Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wpływ na środowisko
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
2007 Nr 5 206-209
PL Przedstawiono koncepcje zbiornika Wielowieś Klasztorna na rzece Prosna. Przybliżono jego główne cele użytkowe oraz znaczenie w ochronie przed powodzią. Omówiono także główne oddziaływania zbiornika na środowisko.
EN The article presents the concept of the Wielowieś Klasztorna reservoir on the Prosna River. It describes its main utility purposes and its importance for the anti-flood protection. The article also discusses main influence of the reservoir on the environment.
2
100%
Gospodarka Wodna
2003 Nr 11 470-478
PL Artykuł znakomitego znawcy zbiornika włocławskiego dedykujemy wszystkim uczestnikom sporów o stopień w Nieszawie, zwłaszcza jego przeciwnikom.
EN We dedicate that paper written by the excellent expert in problems of the Włocławek water resources reservoir to all persons taking part in disputes about the stage of fall in Nieszawa, particularly to its opponents.
3
75%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2014 R. 52, nr 2 58--64
PL W artykule rozpatrzone zostały kwestie oddziaływania zakładów Kuzbas, wydobywających węgiel, na krajobraz naturalny i gleby. Przeanalizowano możliwości poprawy sytuacji ekologicznej w regionie poprzez wykonanie prac rekultywacyjnych z uwzględnieniem możliwych zmian ich mechanizmu finansowego i bazy [...]
EN The article examines the impact of coal mining enterprises of Kuzbass on natural landscapes and soil cover. The possibilities of improving the environmental situation in the region due to land reclamation works, taking into account possible changes in their financial mechanism and regulatory framewo[...]
4
75%
Ekonomia i Środowisko
2012 nr 2 74--82
PL Władze lokalne odgrywają ważną rolę w ochronie ekosystemów i ich struktury, zachodzących w nich procesów i pełnionych funkcji. Jednakże ich wpływ na ekosystemy, a w szczególności na dostarczane przez nie świadczenia jest ograniczony. Zależy od takich czynników, jak: potrzeby (popyt) społeczności lok[...]
EN The aim of the article is to identify possibilities of managing and protecting ecosystems along with their functions, which are the source of ecosystem services, by the local authorities. An attempt is made to categorize services in order to manage them properly. The results of analyses present the[...]
5
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Celem artykułu jest przedstawienie kryteriów i metod identyfikacji znaczących aspektów środowiskowych związanych z działaniami produkcyjnymi przedsiębiorstw hutniczych. Znaczące aspekty środowiskowe to te, które w systemie zarządzania środowiskowego traktuje się jako priorytetowe. Zgodnie z normą IS[...]
EN The paper is intended to identify significant environmental aspects associated with activities of metallurgical enterprises. Significant environmental aspects are these that are treated as a priority by the enterprise's environmental management system. According to ISO 14001:2004 standard enterprise[...]
6
75%
Ekonomia i Środowisko
2016 nr 2 274--286
EN The aim of the paper is to present a state-of-the-art report on service life design methods with reference to engineering structures. The approach to durability assessment and verification method developed in the ISO Standards and scientific literature are discussed. The basic durability requirement[...]
7
75%
Ekonomia i Środowisko
2015 nr 1 56--78
PL Celem artykułu jest określenie roli organów gmin w procedurze oceny oddziaływania na środowisko, głównych problemów związanych z wydawaniem na szczeblu lokalnym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Sformułowano następujące cele szczegółowe: • wyodrębnienie głównych zastrzeżeń wyrażanych przez o[...]
EN The aim of this paper is to estimate the role of bodies of municipalities in environmental impact assessment and main problems in issuing decisions about environmental conditions. In the article there are leading objections that municipal bodies have on the process of environmental impact assessment[...]
8
75%
Ekonomia i Środowisko
2014 nr 1 124--140
PL Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko stanowi drugą (obok oceny oddziaływania na środowisko) formę oceny oddziaływania na środowisko dopuszczalną w polskim systemie zarządzania środowiskiem. Przeprowadzana jest ona przy okazji realizacji poszczególnych dokumentów rozwojowych, w tym aktów po[...]
EN The article attempts to verify the main problems during the strategic assessment of the impact on the environment at the local level, as well as how the relationship between this assessment instrument and the local spatial development plan. It is another opportunity to re-analyse one of the levels o[...]
9
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2011 T. 27, z. 1 129-143
PL Geologiczne składowanie dwutlenku węgla powinno być prowadzone przy założeniu braku wycieków z miejsc składowania. Jednak niezależnie od tego, czy zatłaczany gaz będzie wyciekał ze składowiska, czy też nie składowany dwutlenek węgla będzie oddziaływał na środowisko. W szczelnym składowisku zatłaczan[...]
EN Geological carbon dioxide storing should be carried out with the assumption that there are no leakages from the storage sites. However, regardless of whether the gas which is injected in leaks from the storage site or not, the carbon dioxide stored will influence the environment. In a tight storage [...]
10
63%
Elektro Info
2003 nr 9 6--12
11
63%
Archives of Foundry Engineering
EN Problems of environmental protection are nowadays one of the top priorities in a policy programme adopted by the European Community. Reducing the negative impact of the domestic foundry industry on environment should result from complex and long-lasting activities, targeted not only at modernisation[...]
12
63%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2006 Vol. 3 21-36
PL W pracy przedstawiono scenariusze gospodarki odpadami komunalnymi, w których przewidziano termiczne metody przekształcania odpadów (wydzielanie i dalsza przeróbka frakcji wysokoenergetycznych lub spalanie zmieszanych odpadów po selektywnej zbiórce) oraz ich wpływ na środowisko. Zastosowanymi wskaźni[...]
EN The presented results stem from the LCA-IWM project founded by the European Commission's 5th Framework Programme, which aims at development of a Waste Prognostic Tool and a Municipal Waste Management System (MWMS) Assessment Tool. These tools enable to plan and to assess the sustainability of househ[...]
13
63%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Najtrudniejszą czynnością w projektowaniu terenów zieleni jest odpowiedni dobór drzew i krzewów oraz ich poprawna prezentacja graficzna. Nie można stworzyć dokładnych norm opisujących wygląd roślin, ponieważ jak wszystkie żywe organizmy zmieniają się one w czasie i przestrzeni. Możliwe jest jednak u[...]
EN The most difficult task in landscape design is a suitable choice of trees and shrubs along with their correct graphic presentation. It is impossible to establish detailed norms, which would describe the appearance of plants due to the fact that -as living organisms - they change in time and space. H[...]
14
63%
Archives of Mining Sciences
PL Badania gruntu spowodowane pracami strzałowymi w górnictwie odkrywkowym zapoczątkowano już w latach 30-stych 20 wieku, w wyniku których opracowano różne podejścia metody i metody ustalania kryteriów uszkodzeń. We wszystkich badaniach uwzględniano podstawowe parametry, takie jak ilość zastosowanego m[...]
EN The ground vibrations caused by bench blasting at open pit mines have been explored since the 1930's and several approaches have been made regarding the damage criteria. In all these studies, the amount of explosives and distance to the blasting points are taken as basis as the main variable of grou[...]
15
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2015 Nr 7 254--258
PL Gaz naturalny uzyskiwany z formacji łupkowych jest powszechnie nazywany gazem łupkowym. Hydrauliczne szczelinowanie jest procesem zastosowanym do wydobycia gazu łupkowego, jak też w pewnych przypadkach ropy, z zasobów łupkowych. Gaz łupkowy stał się ważnym na rynku energetycznym, szczególnie w USA. [...]
EN Natural gas produced from shale formations is commonly referred to as a shale gas. Hydraulic fracturing is a process used to extract the shale gas, and in some cases oil, from shale reserves. Shale gas has become an important in the energy supply market, particularly in the U.S.A. This paper discuss[...]
16
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 3/I 207--218
PL W artykule prezentowano analizę rozwoju energetycznego na Podkarpaciu. Pokazano związek między rozwojem gospodarczym a ochroną środowiska. W prace prowadzone badania rozwoju energetycznego, ankietowanie respondentów różnego wieku i wykształcenia. Celem badania było ukazanie, czy człowiek wie, jak pr[...]
EN The article presents an analysis of energy development has region of Podkarpacie. Showing the relationship between economic development and environmental protection. The research work carried out energy development, surveys respondents of different ages and education. The aim of the study was to sho[...]
17
63%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2012 nr 448 (1) 169--181
PL Spośród niekonwencjonalnych „czystych" technologii wykorzystania węgla brunatnego najbardziej zaawansowane wydaje się być podziemne zgazowanie węgla w złożu (UGC – underground coal gasification). Otrzymany gaz syntezowy stanowi substytut gazu ziemnego i może być użytkowany bezpośrednio lub do produk[...]
EN Among unconventional clean coal utilization technology, the underground coal gasification within the deposit (UCG) appears to be the most advanced. The produced synthesis gas is a substitute for natural gas and it can be used directly or to produce electricity, while CO2 emission is much lower than [...]
18
63%
Environment Protection Engineering
2014 Vol. 40, nr 2 115--130
EN Production of cast-off tyres and ways of dealing with this waste have been analysed. Possible ways of processing cast-off tyres such as "use as fuel" and "tyre crushing" have been compared in terms of their environmental impacts. The presented research is ecobalance and despite using the knowledge o[...]
19
63%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 9 20--25
PL W artykule omówiono wpływ na środowisko budynku jednorodzinnego. Zaproponowano kilka wariantów techniczno-materiałowych budynku o określonej architekturze. Następnie dla każdego wariantu określono zapotrzebowanie na nieodnawialną skumulowaną energię pierwotną. Oceny dokonano przy pomocy metody LCA ([...]
EN The article discusses the environmental impact of single-family building. Several variants of technical and material solutions were proposed for a specific architecture. Non-renewable, cumulated primary energy was identified for each variant. Evaluation was performed using the method of LCA (Life Cy[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2013 nr 85 199--204
PL W 2012 roku, na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy wykonał „Spis obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, które wywierają negatywny wpływ na środowisko".[...]
EN In 2012, at the request of the Chief Inspectorate of Environmental Protection, Polish Geological Institute-National Research Institute made "List of closed mining waste facilities and abandoned mining waste facilities that have a negative impact on the environment". 368 mining waste facilities, stoc[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last