Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  workstand
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 5 16-19
PL W artykule przedstawiono metody badania stężeń pyłów zawieszonych w powietrzu pomieszczeń pracy oraz omówiono procesy, w których są emitowane największe ilości cząstek drobnych.
EN This article presents methods of investigating concentrations of fine particles suspended in the air of working rooms and discusses the processes in which the largest numbers of fine particles are emitted.
2
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 2 24-26
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane ze znajomością zasad ergonomii stanowiska komputerowego oraz stosowaniem ich przez pracowników call center w Polsce. Autorzy przekonują, że przekazanie wiedzy teoretycznej na temat organizacji stanowiska komputerowego jest niewystarczające. Szkol[...]
EN This article compares knowledge and skills in the context of ergonomics of call center workers. The authors prove that participation in theoretical training is not enough. Training combined with participation in an ergonomics intervention makes it possible for the workers to use their workstations m[...]
3
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 6 11-14
PL W artykule przedstawiono przykładowe oprawy oświetlenia miejscowego przeznaczone do oświetlania stanowisk pracy osób o umiarkowanym stopniu upośledzeniu widzenia. Na podstawie analizy cech użytkowych tych opraw zaproponowano system oświetlenia składający się z opraw oświetlenia ogólnego i oprawy ośw[...]
EN This paper presents examples of local luminaires designed for lighting workplaces for people with moderately impaired eyesight. An analysis of the functional properties of luminaires results in a proposal for a lighting system. It consists of a general luminaire as well as a local luminaire. Both lu[...]
4
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL W artykule przedstawiono proces tworzenia cyfrowego modelu rzeczywistego stanowiska pracy. Proces ten oparto o technologię Inżynierii Odwrotnej. Rzeczywiste stanowisko poddano wielkoformatowemu skanowaniu za pomocą specjalnego skanera. W oparciu o uzyskaną w procesie skanowania „chmurę” punktów opra[...]
EN In the article, the process of creating digital model of real workplace is presented. The process is based on Reverse Engineering technology. The existing workplace was scanned, and on the basis of achieved point cloud, the spatial digital model has been worked out. What is more, the modification[...]
5
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 1 14-17
PL Naturalne promieniowanie UV stanowi zagrożenie dla dużej grupy pracowników wykonujących prace na wolnym powietrzu. Jest ono przyczyną występowania różnego rodzaju chorób oczu i skóry, w tym nowotworów skóry. Chociaż promieniowanie nadfioletowe jest uważane za czynnik szkodliwy dla zdrowia, to jedyni[...]
EN Solar ultraviolet radiation constitutes hazard for significant group of outdoor workers. It can be the cause of various eyes and skin ailments, including skin cancers. Even though ultraviolet radiation is considered a threat to one's health, exposure to artificial sources only is under particular at[...]
6
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 5 28-30
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze stosowaniem organicznych związków metali przy produkcji i przetwarzaniu polichlorku winylu (PVC). Przedstawiono grupy i rodzaje organicznych związków metali, aktualnie stosowanych jako stabilizatory PVC, do produkcji określonych produktów użytkowych. [...]
EN In the paper some problems connected with using organic compounds of metals in PVC manufacturing and processing are presented. Some groups and kinds of organic metal compounds currently used as PVC stabilizers in manufacturing specific goods are presented. Results of preliminary measurements of the [...]
7
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono stanowisko do badań właściwości mechanicznych materiałów w podwyższonych temperaturach, składające się z maszyny wytrzymałościowej MTS 858 MiniBionix wraz z oryginalnymi, (zaprojektowanymi i wykonanymi) specjalnymi uchwytami hydraulicznymi. Zaadaptowano także komorę środowiskow[...]
EN In the following work, a workstand for research of materials mechanical properties in elevated temperatures is presented, consisting of duration machine MTS 858 MiniBionix together with original (designed and manufactured) particular hydraulic shafts. Environmental chamber MTS 651 was also adapted. [...]
8
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 12 20-24
PL W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 30 zakładach pracy, takich jak zakłady mechaniczne, autoserwisy oraz warsztaty samochodowe znajdujące się na terenie Łodzi. Badania miały na celu przeanalizowanie rzeczywistych warunków użytkowania rękawic ochronnych podczas wykony[...]
EN This paper presents the results of a questionnaire - based survey carried out in 30 workplaces such as mechanical work shops, car service centers and car workshops located in Łódź. The aim of the study was to analyze the actual usage conditions of protective gloves du routine work-related activities[...]
9
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 5 6-8
PL Artykuł przedstawia metodę wykorzystania technik rzeczywistości wirtualnej podczas prowadzenia prac badawczych dotyczących osób niepełnosprawnych na stanowiskach pracy. Korzystając z symulowanego stanowiska pracy składającego się z komputerowych modeli wszystkich istotnych obiektów rzeczywistego śro[...]
EN This paper describes a method of adapting workplaces for workers with motion disability with virtual reality techniques. A simulated work space built with computer models of all important objects of a real workplace makes it possible to assess the ability of a worker with a disability to work, propo[...]
10
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 9 10-12
PL W artykule omówiono szczegółowo metodykę prowadzenia oceny obciążenia termicznego pracownika eksponowanego na środowisko gorące. Procedurę oceny zobrazowano praktycznym przykładem badań na wybranych stanowiskach pracy w piekarni.
EN This paper presents a detailed method of assessing thermal stress of a worker exposes to a hot environment. The assessment procedure is illustrated with a practical example of measurements at selected workstations in a bakery.
11
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 2 21-23
PL Podczas wykonywania pracy biurowej na stanowisku komputerowym często dochodzi do nadmiernego obciążenia i zmęczenia mięśni, co może prowadzić do powstawania dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego. Dlatego też, zarówno badanie występowania tych dolegliwości, jak również ocena obciążenia na stano[...]
EN Office work performed at a computer workstand often leads to excessive muscle load and muscle fatigue, which may cause musculoskeletal disorders. That is why it is important to assess the presence of musculoskeletal disorders and of load during occupational tasks. This article presents the results o[...]
12
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2008 nr 7/8 28-32
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących analizy uciążliwości hałasu infradźwiękowego występującego na stanowiskach pracy biurowej. Badania obejmowały~ pomiary parametrów akustycznych charakteryzujących ten rodzaj hałasu i badania ankietowe w środowisku pracy oraz eksperyment w warunkach la[...]
EN In this article the results of tests concerning the analysis of annoyance of infrasonic noise that occurs at the work station located in offices are presented. The tests covered measurements of acoustic parameters specific for this type of noise and a survey conducted in the working environment and [...]
13
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2007 nr 1 10-14
PL W artykule omówiono prognozy na temat narastających zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy, opracowane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Wśród narastających zagrożeń, w opracowanych dotychczas raportach Agencji wymieniono wybrane czynniki fizyczne, biologiczne, psychofi[...]
EN This article presents experts' forecast on emerging safety and health risks, prepared by the European Agency of Safety and Health at Work. The reports prepared so far by the Agency cover selected – physical, biological, psychophysical, psychosocial factors and multi-factorial – emerging risks. The r[...]
14
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2007 nr 3 13-17
PL Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy w Polsce jest określony jako hałas, w którego widmie występują składowe o wysokich częstotliwościach słyszalnych i niskich ultradźwiękowych. W Polsce ocenę narażenia na hałas ultradźwiękowy wykonuje się na podstawie (równoważnego i maksymalnego) poziomu ciś[...]
EN Ultrasonic noise at workstations in Poland is defined as broadband noise containing high audible and low ultrasonic frequencies. In Poland, the assessment of ultrasonic noise exposure is based on equivalent and maximum sound pressure level in the 1/3 octave band (the central frequencies are from 10 [...]
15
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 4 6-9
PL Garbowanie skóry obejmuje wiele procesów chemicznych i operacji mechanicznych. Stopień zagrożenia czynnikami chemicznymi zależy od rodzaju prowadzonego procesu chemicznego i operacji mechanicznej. Rodzaje zanieczyszczeń chemicznych występujących w powietrzu na stanowiskach pracy warsztatu mokrego, g[...]
EN Tanning leather involves many chemical processes and mechanical operations. The degree of chemical hazard depends on chemical process and mechanical operation. The kinds of airborne chemical substances in wet, tanning, and wet finishing-off workshops are similar but their concentration is different.[...]
16
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 7/8 6-8, 38
PL Prawidłowe oświetlenie stanowisk pracy z komputerem może być realizowane przez różne systemy oświetleniowe. Jednak przy każdym z nich uzyskuje się różny klimat świetlny w pomieszczeniu, który często decyduje o jego akceptacji przez użytkowników. Wybór systemu oświetleniowego powinien uwzględniać pre[...]
EN Different lighting systems can provide lighting for VDT work stations. However, each of them creates a different luminous environment in a room, which often determines the users’ acceptance of lighting. The choice of the lighting system should take into account the users’ preferences in lighting, wh[...]
17
63%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2016 z. 11 73--80
PL Autorzy przeprowadzili ocenę warunków pracy personelu na oddziale intensywnej terapii. Komfort akustyczny oceniano na podstawie pomiaru poziomu hałasu, a warunki oświetleniowe poprzez pomiar natężenia oświetlenia. W trakcie pomiarów uruchomione były dwa rodzaje istotnych źródeł hałasu: respiratory o[...]
EN The authors assess the working conditions of medical staff on the w Intensive Care Unit (ICU). The acoustic comfort was evaluated on the basis of sound level measurement and the lighting conditions of the illumination value. During the measurements worked most important noise sources such as respira[...]
18
63%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 4 280-286
PL W artykule przedstawiono metodykę wykonywania badań zanieczyszczenia atmosfery na stanowiskach pracy i w środowisku, oraz sposoby interpretacji wyników zgodne z wymogami UE. Dokonano opisu sposobu wykonywania badań, pobierania próbek, obliczania wskaźników narażenia, interpretacji oraz ustalenia czę[...]
EN Methodology of performing tests of atmospheric pollution at the workstands and in the environment as well as method of results interpretation according to obligatory UE requirements were described in this article. Description of running tests, sampling, calculating of exposure indicators, interpreta[...]
19
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 9 17-19
PL Z przedmiotami połyskliwymi spotykamy się na co dzień. Elementy połyskliwe występują także na stanowiskach pracy. Prawidłowe oświetlenie takich stanowisk jest bardzo trudne, ze względu na występowanie olśnienia odbiciowego. W artykule przedstawiono rezultaty pracy badawczej mającej na celu opracowan[...]
EN Glittering objects are present in our everyday life. However it is very difficult to arrange proper lighting at a workstation that contains such elements. This is so, because of risk of reflected glare. This paper presents the results of research on designing a lighting system that could avoid refle[...]
20
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 6 18-20
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące występowania drobnodyspersyjnych cząstek metali w powietrzu na stanowiskach pracy, na których są prowadzone procesy z udziałem metali i ich związków. Podano przykłady procesów, w których cząstki wytwarzane są w sposób celowy oraz niepożądany. Poruszono [...]
EN This paper presents issues related to the fine particles suspended in workplace air, where processes with metals and their compounds are conducted. Examples of wanted and unwanted generation of particles are given. Problems connected with occupational risk assessment (sampling methods, threshold lim[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last