Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  współczynnik kształtu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 3 15-16
PL W literaturze brak informacji nt. współczynnika oporu cząstek typu flok. W tej pracy zmierzono współczynnik oporu metodą stanu nieustalonego i metodą stanu ustalonego oraz porównano wyniki obu metod. Na podstawie współczynnika oporu zidentyfikowano sferyczność w oparciu o równanie Haidera, Levenspie[...]
EN Drag coefficient of floe type particles is poorly described in literature. In this work drag coefficient was measured by two methods - unsteady state and steady state and the results were compared. On basis of drag coefficient the particle sphericity was identified using the Haider and Levenspiel fo[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 68 473-478
PL Maszynę roboczą można ustawić na fundamencie w wymaganym położeniu, np. za pomocą wyrównawczych podkładek z kompozytów polimerowych. W czasie realizacji tego zadania, po odkręceniu śrub odciskowych i napięciu śrub fundamentowych, maszyna przemieszcza się względem położenia nadanego jej przez śruby o[...]
EN Working machine can be founded on the foundation in the desired location using for instance leveling pads made of polymer composite. During the realization of mis task, after unscrewing the positioning bolts and loading the foundation bolts, a machine displaces relatively to the given placement form[...]
3
100%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2012 nr 2 20-24
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów cech geometrycznych i fizycznych pieczywa typu "kajzerka" i "minikajzerka". Pomiary geometryczne wykonano laserowym skanerem 3D. Uzyskane modele cyfrowe z dużą dokładnością odwzorowują kształt i powierzchnię bułek. Obliczone średnie pole powierzchni bułek na[...]
EN This paper presents measurements of geometric and physical characteristics of two bread types called "kajzerka" and "minikajzerka". Geometric measurements were made using a 3D laser scanner. The obtained digital models reproduce both the shape and surface of the studied bread rolls with a high level[...]
4
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2005 T. 26, z. 2 377-390
PL Określono wartości współczynnika kształtu ziaren trzema metodami: opisową (K), ilościową (1/L), oraz nową metodą porównawczą (1/k). Współczynnik (1/k) podaje stopień nieokrągłości ziaren w stosunku do złoża kul o takim samym rozkładzie wielkości jak substancja badana. Najmniejsze wartości współczynn[...]
EN The values of the sape coefficient were determined by the Powers method (K), the quantitative method (1/L), and a new comparative method (1/k). The coefficient 1/k represents the out-of-roundness degree of packed grains in the relation to bed of spheres with the same size distribution as the materia[...]
5
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono analizę metod oceny kształtu nasion. Wykazano, że ocena kształtu, przy zastosowaniu samych tylko współczynników kształtu, w wielu przypadkach jest nieprecyzyjna a nawet myląca. Zaproponowano rozszerzenie metody oceny kształtu nasion, wykorzystującej współczynniki kształtu, o dodatkową [...]
EN The paper presents analysis of methods applied to assess seed shape. It has been proved that in many cases shape assessment carried out using only shape factors is imprecise, and even confusing. It is proposed to extend the seed shape assessment method using shape factors with qualifying seeds addit[...]
6
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 158-159
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wirującego pola magnetycznego na kształt pęcherzy wznoszących się w różnego typu płynach. Zaprezentowano nowe podejście do opisu zmian kształtu pęcherzy, sformułowane na podstawie entropii informacji.
EN A deformation of air bubbles rising in liquids under he action of rotating magnetic field was studied. A new approach in description of bubbles aspect ratio by means of differential entropy is presented.
7
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 4s 146-147
EN The size and shape of mineral grains constitute their basic geometric characteristics. Specific interactions occurring in technological operations fix proper bases for the quantitative determination of grain sizes. The application of such differentiated principles gives the results which, as a rule,[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo i Inżynieria Środowiska / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
PL Oszczędność zużycia energii do ogrzewania budynku można uzyskać różnymi sposobami. Ilość energii traconej przez obiekt zależy od kształtu bryły budynku. W referacie podjęto próbę oszacowania wpływu współczynnika kształtu na zalecaną grubość termoizolacji. Analizę przeprowadzono na czterech modelach [...]
EN There were various methods for energy saving for building heating. The shape of a building has a great influence on the amount of energy lost by the building. Evaluation of influence of shape coefficient on thermal insulation is the aim of this paper. Four models of the building with constant capaci[...]
9
75%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
EN In the current study, the Laplace equation is solved for rectangular and elliptical computational domains by using the boundary element method (BEM). For this accomplishment, 120 different aspect ratios in a rectangular and elliptical computational domains are designed. The Dirichlet and Neumann bou[...]
10
75%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 11/2 206--213
PL W artykule przedstawiono sposób oceny stopnia sferoidyzacji grafitu w oparciu o metodę ATD. Ocenę stopnia sferoidyzacji przedstawiono w formie równań regresji, w których zostały ujęte punkty charakterystyczne krzywych ATD. Do opisu kształtu wydzieleń grafitu zastosowano współczynnik kształtu C.
EN The paper presented equations of regression for evaluation of graphite shape in nodular cast iron. They were prepared with the use of characteristic points of TDA curves. The factor shape C was used to describe the nodular cast iron.
11
75%
Technical Transactions
2017 Vol. 7(114) 147--156
PL W artykule pokazano adaptację algorytmu krzyżowego sprawdzania, znanego z zagadnień statystyki i interpolacji, do wyznaczenia wartości współczynnika kształtu w radialnych funkcjach bazowych. Funkcje te użyto w dwóch typach technik kolokacyjnych stosowanych na nieregularnej siatce do przybliżonego ro[...]
EN The paper shows the adaptation of the cross validation approach, known from interpolation problems, for estimating the value of a shape parameter for radial basis functions. The latter are involved in two collocation techniques used on an unstructured grid to find approximate solution of differentia[...]
12
63%
Materiały Elektroniczne
PL W pracy opisano wielostopniowy proces plazmowy powszechnie znany jako proces Boscha. Składa się on z wielokrotnie powtarzanych sekwencji kroków trawienia i pasywacji. Dzięki temu można otrzymać w krzemie bardzo głębokie struktury o wysokim współczynniku kształtu. Proces zaimplementowano na urządzeni[...]
EN This paper reports on two step time multiplexed plasma etch process, widely known as a Bosch process. The Bosch process was implemented on Alcatel 601E plasma reactor. On the basis of this patented process we created the procedure to achieve high aspect ratio submicron trenches in silicon. A deep si[...]
13
63%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2012 nr 15(2) 217-228
EN The thickness, width and length of seeds from selected coniferous trees was measured. The obtained data was used to determine six shape factors (as proposed by Grochowicz, Mohsenin, Donev and Wróbel). The seeds were assigned nine simple geometric shapes, and the total volume of seeds from a given tr[...]
14
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Materiały ziarniste są jednymi z najpopularniejszych materiałów występujących w przyrodzie, przemyśle i rolnictwie. Elementy struktury tych materiałów pozostają w układzie regularnym bądź, w przeważającej większości przypadkowym. Celem prezentowanych badań było określenie zależności pomiędzy średnią[...]
EN The relationship between the mean number of contacts between stored seeds, NCmean, with its main determining factors, namely moisture content, pressure and grain shape, was investigated for lentil, vetch, white mustard, bean, wheat, triticale and rye seeds. Two methods were used: a modified Bernal-M[...]
15
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 3 249--251
PL Praca poświęcona jest zagadnieniu opisu geometrycznego odchylenia projekcyjnego obrazu cząstki ciała stałego od jego powłoki wypukłej. Zaproponowano metodę opisu kształtu pojedynczej cząstki w języku unormowanej charakterystyki przekroju poprzecznego. Opisane zostały podstawowe właściwości zdefiniowa[...]
EN The paper deals with the issue of geometrical deflection between partic projective image and its convex hull. A method of solid particle shape di scription by means of normalized cross-section function is proposed. Bas properties of shape function are described. A definition of difference shap facto[...]
16
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Zastosowanie laserowego skanera 3D pozwala na bezdotykowy pomiar i odwzorowanie powierzchni a następnie obliczenie współczynników charakteryzujących właściwości geometryczne. Dodatkową korzyścią z zastosowania bezdotykowego pomiaru geometrii za pomocą skanera 3D jest możliwość pomiaru produktów o de[...]
EN 3D laser scanner application allows non-contact measurement and mapping of surfaces and calculation of the factors characterizing geometric features. An additional benefit of using noncontact measurement of geometry using the 3D scanner is the ability to measure the products of fine texture and sens[...]
17
63%
Archives of Foundry Engineering
EN In the quality assurance system for components cast using the lost wax method, the object of evaluation is the grain size on the surface of the casting. This paper describes a new method for evaluating the primary grain parameters on the surface of aircraft engine turbine blades. Effectiveness of th[...]
18
63%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2011 Vol. 46 95-106
PL Próbki czystego kwarcu poddano analizie sitowej w celu wydzielenia dziewięciu wąskich klas ziarnowych. Klasy te użyto do przygotowania zgładów, które analizowano za pomocą komputerowej analizy obrazu (IA) w celu wyznaczenia składu ziarnowego (PSDs) każdej klasy. Określano zarówno rozmiar jak i współ[...]
EN In this research, a pure quartz sample was subjected to sieve analysis and nine narrow size fractions were obtained. Polished sections were prepared from the representative samples of each fraction and were examined by image analysis (IA) to determine particle size distributions (PSDs) of fractions.[...]
19
63%
Inżynieria Materiałowa
2010 Vol. 31, nr 6 1409-1414
PL W artykule zaprezentowano sposób wykorzystania metod stereologicznych w celu odtworzenia składu granulometrycznego kruszywa grubego w betonie. Do badań użyto beton o zróżnicowanym składzie, wykonany z zastosowaniem grubego kruszywa bazaltowego (rys. 1 i 4). Zmiennymi determinującymi skład betonu był[...]
EN The paper has presented the way of stereological method application in the reconstruction of granulometric composition of coarse aggregate in concrete. The presented example concerns concrete of diversified composition, manufactured from coarse basalt aggregate (Fig. 1 and 4). Variables determining [...]
20
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Stałe zapotrzebowanie na zminiaturyzowane i funkcjonalne urządzenia elektroniczne wymaga stosowania wysokozaawansowanych technik ich wytwarzania. Bezpośrednio wiąże się to z koniecznością miniaturyzacji obwodów płytek drukowanych. Największą trudność w wytwarzaniu wysokozaawansowanych płytek drukowa[...]
EN The still demand of miniaturized and much more functional electronic devices requires using of high-tech technologies of manufacturing. Directly it is connected with necessary to minimize of Printed Circuit Boards. The most difficulties in manufacturing of High-Tech Printed Circuit Boards create met[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last