Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 67
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wrzenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2000 Tom 2 262-279
PL Wrzenie w przepływie rozpoczyna się (podobnie jak wrzenie w objętości) w chwili, gdy przegrzanie w cieczy w pobliżu ścianki osiągnie wymaganą wartość. Do tego momentu wymiana ciepła pomiędzy ścianką a substancją jednofazową (cieczą) odbywa się na drodze konwekcji wymuszonej w określonych warunkach. [...]
EN Boiling in the flow starts (like boiling in the volume) in the moment, when overheating of the liquid near the wall reaches sufficiently high value. Up to this moment exchange of heat between the wall and the one phase substance (liquid) is done on the way of forced convection under particular condi[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i analizy teoretycznej wymiany ciepła przy wrzeniu na powierzchniach grzejnych pokrytych cienkowarstwowymi strukturami kapilarno-porowatymi. Krzywe wrzenia wyznaczano zwiększając i zmniejszając strumień ciepła, co pozwoliło na ujawnienie zjawiska histerez[...]
EN Results of experimental investigations and theoretical analysis of boiling heat transfer on heating surfaces covered with thin layered capillary porous structures are presented. The boiling curves were determined while increasing and decreasing the heat flux. It allowed revealing the hysteresis phen[...]
3
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2007 nr 2 60-66
PL W projekcie ATLAS realizowanym w akceleratorze LHC w laboratorium CERN, do chłodzenia detektorów krzemowych położonych najbliżej punktu zderzeń cząstek zastosowano dwufazowy system chłodzenia. W obszarze fizyki cząstek elementamych jest to pierwsza próba wykorzystania procesu wrzenia do odbioru str[...]
EN Two-phase system has been used for cooling of silicon detectors located in a vicinity of the particles collision place under the project ATLAS curred in the accelerator LHC at the CERN laboratory. This is the first atlempt of an application of boiling for removing heat dissipated by systems of silic[...]
4
100%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 2 116-120
5
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 4, z. 22 1275-1282
PL W pracy przedstawiono wyniki badań w zakresie oceny fenomenologicznej procesu wrzeniu w objętości układów wodno-olejowych, tj. mieszanin cieczy wzajemnie nierozpuszczalnych. Jako czynniki robocze wykorzystano wodę oraz oleje o bardzo różnych właściwościach, także o gęstości większej od wody. Zaobser[...]
EN Experimental results of pool boiling heat transfer of immiscible liquids (water and different oils) are presented. Observable decrease of the heat transfer coefficient of water-oil mixtures in comparison with boiling of water was ascertained. There was shown that damping effects depend on both porti[...]
6
100%
Structure and Environment
EN Exploitation of technical devices is always related to the energy consumption. Thus, if more efficient heat exchangers are used as part of mechanical systems, it is possible to save energy. The paper presents possible ways of producing more efficient heat transfer surfaces working under the nucleate[...]
7
100%
Structure and Environment
EN Heat exchangers are part of mechanical devices. It is often important to determine the heat transfer characteristics of such exchangers to enable their proper design and operation. The article presents a combination of modern measuring techniques based on infrared technology and visualisation studie[...]
8
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2017 nr 11 39--45
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wymiany ciepła oraz oporów przepływu w minikanałowym wymienniku ciepła. Badano średnie wartości współczynnika przejmowania ciepła oraz spadki ciśnienia dla przypadku skraplania oraz wrzenia propanu od wlotu do wymiennika w postaci pary przegrza[...]
9
100%
Zeszyty Energetyczne
2014 T. 1 189--196
PL Proces wymiany ciepła podczas wrzenia ziębnika pod niskim ciśnieniem nie jest całkowicie poznany. Do jego opisu stosuje się korelacje empiryczne. Dają one poprawne wyniki w warunkach, dla jakich je wyprowadzono. Konieczność zastosowania wody jako ziębnika w adsorpcyjnych systemach tri-generacji wymu[...]
10
88%
Rocznik Ochrona Środowiska
2008 Tom 10 367-397
PL W ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie na prace badawcze w zakresie wymiany ciepła i hydrodynamiki czynników chłodniczych w kanałach o małej średnicy. Jest to wynikiem gwałtownego zapotrzebowania na kompaktowe wymienniki ciepła, stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, w medycynie, elektronice, a z[...]
EN The increase of the computing power of computer systems results in the need of an intense cooling of processors, where relatively large amounts of heat energy are released. One of the ways to intensify the heat exchange is the use of phase transitions of the boiling and condensation of refrigerants [...]
11
88%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Artykuł przedstawia zastosowanie dostępnych w literaturze procedur budowania tzw. map wrzenia dla czynników chłodniczych. Dokonuje się tego przez implementacje metody charakterystyk przemian fazowych. Pokazują one możliwe struktury wrzenia w przepływie w rurze poziomej w funkcji stopnia suchości i g[...]
EN The paper introduce possibility of building of "boiling maps". It is done through the implementation of phase change characteristics analyzed with so-called flow pattern maps. They show possible flow boiling structures of refrigerants in the horizontal pipe in the function of both vapour quality and[...]
12
88%
Turbulence : international journal
2007 Vol. 12 59-64
EN The present paper deals with inverse 3D heat conduction problem. Taking into account geometry and design of the heating scction temperature field of the cylindrical boiling section has been estimated. The finite element approach has been applied for solving the boundary problem.
13
88%
Turbulence : international journal
2007 Vol. 12 65-73
EN The main assumptions of selected models of boiling from single cavity are presented. The ability of the models to predict heat transfer rate is discussed on the basis of own experimental data. Numerical model has been developed in order to check the commonly accepted assumption that the area of infl[...]
14
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
1999 Z. 70 53-60
PL W artykule przedstawiono pomiar i obliczanie współczynnika przejmowania ciepła dla cieczy wrzącej w wąskim kanale. Podstawową mierzoną wielkością jest temperatura folii grzewczej wzdłuż kierunku przepływu cieczy. Na podstawie znajomości rozkładu temperatury wyznacza się położenie „frontu wrzenia” t[...]
EN Article describes measurements and calculations of heat transfer coefficient for liquid flowing through thin rectangular channel. During the experiment temperature of heated foil is measured with use of thermochromic liquid crystals. Having known temperature down the channel, we assume “boiling fron[...]
15
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
1999 Z. 70 61-70
PL Niniejsza praca zawiera szkic modelu kryzysu wrzenia wewnątrzwarstwowego opartego na pojęciu procesu punktowego maksimum. Elementami tego podejścia jest: opisanie rozmieszczenia potencjalnych miejsc osuszania struktury porowatej przez proces punktowy Poissona, modelowanie procesu osuszania struktury[...]
EN The present paper provides a sketch of the intra-layer boiling crisis model based on the notion of the maximum point process. The elements of such an approach are as follows: the description of the distribution of potential porous structure drying sites with the use of Poisson point process, the mod[...]
16
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 409-422
PL W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki badań współczynnika przejmowania ciepła podczas przechłodzonego wrzenia w przepływie czynników chłodniczych R134a oraz R404A. Wyniki eksperymentalne przedstawiono w postaci charakterystyk obrazujących wpływ: gęstości strumienia ciepła, gęstości strumienia mas[...]
EN Companies producing heat exchangers with instrumentation, particularly in the mini-and microscale are dynamically developing. This applies to manufacturers of compact heat exchangers and miniature pumps, for systems which precisely dose chemical reagents. A particular field of interest is the need t[...]
17
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 144-145
PL Dla długiego miedzianego żebra z naniesioną warstwą kapilarno-poro-watą pracującego przy wrzeniu wody pod ciśnieniem atmosferycznym wykonano pomiary powierzchniowego rozkładu temperatury. Przy założeniu jednowymiarowości zjawiska wyznaczono krzywe wrzenia dla badanych próbek. Uzyskane wyniki porówna[...]
EN The measurements were conducted for a long copper fin covered with metal capillary-porous coatings operating at water boiling under ambient pressure. The temperature distributions along the fin with different coatings were used to determine boiling curves for the samples. The calculation results wer[...]
18
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 146-147
PL W artykule omówiono wyniki pracy badawczej, której tematem jest wymiana ciepła przy wrzeniu w przepływie płynów chłodniczych przez prostokątny minikanał o zmiennej orientacji przestrzennej. Do detekcji rozkładu temperatury na powierzchni grzejnej wykorzystywana jest termografia ciekłokrystaliczna. P[...]
EN The paper presents research results concerning boiling heat transfer during refrigerant flow through a vertical rectangular minichannel with a change of its inclination. The liquid crystal thermography is used in order to identify the temperature distribution on the heating foil surface. An influenc[...]
19
75%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono przegląd i analizę różnych formuł definiujących kryterium ściśliwości ośrodka dwufazowego. Na podstawie analizy równania ciągłości fazy gazowej/parowej stwierdzono, że kryterium to powinno być uwzględnione przy definiowaniu szeregu istotnych liczb podobieństwa. Wykazano również, że do [...]
EN Critical review and analysis of various formulae describing the two-phase media compressibility factor have been presented. On the basis of the continuity differential equation for vapour/gas phase an analysis presented shows that the compressibility criteria should be taken into account for definin[...]
20
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2012 nr 11 494-500
PL Cykl trzech artykułów poświęconych zagadnieniu przejmowania ciepła podczas wrzenia nanocieczy w dużej objętości. Nanociecze, to mieszaniny (zawiesiny) cieczy bazowej i nanocząstek o wymiarze poniżej 100 nm, które czasami określane są jako ciecze nowej generacji. W części pierwszej tego cyklu omówion[...]
EN A series of three articles devoted to the question of heat transfer during boiling in a large volume of nanofluids. Nanociecze, a mixture (suspension) of the base liquid and nanoparticles of size less than 100 nm, which sometimes are referred to as next-generation liquid. In the first part of this s[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last