007 T. 2, z. 25 679-686
PL W pracy przedstawiono wyniki badań współczynnika przewodzenia ciepła wełny mineralnej zastosowanej do izolacji kadłuba WP turbiny parowej. Przeprowadzono również obliczenia numeryczne pól temperatury kadłuba i izolacji oraz pola naprężeń i wartości wydłużeń kadłuba WP turbiny parowej o mocy 25 MW, b[...]
EN The results of nwestigations of thermal conductivity of steam turbine insulation are presented. The conductivity of mineral wool samples (density 216 kg/m3), with volumetric water contents increased from 0 to 10%, was measured in special experimental stand. It was found, that the conductivity increa[...]
11
61%
Metallurgy and Foundry Engineering
1998 T. 24, no. 3 177--185
PL W artykule przedstawiono zastosowanie numerycznej metody rozwiązania odwrotnego równania przewodnictwa cieplnego do wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła materiałów jako funkcji temperatury. Zaprojektowano i wykonano stanowisko pomiarowe do badań eksperymentalnych. Do rozwiązania równania pr[...]
EN The application of the inverse solution to the heat transfer equation for the heat conduction coefficient evaluation as a function of temperature has been presented in the paper. In order to obtain experimental data the measuring position has been designed and created. The finite element method was [...]
12
61%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 11 611-614
PL Omówiono wyniki badań współczynników przewodzenia ciepła materiałów budowlanych przeprowadzonych metodą stacjonarną. W pomiarach wykorzystano aparat płytowy z osłoniętą płytą grzejną GHP8302.3. Badania zrealizowano na sześciu materiałach budowlanych o różnym stopniu zawilgocenia, od stanu suchego do[...]
EN The paper describes measurements of thermal conductivity coefficient of building materials performed by a stationary method. The measurements were made by a guarded hot plate apparatus GHP8302.3. The research was performed on six different building materials of various levels of moisture saturation,[...]
13
61%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2002 nr 18 233-238
PL W pracy przedstawiono sposób wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła i ciepła właściwego ciał stałych przy wykorzystaniu danych l pomiarowych i metody estymacji sekwencyjnej. Dyskretny model matematyczny rozwiązania bezpośredniego zagadnienia przewodzenia ciepła w badanej - ptóbce sformułowano[...]
EN The way of determination of the thermal conductiyity and specific heat of a solid bodies using the measurement data and method of seąuential estimation has been presented in this paper. To solving a direct heat conduction problem a discrete mathematical model in a investigated sample has been formul[...]
14
61%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W artykule przedstawiono wpływ błędu oznaczenia przewodności cieplnej, ciepła właściwego oraz gęstości na wynik obliczeń odwrotnych współczynnika przejmowania ciepła podczas chłodzenia. Analizy wpływu błędu oznaczenia wybranych parametrów na współczynnik przejmowania ciepła dokonano w oparciu o anal[...]
EN The analysis of the effect of the error of thermal conductivity, specific heat and density determination on the inverse calculation of the heat transfer coefficient while water cooling is presented in the paper. The analysis has been based on 2k fractional design method. The heat transfer coefficien[...]
15
61%
Inżynieria i Budownictwo
2009 R. 65, nr 5 283-285
PL Przeprowadzono pomiary sorpcji wilgoci w temperaturze 20°C przy sześciu wartościach wilgotności względnej powietrza. Pomierzono współczynniki przewodzenia ciepła próbek o różnej wilgotności. Wyznaczono matematyczną zależność współczynnika przewodzenia ciepła od wilgotności względnej powietrza.
EN First, sorptivity tests in 20°C, with six levels of relative air humidity, were conducted. Then thermal conductivity was measured by means of stationary method on samples with various humidity levels. Results of each research stage were used to determine a mathematical dependence of thermal conducti[...]
16
61%
Instal
2006 nr 9 25-27
17
61%
Metrology and Measurement Systems
PL W pracy opisano możliwość wyznaczania trzech podstawowych parametrów cieplnych materiałów termoizolacyjnych na pojedynczym stanowisku pomiarowym. Przedstawiana metoda wykorzystuje dynamikę procesu dyfuzji ciepła w badanej próbce. Model zjawiska oparty jest na jednowymiarowyrn równaniu różniczkowym F[...]
EN The paper deals with a method that allows three basic thermophysical parameters to be determined on a single measuring stand. The method makes use of the dynamics of a nonstationary heat flow process in solid states and is based on a model of the one-dimensional Fourier differential equation. To est[...]
18
61%
Materiały Budowlane
2005 nr 3 79-81
19
61%
Materiały Budowlane
2000 nr 12 77-77
20
61%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 13 233--240
PL W pracy przedstawiono stanowisko do wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła oraz omówiono metodę jego obliczania.
EN The stand for thermal conductivity coefficient determination as well as its calculation method have been presented. Results of plaster moulding composition for precision casting have been published. The stand reproduces casting mould under real conditions well. Moreover, it can be used for all types[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last