Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 80
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  work environment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL Ergonomia to dziedzina nauki zajmujaca się relacjami pomiędzy człowiekiem i jego materialnym otoczeniem, której celem jest - najogólniej rzecz ujmując - optymalne dopasowanie przestrzeni i przedmiotów do naszych potrzeb.
2
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 2 7-9
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące zagrożeń chemicznych personelu sprzątającego. Zagrożenie czynnikami chemicznymi na stanowisku pracy sprzątacz/sprzątaczka wynika przede wszystkim z występowania substancji chemicznych w zanieczyszczeniach, kurzu, cząstkach pyłu i aerozoli, jak również z[...]
EN The article focuses on issues concerning chemical hazards of cleaners. Hazard caused by harmful chemical factors at the workplace of a cleaner results from the existence of dangerous chemical substances either in dust, aerosols and particulate matter or in the cleaning products that can contain them[...]
3
100%
Foundations of Control and Management Sciences
2007 No. 8 61-76
EN The study focuses on risk assessment of textile workers' work conditions. Clothing industry plays an essential role in Estonian manufacturing activities. There are about 400 sewing companies; the population of Estonia is 1.47 million. The hazards in garment workers' environment are: bad microclimate[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2005 z. 41 141-159
PL W artykule zaprezentowano istotę opracowanej metody oceny jakości środowiska pracy dla potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych. Założenia metodyczne opracowanej metody poddano weryfikacji w losowo wybranych małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych województwa śląskiego. Za pomocą opracowanej[...]
EN In the following paper the assessment method of the quality of work environment for production enterprises was presented. Special attention has been paid to identification of factors influencing the quality of work environment, systematizing these factors, creating the rank of them and describing th[...]
5
100%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2012 z. 2 (2) 7--15
PL Artykuł jest kontynuacją wcześniejszych opracowań autora, w których podejmowano próby szerszego spojrzenia na istotne kwestie, związane z “Inżynierią Produkcji” jako nową dyscypliną naukową, formalnie utworzoną w strukturze polskiej nauki przed dwoma laty. W przedstawionym w artykule ujęciu, autor p[...]
6
88%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2010 Vol. 16, No. 3 375--386
EN Swedish manufacturing industry has previous held a leading position regarding the development of attractive industrial work environments, but increasing market competition has changed the possibilities to maintain the position. The purpose of this literature study is therefore to describe and analyz[...]
7
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 9 8-11
PL Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie do zagadnienia innowacyjności. Przedstawione jest pojęcie innowacyjności oraz dane dotyczące innowacyjności w Polsce. Wyjaśniono jak innowacyjność zależy od psychospołecznych czynników środowiska pracy i przytoczono badania dokumentujące te związki. Wśród psych[...]
EN This article provides an introduction to the issue of innovation. It presents the definition of innovation as well as data on it in Poland. It explains how innovation depends on psychosocial work environment factors and presents studies documenting these relations. Among the psychosocial working con[...]
8
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 12 10-13
PL W artykule przedstawiono problematykę rozwoju zrównoważonego w odniesieniu do analizy wibroakustycznej środowiska pracy. Podano zasady tworzenia wskaźników rozwoju zrównoważonego oraz wskaźników wibroakustycznych środowiska pracy: globalnego WG i cząstkowych Wi. Zasady te zilustrowano przykładową an[...]
EN This article presents problems of sustainable development in relation to a vibroacoustic analysis of the work environment. It discusses rules of creating indicators of sustainable development as well as vibracoustic indicators of the work environment: global WG and partial Wi. A sample analysis of t[...]
9
75%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2012 Nr 2 (72) 5--11
PL Zagadnieniu szkodliwego działania hałasu ultradźwiękowego na człowieka poświęcono niewiele uwagi zarówno w literaturze polskiej, jak i zagranicznej. W artykule omówiono, na podstawie nielicznych danych literaturowych: oddziaływanie na człowieka hałasu ultradźwiękowego, cechy fizyczne tego hałasu ora[...]
EN This article discusses physical traits of ultrasonic noise, their influence on the human body during exposure in the work environment. However, the literature on this subject is limited. The article presents prevention activities for workers protection against the effects of exposure to ultrasonic n[...]
10
75%
Journal of Ecology and Health
PL W pracy przedstawiono zagrożenia czynnikami biologicznymi występującymi przy hodowli drobiu. Przedstawiono wyniki badań środowiska pracy w pomieszczeniach kurnika. Zidentyfikowano i scharakteryzowano występujące czynniki biologiczne zgodnie z wymaganiami prawa.
EN This paper discusses the hazards which appear in the work exposed to biological factors. This paper presents the results of research on the work environment in poultry houses. The procedure of identification is described and the principles of classification of biological factors are given and charac[...]
11
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 4 19-22
PL W artykule zasygnalizowano problem zagrożeń chemicznych występujących przy produkcji obuwia w Polsce. Zmieniająca się technologia wytwarzania obuwia sięga obecnie do nowych materiałów pochodzenia naturalnego i syntetycznego. Obejmują one nie tylko surowce do wytwarzania wierzchów i podeszew obuwia, [...]
EN The article discusses the problem of chemical hazards in the manufacturing of footwear in small and mediumsized enterprises in Poland. The changing technology requires new materials, both natural and synthetic. They include not only raw materials for manufacturing the uppers and the soles, but also [...]
12
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2008 nr 9 26-27
PL Artykuł zawiera informacje dotyczące sprawowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną bieżącego nadzoru nad higienicznymi warunkami pracy w 2007 r. Opisuje strukturę zakładów pracy będących w ewidencji pionu higieny pracy, wyniki przeprowadzonych kontroli, postępowanie administracyjne i egzekucyjne,[...]
EN This paper discusses the State Sanitary Inspection's on-going supervision of health working conditions in 2007. It describes the structure of enterprises in the occupational health department's records, administrative and executive activities, and the promotion of health and education. It also prese[...]
13
75%
Prace Instytutu Odlewnictwa
2013 T. 53, z. 4 33--44
PL Metody bezpośredniego pomiaru zanieczyszczeń gazowych powietrza, stosowane coraz częściej w badaniach środowiskowych, nie są znormalizowane i nie spełniają wymagań obowiązujących norm europejskich. W artykule przedstawiono badania dotyczące wyznaczenia parametrów, charakteryzujących metodę stosowaną[...]
EN Methods of direct measurement of air pollution increasingly used in environmental studies are not standardised and do not meet the requirements of the applicable European standards. The article presents studies on the determination of parameters characterising the method used in the environmental me[...]
14
75%
Prace Instytutu Odlewnictwa
2013 T. 53, z. 4 71--83
PL Jednym z czynników wpływających na tendencje rozwojowe w zakresie mas formierskich dla odlewnictwa jest ochrona środowiska. Dlatego przy ocenie technologii należy uwzględnić skład stosowanych materiałów oraz emisję substancji szkodliwych podczas poszczególnych etapów procesu produkcyjnego. Spoiwa st[...]
EN One of the factors which influence development tendencies within the scope of moulding sands used in foundry practice is environmental protection. Hence, while assessing technologies, the composition of utilised materials and emissions of harmful substances during particular stages of the production[...]
15
75%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2010 nr 3 31-37
PL W artykule przedstawiono podstawowe dane o wypadkowości w górnictwie na tle całego kraju. Następnie omówiono zagadnienia związane z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy zwracając szczególną uwagę na zagrożenia naturalne występujące w górnictwie. Na końcu omówiono rolę czynnika ludzki[...]
EN The basie data about accident index in the mining against the background of all country were presented in the article. Then, it was discussed issues concerning the investigation of accident circumstances and causes at work paying special attention to natural hazards mining occurring. At the end a ro[...]
16
75%
Modelowanie Inżynierskie
PL Realizacja założonego ruchu ładunku za pomocą suwnicy jest zadaniem złożonym ze względu na trudne do wyeliminowania wahania ładunku wywołane zarówno ruchem dźwignicy jak i zaburzeniami zewnętrznymi. Zadanie to jest szczególnie skomplikowane dla przestrzeni roboczych z przeszkodami. Systemy sterowani[...]
EN Manipulating payloads with cranes can be challenging due to undesirable load pendulations induced by the crane motion and external perturbations. The problem gets increasingly difficult when the work environment is cluttered with obstacles. Automatic control schemes offer a high potential of rationa[...]
17
75%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2006 nr 9 29-34
PL Długotrwała i wyczerpująca praca w środowisku gorącym może zakłócać naturalną równowagę organizmu (homeostazę), prowadzić do pogorszenia wydolności oraz licznych zaburzeń w stanie zdrowia. Podnoszenie efektywności pracy wymaga stosowania specyficznych metod odnowy biologicznej, której głównym celem [...]
EN Long-lasting and exhausting work in hot surroundings may disrupt the natural balance of the body (homeostasis), lead to deterioration of efficiency and numerous health disorders. Increasing work effectiveness requires the application of specific methods of biological regeneration, which is mainly ai[...]
18
75%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Omówiono występowanie pól elektromagnetycznych w środowisku pracy oraz przedstawiono grupy urządzeń będące źródłami pól. Przedstawiono zależności pomiędzy człowiekiem a środowiskiem elektromagnetycznym oraz omówiono, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, wpływ pól elektromagnetycznych na organizm człow[...]
EN It has been discussed the occurence of electromagnetic fields in work environment and indicated the groups of equipment being the source of the fields. The relationship between a human being and electromagnetic environment as well as the influence of electromagnetic fields on the human system have b[...]
19
75%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Celem artykułu jest przedstawienie metod badawczych i pomiarowych podstawowych czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach spawalniczych oraz zwrócenie uwagi na konieczność przeprowadzania na stanowiskach pracy badań środowiskowych, wynikających z przepisów prawnych. Omówiono met[...]
EN The propose of the paper is to present the testing and measuring methods for the agents noxious for welders health as well as to show the necessity of carrying out of environment tests resulting from legal regulations. It has been discussed the determination methods for total and respirable dust lev[...]
20
75%
Ekologia i Technika
2001 R. 9, nr 5 156-159
PL W publikacji podano wyniki koncentracji, wielkości i ilości pyłu zbożowego powstającego na stanowiskach pracy w procesje przygotowania masy ziarna do przemiału. Podano również stan zanieczyszczenia pyłem zbożowym w pomieszczeniach produkcyjnych w młynie w aspekcie jego zagrożenia dla środowiska i zd[...]
EN Concentrations, sizes and quantities of cereal dust formed at work-stands during preparation of grain mass for milling have been presented. The status of dustiness in productive rooms in a mill has been given in the aspect of environment protection and human health.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last