Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 45
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  województwo podkarpackie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
2
100%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2004 T. 9, z. 2 179-190
PL W artykule omówiono zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi występującymi na terenie województwa podkarpackiego: odpadami azbestowymi, odpadami zawierającymi PCB, odpadami medycznymi i weterynaryjnymi. Szczególną uwagę poświęcono olejom przepracowanym, systemowi ich zbiórki i metodzie odzysku[...]
EN In the paper have been presented management principles of hazardous waste occurring in the area of Podkarpackie Voivodship, such as asbestos waste, waste containing PCB, medical and veterinary waste. A special attention has been paid to waste oil, their system collection and method of utilisation. A[...]
3
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 4 16--20
PL W artykule przedstawiono wstępną ocenę bazy zasobowej kopalin skalnych – piaskowców oraz piasków i żwirów – pod kątem potrzeb budowy dróg i autostrad w województwie podkarpackim. Wskazano na rosnące ograniczenia w dostępności złóż tych kopalin, wynikające z wymagań ochrony przyrody, krajobrazu, wód [...]
EN The presented paper shows some results of the analysis of indicated resources of natural aggregate raw material in the Podkarpackie Voivodship in the aspect of huge and important roads investments, which have to increase as a consequence of preparing to the Euro Football Competition in 2012. The dec[...]
4
100%
Przegląd Komunalny
2016 nr 6 29--31
PL Najpierw maksymalizowanie odzysku, a następnie spalanie frakcji resztkowej w wybudowanej do tego celu instalacji – w taki sposób gospodarkę odpadami zamierzają zorganizować podkarpackie samorządy z nowego regionu południowego, który obejmie ponad 40 gmin i blisko pół miliona mieszkańców.
5
75%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2012 T. 12, z. 2 365-376
PL Na podstawie średnich ważonych z lat 1901-2000 wartości temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w poszczególnych miesiącach okresu wegetacyjnego (kwiecień-październik) w województwie podkarpackim, określono natężenie suszy atmosferycznej w każdym miesiącu, przez obliczenie wskaźnika względneg[...]
EN In this article weighted mean air temperature and precipitation values in the Podkarpackie Province were calculated for each month of the vegetation period of the years 1901-2000. The intensity of atmospheric drought for each month was determined based on several indices: relative precipitation inde[...]
6
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2007 Nr 21 54--63
PL Położone na południowo-wschodnich krańcach współczesnej Rzeczypospolitej woj. podkarpackie, obok swych wybitnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych, poszczycić się może wyjątkową liczbą zachowanych zabytków szeroko pojętego budownictwa drewnianego. Choć trudno dziś mówić o dominacji obiektów dr[...]
EN Located on the south-eastern part of the modern Republic of the province. Subcarpathian, next to its outstanding natural and landscape values, can boast an exceptional number of surviving monuments of the broad wooden buildings. Although it is difficult today to talk about the dominance of wooden ob[...]
7
75%
Inżynieria Ekologiczna
2009 Nr 21 25-31
PL W Polsce w latach 1998-2009 istotnie wzrosło zużycie nawozowa mineralnych w kg NPK na 1 ha DR, w tym głównie nawozów azotowych. Niepokojący jest natomiast stan zużycia wapna nawozowego, z wyraźnym jego spadkiem od sezonu 2005/2006. W województwie podkarpackim poziom zużycia nawozów mineralnych NPK i[...]
EN In Poland in years 1998-2009 the consumption of mineral fertilizers in kg NPK on 1 ha DR substantially increased, mainly nitrogen fertilizers. But the consumption of fertilizing lime is rather disturbing, with clear drop in the season 2005/2006. In Podkarpackie Province the level of consumption of m[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2007 z. 42 [240] 123-135
PL Przedstawiono wyniki badań opinii konsumentów na temat wody do spożycia. Badania te przeprowadzono na podstawie ankiety wykorzystanej we wcześniej przeprowadzonych sondażach i rozszerzonej o pewne zagadnienia, między innymi pytania dotyczące wiedzy konsumenta na temat zasobów wód, z jakich korzysta [...]
EN The results of research water consumer opinion about water to consumption was presented. The research was based on enquiry used in other articles and expanded to some questions e.g. consumer knowledge about water resources used by public water-supply systems, volume and price for water and quality o[...]
9
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2008 Nr 24 82-89
PL Województwo podkarpackie powstało w 1999 roku, jako jedno z 16 województw, poprzez scalenie ziem dawnego województwa rzeszowskiego sprzed 1975 roku, będącego efektem regulacji granic po II wojnie światowej. Z uwagi na przygraniczne położenie województwa, Podkarpacie posiada wiele walorów odmiennych [...]
EN Podkarpackie Voivodeship was created in 1999, as on of the 16 voivodeships, by joining the lands of the former Rzeszów Voivodeship from before 1975 which was the result of border regulations after World War II. Because of its borderland location, Podkarpackie Voivodeship is endowed with numerous uni[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2011 z. 58, nr 2 257-269
PL W pracy dokonano charakterystyki wyposażenia obszaru województwa podkarpackiego w infrastrukturę wodociągową, na podstawie analizy danych statystycznych zebranych przez GUS. Wyznaczono wskaźniki charakteryzujące infrastrukturę wodociągową dla lat 1995 - 2008. Przeprowadzono również ogólną analizę ro[...]
EN The characteristics of equipping the area of the Podkarpackie province with the waterworks infrastructure were described on the basis of an analysis of statistical data from Central Statistical Office. The indicators characterizing the waterworks infrastructure were appointed for years 1995 - 2008. [...]
11
75%
Ekonomia i Środowisko
2007 nr 2 164--177
PL Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie uwarunkowań realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa w przyrodniczo-społecznej sytuacji województwa podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem stanu świadomości rolników w zakresie wybranych aspektów wiedzy o zrównoważonym rozwo[...]
EN Even until recently, industry and intensive agriculture were held responsible for degradation of the environment. Currently, it is clear that a significant part of the damages is generated by individual citizens because, after summing up their ‘little’ environmentally negative impacts, significant a[...]
12
75%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2005 T. 10, z. 2 175--184
PL W artykule przedstawiono stan gospodarki odpadami olejowymi na terenie województwa podkarpackiego. Uwzględniono ilość powstających odpadów w województwie wraz z prognozą do roku 2014, system ich zbiórki oraz szczegółowo opisano technologię recyklingu olejów przepracowanych. Jedną z najprężniej dział[...]
EN The current situation in waste oil management system in Podkarpacki region was presented in the article. The volume of produced waste oils along with perspective future figures till the year 2014 were taken into account. The collection system of waste oils as well as the technology of oil recycling [...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2014 Nr 28 63--76
PL [...]Celem artykułu jest ocena konkurencyjności roweru w systemie transportu publicznego miasta Rzeszowa. Struktura jego realizacji to uwarunkowania funkcjonowania miasta, charakterystyka miejskiego transportu publicznego, ocena konkurencyjności roweru. Zastosowana metoda badawcza to przegląd dostęp[...]
EN Rzeszow is the largest city in south-eastern Poland; a city with county rights; capital of Podkarpackie region. The morphological structure of the city includes residential areas, business and services zones, industrial zones, communication areas and others, such as recreation areas, university camp[...]
14
75%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W artykule omówiono administracyjny podział województwa podkarpackiego na 20 powiatów, 4 miasta na prawach powiatu i 160 gmin. Omówiono gminy znajdujące się na Karpatach, w strefie granicznej między Karpatami i Przedgórzem Karpat oraz gminy znajdujące się tylko w obrębie Przedgórza Karpat. Krótko sc[...]
EN Administrative division of Podkarpackie Voivodeship into 20 districts, 4 cities and 160 counties is presented in the paper. Counties in the Carpathians, on the border of the Carpathians and Carpathian Foretield, as well as counties in the Carpathian Foretield itselt are discussed at length. A briet [...]
15
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Atrakcyjne centrum miasta stanowi jego wizytówkę. Ze względu na cenne obiekty zabytkowe jest miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów i samych mieszkańców. Niekiedy walory estetyczne i funkcjonalne obszaru centralnego wynikają z charakteru miasta. Jego wielkość oraz wiodące funkcje w poszczególny[...]
EN Attractive city center frequently constitutes its showcase. It is a peculiar place assembling impressive architectural objects with a significant historical importance. That is why this is a place which everyone want to see (tourists and occupants). Sometimes, aesthetic and functional values of the [...]
16
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 6 343--348
PL W artykule przedstawiono analizę stanu aktualnego pasażerskich przewozów kolejowych o charakterze regionalnym świadczonych na obszarze województwa podkarpackiego. Dokonano analizy obecnie świadczonych usług przewozowych, obecnego stanu technicznego infrastruktury kolejowej oraz charakterystyki ekspl[...]
EN The article presents an analysis of the analysis of the current state of regional rail passenger transport services provided in the Podkarpackie voivodeship. An analysis was made of the transport services currently provided, the current technical condition of the railway infrastructure and the chara[...]
17
75%
Logistyka
2014 nr 6 2723--2730
PL Infrastruktura jest kategorią ekonomiczną, która ściśle wiąże z rozwojem społeczno – gospodarczym zarówno w skali makro jak i mikroekonomicznej. Celem artykułu jest diagnoza stanu infrastruktury transportowej w województwie podkarpackim w przekroju powiatów. Z dotychczasowych badań wynika, że wojewó[...]
EN Infrastructure is an economic category which is closely associated with the socio - economic development both at the macro and micro level. The aim of this paper is to diagnose the state of the transport infrastructure in the Podkarpackie Voivodeship the districts breakdown. The current research sho[...]
18
75%
Logistyka
2015 nr 4 217--226
PL Inwestycje infrastrukturalne stanowią podbudowę aktywności społeczno-gospodarczej, determinując rozwój innych dziedzin gospodarki oraz społeczeństwa. Inwestycje infrastrukturalne wpływają na funkcjonowanie nie tylko poszczególnych sektorów, w zakresie których są realizowane, ale również całej gospod[...]
EN Infrastructure investments underpin economic and social activity, determining the development of other sectors of the economy and society. Infrastructure investments affect the functioning of not only individual sectors for which they are implemented, but also the entire economy. Investing in the de[...]
19
63%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2013 nr 3 60-62
PL W artykule omówiono uszkodzenia powstałe w konstrukcjach nawierzchni drogowych w wyniku działania osuwisk i zalecane sposoby ich napraw na podstawie przeprowadzonych pomiarów nośności z realizacji własnych autora na drogach klasy Z o kategorii ruchu KR1-KR3 na terenie województwa podkarpackiego.
20
63%
Inżynieria Ekologiczna
2013 Nr 34 149--157
PL W pracy przedstawiono zmiany w wykorzystaniu zasobów powierzchni gruntów w województwie podkarpackim na tle ogólnej powierzchni Polski i województwa, odpowiednio w latach 2000-2006. Analizowano również zagrożenie gleb erozją wietrzną, wodną powierzchniową i wąwozową. W badanym okresie stwierdzono ni[...]
EN This paper presents the changes in the use of resources of the land in Podkarpacie Province on the total area of Polish and voivodeship background, respectively, in 2000-2006. It was analyzed the risk of wind erosion of soil and surface and gully water erosion. During the period, a slight but system[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last