Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wskaźniki emisji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 1 258--271
PL Instalacje kolektorów słonecznych są popularnym źródłem ciepłej wody użytkowej w domach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej. Rozwój tego rodzaju rozwiązań wspierany jest przez fundusze państwowe i Europejskie, ponieważ są one traktowane jako przyjazne środowisku i nisko emisyjne źródła en[...]
2
80%
Nafta-Gaz
2017 R. 73, nr 3 187--192
PL Artykuł porusza problematykę obliczania wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń gazowych, wprowadzanych do powietrza w trakcie procesów magazynowania i przeładunku węglowodorów i metanolu w kopalniach ropy naftowej i gazu ziemnego. W oparciu o analizę stanu prawnego, a także uw[...]
EN The article raises the problem of calculating the emissions of greenhouse gases and other gaseous pollutants released into the air, during the process of storage and handling of substances associated with the exploration of oil and natural gas deposits. Based on the analysis of the legislation in fo[...]
3
80%
Nafta-Gaz
2017 R. 73, nr 4 287--292
PL W artykule omówiono dostępne w literaturze krajowej oraz zagranicznej wskaźniki emisji dla kotłów i innych urządzeń zasilanych gazem ziemnym, które pozwalają na obliczenie wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń – w sposób najbardziej poprawny – przez zakłady prowadzące eksploatację złóż ropy naft[...]
EN The article discusses available in Polish and foreign literature, emission factors for boilers and other equipment powered by natural gas, which allow the calculation of pollutants released into the air in the most appropriate way, by the facilities of oil and natural gas exploitation. Describes a m[...]
4
70%
Journal of KONES
PL Wiadome jest z praktyki, że właściwości ekologiczne silnika trakcyjnego mogą się znacznie różnić w zależności od warunków eksploatacji, w szczególności w zależności od udziału w ruchu stanów dynamicznych. Jednocześnie istnieje trudność jednoznacznej oceny ilościowej stanu dynamicznego w eksploatacji[...]
EN It is well known from practice that ecological properties of a car engine may considerably differ depending on actual driving condition, especially if proportion of dynamical states is considered. However, in the same time unequivocal quantitative evaluation of dynamical states during driving is a d[...]
5
61%
Archives of Foundry Engineering
PL Zgodnie z Wytycznymi KE odnośnie wymaganych raportowaniem rodzajów uwolnień do powietrza dla branży produkcja i obróbka metali rekomendowano 40 zanieczyszczeń. Nie wszystkie z rekomendowanych uwolnień PRTR są objęte normami europejskimi czy krajowymi. Opolski Oddział Instytutu ICiMB jest obecnie na [...]
EN EC Guidance Document refers to implementation of the European PRTR system have recommended some releases to the air (esp. organic compounds), which were not considered up to now. In case of manufacture and processing of metals process PRTR considers 40 pollutants. Institute ICiMB Division IMPiS in O[...]
6
61%
Inżynieria Ekologiczna
PL Współspalanie węgla i stałych odpadów komunalnych jest zjawiskiem społecznym, stanowiącym poważne źródło emisji substancji szkodliwych do powietrza. Przeprowadzono badania porównawcze współspalania węgla kamiennego z poszczególnymi frakcjami stałych odpadów komunalnych (m.in. makulatura, PE, PCV) w [...]
EN Co-combustion of coal and solid municipal waste is a social phenomenon. It constitutes an important emission source of harmful air pollutants. The comparative research was conducted. It concerned co-combustion of coal and different types of municipal solid waste (including wastepaper, PE, PVC) in th[...]
7
61%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wyniki badań emisji zanieczyszczeń z pojazdów w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego. Scharakteryzowano pojazdy pod względem zastosowań oraz zamieszczono wyniki badań emisji związków gazowych i cząstek stałych w aspekcie badań homologacyjnych. Na tej podstawie zdefiniowan[...]
EN The article characterizes state-of-the-art PEMS (Portable Emission Measurement System) equipment for exhaust emissions measurement under actual operating conditions. This equipment allows measurement of the exhaust emissions from all modes of transport. Besides the article contains the results of ex[...]
8
51%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 556--562
PL Przeprowadzono badania eksperymentalne energetycznych parametrów pracy silnika spalinowego ZI oraz jego oddziaływania na środowisko naturalne podczas zasilania mieszaniną metanu z wodorem. Analizowano pracę silnika podczas spalania mieszanki ubogiej (λ = 1,5) przy stałej prędkości obrotowej wynosząc[...]
EN An experimental study on the performance and exhaust emissions of a spark ignition engine fueled with methane(CH4)-hydrogen (H2) blends was carried out at a constant speed of 1500 rpm and fixed excess air ratio (λ) of 1.5. The tests were carried out for pure methane and 2 blend[...]
9
51%
Agricultural Engineering
2015 Vol. 19, No. 4 121--128
PL Aspekty ekologiczne i zagrożenia zanieczyszczeniem środowiska wskazują, że pelety drzewne powinny być wykorzystywane przede wszystkim w kotłach małej mocy do ogrzewania gospodarstw domowych. Ze względu na dostosowanie palników i układów podających paliwo do peletów drzewnych, należy rozważyć spalani[...]
EN Ecological aspects and environmental threats indicate that wood pallets should be used mainly in low-power furnaces for heating households. Because burners and fuel feeding systems were adjusted to wood pellets, pellets from other types of biomass, including the waste biomass in systems which enable[...]
10
51%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 569--574
PL W artykule dokonano przeglądu rynku zamiennych reaktorów katalitycznych oraz omówiono wyniki badań porównawczych reaktorów katalitycznych: oryginalnego i zamiennego. Przedstawione zostały przykładowe wyniki badań emisji zanieczyszczeń z układu wydechowego samochodu wyposażonego w silnik z zapłonem i[...]
EN The article reviews the market for replacement catalytic converters and discusses the results of comparative studies of catalytic converters: the original and the replacement. There were presented the exemplary results of emissions from vehicles exhaust system, equipped with a spark-ignition engine [...]
11
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2019 nr 109 79--92
PL Polska od lat zmaga się ze złą jakością powietrza, co bezpośrednio przekłada się na zdrowie ludzkie. Badania wskazują, że największy wpływ na przekraczanie poziomów dopuszczalnych i docelowych stężeń zanieczyszczeń, szczególnie pyłów oraz bezno(a)pirenu, ma niska emisja, w szczególności z se[...]
EN For years, Poland has been struggling with poor air quality, which has a direct effect on human health. The low-stack emissions, in particular emissions from the household sector have the highest impact on exceeding the limits and target levels of air pollutants concentration, e[...]
12
41%
Environment Protection Engineering
EN Baking of semi-finished graphite products in a tunnel furnace is the source of many air pollutants present in both the gaseous and solid phases. The goal of this study was to assess emission rates into the air of the substances such as: CO, NOx, SO2, H2S, CH4, aliphatic hydrocarbons C1-C6, BTEX, tot[...]
13
41%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 1 21--26
EN The article presents a study of a city bus in real operating conditions (RDE) from the perspective of the latest regulations for the assessment of specific emissions compliance for heavy-duty vehicles (Euro VI standard). The object of the research was a serial configuration hybrid drive vehicle. Mea[...]
14
26%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2004 Nr 3 (47) 91--95
PL Celem artykułu jest określenie wielkości emisji gazów cieplarnianych, pochodzących ze spalania biomasy w przemyśle celulozowo-papierniczym. Podczas spalania biomasy, wytwarzany i emitowany jest CO2, atmosferyczny dwutlenek węgla pochłaniany przez rosnące drzewa. Następuje zamknięcie cyklu węglowego.[...]
EN As one of the biggest wood consumers, pulp and paper mills are full participants in the C⇒CO2⇒C cycle. Thanks to the production of climate-neutral biomass fuels recovered from pulping (including cellulose for textile applications, i.e. fibre manufacturing) and papermaking waste, carbon dioxide emiss[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last