Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 56
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wrażliwość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 z. 22 101-106
EN This paper describes the eigenvalue sensitivity of the large rotating machines to the change in design variables. The new presented analytical approach to the sensitivity calculations of eigenvalues is based on the modal synthesis method with condensation. The method is applied for the centrifugal f[...]
2
100%
Archives of Civil Engineering
PL W pracy przedstawiono analizę wrażliwości obciążeń krytycznych cienkościennej belki o przekroju dwuteowym obciążonej siłami osiowymi i momentami zginającymi. W analizie uwzględniono wpływ przepon poprzecznych oraz stężeń pracujących na przemieszczeniu poziomym i kącie skręcania. Korzystając z całkow[...]
EN The first-order sensitivity analysis of critical buckling loads of the thin-walled I beam subjected to axial loads and bending moments is presented. Moreover, the effect of elastic restraints against transverse and rotational displacements and transverse stiffeners is also taken into account. The fi[...]
3
100%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 10 567-570
PL Przeanalizowano wrażliwość modelu wstrząsarka-fundament na zmianę wybranych zmiennych projektowych. Otrzymano analityczne formuły bezwymiarowych logarytmicznych funkcji wrażliwości amplitud drgań ustalonych (przemieszczeń) wybranych punktów fundamentu. Obliczenia przeprowadzono wykorzystując system [...]
EN The main purpose of the research is to compare the sensitivity of shaker-foundation structure to changes of selected design parameters of the model. The analytical form of non-dimensional logarithmic sensitivity functions of amplitude of steady-state response of the system (displacements of choice p[...]
4
100%
Archives of Civil Engineering
PL Artykuł jest kontynuacją poprzedniej części pracy noszącej taki sam tytuł. Niniejsza część koncentruje się na szczegółowych badaniach numerycznych bocznie obciążonych pali, zagłębionych w niejednorodnym gruncie typu warstwowego, z punktu widzenia teorii wrażliwości. Przedstawione w poprzedniej częśc[...]
EN The paper is considered as the inseparable portion of Part 1 of the paper which contains the theoretical basis for sensitivity exploration. This part is focused on numerical studies of laterally loaded piles from the sensitivity theory perspective. The various combinations of the design variables wh[...]
5
100%
Archives of Civil Engineering
PL Artykuł przedstawia sformułowanie teoretyczne analizy wrażliwości pali obciążonych bocznie, zagłębionych w gruncie warstwowym. Położenie dowolnej warstwy gruntu oraz jej grubość przyjęto jako zmienne projektowe. Konstrukcja pala symulowana jest jednowymiarowym elementem belkowym. Otaczający pal grun[...]
EN The paper presents the theoretical formulation of sensitivity of laterally loaded piles due to variable location of a soil layer. The pile is modelled as a beam element. The surrounding soil is represented by the Winkler foundation. The analysis is conducted in the framework of variational calculus.[...]
6
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 12 680-683
PL Podano inżynierskie przykłady wykorzystania analizy wrażliwości do określenia zmian sił wewnętrznych i reakcji w konstrukcji jednodźwigarowego mostu łukowego, spowodowanych zmianami sztywności elementów oraz geometrii łuku. Wyniki przybliżone analizy wrażliwości tych sił porównano z rozwiązaniami śc[...]
EN Some examples of engineering application of sensitivity analysis to determine changes of internal forces and reactions of a single-girder arch bridge due to variation of the element stiffness, and arch geometry are presented. Results of the sensitivity analysis are compared with the exact solution.
7
88%
Archives of Civil Engineering
PL Przedsiębiorstwo realizuje swoje zadania w warunkach, które mają charakter dynamiczny. Ważna jest znajomość wrażliwości przyjętej strategii zarządzania przedsiębiorstwem na zmiany warunków realizacji produkcji. Wiąże się to w przypadku dużej wrażliwości z ewentualną potrzebą dokonania zmian w realiz[...]
EN A company fulfils its tasks in the conditions that are of dynamic character. That is why important to know sensitivity of accepted management strategy to changes in production conditions. In the case of big sensitivity, it is connected with a possible need of changing accepted logistic management st[...]
8
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 8 934-937
PL W artykule przedstawiono analizę wrażliwości powłoki cylindrycznej obciążonej parą, przeciwnie skierowanych sił skupio-nych. Przedstawiono obliczenie przemieszczenia powłoki, jej wrażliwość na zmianę promienia krzywizny i grubości powłoki. Wrażliwość została obliczona metodą różniczkowania bezpośred[...]
EN The article presents the sensitivity analysis of a cylindrical shell loaded by two concentrated forces directed in the opposite ways. The calculations present the shell displacement, its sensitivity to the change of a curvature radius and shell thickness. The sensitivity was estimated by means of a [...]
9
75%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Monografie
PL W rozprawie zanalizowano możliwość zastosowania aktywnego dynamicznego eliminatora drgań do stabilizacji niestatecznego okresowego układu parametrycznego. Badana jest także efektywność eliminatora w zagadnieniu redukcji drgań rezonansowych, które powstają w wyniku zależności między drganiami paramet[...]
EN The possibility of applying an active dynamic vibration eliminator in the process of stabilizing an unstable parametric periodic system is analysed. The efficiency of the eliminator in reducing resonance vibration, caused by the dependence between parametric and excitation vibration, is also investi[...]
10
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
PL Stabilność modelu matematycznego badanego układu jest niezbędna, by otrzymane rozwiązanie aproksymowało, w możliwy do przyjęcia sposób, nieznane rozwiązanie dokładne pomimo np. błędów danych. Jedną z metod wykorzystywanych do badania stabilności układu jest metoda wrażliwości. W pracy przedstawiono [...]
EN Stability of tested system mathematical model is necessary to obtained results approximate in acceptable degree unknown accurate solution in spits of e.g. data errors. Sensitivity method is one of the methods using to system stability testing. The process of sensitivity equations generating is prese[...]
11
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Decydujący wpływ na prawidłowe działanie maszyn (urządzeń) ma ich wrażliwość. Większość mechanizmów przeniesienia ruchu, które są w nich zastosowane, ma klasę wyższą niż II, dlatego sposób teoretycznego określenia ich wrażliwości nie jest łatwym zadaniem. W artykule zaproponowany zostanie sposób oce[...]
EN Decisive influence on correct action of machines (devices) has a sensitivity of them. Most of mechanisms of moving the movement, which were applied in them are upper class than II, therefore the method of theoretical determining their sensitivity isn't a simple task. The method of the evaluation of [...]
12
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2000 Vol. 7, nr 11 1237-1241
PL W warunkach laboratoryjnych zbadano wpływ jonów Mn(II) na wzrost i rozwój grzybów fitopatogenicznych: Alternaria alternata, Botrytis cinerea, Fusariun culmorum, Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani i Sclerotinia selerotiorum. Grzyby hodowano na podłożu PDA zawierającym siarczan manganu w stężeniac[...]
EN The effect of Mn(II) ions on the growth and development ofphytopathogenic fungi: Alternaria alternata, Botrytis cinerea, Fusarium culmorum, Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani and Sclerotinia sclerotiorum have been examined under laboratory conditions. The fungi were grown on the PDA medium conta[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2004 z. 191 7-22
PL W artykule zbadano wrażliwość charakterystyki częstotliwościowej filtrów eliptycznych na zmianę parametrów składowych struktur bikwadratowych. Dla potrzeb przeprowadzonej analizy wrażliwości wprowadzono parametry opisujące jednoznacznie charakterystykę filtrów. W ramach analizy zaproponowano metodę [...]
EN In this article the sensitivity of the characteristic of elliptic filters on influences in the change of parameters of the constituent biquadratic structures was tested. For needs of carried out analyzes of the sensitivity the parameters that describe unambiguous the filters' characteristics were br[...]
14
75%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
2013 Vol. 69, nr 33 120--131
PL W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania neuronowo-rozmytego regulatora adaptacyjnego w bezczujnikowej strukturze bezpośredniego sterowania momentem elektromagnetycznym silnika indukcyjnego DTC-SVM. Przeanalizowano wpływ nastaw początkowych wartości wag regulatora na działanie układu sterowa[...]
EN The paper presents the possibility of using neuro-fuzzy adaptive controller in sensorless direct torque control structure DTC-SVM of the induction motor. The influence of the initial set of weights parameters on the machine performance in case of incorrect identification of motor parameters has been[...]
15
75%
Elektrotechnika i Elektronika
2003 T. 22, z. 1 36--46
PL W artykule przedstawiono szczegółowy opis budowy modelu miernika migotania światła w środowisku Matlab-Simulink. Zbudowany model poddano testom sprawdzającym poprawność funkcjonowania zgodnie z normą PN-EN 61000-4-15. Przeprowadzono także dziewięć testów dodatkowych opisujących odpowiedzi modelu na [...]
EN The paper presents a detailed description of a flickermeter model developed in Matlab - Simulink environment. The model has been tested for its adequate operation and compliance with IEC 61000-4-15 standard. Nine further tests have been carried out for the model response to various combinations of i[...]
16
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Badano proces uderzeniowej inicjacji detonacji saletrotów i saletrotów aluminizowanych. W badaniach wykorzystywano układ eksperymentalny umożliwiający regulowanie amplitudy fali inicjującej poprzez zmianę grubości przegrody pleksiglasowej, oddzialającej detonator od ładunku badanego materiału wybuch[...]
EN A process of shock initiation of mixtures containing ammonium nitrate, trinitrotoluene and aluminium powder was invastigated. A modified GAP-test was employed to measure mean velocities of explosion propagation at different depths in an acceptor charge and to determine the length of a plexiglass gap[...]
17
75%
Archives of Civil Engineering
PL Postęp możliwości obliczeniowych pozwala obecnie na określenie nośności stalowych konstrukcji powłokowych stosując geometrycznie i materiałowo nieliniową analizę z uwzględnieniem niedoskonałości (imperfekcji), co jest wymagane w Eurokodzie — analiza typu GMNIA. Eurokod zaleca zastosowanie tzw. równo[...]
EN The progress of the computationally possibilities allows it nowadays to determine the load bearing capacity of steel shell structures by a geometrically and materially non-linear analysis with imperfections included, which is specified in the Eurocode, type of analysis GMNIA. The Eurocode recommends[...]
18
63%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN Software for modeling and simulation (MSS) of mechanical systems helps to reduce production costs for industry. Usually, such software relies on (possibly erroneous) finite precision arithmetic and does not take into account uncertainty in the input data. The program SMARTMOBILE enhances the existin[...]
19
63%
Acta Mechanica et Automatica
PL W artykule przedstawiono wykorzystanie monotoniczności funkcji celu względem zmiennych projektowania oraz ograniczeń nierównościowych do redukcji rozmiaru matematycznego modelu optymalizacyjnego. Następnie opisano postępowanie przy wyborze rozwiązania ze zbioru pareto-optymalnego oparte na kryterium[...]
EN The paper describes application of the monotonicity of the objective function and inequality constraints with respect to the design variables to the reduction of the mathematical optimization model dimension. Then a method of selection of paretooptimal solutions has been outlined, which is based on [...]
20
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 6 385-388
PL W pracy sformułowano skuteczny algorytm wyeliminowania efektów sekularnych, swoistych w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich drogą perturbacyjną. Bazując na zmodyfikowanym pojęciu okien-danych, opracowano w języku Fortran podprogram komputerowy. Będący w standardowej formie, kod ten może być stosow[...]
EN In the paper an efficient algorithm is formulated to eliminate inherent secular effects in solving engineering problems by the perturbation technology. Basing upon the modified data-window concept, a computer procedure written in Fortran is worked out in the standard form and can be applied to deal [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last