Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wrzenie w przepływie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 85-87
PL W pracy przedstawiono metodę wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła między wrzącą cieczą przepływającą przez minikanał a folią grzewczą w oparciu o pomiary temperatury metodą termografii ciekłokrystalicznej. Celem pracy jest zastosowanie rachunku wyrównawczego dla zminimalizowania błędów iden[...]
EN A method for determination of heat take-up coefficient between boiling liquid flowing through a minichannel and heating foil on basis of temperature measurements using the liquid crystal thermography is presented in the paper. The aim of this work was to apply adjustment calculus for the minimizatio[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przeprowadzono badania eksperymentalne dotyczące wymiany ciepła i oporów przepływu podczas wrzenia pęcherzykowego ekologicznych czynników chłodniczych R134a i R 404a w poziomych i pionowych rurach prostoosiowych. W badaniach wykorzystano metody komputerowe pomiaru wielkości charakteryzujących proce[...]
EN The paper describes experimental investigations of heat transfer and flow resistance during bubble boiling of environment-friendly refrigerating media - R134a and R404a - in horizontal and vertical straight tubes. Computerised measurements concentrate on quantities that characterise the boiling proc[...]
3
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Artykuł przedstawia zastosowanie dostępnych w literaturze procedur budowania tzw. map wrzenia dla czynników chłodniczych. Dokonuje się tego przez implementacje metody charakterystyk przemian fazowych. Pokazują one możliwe struktury wrzenia w przepływie w rurze poziomej w funkcji stopnia suchości i g[...]
EN The paper introduce possibility of building of "boiling maps". It is done through the implementation of phase change characteristics analyzed with so-called flow pattern maps. They show possible flow boiling structures of refrigerants in the horizontal pipe in the function of both vapour quality and[...]
4
86%
Archives of Thermodynamics
EN In the paper presented has been a study into flow boiling of R123 in a small diameter tube of 2.3 mm. The experiments have been accomplished for a wide range of variation of quality, mass flow rate and heat fluxes, i.e. x = 0.01 - 0.9, G = 650 - 3000 kg/m[^2]s and q = 40 - 80 kW/m[^2], respectively.[...]
5
86%
Archives of Thermodynamics
EN In the paper presented has been a modified semi empirical correlation of Mikielewicz [7] enabling calculations of heat transfer coefficient in flow boiling in small diameter channels. The changes were of qualitative character as the entirely new data bank of experimental data points has been collect[...]
6
86%
Archives of Thermodynamics
EN In the paper presented is the analysis of the results of calculations using a model to predict flow boiling of refrigerants such as R134a, R600a and R290. The latter two fluids were not used in the development of the model semiempirical correction. For that reason the model was verified with present[...]
7
86%
Archives of Thermodynamics
EN In the paper a two-equation model of mass balance of liquid in the film and in the core for calculation of dryout at high vapour quality is modified from the earlier version presented by Sedler and Mikielewicz [1]. Additionally, the mass balance equation for the liquid film contains a modified evapo[...]
8
86%
Turbulence : international journal
2005 Vol. 11 239-246
EN Results of heat transfer and pressure drop investigation during flow boiling of R22, RI34a and R407C inside porous tube are presented. The experiments have been conducted for average saturation temperature 0°C, inlel vapour was set 0 and outlet 0.7. Mass flux density varied from about 250 to 650 kg/[...]
9
86%
Archives of Thermodynamics
EN A novel bubble generator, with a constant temperature is positioned in a uniform liquid flow. Bubble growth is recorded from two sides simultaneously. Histories of the bubble shapes are observed and quantified. Main force components are evaluated.
10
86%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono sposób określenia współczynnika przejmowania ciepła przy wrzeniu w przepływie płynu chłodniczego przez minikanał prostokątny, ogrzewany asymetrycznie. Lokalne wartości współczynnika przejmowania ciepła wyznaczono dzięki rozwiązaniu dwuwymiarowego zagadnienia odwrotnego prze[...]
EN The paper presents the method for determination of boiling heat transfer coefficient in cooling liquid flow in a rectangular minichannel with asymmetric heating. Local values of the heat transfer coefficient have been determined following the solution of the two-dimensional reverse heat transfer pro[...]
11
86%
Logistyka
PL Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji nowego stanowiska do badania wrzenia w minikanale, którego jedną ze ścian stanowi jednostronnie porowata folia grzejna. Omówiono podstawowy układ przepływowy stanowiska oraz układ akwizycji danych pomiarowych i obrazów kolorowych realizowany na stanowisku[...]
EN The article aims to present a concept of a new experimental stand for boiling flow in a minichannel in which one of the walls is a single-sided porous heating foil. The stand's basic flow system has been discussed, together with an acquisition system for measurement data and colour images as realise[...]
12
86%
Logistyka
2014 nr 6 4545-4554
PL W pracy przedstawiono dwuwymiarowy model opisujący proces wymiany ciepła przy przepływie wrzącego czynnika chłodniczego przez asymetrycznie ogrzewany minikanał o przekroju prostokąta. W każdym z trzech obszarów modułu testowego: szklanej szybie, folii grzejnej i cieczy, proces wymiany ciepła opisany[...]
EN The paper presented two-dimensional mathematical model describing heat transfer in flow boiling in an asymmetrically heated rectangular minichannel. In each of the three domains of the test section: the glass pane, the heating foil and the liquid, the heat transfer process has been described by diff[...]
13
72%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 4 319--320
PL Celem pracy jest zastosowanie metody Trefftza do wyznaczenia dwuwymiarowego pola temperatury wrzącego czynnika chłodniczego płynącego przez asymetrycznie ogrzewany prostokątny minikanał. Dla równania zachowa¬nia energii przy znanym profilu prędkości wyprowadzono funkcje Trefftza. Obliczenia przeprow[...]
EN Application of the Trefftz method in the determination of two-dimensional temperature field of boiling liquid flowing through an asymmetrically heated rectangular minichannel is presented in the paper. The Trefftz functions for a known velocity profile were introduced in the energy balance equation [...]
14
72%
Archives of Thermodynamics
EN The experimental stand and procedure for flow boiling investigations are described. Experimental data for pure R 22, R134a and their mixtures with oil in two smooth tubes and two enhanced tubes are also presented. The performance benefits of the micro-fin tube and corrugated tube are quantified and [...]
15
72%
Archives of Thermodynamics
EN In the paper presented are the results of calculations using authors own model to predict heat transfer coefficient during flow boiling of carbon dioxide. The experimental data from various researches were collected. Calculations were conducted for a full range of quality variation and a wide range [...]
16
72%
Pomiary Automatyka Kontrola
2005 R. 51, nr 6 23--26
PL W artykule omówiono wykorzystanie dwu bezstykowych metod do wyznaczania pól temperatury w badaniach wymiany ciepła przy wrzeniu w przepływie przez minikanał: termografię ciekłokrystaliczną oraz metodę termowizyjną. Termografię ciekłokrystaliczną wykorzystano do identyfikacji rozkładu temperatury na [...]
EN The paper discusses the application of two contactless methods for the determination of temperature fields in heat transfer investigations of minichannel flow boiling. They are liquid crystal thermography and thermovision. The first one is applied to the identification of temperature distribution on[...]
17
72%
Logistyka
PL W artykule omówiono wyniki pracy badawczej, której tematem jest wymiana ciepła przy wrzeniu w przepływie płynów chłodniczych przez prostokątny minikanał o zmiennych wymiarach i orientacji przestrzennej. Do detekcji rozkładu temperatury na powierzchni grzejnej wykorzystano termografię ciekłokrystalic[...]
EN The paper presents the results of experimental studies of boiling heat transfer in the flow of refrigerants through rectangular minichannels of different dimensions and spatial orientations. The liquid crystal thermography technique has been used for measuring the temperature distribution on the hea[...]
18
58%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 2 95-96
PL Przedstawiono metody wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła przy wrzeniu w przepływie płynu chłodniczego w minikanale. Zastosowana technika termografli ciekłokrystalicznej pozwala określić wystąpienie inicjacji wrzenia. Zagadnienie rozwiązywane jest za pomocą funkcji Trefftza, którymi aproksy[...]
EN The paper presents methods for the determination of heat transfer coefficient in cooling liquid flow boiling in a minichannel. The applied technique of liquid crystal thermography enables the determination of boiling incipience. To solve this problem, Trefftz functions are used to approximate unknow[...]
19
58%
Logistyka
PL W artykule pokazano wykorzystanie metody termografii ciekłokrystalicznej do pomiaru pola temperatury na powierzchni grzejnej. Omówiono stanowisko pomiarowe do przeprowadzania kalibracji termoczułych ciekłych kryształów, celem ustalenia związku pomiędzy demonstrowaną barwą a odpowiadającą jej tempera[...]
EN The paper discusses the application of the liquid crystal thermography method for determining the temperature field of the heating surface. The measurement set-up for the calibration of thermosensitive liquid crystals, aimed at determining the relation between the hue and a corresponding surface tem[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last