Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  world
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2010 nr 5 16-21
PL Największe współczesne mosty powstają w Azji. Nie jest to opinia przesadzona, jeśli wziąć pod uwagę, że wśród dwudziestu najdłuższych konstrukcji oddanych po 2000 r. trzynaście powstało w Chinach, kilka w Tajlandii, Hongkongu, Korei Południowej i Tajwanie. Dominacja krajów azjatyckich jest bardzo wy[...]
2
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2007 nr 3 68-71
PL Autor artykułu przedstawia historię spoin i wyrobów gipsowych począwszy od starożytnych Egipcjan. Opisuje wynalezienie i ulepszanie popularnych dziś płyt gipsowo-kartonowych.
3
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
1998 R. 43, nr 9 437-439
PL Procesy prywatyzacyjne w światowym przemyśle metali nieżelaznych przebiegają z różnym natężeniem, a ich spowolnienie lub przyspieszenie ma swoje podłoże zarówno w czynnikach politycznych jak i ekonomicznych. Opisano kilkanaście procesów prywatyzacyjnych lub ich prób w światowym przemyśle metali nież[...]
EN The privatization processes in the non-ferrous metals industry of the world continue with several intensity and their slowing-down or speeding-up has political and economical basis. There are described over ten privatization processes or trials of those in the world's non-iron metals industry on the[...]
4
75%
Polityka Energetyczna
PL Świat jako całość i Unia Europejska w szczególności zużywajq coraz więcej energii i w tych warunkach musi być stworzona dlugoterminowa strategia bezpieczeństwa dostaw energii dla zapewnienia obywatelom dobrobytu oraz właściwego funkcjonowania gospodarki i niezakłóconej fizykalnej dostępności produkt[...]
EN The world as a whole and European Union in particular are consuming more and more energy and in these circumstances long-term strategy for energy supply security must be geared to ensuring for the well being of citizens and proper functioning of the economy, the unintempted physical availability of [...]
5
75%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule dokonano analizy i zestawiono w formie tabelarycznej wielkości produkcji podstawowych surowców mineralnych w świecie i w Polsce w roku 2005, z uwzględnieniem czołowych producentów. Przedstawiono istotne zmiany w wielkości produkcji surowców mineralnych w świecie i w Polsce, w stosunku do [...]
EN The article performs an analysis and presents in a tabular for production volumes of the basic mineral raw material in the World and in Poland in 2005 with taking the account of the leading producers. It presents essential changes in the production volume of mineral raw materials in the World and in[...]
6
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W 2010 roku, w dniach od 27 do 29 sierpnia w bułgarskiej miejscowości Nessebar, położonej na Słonecznym Brzegu odbyła się I światowa konferencja dotycząca pszczelarstwa ekologicznego. Jej wiodącym tematem były zasady prowadzenia pasiek ekologicznych w różnych krajach europejskich i pozaeuropejskich.[...]
EN The First International Conference on Organic Bee keeping took place in August 27th - 29th, 2010 in Nessebar in Bulgaria. The basic rules of organic apiaries in the different countries in the world were the main topics of conference. Apimondia (with its President Gilles Ratia) was the main organizer[...]
7
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Wyposażenie rolnictwa w kombajny zbożowe jest silnie zróżnicowane w układzie geograficznym. Na 100 ha powierzchni zasiewów zbóż i roślin technologicznie podobnych przypadało w 2007 r. średnio od 0,005 kombajnu zbożowego (Afryka Subsaharyjska) do 44,2 (Japonia). Jedną z przyczyn jest niejednakowy poz[...]
EN Equipment of agriculture with the combine harvesters is strongly diversified according to geographical configuration. In 2007, per 100 ha area of the cereals and technologically similar crops, fell on average from 0.005 (Subsaharian Africa) to 44.2 (Japan) combine harvesters. One of the reasons of s[...]
8
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Rozmieszczenie parku ciągnikowego w poszczególnych strefach świata jest silnie zróżnicowane. Na 100 ha gruntów ornych i plantacji trwałych przypadało w 2007 r. średnio od 0,1 ciągnika (Afryka Subsaharyjska) do 40,4 (Japonia). Jedną z przyczyn jest niejednakowy poziom rozwoju gospodarczego. Duże różn[...]
EN Distribution of the agricultural tractors' fleet in particular regions of the world is strongly diversified. In 2007, per 100 ha of arable land and permanent plantations, fell on average from 0.1 (Subsaharian Africa) up to 40.4 (Japan) tractors. One of the reasons is very uneven level of economic de[...]
9
63%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule dokonano analizy i zestawiono w formie tabelarycznej wielkości produkcji podstawowych surowców mineralnych w świecie i w Polsce w roku 2010, z uwzględnieniem czołowych producentów. Przedstawiono istotne zmiany w wielkości produkcji surowców mineralnych w świecie i w Polsce, w stosunku do [...]
EN The article analyzes and summarizes in a tabular form the production volumes of basic mineral resources in the World and in Poland in 2010, taking the account of leading producers. Significant changes in mineral production in the World and in Poland as compared to 2009 were presented, including incr[...]
10
63%
Przegląd Geologiczny
EN According to the data presented at the World Geothermal Congress 2010, geothermal energy is directly used in 78 countries. Geothermal electricity generation is reported by 24 countries. In Europe geothermal is directly used in 37 countries. In 2009 installed capacity amounted to 24 469.3 MWt while h[...]
11
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W pracy przedstawiono produkcję koksu w Polsce i na świecie w ostatnich latach oraz uwarunkowania wpływające na wielkość tej produkcji oraz na cenę koksu.
EN In this paper production of coke in Poland and in the world during past years is presented. There are also shown the reasons of changes in coke production and price.
12
63%
Szkło i Ceramika
EN The 11th International Conferences on Modern Materials and Technologies CIMTEC 2006 is very important meeting for European and World ceramics. Conference has been held in Acireale in Sicily (Italy) between 4 and 9 June 2006. Forum was prepared by three organizations: World Academy of Ceramics - WAC,[...]
13
63%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2001 nr 4 15-21
PL Obecne zasady mechanicznej i żywej siły pociągowej w rolnictwie poszczególnych regionów świata są znacznie zróżnicowane. Najwyższą liczbę ciągników (42,9) i kombajnów zbożowych (50,7) oraz najwyższą moc zainstalowaną (1337 kW) w przeliczeniu na 100 ha odpowiedniej kategorii gruntów osiągnęła Japonia[...]
EN The present resources of mechanical and animal power in agriculture of particular regions of the World are highly differentiated. Japan has the highest number of tractors (42,9) and harvester threshers (50,7), as well as the highest value of mechanical power (1337 kW) per 100 hectares. Such high val[...]
14
63%
Przemysł Spożywczy
2015 T. 69, nr 8 10--16
PL W artykule przedstawiono aktualną sytuację w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi, ze szczególnym uwzględnieniem eksportu. Przeprowadzono analizę struktury geograficznej i towarowej polskiego eksportu rolno-spożywczego. Mimo splotu wielu niekorzystnych zewnętrznych uwarunkowań, j[...]
EN The aim of the present article is to show the current situation in Polish foreign trade in agricultural products, with particular emphasis on exports. An analysis of geographical and commodity structure of the Polish agri-food exports was performed. Despite many unfavourable external conditions that[...]
15
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono rozwój chirurgii zrobotyzowanej i małoinwazyjnej w Polsce i na świecie.
EN The article presents development of low invasion and robotized surgery in Poland and in the world.
16
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
1998 R. 43, nr 11 606-609
PL Przedstawiono dane dotyczące wielkości zużycia i produkcji cynku w kraju i na świecie w ostatnich kilku latach. Przeanalizowano światowe zastosowanie cynku w jego przetwórstwie, dokonujące się na pięciu kontynentach (Azja, Europa, Ameryka, Oceania i Afryka) oraz w państwach będących znaczniejszymi j[...]
EN The paper presents data on the consumption and production of zinc in Poland and world-wide in recent years. Zinc consumption for metalworking in reference to five continents (Asia, Europe, America, Oceania and Africa) and in major consumer countries is given. A list of 12 countries covering ca. 70% [...]
17
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Artykuł przedstawia stan wykorzystania energii geotermalnej na świecie i w Europie według danych z lat 2013–2015. Pochodzą one z raportów krajowych (prezentujących sytuację w ponad 80 krajach) przygotowanych na Światowy Kongres Geotermalny w 2015 r., a także z opracowań Europejskiej Rady Energii Geo[...]
EN The article introduces the status of geothermal energy uses in the world and Europe according to the data from 2013–2015. They came from the country update reports submitted for the World Geothermal Congress 2015 (presenting the situation in over 80 countries, as well as from the market reports of t[...]
18
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Pomimo wdrożenia w normalnej eksploatacji pierwszych na świecie pociągów o prędkości 350 km/h, nasz co dwuletni przegląd najszybszych pociągów świata, ujętych w rozkładach jazdy, nie znajduje pociągów szybszych niż o średniej prędkości 272 km/h, gdy prędkością maksymalną było 320 km/h. Jak podaje dr[...]
19
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2013 Vol. 58, nr 3 155--160
PL W latach 1999-2012 obserwowano na świecie dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego. Badania polegały na analizie tego systemu gospodarowania ze szczególnym uwzględnieniem jego cech ilościowych rolnictwa ekologicznego takich jak: liczby gospodarstw, wielkości powierzchni i struktury powierzchni na w[...]
EN In the years 1999-2012 there was observed a dynamic development of organic farming in the world. Research on this system of management consisted in analysis of its quantitative traits, such as: number of farms, as well as size and structure of farm area – on all continents. The material for research[...]
20
63%
Archiwum Motoryzacji
2007 Nr 3 273-289
PL W pracy przeanalizowano międzynarodową sytuację Polski jako producenta silników spalinowych na tle trendów światowych. Zaprezentowano fakty świadczące o atrakcyjności Polski jako miejsca szczególnie istotnego dla inwestycji przemysłu silnikowego, wskazując jednocześnie na obszary, w których posiada [...]
EN The paper presents the international position of Poland as a manufacturing of internal combustion engines on the background of the world trends. Facts that Poland is an attractive place for the engine industry investments have been presented. Authors also pointed at the areas in which Poland dominat[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last