Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  working machines
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2002 nr 110 115-124
EN The paper presents functional and exploitation characteristics of hydraulic system elements of working machines orientated on fault detection. Identification of diagnostic model of hydraulic system orientated on the fault detection models has been carried out.
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2001 Z. 8 107-117
PL W pracy przedstawiono potrzebę stworzenia formalnych zasad teorii degradacji maszyn. Przeanalizowano niektóre założenia, przy jakich możliwe jest sformułowanie tych zasad. Przykładowym obiektem rozważań są tu maszyny robocze pracujące w górnictwie odkrywkowym o trwałości eksploatacyjnej szacowanej n[...]
EN In the paper a necessity of creating formal rules of degradation machines theory has been presented. A selected demanded assumptions for expression those rules have been analysed. An exemplary objects of considerations are the machines working in surface mining with operating constancy estimated for[...]
3
100%
Problemy Maszyn Roboczych
2002 Z. 20 33-40
PL W artykule przedstawiono przegląd dostępnych na rynku systemów informatycznych wspomagających monitorowanie obiektów mobilnych. Autorzy przedstawili na tym tle własne rozwiązania.
EN In the paper we present the survey of computer systems available on the market, supporting, monitoring mobile objects. Authors solutions have been presented in this context.
4
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W pracy przeanalizowano powstanie, w wyniku stosowania technologii spawalniczych, karbów inicjujących pęknięcia zmęczeniowe. Omówiono powszechną praktykę napraw - spawanie "po wadach" bez ich uprzedniego wycięcia - dotyczy to zwłaszcza pęknięć. Wadami podstawowymi w procesach napraw są wady typu bra[...]
EN Originating of notches that initiate fatigue cracks while applying welding technology were analysed. Common practice in repairing is welding "over faults" without cutting them prior to welding - that especially concerns cracks. Some examples of cracks propagation in crucial parts of construction tha[...]
5
88%
Journal of KONES
PL Praca i przemieszczanie się maszyn w terenie wymaga wysokiej stateczności poprzecznej. W przypadku maszyn przegubowych problem ten jest złożony, ponieważ ich stateczność poprzeczna zależy nie tylko od wysokości środka ciężkości oraz rozstawu kół, ale również od wielkości przenoszonego ładunku oraz p[...]
EN This work investigates the lateral stability of articulated wheeled equipment like loaders or handlers. Operating and moving in a rough terrain require a high stability. In case of articulated vehicles this problem is quite complicated, because the lateral stability depends not only on high of centr[...]
6
88%
Problemy Maszyn Roboczych
2009 Z. 33 77-83
PL Przedstawiono zmodernizowany, zwarty układ napędowy rozkładarki asfaltu. Podano przykładowe wyniki obliczeń współczynników bezpieczeństwa na złamanie, naciski i zatarcie dla jednego ze stopni przekładni. Bezawaryjna eksploatacja rozkładarek asfaltu i ścinarek poboczy wyposażonych w zwarty układ napę[...]
EN The modernization of the heavy-duty road working machine gearbox, the analysis of its design as well as some results of gear teeth fracture, pressure stresses and seizure factors of safety have been presented in the paper. The failure free exploitation of asphalt concrete spreading and shoulder shea[...]
7
88%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2017 Nr 3 44--50
PL Przedstawiono istotę oraz pojęcie napędu maszyn górniczych. Opisano układy napędowe stosowane w podstawowych maszynach i urządzeniach mobilnych wykorzystywanych w górnictwie skalnym. Szczególną uwagę poświęcono maszynom i urządzeniom znajdującym się w głównym ciągu techniczno-eksploatacyjnym charakt[...]
EN The article presents the essence and notion of the drives of mining machines. Drive systems applied in basic machines and self-propelled devices used in rock mining have been described. Particular attention has been paid to machines and devices forming the main technical and operating line specific [...]
8
75%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono wybrane problemy robotyzacji maszyn roboczych stosowanych w górnictwie, takich jak koparki, ładowarki czy kombajny chodnikowe. Zwrócono uwagę, na problemy związane z budową systemów nawigacji oraz sterowania procesem roboczym tych maszyn. Przeanalizowano aspekty użycia robot[...]
EN The article presents selected problems of robotization of working machines used in the mining industry, such as excavators, loaders and heading machines. Problems associated with the design of navigation systems and working process control of these machines were highlighted. The aspects of use of ro[...]
9
75%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2008 nr 1 (23) 87--96
PL rozwój automatyki i komputeryzacja techniki umożliwiają sterowanie złożonymi procesami kontroli, automatycznego nadzoru, pracą i obsługę różnorodnych, zaawansowanych technologicznie urządzeń i procesów. W pracy przedstawiono problem wykorzystania metody sterowania rozproszonego do nadzoru, diagnosty[...]
EN Development of automatics and computer techniques allow to utilize different solutions elaborated within this areas of investigations. These solutions could be utilized for controlling the work of technical systems or for automatic supervising and serving technical equipments, for example road-engin[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 7 91-96
PL W pracy przedstawiono algorytm obliczeń i eksperyment numeryczny dotyczący modelowania układów napędowych maszyn roboczych ciężkich. Opracowano model matematyczny oparty na metodzie elementów skończonych pozwalający modelować giętno-skrętne drgania parametryczne.
EN An algorithm of calculations and numerical results are presented in the paper. The elaborated mathematical model of driving system enables to model torsional and transverse parametric vibrations . The investigations concern the modelling of driving systems of heavy duty machines.
11
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2010 nr 5 207-212
12
75%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule zamieszczono wstępne wyniki badań eksploatacyjnych prototypowego hybrydowego układu napędowego pojazdu specjalnego MONTRAKS służącego do napraw i obsługi tramwajowej sieci trakcyjnej. Napęd hybrydowy został zbudowany poprzez włączenie do obwodu hydraulicznego osprzętu roboczego dodatkowej[...]
EN In the paper a some results of exploitation investigations of prototype hybrid drive designed for special vehicle MONTRAKS are presented. The hybrid drive has build through connection additional pump into existing hydraulic circuits of working equipment, which is electrically driven and battery powe[...]
13
75%
Problemy Maszyn Roboczych
1999 Z. 13 93-101
PL W maszynach roboczych, pracujących na wolnym powietrzu, transportujących wiotko podwieszone na linach ładunki, istotny wpływ na tłumienie wahań i ich pozycjonowanie ma zakłócenie działaniem wiatru. W referacie przedstawiono propozycję struktury układu i sposobu sterowania skojarzonymi ruchami mechan[...]
EN The wind acting on the load flexibly suspended on the ropes has the signiticant influence on damping of its oscillations and its positioning in the duty motion of the working machines. In the paper the proposal of the structure of the wind compensation system and the way of the controlling the simul[...]
14
75%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2015 Nr 4 39--45
PL W układach napędowych maszyn roboczych stosuje się różnego rodzaju sprzęgła podatne skrętnie. Zastosowanie odpowiedniego sprzęgła podatnego skrętnie powinno odbywać się nie tylko na podstawie parametrów konstrukcyjnych (rys. 1), ale również w oparciu o jego parametry sprężysto-tłumiące, jakimi chara[...]
EN The article is presented the DSP application for the selection of flexible couplings for drive systems working machines for the directory company producing the flexible couplings. The program for the selection of flexible couplings has been made for functionality and comfort of use. The article is p[...]
15
75%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2011 Nr 4 83--88
PL W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania trwałości zmęczeniowej elementów maszyn roboczych. Skoncentrowano się na dorobku pracowników Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Opolskiej. Metody te oparte są na kryteriach wieloosiowego zmęczenia zdefiniowane w płaszczyźnie kryt[...]
EN The paper presents methods of determination of the fatigue life of working machine elements. The author concentrated on achievements of the workers of Department of Mechanics and Machine Design, Opole University of Technology. The presented methods use criteria of the multiaxial fatigue defined on t[...]
16
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Niniejsza praca zawiera fizyczny i matematyczny model pasywnego i sterowanego aktywnie zawieszenia siedziska maszyny roboczej. Obiektem symulacji jest siedzisko z pasywnym zawieszeniem lepko-sprężystym, którego właściwości wibroizolacyjne zostały poprawione poprzez zastosowanie aktywnego sterowania [...]
EN The paper contains physical and mathematical model description of the passive and active control of working machines seat suspension. The object of simulation is the seat with a visco-elastic passive suspension equipped with a double feedback active control loop improving its vibro-isolation propert[...]
17
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2016 nr 1 30--34
PL Maszyny robocze składają się z wielu członów połączonych ze sobą ruchowo parami kinematycznymi. Miejscom styku w parach towarzyszą bardzo duże naciski jednostkowe. Dotyczy to w szczególności maszyn górniczych i inżynieryjnych pracujących w niezwykle trudnych warunkach, co powoduje, że miejscom tym s[...]
18
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2016 nr 1 42--44
PL Zazwyczaj zimą żwirownie maja przerwę na naprawy i remonty lub postoje. Jednak w ostatnich latach aura o tej porze roku rozpieszcza producentów kruszyw. Na co trzeba zwracać szczególną uwagę prowadząc wydobycie przy ujemnych temperaturach?
19
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2018 nr 4 64--68
PL Najlepsi operatorzy traktują swoje maszyny bardzo osobiście. Łączy je z nimi uczucie podobne do tego, jakim filmowy kowboj darzy swojego konia. Widać to choćby na zdjęciach, które operatorzy publikują na portalu stowarzyszenia OPERATOR. Jednak z każdą maszyną trzeba się kiedyś rozstać.
20
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2018 nr 2-3 22--25
PL Analizując pracę maszyn w kopalniach odkrywkowych, można stracić poczucie czasu. Chyba, że ten się zatrzyma. A zatrzymuje się zawsze, kiedy maszyny stają i zamiast ładować czy transportować urobek, zastygają w bezruchu. Wtedy też ktoś zaczyna się pocić, a przynajmniej powinien.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last