Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  work conditions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 11 17-21
PL Warunki pracy są czynnikiem istotnie warunkującym jakość życia pracowników oraz wpływającym na ich stan zdrowia. W Polsce badanie warunków pracy na poziomie krajowym jest badaniem obiektywnym - opiera się na wynikach pomiarów wybranych czynników szkodliwych i uciążliwych w zakładach pracy. W celu po[...]
EN Working conditions have a great impact on the quality of workers' life and their well-being In Poland, a survey of working conditions on the national level is objective: it measures selected hazards related to the working environment and strenuous working conditions. However, in order to improve wor[...]
2
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 5 4-7
PL W artykule przedstawiono wymagania i warunki pracy mechaników lotniczych: zadania i czynności zawodowe, charakterystykę organizacji i środowiska pracy, wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne oraz rodzaje odpowiedzialności.
EN The demands and conditions of air mechanics' work are presented in the paper. Special attention is been paid to their tasks and work activities, organization and work environment, to psychological, physical and health requirements as well as to their responsibilities.
3
100%
Foundations of Control and Management Sciences
2008 No. 11 139-145
EN The article presents one of the methods applied to control quality of working conditions, improved by Dupont company for many years and successfully used by many enterprises from various branches. Safety Training Oservation Programme system (STOP) is resonsible for stimulatingo employees' safe condu[...]
4
100%
Foundations of Control and Management Sciences
2008 No. 11 107-116
EN The management of work conditions contains an actions having in view shaping work conditions optimal for human being, and is one of main tasks of the ergonomic engineering. That tasks are often executed to ex-post procedure, so-called currently "correcting ergonomics". More rational activity is so-c[...]
5
100%
Energetyka
2006 nr 8 562-571
PL Omówiono możliwość oceny bieżącego stanu pracy SE przy wykorzystaniu algorytmów wyznaczania gradientu strat. Współrzędne gradientu strat niosą informację o przebiegu krzywej mocy przesyłanej do poszczególnych węzłów sieci. Krzywe mocy przesyłanej w sieci posiadają ekstrema uwarunkowane parametrami p[...]
EN Discussed is an assessment possibility of actual power system operation conditions with the use of algorithms for calculations the loss gradient. The loss gradient coordinates carry information concerning the power sent to particular grid nodes. The curves of the power being transmitted in the grid [...]
6
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 5 10-12
PL W artykule przedstawiono wyniki badań rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu pracy z zastosowaniem wizualizacji przepływu powietrza oraz metody znaczników gazowych. Badania przeprowadzono przez określanie kierunków przepływu powietrza i stężeń znacznika gazowego w strefie od[...]
EN The article presents the results of investigations of the distribution of air pollutants at industrial workplaces using the airflow visualization method and the tracer gas method. The direction of the airflow and the concentration of the tracer gas were studied in the workers’ breathing zone at two [...]
7
88%
Machine Dynamics Research
EN Lack of necessary caution and making mistakes during conducting of tasks causes accidents and loss. Lack of knowledge about correct performance of actions and lack of awareness about possible results of risky behavior is the root cause. This knowledge should be provided not only during training but [...]
8
88%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 10 16-19
PL W artykule przedstawiono ocenę komfortu użytkowania sprzętu izolującego oraz wpływ jego stosowania na sprawność psychofizyczną człowieka. Opracowano metodykę badań eksploatacyjnych, uzupełniając procedurę i sposób oceny o elementy związane ze szczególnie uciążliwymi warunkami pracy w izolującym sprz[...]
EN This article presents an assessment of the comfort of use of respiratory protective equipment and its influence on human’s psychophysical performance. The methodology of practical performance testing was worked out, supplementing the procedure and the method of assessment with elements related to es[...]
9
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W artykule przedstawiono wyniki oceny warunków pracy na linii rozlewu piwa. Ocena ta jest kontynuacją szerszego zamierzenia obejmującego ergonomiczną analizę warunków pracy w przemyśle rolno-spożywczym. Analizy ergonomicznej dokonano na podstawie oceny obciążenia fizycznego, obciążenia psychicznego [...]
EN The paper presents results of ergonomic assessment of workplace at the beer bottling line. It is a continuation of work conditions analysis in food processing industry. Ergonomic analysis concerned physical effort and psychic load estimation and measurements of work environment factors.
10
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 3 12-13
PL W artykule przedstawiono charakterystykę pracy konsultantów biura telefonicznej obsługi klienta. Zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego przez firmę Zapfa i in. w 2003 roku, w których porównano właściwości pracy konsultantów biura telefonicznej obsługi klienta z pracą przedstawicieli innych z[...]
EN This article discusses job characteristics of call center employees. It also presents the results of Zapf et al.'s 2003 study, in which different aspects of a call center job were compared with a non-call centre job (in the services sector). The results indicated that a call center job involved a lo[...]
11
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 2 16-18
PL W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczące wiekowej struktury pracowników zatrudnionych w gorącym środowisku. Mężczyźni stanowią ponad 90% osób zatrudnionych w gorącym środowisku. 70% mężczyzn pracujących w gorącym środowisku ma mniej niż 45 lat, natomiast wśród górników aż 87%. Naj[...]
EN Results regarding the age structure of workers employed in a hot environment are presented. Men constitute over 90% of all workers employed in those conditions. 70% of men who work in a hot environment are younger than 45 years, whereas 87% of miners are younger than 45. Most all workers have had av[...]
12
75%
Journal of KONES
PL Istotnym czynnikiem wpływającym na poprawność funkcjonowania silnika okrętowego jest szczelność zaworów. Szczególnie w odniesieniu do zaworów wylotowych brak szczelności prowadzi do pogorszenie warunków spalania a przede wszystkim do przyspieszonego zniszczenia zawory poprzez uszkodzenia przylgni. P[...]
EN The main factor, which influences on the proper work of the marine engine, is the valve tightness. Especially in the case of the exhaust valve, lack of the tightness leads to the worsening of the combustion process and above all causes the acceleration of the valve destruction by the valve face degr[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2007 Nr 46 139-152
PL Monotonia jest jednym z głównych problemów współczesnej ergonomii, humanizacji i organizacji pracy. Pomimo częstotliwości, z jaką występuje, charakter tego zjawiska nie pozwala jednoznacznie ocenić stopnia nasilenia jego objawów. W artykule przedstawiono metodę analizy i oceny czynników powodujących[...]
EN Monotony is one of the main problems of modern ergonomics, humanisation and organisation of work. Despite the frequency with which it works, the character of this phenomenon does not allow to estimate the intensity level of its symptoms in an unambiguous manner. The article presents a method of anal[...]
14
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przestawiono wyniki badań wpływu wybranych czynników środowiska pracy na jakość procesu ręcznego montażu samochodowych wiązek kablowych. Wykazano, że znaczący wpływ na jakość tego procesu, mierzoną frakcją popełnianych przez pracowników błędów, wywiera monotonia pracy. Badania pokazały ta[...]
EN In this paper results of research, concerning the work environment factors impact on the quality of manual assembly are presented. These research was carried out on the basis of wire harnesses manufacturing process, in which the manual assembly is a dominant work technique. It was proved that the wo[...]
15
75%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule przedstawiono analizę zachowania się sekcji obudowy lemniskatowej pod działaniem stropu wyrobiska, gdy sekcja rozparta jest tylko stojakami. Przedstawiono oddziaływanie sekcji na strop i spąg wyrobiska podpornością wstępną. Opisano zachowania się sekcji pod wpływem obciążenia w zależności[...]
EN The paper presents the analysis of a response of a lemniscate support unit to impact of a roof in case when a support unit would be set only with props. The impact of setting loads of support units on a roof and a roadway floor has been discussed. A response of a support unit under load depending on[...]
16
75%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule poddano analizie zachowanie się sekcji lemniskatowej pod działaniem stropu wyrobiska w przypadku rozparcia sekcji stojakami i siłownikiem zastrzałowym. Omówiono możliwości uaktywnienia siłownika zastrzałowego i jego wpływ na zachowanie się sekcji w zależności od sposobu uaktywnienia.
EN A response of a lemniscate support unit to the impact of the roof in case of setting to load with props and a holing prop (sprag) has been analysed in the paper. Methods of activation of the holing prop (sprag) and its impact on the support unit response depending on the kind of its activation have [...]
17
75%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2013 R. 51, nr 2 21--30
PL W artykule przedstawiono analizę warunków cieplnych pracy dla wybranych stanowisk KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” — Ruch „Borynia” i Ruch „Zofiówka”. W jej ramach wyselekcjonowani górnicy zostali poddani badaniom pulsometrycznym w ciągu dnia roboczego. Analizę przeprowadzono w oparciu o zmierzone [...]
EN The article features an analysis of thermal conditions of work for selected miners of the Borynia-Zofiówka-Jastrzębie coal mine, Borynia and Zofiówka Parts departments. The miners underwent heart rate tests during their working day. The analysis was based on the measurements of physical parameters o[...]
18
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 2 7-9
19
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 7/8 39-40
20
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2004 nr 7/8 28-30
PL Wraz z procesami starzenia się już od ok. 45 roku życia następuje zmniejszenie sprawności psychofizycznej człowieka, pociągające za sobą ograniczenie możliwości wykonywania ciężkiej pracy fizycznej, czy prac wykonywanych w trudnych warunkach, np. pracy w nocy. Wykonywanie pracy w trudnych warunkach [...]
EN The process of ageing involves a decline in human’s psychophysical fitness, reduced ability to perform hard physical work or work under especially difficultconditions,includingnightwork.Adverseconditionsinthework environment are responsible for premature ageing and they increase the risk of accident[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last