Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  workability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Computer Methods in Materials Science
2015 Vol. 15, No.2 346--352
PL Kucie na ciepło łączy ze sobą zalety procesów przeróbki plastycznej na gorąco (np. zmniejszenie siły nacisku narzędzi) oraz na zimno (np. brak zgorzeliny). Jednakże obniżeniu temperatury procesu towarzyszy zwiększone ryzyko powstawania pęknięć. W artykule oszacowano ryzyko występowania pęknięć podcz[...]
EN Warm forging brings together advantages of hot (e.g. forging load reduction) and cold (e.g. no scale) metal forming operations. However, due to decreasing the process temperature, the risk of fracture occurrence increases. In this paper the risk of cracking initiation during warm forging of surgical[...]
2
88%
Computer Methods in Materials Science
PL W artykule opisano badania nad możliwością zastosowania procesu ciągnienia na zimno dla stopów magnezu. Przeprowadzono badania doświadczalne i modelowanie metodą elementów skończonych. Stopy magnezu, który charakteryzuje się małą gęstością i wysoką zdolnością oddawania ciepła, są w centrum zainteres[...]
EN The feasibility and application of the cold drawing of magnesium alloy wires and tubes were examined by Finite Element Method(FEM) and experiments. Magnesium alloy , which is light and has high heat-radiating ability, has been attracting attention for applications, such as the body of computers, med[...]
3
75%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2012 Nr 4 36--41
PL W artykule zostały przedstawione wyniki badań betonów samozagęszczalnych SCC modyfikowanych PLW, mieszanek SCC z cementem modyfikowanym PLW, wysokowartościowych mieszanek SCC modyfikowanych PLW oraz mieszanek SCC modyfikowanych wybranym rodzajem włókien stalowych i syntetycznych. Badania potwierdził[...]
EN The article presents the results of the research of self-compacting concrete SCC modified with PLW, SCC mixes with cement modified with PLW, highmixes SCC modified with PLW and SCC mixes with selected type of steel and synthetic fibers. The tests have confirmed the possibility of using PLW in next g[...]
4
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
2017 Vol. 21, nr 2 207--216
EN Copper based hybrid composite materials with 5wt.% of titanium dioxide and 0wt.%, 2wt.% and 4wt.% of graphite were produced using powder metallurgy technique. The presence and distribution of titanium dioxide and graphite reinforcements were examined in the copper matrix using scanning electron micr[...]
5
75%
Przegląd Górniczy
PL Na podstawie przeprowadzonej analizy oporów urabiania, będących funkcją właściwości mechanicznych urabianego materiału, wyznaczono wskaźnik urabialności WUB Ponieważ węgiel jest materiałem kruchym, niejednorodnym, posiadającym przerosty, spękania, przy określaniu wskaźnika urabialności będącego funk[...]
EN Basing on the analysis carried out on the breaking resistance, being a function of material mechanical properties, the index of workability WUB has been determined. Since coal is a fragil, heterogeneous, having interlayers and cracks material, all these factors influencing the value of the workabili[...]
6
63%
Inżynieria Ekologiczna
2011 Nr 25 110-123
PL W pracy dokonano krótkiego przeglądu dotychczasowych prób zagospodarowania popiołów pochodzących ze spalania osadu ściekowego w różnych dziedzinach budownictwa. Zaprezentowano wyniki badań dotyczących wpływu popiołu z osadu na właściwości świeżych zaczynów i zapraw. Stwierdzono, że dodatek powoduje[...]
EN The short review of previous attempts of sewage sludge ash utilization in different branch of civil engineering was made in the paper. The experimental test results concerning the influence of the sewage sludge ash on the property of fresh pastes and mortars are presented. It was found that the addi[...]
7
63%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Wyniki badań wykazały, że niektóre rodzaje superplastyfikatorów (SP) wykazują się działaniem napowietrzającym. W celu przeciwdziałania powstania nadmiernej zawartości powietrza w samozagęszczalnej zaprawie można stosować domieszki przeciwpieniące (AFA). Podjęto badania celem weryfikacji wpływu rodza[...]
EN Research results proved, that some type of superplasticizers (SP) show air-entraining functioning. In order to counteract the excessive air-content in self-compacting mortar the anti-foaming admixtures (AFA) can be applied. Verification of the influence of type, amount and introduction manner of AFA[...]
8
63%
Inżynieria i Budownictwo
PL Omówiono podstawy kształtowania urabialności mieszanki betonowej w ujęciu reologicznym, wpływ czynników technologicznych na właściwości reologiczne mieszanki oraz procedurę umożliwiającą skuteczne kształtowanie urabialności mieszanek betonów nowej generacji.
EN The bases of fresh concrete workability modelling are presented and discussed in aspects of technological factors influencing on rheological properties of the mix and procedure which makes possible the effective modelling of workability of the new generation concretes.
9
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań nad doborem gatunków materiałów przeznaczonych do wytwarzania szerokiego asortymentu części łącznych. Wysoką jakość wyrobów zapewnia odporność na korozję badanych stali oraz odpowiednia kombinacja własności mechanicznych. Podkreślono szczególne znaczenie[...]
EN The paper presents selected results of investigations concerning the choice of material grades for the manufacturing of a variety of steel fasteners. The high quality of products is guaranteed by the corrosion resistance of investigated steels as well as by the proper combination of mechanical prope[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 254 223-230
PL Na podstawie wyników uzyskanych z badań urabialności "in situ" zaproponowano przyjęcie zmodyfikowanej klasyfikacji pokładów węglowych. Analiza materiału badawczego wykazała, że dotychczas stosowana klasyfikacja nie wiązała wskaźnika urabialności A z kątem bocznego rozkruszenia węgla psi, a także wyt[...]
EN On basis of got results from investigations of force "in situ" party of modified classification of coal layers was proposed. Analysis of investigative material showed, that so far applied classification did not bind coefficient of force And with angle of side crushing of carbon, And also; endurance [...]
11
63%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 6 17--26
PL Ze względu na bardzo specyficzne warunki pracy maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie węglowym, istotny jest sposób ich doboru, uwzględniający zmieniające się w trakcie pracy warunki. Prawidłowy dobór wpływa na zwiększenie trwałości i niezawodności maszyn i urządzeń, co przekłada się na uzyskiwa[...]
EN As the conditions of mining machines and equipment operation are very specific, it is necessary to select them properly, taking into account that the conditions of this operation are changing. The proper selection increases the durability and reliability of the machines and equipment which allows to[...]
12
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2015 Vol. 82, nr 1 105--109
PL W artykule przedstawiono numeryczną oraz doświadczalną analizę procesu wytwarzania wybranego typu wkręta ze stali niskostopowej z mikrododatkiem boru, uwzględniając również proces ciągnienia drutu, będącego wsadem do produkcji wkrętów. Symulację MES procesów ciągnienia drutu oraz kształtowania wkręt[...]
EN The numerical and experimental analysis of manufacturing of selected type of low-alloy boron-microalloyed steel screw is presented in the article, taking into account also the wire drawing process as a preceding forming stage. FEM simulation of wire drawing and screw forming processes was performed [...]
13
63%
Archives of Civil Engineering
PL Udział mieszanek betonu samozagęszczalnego w ogólnej produkcji betonu towarowego, czy nawet w produkcji prefabrykatów nie jest duży. Pomimo korzyści jakie ta technologia za sobą niesie. Jednym z powodów jest znaczna wrażliwość właściwości reologicznych mieszanek na zmiany temperatury. Właściwości re[...]
EN The rheological properties of self-compacting concrete are closely influenced by temperature and the time. Previous studies which aim was to research the effect of temperature on self-compacting concrete workability, showed that the behaviour of fresh SCC at varying temperatures differs from that of[...]
14
63%
Magazyn Autostrady
2018 Nr 8-9 20--24
PL W artykule omówiono wpływ domieszek napowietrzających na właściwości reologiczne mieszanki betonowej i wytrzymałość betonu, współdziałanie domieszek napowietrzających z domieszkami reologicznymi oraz sposoby korygowania wpływu napowietrzenia na urabialność i wytrzymałość.
EN The article discusses the effect of air entraining admixtures on the rheological properties of a concrete mixture and the compressive strength of hardened concrete, the interaction of air entraining admixtures with rheological admixtures and methods to correct the influence of aeration on the workab[...]
15
63%
Archives of Foundry Engineering
EN The cast alloys crystallizing in Fe-C-V system are classified as white cast iron, because all the carbon is bound in vanadium carbides. High vanadium cast iron has a very high abrasion resistance due to hard VC vanadium carbides. However, as opposed to ordinary white cast iron, this material can be [...]
16
63%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
PL Ze względu na bardzo specyficzne warunki pracy maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie węglowym, istotny jest sposób ich doboru, uwzględniający zmieniające się w trakcie pracy warunki. Prawidłowy dobór, wpływa na zwiększenie trwałości i niezawodności maszyn i urządzeń, co przekłada się na uzyskiw[...]
EN The extremely specific environment of work of machines and equipment used in coal mining causes that their selection, taking into consideration the changing conditions, is a matter of great significance. Adequate selection enhances the durability and reliability of machines and equipment, which tran[...]
17
63%
Management Systems in Production Engineering
2015 nr 4 (20) 202--209
PL Ze względu na bardzo specyficzne warunki pracy maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie węglowym, istotny jest sposób ich doboru, uwzględniający zmieniające się w trakcie pracy warunki. Prawidłowy dobór, wpływa na zwiększenie trwałości i niezawodności maszyn i urządzeń, co przekłada się na uzyskiw[...]
EN Due to very specific conditions of work of machines and equipment used in coal mining industry, the manner of their selection, taking into account the changing working conditions, is very important. Appropriate selection influences the increased durability and reliability of machines and equipment, [...]
18
51%
Cement Wapno Beton
PL W pracy przedstawiono wyniki badań betonów samozagęszczających się zbrojonych włóknami stalowymi. Zbadano wpływ czterech rodzajów włókien i trzech wielkości ich dodatku. Badania obejmowały rozpływ na stoliku, czas rozpływu T500 i dwa pomiary reologiczne, a w przypadku betonu wytrzymałość na ściskani[...]
EN In the paper the results of tests of Steel Fiber Reinforced Self Compacting Concrete mixtures and of hardened concrete are presented. Four types of steel fibers and three addition level in concrete were tested. The results include Slump flow SF, classes of viscosity T500' and two rheological tests. [...]
19
51%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Warunkiem koniecznym do skutecznego kształtowaniu urabialności mieszanki na spoiwie cementowym (zaprawy lub mieszanki betonowej) jest określenie zależności pomiędzy charakterystykami jej składu i składnikowa jej parametrami reologicznymi. Wpływ właściwości cementu na reologię zapraw i mieszanek beto[...]
EN Sine qua non in workability of cement binder mixtures (mortars and fresh concretes) designing is the knowledge of the relationships between composition and constituents characteristics, and Theological parameters of mixture. Until recently the influence of cement properties on rheology of cement bin[...]
20
51%
Cement Wapno Beton
PL Badano urabialność samozagęszczających się betonów, zbrojonych włóknami stalowymi. Stwierdzono, że 0,5% dodatek włókien stanowi optymalną zawartość, jeżeli bierze się pod uwagę urabialność mieszanki oraz wytrzymałość stwardniałego betonu. Urabialność jest gorsza, natomiast wytrzymałość ulega znaczne[...]
EN The workability of steel fiber reinforced self compacting concrete mixes was investigated. It was found that 0.5% content of steel fibers is an optimum as far as the workability of the mixes and the strength of hardened concrete is regarded. The workability is lowered and the strength is significant[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last