Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 92
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  work
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 2 20-23
PL Niniejszy artykuł omawia instytucję rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Tekst przedstawia przesłanki takiego wypowiedzenia stosunku pracy oraz analizuje poglądy doktryny i orzecznictwa w tym zakresie. Prezentacja wskazuje przykładowe stany faktyczne, które mogą być zakwalifikowane jako posz[...]
EN This article discusses the institution of termination of an employment contract without notice as provided for in the Polish Labour Code. It describes reasons for such termination of the employment relationship and analyses the opinions of legal doctrine and judicature in this respect. The articles [...]
2
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 3 16-18
PL W artykule zaprezentowano pojęcie adaptacji zawodowej i jej znaczenie dla optymalnego funkcjonowania pracownika. Przedstawiono m.in. konsekwencje ponoszone przez pracowników, wynikające z niewłaściwie przeprowadzonego procesu adaptacji. Omówiono również model komunikacyjnego wspomagania adaptacji do[...]
EN This article presents the concept of occupational adaptation and its importance for the most effective functioning of workers. It discusses the consequences for employees of an ineffective adaptation process. Also discussed is a proposition of a communication model supporting occupational adaptation[...]
3
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 9 12-15
PL Z absencją chorobową wiążą się koszty, które ponoszą zarówno przedsiębiorstwa, jak i państwo. Jak wynika z danych Eurostatu, ok. 26% ogólnej absencji pracujących wynika z chorób związanych z pracą. Tymczasem polskie przedsiębiorstwa na ogół nie zdają sobie sprawy z ekonomicznych skutków absencji cho[...]
EN Cost of sick absence is incurred by both enterprises and the society. According to Eurostat, 26% of sick absences result from work-related health problems. However, Polish enterprises are not aware of the economic consequences of work-related absence and, consequently, they do not incorporate absenc[...]
4
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 12 24-27
PL W artykule przedstawiono badania, z których wynika, jakie oczekiwania mieli nauczyciele wobec swojego zawodu zanim rozpoczęli pracę w szkole, a także na ile były one dla nich ważne. Przedstawione badania tworzą pewien obraz ewolucji motywów i oczekiwań, jakie towarzyszyły nauczycielom w wyborze zawo[...]
EN This article presents research on the expectations teachers had regarding their occupation before taking up work at school and on the importance of those expectations. The results of the research indicate an evolution of motives and expectations that the teachers had when choosing their occupation. [...]
5
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 3 2-3
PL Globalizujący się rynek pracy wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji. Określają je standardy kwalifikacji, których opracowywanie rozpoczęto w Polsce w 1998 roku, a do końca 2007 r. ma ich być ok. 250. Autor omówił w artykule strukturę standardu kwalifikacji zawodowych, jego komponenty i p[...]
EN The globalizing labour market requires workers to have comparable qualifications. They are determined by qualification standards, which have been developed in Poland since 1998. By 2007, there will be about 250 of them. The author discusses the structure of an occupational qualification standard, it[...]
6
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 3 11-15
PL W artykule przedstawiono wyniki badań reakcji fizjologicznych osób wykonujących lekki wysiłek w gorącym środowisku z zastosowaniem dwóch rodzajów odzieży ochronnej oraz zestawu odzieży bawełnianej, wskazując na przyczyny konieczności skrócenia czasu pracy w odzieży ochronnej.
EN The paper presents results of physiological responses of volunteers performing light exercise in a hot environment using two kinds of protective clothing or a cotton garment. It proves why it is necessary to shorten work time in protective clothing.
7
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Barcelona wraz ze 163 okręgami samorządowymi, tworzącymi region metropolitalny, korzysta z geograficznych zmian produkcji przemysłowej. 33 lata temu metropolia rozpoczęła stopniowe odchodzenie od gospodarki przemysłowej. Zapoczątkowana pod koniec lat 90. gospodarka poprzemysłowa zwiększyła możliwośc[...]
EN Barcelona, and the 163 municipalities that constitute its metropolitan region are taking advantage of changes in geography of industrial production. The metropolis started 33 years ago a gradual transition from an industrial base economy to a tertiary one. Post-post industrial economy, started late [...]
8
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2005 nr 4 (76) 197-206
PL Przedmiotem artykułu są zagadnienia związane z zarządzaniem procesami pracy. Autorka definiuje je na płaszczyźnie socjologicznej, psychologicznej, ekonomicznej i prakseologicznej. Omawia procesy pracy i ich strukturę, kładąc nacisk na proces produkcyjny.
EN The aim of the paper is presentation of issues concerning work processes management. The authoress defines them in terms of sociology, psychology, economy and praxeology. Work processes and their structures have been depicted and the emphasis has been put on the production process.
9
88%
Polish Maritime Research
2016 nr 4 67--72
EN An evaluation proposal (quantitative determination) of any combustion turbine engine operation has been presented , wherein the impact energy occurs at a given time due to Energy conversion. The fact has been taken into account that in this type of internal combustion engines the energy conversion o[...]
10
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 9 24-26
PL Ocenę ciężkości pracy kobiet zajmujących się uprawą róż w szklarni dokonano za pomocą badań wydatku energetycznego przeprowadzonych miernikiem MWE-1, służącym do pomiaru wentylacji minutowej płuc w czasie wykonywania wysiłku. Artykuł zawiera częściowe wyniki pomiarów przeprowadzonych w ciągu czterec[...]
EN The evaluation of workload of women cultivating roses in greenhouses was performed with the energy input measures carried out with the MWE-1 meter, which measured the one-minute-ventilation of lungs in the act of the effort. The article contains partial results of measurement carried out within four[...]
11
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono analizę równania zużycia w ujęciu energetycznym na przykładzie łożyskowania igiełkowego wału głównego skrzyni biegów ciągnika rolniczego. Przeanalizowano wpływ zewnętrznych oddziaływań na charak- ter zużycia w funkcji czasu w węźle tarciowym. Właściwości, którymi charakteryzują[...]
EN The paper presents the analysis of wear equation in energetic approach exemplified by a needle bearing of tractors third motion shaft. The authors analysed the influence of external factors on the type of wear in the function of time in frictional contact. Properties which are typical of deformed s[...]
12
75%
Journal of KONES
EN The work provides a proposal of interpretation showing operation in terms of values being compared to a physical quantity with the unit of measure called joule-second, just like operations of Hamilton and Maupertius demonstrated in classical mechanics. Operation in this interpretation is also consid[...]
13
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 2 18-20
PL Współczesne wymagania pracy coraz częściej stawiają przed zespołami pracowniczymi i całymi organizacjami potrzebę aktywności wykraczającej poza powielanie schematów i skuteczne stosowanie algorytmów, które sprawdziły się w przeszłości. Dotyczy to także sfery bezpieczeństwa i higieny pracy. Coraz czę[...]
EN Today's work increasingly requires employee teams and whole organizations to go beyond repeating the same patterns and using algorithms which were successful in the past. This concerns occupational health and safety, too. More and more tasks we face are open and require not only knowledge but also a[...]
14
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2007 nr 1 2-5
PL Artykuł zawiera omówienie form partycypacji pracowniczej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Unii Europejskiej i prawodawstwie polskim z uwzględnieniem orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
EN The article discusses forms of workers' participation in the field of OSH in the European Union and in the Polish legislation taking into account the jurisprudence of the European Court of Justice.
15
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 4 14-17
PL Obserwowany w ostatnich dwóch dziesięcioleciach wzrost występowania choroby niedokrwiennej serca w społeczeństwie spowodował zainteresowanie środowisk naukowych oraz ogółu społeczeństwa czynnikami ryzyka związanymi z tą chorobą. Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest obniżanie się wieku chorych, u[...]
EN The increasing prevalence of coronary hart disease (CHD), which has been observed in the past two decades, has resulted in researchers' and the general public's interest in the risk factors CHD. The decreasing age of patients with CHD complicated by myocardial infarction is particularly worrying. Th[...]
16
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Miasto jest utworem urbanistycznym. Jego głównymi atrybutami są widoki. Zasłonić charakterystyczny widok miasta znaczy pozbawić je bytu jako utworu, skrzywdzić je i pohańbić. Obiekt architektoniczny wadliwie zlokalizowany unicestwia miasto. Odpowiednie przypadki ukazano na przykładzie Białegostoku.
EN A city is a piece of urban planning. The views are its mains and crucial attributes. When vistas and views are obstructed, the city ceases to live as a sculpture: it is defaced and spoiled. An architectural object, located in a wrong place, annihilates a city. Relevant examples in Białystok are list[...]
17
75%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2009 nr 4 103-115
PL Style uczenia się są skłonnościami lub preferencjami w kontekście pozyskiwania i przekształcania wiedzy. Jednakże, pracując przez ponad dekadę nad Teorią Eksperymentalnego Uczenia i stylami uczenia się, Autor zaobserwował, iż jednostki wyróżniają spójne potrzeby związane z każdym z czterech styli uc[...]
EN Learning styles are tendencies or preferences in terms of grasping and transforming knowledge. However, having worked with Experiential Learning Theory and learning styles for more than a decade, we observed that individuals highlight consistent underlying needs associated with each of the four lear[...]
18
75%
Management
PL Celem pracy jest analiza ofert pojawiających się w dodatku "Praca" w regionie łódzkim w 2007 roku. W wyniku analizy struktury uzyskano informacje na temat wymagań ogólnych i specjalizacyjnych stawianych przez pracodawców wobec nowo zatrudnianych pracowników. Analiza pozwoliła na wyodrębnienie ofert [...]
EN In this paper we present the results of the analysis of the demand for the work force in Lodz Region (located in central Poland) in 2007 on the basis of job offers placed in the local supplement "Praca" (The Job) to the daily newspaper "Gazeta Wyborcza". Research is supported in the final section by[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2002 z. 9 129-138
PL Artykuł prezentuje aktualne rozwiązania w zakresie programowego wspomagania pracy biurowej na podstawie analizy dwóch różnych podejść, stosowanych przy ich tworzeniu.
EN The paper presents current solutions in automation of office activities based on analysis of two different approaches used in development process.
20
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
1998 Z. 5 197-206
PL W pracy przedstawiono wpływ wyróżników konstrukcyjno-eksploatacyjnych na energochłonność pracy homogenizatora ciśnieniowego.
EN The paper presents the influence of some discriminating factors such as construction, use and homogenization pressure on the consumed by the homogenizer.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last