Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  województwo lubelskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 3 2925--2941
EN Local governments are obliged by law tasks assigned to them to take a lot of pro-ecology actions. Authorities’ activities should be included in the long-term development strategy of a municipality together with measures for the protection of environment taken by other local actors. The effectiveness[...]
2
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Głównym tematem pracy jest przedstawienie wybranych obiektów klasztornych znajdujących się na terenie województwa lubelskiego, w których zachowały się dawny układ i funkcja ogrodów użytkowych. Celem badań było również nakreślenie procesów prowadzących do ich niekorzystnych przekształceń.
EN The paper presents selected monastic gardens in Lublin Province, where the original layout has been preserved to a considerable degree, and the traditional manner of cultivation has been sustained. It also shows the process behind negative changes within composition and planting schemes.
3
80%
Magazyn Autostrady
2018 Nr 7 58--61
PL Dynamiczny wzrost inwestycji drogowych w województwie lubelskim w ostatnich latach, jak i rozwój oraz rozbudowa infrastruktury drogowej stwarzają realną szansę na poprawę dostępności jej na naszych drogach, co z pewnością przekłada się na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg. Wymaga to jednak ci[...]
4
80%
Magazyn Autostrady
2018 Nr 6 18--25
PL Województwo lubelskie jest jednym z pięciu województw Polski Wschodniej, na terenie których jest jeszcze nadal bardzo dużo do zrobienia w zakresie rozwoju sieci dróg krajowych. Zaszłości w tym zakresie mają podłoże historyczne i sięgają czasów rozbiorów Polski. Zaborcom nie zależało na rozwoju podle[...]
5
61%
Inżynieria Rolnicza
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwościami produkcji buraków cukrowych w województwie lubelskim. Opierając się na danych uzyskanych z cukrowni oraz ogólnokrajowych organizacji (Związek Producentów Cukru w Polsce, Stowarzyszenie Techników Cukrowników) potwierdzono silną pozycję Lubelszcz[...]
EN The paper presents the results of a research on the capacity of sugar beet production in the Lubelskie Region, Poland. Based on data obtained from sugar plants and a number of national organizations (Association of Sugar Producers in Poland, Association of Sugar Production Technicians), the survey c[...]
6
61%
Inżynieria Ekologiczna
2009 Nr 21 97-108
PL W prognozach rozwoju sektora energetycznego naszego kraju biogaz uwzględniany jest jako nośnik energii, który będzie miał znaczący udział w zakresie produkcji energii pochodzącej z zasobów odnawialnych. Wytwarzanie biogazu i jego energetyczne wykorzystywanie powinno być więc wydatnie wspomagane prze[...]
EN Biogas, as energy carrier, would have significant share in energy manufactured from renewable stock, on the forecast of development of Polish energy sector. Biogas manufacturing and energy utilizing should be aided by suitable public policy. Results of calculations of potential biogas and methane ma[...]
7
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W niniejszym artykule przedstawiono znaczenie przyrodnicze dolin rzecznych oraz ich miejsce w systemie obszarów prawnie chronionych województwa lubelskiego. Obszary chronione zajmują 22,8% jego powierzchni, obejmując 33,4% długości sieci rzecznej województwa. Żadna z rzek nie jest objęta ochroną w c[...]
EN The article presents natural significance of river valleys and their place in the system of legally protected areas of Lubelskie region. The protected areas constitute 22,8% of its surface, covering 33,4% of the length of river network of the region. None of the rivers is protected as a whole. The m[...]
8
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 73 85--95
PL W artykule przedstawiono zakres wykorzystania przez zakłady opieki zdrowotnej środków unijnych w latach 2007-2013 w województwie lubelskim. Przeanalizowano wykorzystanie tych środków pod względem rodzaju beneficjenta, korzystającego z dofinansowania dla służby zdrowia oraz kategorii projektów, jakie[...]
EN In the article the range of the European Union funds used by health care facilities in the Lublin Voivodeship from 2007 to 2013 was presented. The analysis of the use of these funds was prepared according to the type of a beneficiary that takes advantage from EU funding for health care and the categ[...]
9
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1711--1714
PL Transport zbiorowy w obszarach zurbanizowanych odgrywa w ostatnich latach coraz większą rolę. Wynika to z faktu, iż zwiększająca się ilość pojazdów na ulicach miast powoduje wzrost zanieczyszczenia powietrza oraz zmniejszenie płynności ruchu. W celu zwiększenia satysfakcji klientów transportu zbioro[...]
EN In the last years public transport in urban areas plays a an increasingly important role. This is due to the fact that increasing number of vehicles on the streets increases air pollution and reduce the flow of traffic. In order to increase customer satisfaction with public transport conducted trave[...]
10
61%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono problemy związane z transportem mleka do mleczarni w regionie województwa lubelskiego. Wyniki badań zostaną wykorzystane do opracowania komputerowego systemu sterowania środkami transportu w mleczarniach.
EN On the basis of local studies the problems connected with milk transport to dairy factories in the region of Lublin province were discussed. The results of studies will be used to developing a computer aided system of transport means management for regional dairies.
11
61%
Ekonomia i Środowisko
2016 nr 1 208-222
PL Celem opracowania jest diagnoza warunków rozwoju agroturystyki na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa lubelskiego, na których są zlokalizowane parki krajobrazowe.
EN The aim of the study was to diagnose the conditions for agroturism development in 73 rural and urbanrural communities in Lublin voivodeship, which are located in landscape parks. In the study the following methods were used: a diagnostic surevy method with analysis of statistic data so as the resear[...]
12
61%
Górnictwo Odkrywkowe
2013 R. 54, nr 2 30--38
PL Przeprowadzono waloryzację niezagospodarowanych złóż województwa lubelskiego na podstawie rankingu ich walorów geologiczno-surowcowych (wielkości zasobów i jakości kopaliny), górniczej atrakcyjności, ograniczeń możliwości ich wykorzystania przez wymagania ochrony środowiska i ograniczeń dostępności [...]
EN In Lublin Voivodship there exist 640 deposits of industrial rocks, explored but not exploited. Their ranking was proposed according to 4 groups of criteria: resources and rock quality, mining conditions, environmental restraints for exploitation, and accessibility limited by residential building. Th[...]
13
61%
Ekonomia i Środowisko
2018 nr 2 216--230
EN The research objective was to present social and economic functions of forests in Lublin Province against the background of other Polish provinces, at the same time pointing at the most important functions performed by the forests of the studied region. The research was conducted with the use of the[...]
14
61%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2012 nr 16 229--240
PL Województwo lubelskie wykazuje wiele cech charakterystycznych dla obszarów depresji. Duża część wspomnianego regionu określana jest mianem demograficznego obszaru problemowego. Depopulacja jest jednym z pierwszych symptomów depresji, a jej konsekwencje są trudne do usunięcia. Wynikiem wyludniania si[...]
EN Lublin Voivodship exhibits many characteristics of the areas of depression. A large part of that region is called the demographic problem area. Depopulation is one of the first symptoms of depression and its consequences are difficult to remove. The result of depopulation of rural area under conside[...]
15
61%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2016 nr 34 63--83
PL Województwo lubelskie jest regionem, który charakteryzuje się mnogością i rozmaitością krajobrazów, w tym krajobrazów kulturowych. Dzięki takim cechom jak m.in.: położenie na obszarze, który w przeszłości był wielokulturowy, licznie występujące osiedla wiejskie oraz małe miasta, przewaga funkcji rol[...]
EN Lublin Province is a region which possesses a great number of different landscapes, including cultural landscapes. Thanks to some particular features, among other things: location on the territory that had multicultural nature in the past, rural character and predominance of rural settlements and sm[...]
16
61%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2016 nr 34 85--101
PL Artykuł przedstawia wyniki badań, których celem była identyfikacja miejsc, wykorzystywanych jako plenery filmowe oraz rozpoznanie cech i elementów krajobrazu wpływających na jego atrakcyjność dla produkcji filmowych i turystyki filmowej. W pierwszej części artykułu zarysowano rozwój turystyki filmow[...]
EN In the paper are presented results of the research which the basic objective was to identify spots that are used as open-air locations in films. The next aim is to recognize those features and components of landscape which determine its attraction for film productions and film tourism. In the first [...]
17
51%
Problemy Ekologii
2009 R. 13, nr 5 237-238
EN The sustainable development concept comprises three dimensions: social, economic and environmental. Realisation of the social objectives of sustainable development is related to the education issues. Efforts determining a proper development include ensuring an equal access to education for all inhab[...]
18
51%
Problemy Ekologii
PL Przedmiotem artykułu jest przedstawienie wyników badań przeprowadzonych wśród 60 rolników ekologicznych z województwa lubelskiego i świętokrzyskiego. Otrzymane informacje pozwoliły na dokonanie charakterystyki gospodarstw oraz omówienie udziału producentów rolnych w programie rolnośrodowiskowym w ra[...]
EN In this paper the author presents the results of research conducted among 60 organic farmers from the Lubelski and Świętokrzyski Regions. From the survey data, the author gives a profile of the farms involved and describes the farmers' participation in the Rural Areas Development Plan. The possibili[...]
19
51%
Logistyka
2014 nr 3 6224--6228
PL Zdarzenia drogowe z udziałem wozów strażackich występują bardzo rzadko, jednak ich skutki dla ludzi i otoczenia mogą być tragiczne. W ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego funkcjonuje wiele pojazdów specjalnych, a w razie zdarzenia istnieje konieczność wyłączenia tych pojazdów z gotowości b[...]
EN Road traffic incidents involving fire-fighting vehicle very rarely occur, but their effect on humans and the environment can be tragic. Within the National Firefighting and Rescue System operates a great number of special vehicles and in the case of such incidents they cannot be available. This is a[...]
20
51%
Surowce i Maszyny Budowlane
2014 nr 1 46-51
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last