Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  województwo wielkopolskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Geologiczny
EN Areas preferred for location of waste disposal sites in the Wielkopolska voivodeship were determined on the basis of analyses of geological and environmental conditions, according to directives in Regulation of the Minister of Environment of 24th March 2003 on localization, construction, and liquida[...]
2
100%
Inżynieria Ekologiczna
2007 Nr 18 296-298
3
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2010 nr 7-8 34-36
4
100%
Przegląd Komunalny
2007 nr 1 56-57
PL W obowiązujących przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska bardzo modne stało się słowo "monitoring". Wynika to głównie z dostosowania polskich regulacji w tym zakresie do wymogów unijnych. Monitoring środowiska, którego elementem jest monitoring gospodarki odpadami, stanowi istotny instrum[...]
5
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 1 22-22
PL Pod koniec listopada 2004 r. na terenie województwa wielkopolskiego rozpoczęły pracę cztery nowe stacje automatycznych pomiarów zanieczyszczeń powietrza. Mogły one zostać oddane do użytku dzięki dotacji z funduszy unijnych, celowej rezerwy budżetu państwa i środków WFOŚiGW.
6
88%
Przegląd Komunalny
2009 nr 9 72-76
PL W promowaniu zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych oraz w kompleksowym planowaniu i zarządzaniu zasobami powierzchni ziemi przeznaczenie terenu, gospodarowanie przestrzenią oraz standardy budowli i obiektów infrastrukturalnych stają się one coraz ważniejszą kategorią ekologiczną. W warunkac[...]
7
88%
Przegląd Komunalny
2016 nr 7 66--68
PL Z punktu widzenia programowania rozwoju turystyki w regionie szczególnie ważnym dokumentem jest strategia rozwoju turystyki. Określa ona priorytety, działania i zadania w zakresie rozwoju turystyki na poziomie województwa. Wdrożenie strategii sprzyja tworzeniu markowych produktów turystycznych regio[...]
8
75%
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
2016 nr 19(2) 16--30
PL Celem opracowania jest analiza zmian dostępności czasowej miasta Poznania z obszaru województwa wielkopolskiego w latach 2010-2016. Dodatkowym celem badawczym jest próba określenia wpływu inwestycji w infrastrukturę drogową i kolejową na dostępność głównego miasta regionu z poziomu województwa. W ni[...]
EN The aim of the article is to analyze the changes in the transport accessibility of Poznan from the area of Wielkopolska region in the years 2010-2016. Another research goal is to determine the impact of investment in road and railway infrastructure on the accessibility from the region. Main hypothes[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 600--604, CD
PL Historia związana z wykonywaniem generalnych pomiarów ruchu w Polsce sięga 1926 roku. Wtedy to wykonano pierwszy kompleksowy pomiar natężenia ruchu drogowego na ówczesnej sieci dróg państwowych. W 1965 roku ujednolicono system pomiarów i od tego roku generalny pomiar ruchu wykonywany jest cyklicznie[...]
EN The history connected with the performance of the General Road Traffic Measurements (acronym GPR in Polish) in Poland dates back to 1926. It was then the first comprehensive road traffic measurements were made on the national road network. In 1965, the system of measurements was standardized and sin[...]
10
75%
Transport Miejski i Regionalny
2014 nr 6 32--40
PL Akcesja Polski do struktur Unii Europejskiej i możliwość skorzystania ze środków unijnych stały się motorem napędowym rozwoju infrastruktury kolejowej w naszym kraju. Przyznane środki wydatkowano na modernizację linii kolejowych wraz z infrastrukturą otaczającą, odnowę stacji i przystanków kolejowyc[...]
EN Poland’s accession to the European Union contributed with many rail investments in our country. The EU funds have been spent on modernization of tracks, railway stations and purchase of rolling stocks. The EU funds have supported long-haul rail transport and regional transport as well. The aim of th[...]
11
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2015 T. 15, z. 4 83--92
PL Celem badań była ocena funkcjonowania dwóch grup gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych w województwie wielkopolskim, które prowadziły nieprzerwanie rachunkowość dla Polskiego FADN w latach 2006–2013. Pierwszą grupę stanowiły 22 gospodarstwa, które w analizowanym okresie znajdowały się[...]
EN The aim of this paper was to assess functioning of two groups of field farms from Wielkopolskie Province that conducted accountancy for Polish FADN in 2006–2013. The first group included 22 farms from communes particularly threatened by agricultural drought while the second group included 176 field [...]
12
63%
Logistyka
EN The article presents the influence of road transport development on the safety and environment protection on the Wielkopolska Voivodeship example. It presents the current state of road infrastructure, projects and programs supporting its development in the Wielkopolska Voivodeship and selected road [...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2013 z. 56 5--19
PL Przedstawiony artykuł dotyka problematyki wpływu instytucji wsparcia biznesu na rozwój regionów na przykładzie Wielkopolski. Za pomocą modelowania probitowego zbadano siłę i kierunek wpływu instytucji wsparcia na pobudzanie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych . Najważniejsze wniosk[...]
EN This article shows the problems which come into being when business support organizations affect a development of regions based on Greater Poland. By means of probit model it is presented how support organizations stimulate innovative activity in industry companies. The most important conclusions ar[...]
14
51%
Journal of Power of Technologies
2015 Vol. 95, nr 2 143--157
EN This paper presents SWOT analyses of renewable energy in Wielkopolskie region, Poland. The current state, energy potential and future prospects for the development of renewable energy in the region are presented. The SWOT analysis led to the conclusion that the pace of development of the renewable e[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last