Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 105
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  województwo śląskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2010 nr 5 28-30
PL Bez planu (programu) nie ma działania gospodarczego, społecznego, ekologicznego i nie można mówić o rozwoju. Odpowiadając na te wyzwania, władza publiczna, w tym samorządy lokalne i wojewódzkie, podejmuje aktywność mającą na celu opracowywanie różnego rodzaju polityk, strategii i programów.
2
100%
Przegląd Komunalny
2003 nr 12 48-50
PL Tworzenie planów gospodarki odpadami na kolejnych szczeblach zarządzania jest procesem, który winien spowodować nową jakość tej gospodarki. Należy oczekiwać, że plany staną się narzędziem do wdrożenia nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań systemowych. Poniżej na przykładzie województwa śląskiego pr[...]
3
100%
Problemy Ekologii
PL Śląska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach prowadzi corocznie we współpracy ze stacjami miejskimi i powiatowymi badania zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Regionalny monitoring pozwala na ocenę istniejącego poziomu poszczególnych zanieczyszczeń w czasie.
EN Every year, the Silesian Sanitary-Epidemiological Station in Katowice in cooperation with local and district stations performs investigations of atmospheric air pollution. Regional air monitoring allows assessing the level of individual air contaminants in the function of time.
4
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
EN Courses of the development system transpot in province Silesian and their influence of the natural environment. Part.I. Variant of the continuation existing state.
5
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
EN Courses of the development in province Silesian and their influence of the natural environment. Part.II. Sustainable development and transportation issues.
6
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Ustawa o odpadach, która weszła w życie w drugiej połowie 2001 r., łączy zapisy szeregu Dyrektyw UE regulujących gospodarkę odpadami komunalnymi. Istotnym wymogiem wprowadzonym nową ustawą jest uwzględnienie w programach i planach gospodarki odpadami potrzeby maksymalnego recyklingu, przerobu i uni[...]
EN The new statute on waste, coming in force in the second half of the year of 2000, combines requirements of various UE Directive which regulate waste management. The statute underlines the need for maximum recycling, treatment and disposal of waste and gradual reduction of waste intended for landfill[...]
7
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Omówiono problemy związane z propozycjami dla gmin śląaskich w zakresie kompostowania - z kompostowaniem odpadów organicznych. Przedstawiono stosowane metody i opisano wybrane technologie. Uzasadniono w oparciu o ilości i skład morfologiczny odpadów potrzebą stosowania metody kompostowania jako isto[...]
EN Waste composting - some proposals for Silesian boroughs. The issues associated with the proposals for Silesian boroughs, concerning waste composting have been discussed, including organic waste composting. The applicable methods and selected techniques were presented. Taking as a reference the quant[...]
8
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Ustawa o odpadach, która weszła w życie w drugiej połowie 2001 r., łączy zapisy szeregu Dyrektyw UE regulujących gospodarkę odpadami komunalnymi. Istotnym wymogiem wprowadzonym nową ustawą jest uwzględnienie w programach i planach gospodarki odpadami potrzeby maksymalnego recyklingu, przerobu i unie[...]
EN The new statute on waste, coming in force in the second half of the year of 2000, combines requirements of various UE Directives which regulate waste management. The statute underlines the need for maximum recycling, treatment and disposal of waste and gradual reduction of waste intended for landfil[...]
9
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2001 Vol. 35 nr 5 199-204
10
100%
Problemy Ekologii
2004 R. 8, nr 4 167-173
PL Artykuł jest poświęcony dylematom rozwojowym najbardziej uprzemysłowionej części województwa śląskiego. Wskazuje strategiczne cele rozwoju regionu oraz kierunki koniecznych przemian regionów tradycyjnego przemysłu.
EN The article addresses development dilemmas of the most heavily industrialised portion of the Silesian Voievodeship. The strategic goals of the development and the policies for necessary transformations of regions with traditional industry have been presented.
11
100%
Przegląd Komunalny
2016 nr 9 47--48
PL Według stanu na koniec I kwartału 2016 r., na terenie województwa śląskiego funkcjonowało 17 RIPOK-ów MBP o wydajności wystarczającej dla przetworzenia powstającego tutaj strumienia zmieszanych odpadów komunalnych. Przed regionem nie brakuje jednak jeszcze wyzwań m.in. w obszarze gospodarki odpadami[...]
12
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL W województwie śląskim wytwarza się rocznie około 1,5 mln Mg odpadów komunalnych. Zaledwie 6% z tej ilości jest odzyskiwanych w wyniku selektywnego zbierania bądź kompostowania. Brak postępów w rozwoju nowoczesnych technologii jest niepokojący, zwłaszcza w sytuacji konieczności wypełnienia zobowiąza[...]
EN Annually, 1.5 million Mg of municipal wastes are produced in the Silesian Voivodeship. Only 6% of this amount is recovered by selective collection or composting. Lack of advancement in the development of new technologies seems alarming, particularly in the context of the obligation to fulfill the EU[...]
13
100%
Proceedings of ECOpole
PL Obecne województwo śląskie obejmuje swym zasięgiem większość byłych województw: katowickiego, częstochowskiego i bielsko-bialskiego. Szczególnie obszar byłego woj. katowickiego jest silnie przekształcony w wyniku antropopresji. Jednak nawet na tym terenie istnieją cenne z punktu ochrony środowiska o[...]
EN Nowadays the Silesia province includes most former voivodships: Katowice, Częstochowa and Biesko Biała. Especially the area of the former Katowice Voivodship has been transformed anthropogenically in a significant way. However, on this area, there are still some precious elements, from the nature pr[...]
14
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące zarządzania jakością w jednostkach administracji publicznej. W tym celu posłużono się przykładem wdrażania Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Przeanalizowano m.in. procesy i zadania związane z SZJ badanego Urzę[...]
EN The article presents the issues of quality management in public administration units. For this purpose the example of the Quality Management System in Silesian Voivodeship Marshal's Office have been used. Examined the processes and tasks associated with the QMS study Office. Also presented model of [...]
15
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2008 nr (5) 157--160
EN This paper presents problems and processes of housing revitalization in Poland. The paper shortly shows the scale of the problem in historical context and presents the latest news in the area. The paper presents especially an example of revitalization project in Silesia region of Poland.
16
88%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Przedstawiono obecny stan realizacji przedsięwzięć w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie województwa śląskiego. Ocena została dokonana w kontekście ustaleń wieloletniego programu tzw. Master-Planu, którego realizacja została zakończona w roku 1996. W artykule zaprezentowano podstawowe założen[...]
EN Presents status of municipal waste management Master-Plan for Silesia region. The present status of activities in the field of municipal wastes' management in the Silesia region have been presented. The evaluation have been made in the context of multi-annual Master-Plan of Silesia region and the st[...]
17
88%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z recyklingiem zużytego sprzętu chłodniczego pochodzącego z gospodarstw domowych, w tym charakterystykę ilościową i jakościową zużytych lodówek oraz koncepcję systemu recyklingu w woj. śląskim. Prognozuje się, że w woj. śląskim w najbliższych 5 latach ponad[...]
EN The problem of management of disposed refrigerating devices in the Silesia region. Some selected issues associated with recycling of disposed refrigerating devices of household origin, including quantity and quality characteristic of used fridges, and the project of recycling system in Silesia regio[...]
18
88%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2014 nr 4 18--20
19
88%
Logistyka
2015 nr 3 5544--5552
PL Sektor transportu odgrywa ważną rolę w gospodarce województwa śląskiego, a jego dynamiczny wzrost w ostatnich latach powoduje liczne problemy środowiskowe. Dlatego też preferowanym kierunkiem rozwoju transportu w woj. powinien być transport zrównoważony. Transport zrównoważony ze środowiskiem jest r[...]
EN The transport sector plays an important role in the economy of the Silesia province, and its rapid growth in recent years, causing numerous environmental problems. Therefore, the preferred direction of transport development in the province should be sustainable transport. Environmentally sustainable[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2013 Nr 21 93--104
PL [...] W celu dokonania ogólnej charakterystyki gospodarowania przedsiębiorstw zarobkowego transportu samochodowego ładunków na terenie województwa śląskiego, przeprowadzono badania własne. Wykorzystaną metodą poznawczą była metoda badań sondażowych, w ramach której zastosowano skategoryzowaną techni[...]
EN In order to perform the general characteristics of the management of car transportation companies in the Silesian Voivodeship, the research was made. Cognitive method used was the method of inquiry, in which the categorized technique of original information obtaining was used – a inquiry questionnai[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last