Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  workload
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistics and Transport
EN Since 1950s' attention has been paid in enterprises to customize complex technical structures to meet worker's needs. However, work creates negative for worker's health static posture which adversely affects worker's workload. The following research paper introduces certain problematic aspects of st[...]
2
88%
Logistics and Transport
EN One of the elements of the logistics system is the subsystem of production, which is composed of physical elements such as machinery and equipment, tools, and, most importantly, people. In addition, systems dependent on the human-operator are particularly prone to problems related to: discomfort, en[...]
3
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono koncepcję komputerowego testu do szacowania obciążenia pracą umysłową, a także jego wersję użytkową. Test polega na wykorzystaniu matematycznych obliczeń wyświetlanych na ekranie komputera i wprowadzaniu wyniku obliczeń za pomocą klawiatury. Ilość popełnianych błędów i czas wykonania t[...]
EN The paper presents a concept of a computer test for estimation of loading with intellectual work, and its usable version. The test involves making use of mathematical calculations being displayed on computer screen and entering obtained results using a keyboard. Number of errors being made and test [...]
4
75%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2008 Vol. 14, No. 2 119--131
EN We examined the relationship between perceived workload and performance by evaluating the responses of police officers to 4 different draw-and-shoot tasks in a night field training exercise which was part of their regular training regimen. Sixty-two police officers volunteered to participate. Result[...]
5
75%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 6 215--223
PL W artykule przedstawiono pracochłonność oraz fizjologiczne obciążenie pracą w szklarniach. Badaniami objęto 3 gospodarstwa, prowadzące uprawę pod osłonami lub szklarniową, w których pracowało łącznie 17 osób. Czas pracy podczas poszczególnych czynności badanych osób określono na podstawie chronometr[...]
EN The article presents the labour demand and physiological workload in glasshouses. Three farms using glasshouses in which 17 people worked, took part in the study. Working time for individual operations performed by those surveyed was established based on timekeeping, and the workload by measuring he[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2007 Nr 46 97-110
PL W artykule przedstawiono zasadnicze przyczyny nadmiernego obciążenia pracą kierowców autobusów miejskich. Zaproponowano działania, które powinny ograniczyć poziom tego obciążenia.
EN This paper describes fundamental causes of bus drivers excessive workload's, and presents the suggestion concern of level workload decreasing.
7
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2007 Nr 47 161-170
PL Dążenie do wysokiej techniczno-ekonomicznej i organizacyjnej efektywności działania przedsiębiorstw nadal często pozostaje w sprzeczności z dążeniem do ergonomicznej optymalizacji obciążenia pracą. Tymczasem tendencje humanizacyjne sprawiają, że niepodważalne są już twierdzenia o dominującej roli cz[...]
EN Ergonomie optimization of work load on manual assembling workstation should refer to numerous factors. Those factors refer to work process, as well as to social and material work environment and human abilities. This creates a necessary condition of such optimization, which is election of most signi[...]
8
75%
Przegląd Mechaniczny
2019 nr 9 27--32
PL Na podstawie szczegółowej analizy obecnego stanu wiedzy i dorobku naukowego w obszarze utrzymania ruchu, zidentyfikowano problem badawczy dotyczący możliwości szerszego podejścia do diagnozy obciążenia człowieka w procesie pracy. W artykule dokonano analizy literatury przedmiotu oraz przeprowadzono [...]
EN On the basis of a detailed analysis of the current state of knowledge and scientific achievements in the area of Maintenance, a research problem was identified regarding the possibility of a broader approach to the diagnosis of human load in the work process. The work analyzes the literature of the [...]
9
75%
Bio-Algorithms and Med-Systems
PL W artykule przedstawiono analizę obciążeń pracą osób zatrudnionych w gospodarstwach rolnych. Na podstawie pomiarów tętna obliczono wskaźnik wykorzystania rezerwy tętna (WRT), który posłużył do oceny fizjologicznego obciążenia pracą. Do pomiarów i zapisu tętna zastosowana została aparatura firmy Pola[...]
EN Publication presents workload analysis of people employed on farms. On the basis of pulse measurement Heart Rate Reserve index was estimated, was used for the evaluation of the physiological workload. The pulse was measured and recorded by the Polar tool operating with Polar Precision Performance so[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2018 Nr 78 65--75
PL W artykule zaprezentowano przebieg i wyniki badań dotyczących oceny obciążenia pracą na stanowiskach doradcy klienta call center. Przeprowadzono je w dwóch przedsiębiorstwach obsługujących infolinie dwóch operatorów usług telekomunikacyjnych w Polsce. Zdiagnozowano problemy w zakresie warunków i org[...]
EN In this article we present the process and results of the research on workload assessment of the customer consultant in call center. The study was conducted in two enterprises, which are responsible for operating helplines of two telecommunications companies. The problems of working conditions and o[...]
11
75%
Logistyka
PL Artykuł przedstawia doświadczenia autorki związane z pomiarami wydatku energetycznego pracowników w przedsiębiorstwach przemysłowych. Zaprezentowane zostały metody pomiaru stosowane w badaniach klinicznych i w przemyśle. Oceniono pod wyszczególnionymi kryteriami możliwość zastosowania wybranej apara[...]
EN The paper presents the author’s experience related to the employee energy expenditure measurement in industrial enterprises. In paper was presented the measurement method used in clinical and in industrial. Evaluated the selected devices in specified criteria at a plastics processing enterprise. The[...]
12
63%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN Production systems are a combination of physical elements such as machinery, equipment, tools and (most importantly) people. Furthermore, systems dependent on human’ operators are particularly vulnerable to problems associated with discomfort. This affects production quality and causes an increase i[...]
13
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2006 nr 11 317-320
PL Przeprowadzono analizę wyników badań związanych z transmisją komunikatów SMS w warunkach największego obciążenia sieci GSM. Na podstawie przeprowadzonej analizy, zwrócono uwagę na stabe punkty jednej z najpopularniejszych usług sieci telefonii komórkowej drugiej generacji.
EN In this article, an analysis of a research on SMS messages transmis- sion research at extreme GSM network's workload point is executed. The analysis highlights some of the weak points of the most popular 2G cellular phone service have been presented.
14
63%
LogForum
PL Wstęp: Jednym z elementów systemu logistycznego jest podsystem produkcji, który jest układem złożonym z elementów fizycznych takich jak: maszyny i urządzenia, narzędzia pracy, i (co najważniejsze) ludzi. Ponadto systemy zależne od człowieka-operatora są szczególnie podatne na problemy związane z: uc[...]
EN Background: One of the elements of a logistics system is the subsystem of production, which is a system composed of physical elements such as machinery, tools and (most importantly) people. In addition, systemdependent human operators are particularly prone to problems related to discomfort, which c[...]
15
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN Nonspecific low back pain and sciatica are prevalent diseases among working adults and have become a worrying occupational health issue because they sometimes affect continuation or resumption of employment. Epidemiological studies that based questionnaires on workers' healthcare consumption have sh[...]
16
63%
LogForum
2014 Vol. 10, no. 4 383--392
PL Wstęp: Jednym z elementów systemu logistycznego jest podsystem produkcji, który jest układem złożonym z elementów fizycznych takich jak: maszyny i urządzenia, narzędzia pracy, i (co najważniejsze) ludzi. Ponadto systemy zależne od człowieka-operatora są szczególnie podatne na problemy związane z: uc[...]
EN Background: One of the elements of the logistics system is the subsystem of production, which is a system composed of physical elements such as machinery and equipment, tools, and (most importantly) people. In addition, systems dependent on the human operator are particularly prone to problems relat[...]
17
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2003 Vol. 9, No. 4 419--430
EN Augmented Reality uses Head Mounted Displays (HMD) to overlay the real word with additional virtual information. Virtual Retinal Displays (VRD), a new display technology, no longer requires Liquid Crystal Displays (LCD). VRD technology addresses the retina directly with a single laser stream of pixe[...]
18
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2013 Vol. 19, No. 4 607--611
EN This study aimed to assess cardiovascular strain during sawmilling operations in terms of physical workload,based on heart rate changes. We measured resting and working heart rates and calculated cardiovascular load (%CVL), cardiovascular strain (%CVS) and relative heart rate (%RHR) in 35 sawmill wo[...]
19
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2019 nr 6 12-15
PL Współczesne badania wskazują na brak pozytywnego wpływu na zdrowie dużych obciążeń fizycznych w pracy zawodowej, zwłaszcza w połączeniu z deficytem aktywności fizycznej rekreacyjnej w czasie wolnym od pracy. Kobiety, ze względu na uwarunkowania fizjologiczne, nie są w stanie wykonywać wszystkich czy[...]
EN Contemporary studies indicate the lack of a positive impact of high physical effort in professional work on health, especially in connection with the deficit of recreational physical activity during leisure time. Women, due to physiological conditions, are not able to perform all activities at work [...]
20
63%
Journal of KONBiN
2019 No. 49 (3) 97--114
PL Celem publikacji jest dokonanie przeglądu metod oceny obciążenia zadaniowego pilota z uwzględnieniem możliwości ich zastosowania, wiarygodności oraz wykorzystania w kształtowaniu bezpieczeństwa lotów. W artykule omówiono niektóre metody subiektywne, obiektywne, a także rolę obserwacji i audytu załog[...]
EN The aim of the paper is to provide an overview of the pilot workload assessment methods taking into account their applicability, reliability and use in shaping flight safety. This article discusses some subjective and objective methods, and also discusses the role of observation and audit of the cre[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last