Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  współczynnik przejmowania ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów średniego współczynnika przejmowania ciepła na kuli opływanej strugą powietrza. Wyniki pomiarów dla dwóch średnic porównano z danymi literaturowymi. Zauważono znaczne zmniejszenie się współczynnika przejmowania ciepła dla kulki o małej średnicy. Wpływ turbulencj[...]
EN The results of the heat coefficient measurements on sphere has been presented. The results of measurements on spheres of diameter 2.57mm and 20mm has been compared with literature data. The influence of sphere diameter on heat transfer coefficient was observed. The heat transfer from small sphere wa[...]
2
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła na powierzchni walcowanego wsadu. Na podstawie obliczeń analitycznych wyznaczono wartości współczynnika konwekcji i współczynnika radiacji.
EN The aim of this paper it to present a methodology of the heat transfer coefficient determination. The values of the convective and radiative coefficients were established on the basis of analytical calculation.
3
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Przedstawiono wyniki analizy metod obliczenia współczynnika przejmowania ciepła i oporów przepływu podczas skraplania w mini kanałach, w świetle przeglądu aktualnych publikacji, dotyczących zwłaszcza czynnika chłodni-czego R134a. Zwrócono uwagę, że w minikanałach istnieje możliwość podwyższenia wspó[...]
4
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 4, z. 22 1459-1466
PL Badania wymiany ciepła w złożach fluidalnych wykazały istnienie tzw. strefy aktywnej, powyżej której praktycznie kończy się transport ciepła pomiędzy gazem a ziarnami. Po przejściu przez strefę aktywną gaz przepływa dalej z temperaturą tf w przybliżeniu równą temperaturze ziaren ts (rys. l).
EN Experimental results of heat transfer coefficient profile were presented versus a localization depth in a fluidized bed. A temperature distribution of fluidizing agent was analysed as well as a temperature of a solid body in different bed zones. An intensive heat transfer zone, so called "active zon[...]
5
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 3, z. 22 901-908
PL W obliczeniach wymienników ciepła najczęściej zakłada się równomierny dopływ czynników do wymiennika. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki obliczeń przykładowej ożebrowanej chłodnicy powietrznej z uwzględnieniem nierównomiemości dopływu powietrza do wymiennika. Nierównomierność ta została zmierzo[...]
EN Numerical calculations of flat-plate heat exchanger are presented in the paper. Unequal, difficult to specify, inflow of air occurs in this type of heat exchangers. This inequality of air inflow was measured on the experimental apparatus and used in the analysis of heat exchanger. The other problem [...]
6
100%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL W niniejszym artykule przedstawiono prostą metodę wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła dla cienkich włókien termorezystancyjnych. Metoda ta jest metodą eksperymentalną, uniezależnia ona wyznaczenie współczynnika przejmowania ciepła od stosowanych dotąd formuł opierających się na stosowaniu [...]
EN This paper presents a simple method of determination of heat transfer coefficient for thin thermoresistance fibres. This method is an experimental one, it makes determination of heat transfer coefficient independent of formulas used so far that are based on the use of dependences describing the Nuss[...]
7
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 82 219--226
PL Ciecze elektroizolacyjne ze względu na swoje właściwości wykorzystywane są w transformatorach, kondensatorach, łącznikach oraz kablach wysokonapięciowych. Jednym z najważniejszych zadań cieczy elektroizolacyjnych jest transport ciepła na zewnątrz urządzenia. Transport ciepła w cieczach zależy od wsp[...]
EN Insulating liquids due to their properties are used in electrical power transformers, capacitors, connectors and high voltage power cables. One of the most important task for electrical insulating liquids is a heat transport out of the device. The heat transfer in the liquids depends on an heat tran[...]
8
100%
Elektronika : prace naukowe
2005 nr 10 35-48
PL Artykuł poświęcony jest metodom obliczania współczynnika przejmowania ciepła, czyli podstawowego parametru wykorzystywanego do oceny efektywności systemów chłodzących układów elektronicznych. Zawiera przegląd podejść standardowych prezentowanych w literaturze oraz implementowanych w komercyjnych pro[...]
EN The paper presents detailed analysis of methods of heat transfer coefficient calculations. The authors compare the difference in definition and application in case of two distinct standard approaches that are widely used in nowadays science, and a new micro- approach. The numerical results obtained [...]
9
88%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 85-87
PL W pracy przedstawiono metodę wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła między wrzącą cieczą przepływającą przez minikanał a folią grzewczą w oparciu o pomiary temperatury metodą termografii ciekłokrystalicznej. Celem pracy jest zastosowanie rachunku wyrównawczego dla zminimalizowania błędów iden[...]
EN A method for determination of heat take-up coefficient between boiling liquid flowing through a minichannel and heating foil on basis of temperature measurements using the liquid crystal thermography is presented in the paper. The aim of this work was to apply adjustment calculus for the minimizatio[...]
10
88%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Praca nawiązuje do poprzednich badań autorów współczynnika przejmowania ciepła w kanalikach, rodzaju B, porowatego płytkowego wirnika wysokoobrotowego regeneratora typu II, z uwzględnieniem wpływu sił Coriolisa. Dla tego samego typu struktury porowatej i gabarytów wirnika, przeprowadzono elektrolity[...]
EN The work turns back to the previous research of the authors on the heat transfer coefficient in the ducts of kind B of the sheet-rotor of the high-rotating regenerator of type II, with regard to Coriolis forces. For the same type of the porous structure and the same overall rotor dimensions, the ele[...]
11
88%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2008 nr 4 30-36
PL W niniejszym artykule przedstawiono metody wyznaczania oporów przepływu w rurach prostych, łukach i kolanach oraz podano zależności kryterialne do wyznaczania średnich współczynników przejmowania ciepła podczas przepływu zawiesiny lodowej w rurach. Wskazano na przesłanki, którymi należy się kierować[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule zdefiniowano pojęcie lokalnego i średniego współczynnika przejmowania ciepła. Przedstawiono najczęściej stosowane eksperymentalne metody jego wyznaczania, w szczególności między warstwą fluidalną i zanurzoną w niej powierzchnią, również na tle własnej metody. Zaproponowano sposób określen[...]
EN The paper defines the meaning of local and average heat transfer coefficient. The most frequently applied experimental methods for its estimation, particularly between the fluidized bed and the surface immersed in it, are presented. The method for the estimation of the influence of position and move[...]
13
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 6 24-27
PL W pracy dokonano przeglądu literaturowego istniejących formuł analitycznych dla określenia przewodnictwa cieplnego nanopłynów. Stwierdzono, że pomimo znacznego wysiłku nie udało się uzyskać wzorów ogólnych o zadowalającej dokładności. Uzyskano natomiast szereg wzorów godnych zalecenia dla konkretnyc[...]
EN The paper presents literature survey on analytical prediction of effective thermal conductivity of nanofluids. It was found that regardless big efforts a general formula of sufficient accuracy was not obtained. However, a number of trusted in specific cases equations were obtained.
14
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2010 nr 6-7 255-259
PL Artykuł dokumentujący kolejny etap prac poświęconych zagadnieniom skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej za pomocą mikrosiłowni ORC, czyli produkcji dla pokrycia potrzeb indywidualnego odbiorcy. Jednym z głównych problemów w konstrukcji takiego urządzenia jest wysokosprawny wymiennik [...]
EN The paper reports a part of research and development works on cogeneration ORC micro power plant for an individual user. One of the main tasks is to design a high effciency heat exchanger for the system. It has to attain high capacity with small dimensions and mass. The special design of shell and m[...]
15
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 190-191
EN The paper presents the determination of local heat transfer coefficients between the heating foil and boiling refrigerant flowing through a minichannel. Different mathematical models, one-and two-dimensional, were proposed for the heat flow phenomenon observed. A comparative analysis dealing with th[...]
16
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 12 1232--1234
PL W artykule przedstawiono problem wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła z powierzchni grzałek do przepływającej wody w stanach przejściowych pracy przepływowego ogrzewacza wody. Znajomość poprawnej wartości tego współczynnika pozwala na szybsze osiągnięcie przez ogrzewacz żądanych nastaw temp[...]
EN The paper presents the problem of determining the heat transfer coefficient from heating elements to flowing water in transient conditions of instantaneous water heater. This parameter is important in terms of proper system control, knowledge of its correct value allows the heater to achieve the des[...]
17
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2013 Vol. 80, nr 4 267--273
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy zależności współczynnika przejmowania ciepła od temperatury pięciu olejów hartowniczych produkowanych przez firmę Orlen Oil S.A przy temperaturach olejów w zakresie 20÷110 oC. Analizę przeprowadzono na podstawie wyników pomiarów temperatury wewnątrz sondy pomiaro[...]
EN Results of analysis of the relationships between the heat transfer coefficient and temperature for five quenching oils made in Orlen Oil Company are presented. Temperature of oils was in the range of 20÷110°C. The analysis was carried out using the results of measurements of the temperature inside o[...]
18
75%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2013 T. 18, nr 3 253-258
PL W pracy przedstawiono stanowisko badawcze do wyznaczania współczynników przejmowania ciepła. Transport ciepła możliwy jest pomiędzy płynem a nagrzewaną powierzchnią, płyn podawany jest z głowicy mikrostrumieniowej. W ramach stanowiska możliwa jest zmiana geometrii mikrostrumieni w analizowanej głowi[...]
EN The paper presents the investigations to determine the heat transfer coefficients. Heat transfer is possible between the fluid and the heating of the surface. The liquid is fed from the micro-jet head. It is possible to change the geometry of the analyzed micro-jet head. The position can be controll[...]
19
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono model cieplny przewodów prowadzonych grupowo, przylegających ściśle do siebie, w celu wyznaczania wartości współczynnika grupowego obciążalności prądowej.
EN The paper presents a thermal model of conductors arranged in close packed groups, used in determining a value of grouping factor for current carrying capacity.
20
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2018 T. 49, nr 1 20--25
PL W fazie projektowania budynków, w celu odpowiedniego doboru komponentów budowlanych oraz urządzeń instalacji grzewczo-chłodniczych, musimy zwrócić szczególną uwagę na wymianę ciepła po zewnętrznej stronie przegród odgraniczających budynek od coraz częściej kapryśnych warunków klimatycznych. Jednym z[...]
EN In building design, the selection of appropriate building's components, central heating and cooling devices, we must focus attention on heat exchange between external building wall surfaces and surrounding environment. The sky radiation models play an important role in the longwave radiation heat ex[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last