Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 53
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wolfram
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemia Analityczna
PL Badano właściwości kompleksu W(VI)-kwas chloranilowy metodą różniczkowej wol- tamperometrii impulsowej oraz metodą spektrofotometryczną. Wykazano, że kwas chloranilowy tworzy z wolframem(VI) kompleks o składzie 1:1, który adsorbuje się na elektrodzie rtęciowej dając dobrze ukształtowane piki katali[...]
EN The properties of the W(VI) complex with chloranilic acid have been studied by differential pulse voltammetry and spectrophotometry. It has been found that in acidic media chloranilic acid forms with tungsten(VI) a 1:1 complex which is adsorbed at the surface of the mercury electrode and gives well-[...]
2
100%
Inżynieria Materiałowa
1998 R. XIX, nr 3 404-407
PL Zaprezentowano wyniki badań struktury i wybranych własności stali z dodatkiem wolframu (P92) w stanie wyjściowym i po pełzaniu w temperaturze 600 i 650 stopni Celsjusza. Stwierdzono, że po pełzaniu w strukturze stali zachodzą procesy zdrowienia i poligonizacji osnowy oraz dyfuzyjna przebudowa faz wt[...]
3
88%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury i właściwości cien-kich powłok węglowych zawierających od 2 do 10% at. wolframu, wytwa-rzanych techniką impulsowego reaktywnego rozpylania magnetronowego w warunkach przemieszczania pokrywanych elementów w komorze robo-czej. Analiza procesu wytwarzan[...]
EN Reported are results of microstructure, mechanical and tribological proper-ties studies for thin, carbon based films with tungsten content from 2 up to 10 at. %. Studied coatings have been deposited by pulsed, reactive magnetron sputtering at substrates under planetary movement. Resulting coatings, [...]
4
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL W artykule omówiono szczególne właściwości wolframu i jego specyficzne zastosowanie. Omówiono rodzaje odpadów zawierających wolfram i przedstawiono opracowane metody odzysku wolframu. Szczególną uwagę poświęcono odpadom wolframowo-miedzianym. Omówiono wyniki prób przemysłowych rozdziału wolframu od [...]
EN The paper discusses the characteristic of tungsten and its specific application. The types of waste containing tungsten and tungsten recovery methods are presented. Special attention is given to the copper-tungsten waste. Discussed the results of tests on the industrial separation of copper and tung[...]
5
75%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2015 R. 60, nr 1 15--23
PL W artykule przedstawiono sposób odzysku wolframu i kobaltu z odpadów pochodzących z obróbki węglików spiekanych. Zaproponowana metoda polega na ługowaniu odpadów roztworami H2SO4 lub HCl, z dodatkiem czynnika utleniającego, dla przeprowadzenia do roztworu kobaltu i innych metali, z równoczesnym pozo[...]
EN The paper presents a method of tungsten and cobalt recovery from sintered carbides treatment wastes. Initially the wastes are dissolved with a H2SO4 or HCl with addition of oxidising reagent. The cobalt and other metals except for the tungsten are transferred to the solution. The residue is roasted [...]
6
75%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 6 869-873
PL W pracy wytworzono i badano stop o składzie chemicznym (% at.) TiAl45W5. Syntezę tego stopu przeprowadzono metodą mechanicznego stopowania mieszaniny proszków stopu TiAl oraz czystego wolframu. Proces stopowania wykonano w laboratoryjnym atritorze typu Szegvari w atmosferze argonu. Komorę roboczą mł[...]
EN An alloy with chemical composition of TiAl45W5 (% at.) was synthesized by mechanical alloying in a Szegvari-type attritor. The prealloyed TiAl and pure elemental W powders were used for the synthesis. The process was carried out in an argon atmosphere. The milling chamber was cooled during the proce[...]
7
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono wyniki badań sferoidyzacji proszków wolframu i molibdenu w strumieniu plazmy niskotemperaturowej. Określono wpływ zastosowanych parametrów sferoidyzacji na średnią średnicę cząstek proszków i jej rozkład statystyczny. Na tej podstawie dokonano wstępnej optymalizacji mocy pla[...]
EN Investigation results of tungsten and molybdenum powders which were modified in the plasma flame are presented in this paper. The influence of basic parameters applied during spheroidisation on a mean diameter of powders and its statistical distribution was estimated. Plasma power and a distance of [...]
8
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przedmiotem badań były wolframowe spieki ciężkie, wykonane przy zastosowaniu dwóch odmian procesu wytwarzania: spiekania w piecu oporowym oraz spiekania rezystancyjnego. Celem pracy było określenie zależności pomiędzy kształtem i wielkością ziaren a teksturą krystaliczną w analizowanych spiekach, a [...]
EN Investigated were tungsten heavy sinters, fabricated using two technologies: sintering in the resistance oven and resistance sintering. The aim of the study was to establish a dependence between dimension and form of grains and crystalline texture of the sinters as well as the impact of sintering du[...]
9
71%
Rudy i Metale Nieżelazne
2000 R. 45, nr 6 354-359
PL Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia wpływu morfologii i wielkości kapilar w porowatych materiałach na przebieg infiltracji cieczy oraz na strukturę otrzymanych kompozytów. Porowate materiały wytwarzane są z proszku lub z włókien wolframu, metodą prasowania i spiekania lub t[...]
EN Porous materials produced from wolfram-powder or fibre by the method of pressing and sintering, or by pressing alone, were infiltrated with liquid copper, in the atmosphere of hydrogen. The fractions of the open and closed porosities in the porous materials and the influence of the morphology and of[...]
10
63%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki eksperymentów związanych z możliwościami wykorzystania krajowego renianu(VII) amonu (NH₄ReO₄) produkcji Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach do otrzymywania spieków ciężkich W-Re-Ni-Fe. Omówione zostały zjawiska występujące w spiekach na osnowie wolframu [...]
EN Experiments results connected to possibilities of use of the domestic ammonium perrhenate (NH₄ReO₄) produced by the Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice for obtaining W-Re-Ni-Fe heavy alloys were presented in the paper. Characteristic phenomena occurring in the sinters on the base of tungsten [...]
11
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2010 R. 55, nr 6 377-381
PL W niniejszej pracy przeanalizowano wpływ warunków obróbki na mikrostrukturę i właściwości ścierne napawanych laserowo kompozytowych powłok na osnowie Ni wzmocnionych 5 % cząsteczek węglika wolframu. Proszek kompozytowy był nakładany w formie powłoki na podłoże ze stali miękkiej (Fe-0,17 % C) przy ró[...]
EN In this work, the influence of the processing conditions on the microstructure and abrasive wear behaviour of composite laser clad coatings with Ni based matrix reinforced with 50 % WC particles is analyzed. Composite powder was applied in the form of coatings onto a mild steel substrate (Fe-0.17 % [...]
12
63%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
13
63%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
14
63%
Chemia Analityczna
PL Przedstawiono prosta, szybką i wysoce selektywną metodę spektra fo to metrycznego oznaczania śladów wolframu. W metodzie zastosowano ligand 6-chloro-3-hydroksy-2-(2'-furylo)-4-okso-4H-l-benzopyran, który kompleksuje analizowany jon metalu. Kompleks o barwie jasnożółtej ekstrahowano dichlorometanem z[...]
EN A simple, fast, and highly selective method for spectrophotometric determination of trace tungsten has been presented. In the determination 6-chloro-3-hydroxy-2-(2'-furyl}-4-oxo--4H-l-benzopyran(CHFB) has been applied as a ligand to complex the analyte metal ion. The formed light-yellow complex was [...]
15
63%
Archives of Materials Science
EN The investigation was carried out on nanocomposite Nd10Fe84-xWxB6 magnets with different tungsten content (from 0 to 33 at.%) produced by the mechanical alloying method. The alloys have a fine grained and highly porous structure. As tungsten is added the powder particles become progressively smaller[...]
16
63%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
PL W artykule przedstawiono wyniki badań procesu wytwarzania i właściwości wolframowego spieku ciężkiego, przeznaczonego na rdzenie podkalibrowych pocisków przeciwpancernych. Badany materiał zawierał 77% wolframu, 20% renu oraz 3% niklu. Próbki do badań wykonywano technologią metalurgii proszków. Zasto[...]
EN The results of investigation of production process and properties of W-Re-Ni sinters intended for cores of anti-tank missiles were presented in the paper. The tested material contained 77% of tungsten, 20% of rhenium and 3% of nickel. The test specimens were made by powder metallurgy. The production[...]
17
63%
Composites Theory and Practice
2014 R. 14, nr 3 163--168
PL Kompozyty na osnowie srebra można podzielić na dwa typy materiałów: te umacniane dodatkiem czystych pierwiastków lub węglików oraz te umacniane dodatkiem tlenków. Praca niniejsza przedstawia materiał, w którym połączono niewielki dodatek tlenku z dodatkiem wolframu. Badania obejmowały wytwarzanie ko[...]
EN Silver-based composites can be divided into two types: type 1 uses a pure element or carbide as the dispersed phase; type 2 uses oxides as the dispersed phase. In this work was shown the combined effect of small additions of oxides with tungsten. Attempts have been made to describe the influence of [...]
18
63%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2017 R. 62, nr 9 22--30
PL W artykule przedstawiono główne właściwości i zastosowania wolframu oraz metody recyklingu odpadów wolframowych, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów zawierających węgliki spiekane. Obszernie omówiono znane zarówno z praktyki przemysłowej jak i z licznych doniesień literaturowych i patentów, proces[...]
EN The article presents main properties and applications of tungsten and the recovery methods of tungsten wastes with special consideration of wastes containing sintered carbides. Known tungsten and cobalt (which is used as carbides binder) recovery processes, both from industrial practice and numerous[...]
19
63%
Kompozyty
PL Elektrolityczne warstwy kompozytowe Ni-P+NiO+W i Ni-P+NiO+Co otrzymano w warunkach galwanostatycznych (j = 0,200 A cm(-2)) w temperaturze 298 K. Dla celów porównawczych otrzymano również warstwę kompozytową Ni-P+NiO, którą poddano identycznym badaniom jak pozostałe. Mikroskopy metalograficzny, stere[...]
EN Electrodeposited Ni-P+NiO+W and Ni-P+NiO+Co composite layers were obtained in the galvanostatic conditions (j = 0.200 A cm(-2)), at the temperature of 298 K. For comparison the Ni-P+NiO composite layer was also obtained and investigated in the same manner. Metallographic, stereoscopic and scanning m[...]
20
63%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2014 R. 59, nr 1 30--35
PL Przedstawiono wyniki badań w zakresie badania mikrostruktury spiekanych kompozytów srebro-wolfram-TiO2. Materiał badawczy stanowiły kształtki ze srebra z dodatkiem 10, 20 i 30 % wolframu oraz 1 % TiO2. Porowate kształtki dwukrotnie prasowano pod ciśnieniem 600 MPa oraz dwukrotnie spiekano w atmosfer[...]
EN The W-Ag and W-Ag-TiO2 electrical contact materials are produced exclusively by means of powder metallurgy (PM). Tungsten is used for contacts utilised in heavy-duty applications. Composites containing 30-80 wt-% silver resist arc erosion and possess good anti-welding characteristics and acceptable [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last