Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 81
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  woltamperometria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemia Analityczna
PL Przetestowano działanie niektórych algorytmów numerycznego wygładzania sygnał analitycznego w pomiarach woltamperometrycznych. Zastosowano algorytmy wyko- rzystujace wielomiany pierwszego; drugiego stopnia, algorytm Savitzky'ego-Golay'a i Johnsona. Najlepsze (dla przedstawionego przykładu), tzn. naj[...]
EN Application of some numerical algorithms for smoothing of the signals in voltammetric measurements were tested. The smoothing algorithms employed the first, or the second dcgree polynomials and were applied as well as those proposed by Savitzky-Golay and lohnson. It has been shown that the numerical[...]
2
51%
Chemia Analityczna
PL Badano właściwości kompleksu W(VI)-kwas chloranilowy metodą różniczkowej wol- tamperometrii impulsowej oraz metodą spektrofotometryczną. Wykazano, że kwas chloranilowy tworzy z wolframem(VI) kompleks o składzie 1:1, który adsorbuje się na elektrodzie rtęciowej dając dobrze ukształtowane piki katali[...]
EN The properties of the W(VI) complex with chloranilic acid have been studied by differential pulse voltammetry and spectrophotometry. It has been found that in acidic media chloranilic acid forms with tungsten(VI) a 1:1 complex which is adsorbed at the surface of the mercury electrode and gives well-[...]
3
51%
Chemia Analityczna
PL Zaproponowano woltamperornetryczną metodę oznaczeń Cr(VI) i chromu ogólnego. Metoda jest oparta na nagromadzaniu chromu metalicznego z buforu amonowego zawierającego Cr(VI), jego utlenieniu do Cr(III) a następnie redukcji do Cr(II) w obecności azotanu celem zwiększenia sygnału. Cr(VI) oznaczano po d[...]
EN A sensitive voltammetric method for deterrninations of traces of Cr(VI) and total chromium was proposed. The method is based on the deposition of elemental chromium from an ammonia buffer soiution containing Cr(VI), its oxidation to Cr(III) and then reduction to Cr(II) in the presence of nitrate for[...]
4
51%
Chemia Analityczna
PL Selol ( 1% w przeliczeniu na selen(IV)) ekstrahowano za pomocą dimetylosulfotlenku. Widma UV i VIS ekstraktu wykazują maksima absorpcji przy 273 i 285 nm. Metodą polarografii impulsowej różnicowej oraz woltamperometrii cyklicznej na elektrodzie rtęciowej o kontrolowanym wzroście kropli oraz na elekt[...]
EN The UV and VIS spectra recorded for the extract of Selol 1% calcutated as Se(IV) and polarographic studies showed that organoselenium(IV) compound Selol can be extracted into dimethylsulfoxide. Maximum of absorption was observed in UV at wavelength 273 and 285 nm. Electroactivity of Selol in differe[...]
5
51%
Science, Technology and Innovation
EN Voltammetry is the general term for all techniques in which the current is measured as a function of electrode potential. The voltammetric techniques can be applied for the quantitative analysis of inorganic and organic species and are best suited for substances which can be either oxidized or reduc[...]
6
44%
Chemia Analityczna
PL Metodami adsorpcyjnej woltamperometrii inwersyjnej (AdSV) i absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA) oznaczano selen w wielominerałowych preparatach farmaceutycznych do podawania pozajelitowego. Se(IV) oznaczano na kroplowej elektrodzie rtęciowej o kontrolowanym wzroście powierzchni (CGMDE) w 0,1 m[...]
EN This study deals with determination of selenium in pharmaceutical formulations containing trace elements for parenteral administration, using adsorptive stripping voltammetry (AdSV) and atomic absorption spectrometry (AAS) methods. In AdSV method a control growth mercury drop electrode (CGMDE) was u[...]
7
44%
Chemia Analityczna
1998 Vol. 43, No. 6 1027-1031
PL Do oznaczeń rtęci w roztworach powstałych po mineralizacji mikrofalowej odpadów stałych można z powodzeniem zastosować techniki woltamperometryczne, a w szczególności woltamperometrię impulsową różniczkową z zatężaniem (DPSV). Rtęć jest oznaczana na elektrodzie złotej umieszczonej w celi pomiarowej [...]
EN Determination or mercury m solutions arter microwave digesaon or solid waste sample can be performed by using the differential pulse stripping voltametry (DPSV) technique in a flow system with a gold disk as the working electrode. The application of a flow system makes the procedure more simple than[...]
8
44%
Chemia Analityczna
PL Opisano adsorpcyjno-woltamperometryczną metodę oznaczania niklu jako zanieczyszczenia technicznego siarczanu miedzi. Jako chelat kompleksujący jony niklu zastosowano dimetyloglioksym. Granicę oznaczalności niklu oszacowano na poziomie 0,01 žg1(-1). Względne odchylenie standardowe nie przekraczało 3%[...]
EN Adsorptive voltammetric determination of nickel in copper sulphate using dimethylglyoxime as a chelating agent was described. A possibility of application of this method to testing of purity of chemicals was presented. The RSD was 3% and the detection limit 0,01 žg1(-1).
9
44%
Logistyka
PL W pracy omówiono etapy badań podstawowych, polegających na wykorzystaniu obserwowanych napięć elektrycznych (pomiędzy współpracującymi elementami urządzenia technicznego) do wywołania rekcji chemicznych. Na podstawie badań podstawowych wybierane są wyjściowe parametry właściwości metalu osadzanego. [...]
EN In this article stages of principal research have been discussed, consisting of using of electrical voltage between two working elements of technical machine to the chemical reactions generation. On the base of principal research initial parameters of characteristic deposited metal features are chos[...]
10
38%
Chemia Analityczna
PL Opracowano czułą, woltamperometrycznąmetodę oznaczania metyloparationu z użyciem elektrody z węgla szklistego zmodyfikowanej błonką kompozytową z jednościennych nanorurek węglowych i fosforanu dicetylu. Zbadano elektrochemiczne właściwości metyloparationu. Otrzymane wyniki wskazują, że zastosowana e[...]
EN A sensitive voltammetric procedure for the determination of methyl-parathion at a glassy carbon electrode (GCE) modified with a single-walled carbon nano-tube (SWCNT) / dicetyl phosphate (DCP) composite film has been developed. The electrochemical behaviours of methyl-parathion at the composite film[...]
11
38%
Chemia Analityczna
PL W pracy przedstawiono problem oceny efektów wygładzania krzywych woltamperomet-rycznych. Jako kryterium przyjęto poprawę kształtu krzywych i parametrów analitycznych metody. Zaproponowany algorytm wykorzystano podczas oznaczania niskich stężeń kadmu, ołowiu, talu, cynku, miedzi oraz arsenu. Biorąc p[...]
EN An evaluation of smoothing procedures applicable to experimental voltammograms has been described. As a criterion of evaluation, an improvement of the curve shape and analytical parameters has been considered. The proposed algorithm has been implemented during determination of low concentrations of [...]
12
38%
Chemia Analityczna
PL Badano woltamperometryczne zachowanie parationu metylu (MPT) stosując elektrodę z węgla szklistego, którą zmodyfikowano warstwą poli-L-cysteiny otrzymaną w buforze o pH 8,0 zawierającym 5 x 10-3 mol L-1 L-cysteiny. Do badań stosowano cykliczną i zwykłą woltamperometrię. Kształt[...]
EN Glassy carbon electrode (GCE) was modified with a poly-L-cysteine film by electropolyme-rization in a phosphate buffer solution of pH 8.0 containing 5.0 x 10~3 mol L~' L-cysteine. Voltammetric behaviour of methyl parathion (MPT) at the obtained film-modified electrode was investigated applying cycli[...]
13
38%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy badano wpływ nagromadzenia się jonów miedzi(l), cyny(IV) i wielokrotnego wykorzystania roztworu na szybkość procesu immersyjnego cynowania i wybrane właściwości warstw cyny. Wykonywano osadzania warstw cyny z roztworów z dodatkami jonów miedzi(l) lub cyny(IV) oraz wielokrotne osadzanie warst[...]
EN In this work the influence accumulation of copper(l) and tin(IV) ions in solution as well as repeated use of solution on immersion process and selected properties of tin layer were investigation. Deposition of tin layers from solutions contain addition of copper(l) or tin(IV) ions as well as repeate[...]
14
38%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 5 696-699
15
38%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL W optymalnych warunkach opracowanej wcześniej metody oznaczania Fenitrotionu i Malationu (insektycydów fosforoorganicznych) katodową woltamperometrią stńpingową w technice różnicowej pulsowej zbadano wpływ na oznaczanie Fenitrotionu i Malationu reprezentatywnych związków powierzchniowo czynnych, jak[...]
EN Under optimal conditions of a previously developed cathodic stripping voltammetry method for Fenitrothion and Malathion (organophosphorus insecticides) determination using differential pulse technique influence of representative surfactants on Fenitrothion and Malathion determination was examined. R[...]
16
38%
Chemia Analityczna
PL Opierając się- na ogólnej teorii Miland i Oldhama [I] wyprowadzono równania na zależności granicznego prądu stacjonarnego od stężenia elektrolitu podstawowego dla dowolnie wybranych ładunków jonów. Model jest ograniczony do nienaładowanych produktów reakcji elektrodowych i do zbliżonych współczynnik[...]
EN Equations for the dependence of the limiting steady-state current on concentration of supporting electrolyte for arbitrarily charged species were developed based on the gen-eral theory of steady-state voltammetry by Myland and Oldham [ 1 ]. The only limitations of the proposed model are that the ele[...]
17
38%
Chemia Analityczna
PL Badano elektrochemiczne utlenianie glipizydu przy użyciu elektrody z pasty węglowej stosując cykliczną, liniową i różnicową pulsową woltamperomctrię. W zakresie pH 4,0-7,0, w środowisku buforu Briltona-Robinsona, glipizyd dawał pojedynczy sygnał anodowy. Najkorzystniejszy z analitycznego punktu widz[...]
EN Electrochemical oxidation of glipizide was investigated at carbon paste electrode using cyclic, linear sweep, and differential pulse voltammetry (DPV). Glipizide exhibited single anodic signal in Britton-Robinson buffers in the pH range of 4.0-7.0. A very well-formed voltammetric peak of analytical [...]
18
38%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2006 Vol. 13, nr 10 1115-1120
PL Do oznaczania dimetoatu w wodzie wykorzystano metodę katodowej woltamperometrii strippingowej w technice różnicowej pulsowej na wiszącej rtęciowej elektrodzie kroplowej. Jako elektrolit podstawowy zastosowano 0,04 mol - dm [do -3] roztwór buforowy Brittona-Robinsona. Zbadano wpływ pH na prąd i poten[...]
EN Determinations of dimethoate in water by cathodic stripping differential pulse voltammetry on the hanging mercury drop electrode (HMDE) are discussed. As supporting electrolyte 0.04 mol dm-3 Britton-Robinson buffer was used. The effect of pH on the dimethoate peak current and peak potential was test[...]
19
38%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Metodę katodowej adsorpcyjnej woltamperometrii strippingowej w technice różnicowej pulsowej zaproponowano do oznaczenia insektycydu fosforoorganicznego chlorfenwinfos. Jako elektrolit podstawowy zastosowano 0,04 molowy bufor Brittona-Robinsona. Zbadano wpływ pH, potencjału i czasu zatężania na oznac[...]
EN The adsorptive stripping differential pulse voltammetric method was proposed for the determination of chlorfenvinphos (2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl) vinyl diethyl phosphate). The voltammetric response was evaluated in 0.04 mol cubic dm Britton-Robinson buffer with respect to the accumulation time [...]
20
38%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Metodę woltamperometrii katodowej w technice różnicowej pulsowej zaproponowano do oznaczania metrybuzyny w glebie. W 0,1 M HCIO4 zbadano wpływ potencjału i czasu zatężania na oznaczanie metrybuzyny. Znaleziono liniową zależność prądu piku metrybuzyny od stężenia w zakresie [wzór]. Ustalono optymalne[...]
EN The cathodic stripping differential pulse voltammetric method was proposed for the determination of Metribuzin in soil. The voltammetric response was evaluated in 0.1 M HCIO4 with respect to the accumulation time and potential, and concentration dependence. The relationship between ip and Metribuzin[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last