Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 140
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wody opadowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2011 nr 12 35-38
PL Przedstawiono przegląd tych przepisów Prawa budowlanego, Prawa wodnego i Kodeksu Postępowania Administracyjnego, które dotyczą ochrony naszych praw, jako sąsiadów, do obrony przed szkodami spowodowanymi skierowaniem wód opadowych na nasz teren.
EN A discussion of our rights and privileges as neighbors of a new investment has been presented. It has been concluded that in theory, as neighbors, we are well protected by the law, against storm water. However, in practice this protection is neither efficient not sufficient.
2
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
1999 nr 4 155-158
3
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2009 Nr 3 15-18
EN Actions scheme required for introducing fees for precipitation water in present organizational-legal system in Poland. Ways of calculating precipitation water fees and discounts in selected cities of North America.
4
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2013 nr 2 144--149
PL Zmiany właściwości geowłóknin stosowanych w systemach chłonnych do zagospodarowania wód opadowych. Analiza zanieczyszczeń występujących w opadach atmosferycznych i spływach z dachów. Badania stopnia kolmatacji geosyntetyku i otaczającego gruntu przeprowadzone w skali laboratoryjnej.
EN Changes of geotextiles properties used in infiltration facilities to rainwater management. Analysis of contaminants presented in precipitation and roof runoff. Studies degree of clogging geosynthetic and the surrounding soil carried out on a laboratory scale.
5
80%
Instal
2009 nr 12 51-54
PL W artykule przedstawione zostały wyniki symulacji odpływu wód deszczowych ze zlewni teoretycznych wywołane opadami z terenu miasta Zielona Góra. Wybrano zjawiska o różnym czasie trwania i natężeniu deszczu. Do symulacji wykorzystano dokładność odczytu od 10 do 60 min. Wykazano znaczący wpływ dokładn[...]
EN Results of outfall simulation from theoretical catchment caused by rainfall observed in Zielona Góra were presented in this paper. Events with different durations and different rainfall intensity were chosen. Reading precision from 10 to 60 minutes were used in simulations. Significant influence of [...]
6
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W referacie omówiono obowiązujące przepisy Prawa wodnego dotyczące pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne do wód lub do ziemi, jak również na wykonanie urządzeń wodnych, do których zaliczane są m.in. wyloty z kanalizacji. Wskazano elementy[...]
EN The obligatory regulations of the Water Law concerning the per-mission for the water supply and sewage effluent disposal consent on draining off into the surface water and to the ground rain and snowmelt water directed to the sewage system, as well as the construction of water installation like sewe[...]
7
80%
Instal
2008 nr 7/8 23-26
PL Rozwój terenów zurbanizowanych, który powoduje radykalny wzrost ilości ścieków deszczowych dopływających do sieci i urządzeń kanalizacyjnych powoduje potrzebę coraz szerszego wykorzystywania urządzeń do miejscowego zagospodarowania wód deszczowych. Jednymi z nich są skrzynki i komory infiltracyjne. [...]
EN The development of urban areas bringing to radical increase of storm waters quantity, flowing to sewage systems and waste water treatment plants, causes the necessity of frequent usage of storm water management equipment. One type of this equipment is seepage boxes and infiltration chambers used for[...]
8
80%
Instal
2010 nr 11 51-56
PL Zastosowanie urządzeń do retencjonowania wód deszczowych na obszarach centrów miast i infrastruktury komunikacyjnej cieszy się rosnącym zainteresowaniem w Polsce. W wielu przypadkach bez czasowego przetrzymania spływów szczytowych jest niemożliwe spełnienie podstawowych wymogów komfortu kanalizacyjn[...]
EN Stormwater detention facilities use especially in the area of city centers and communication infrastructure objects is gaining a raising interest in Poland. In many cases without temporal storage of runoff peaks it is impossible to fulfill basic requirements of current sewerage comfort definition. D[...]
9
80%
Instal
2011 nr 2 38-42
PL Dachy zielone należą do technicznych rozwiązań gospodarowania wodami opadowymi zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju, których zasada funkcjonowania opiera się na wykorzystaniu naturalnych procesów infiltracji i retencji. Ponadto, poprzez swoje walory krajobrazowe i funkcje użytkowe wpływają na [...]
EN Green roofs are technical solutions to rainwater management according to the philosophy of sustainable development, which the principle of operation is based on natural processes of infiltration and retention. In addition, through their landscape and utility features affect the quality of life in ci[...]
10
80%
Instal
2010 nr 2 37-43
PL W artykule wskazano na konieczne zmiany w rozwiązywaniu problemów wywołanych przez opady na terenach zurbanizowanych: ograniczenia szybkiego odprowadzania spływów deszczowych i roztopowych wywołanych opadami poza teren zurbanizowany lub urbanizowany na rzecz zrównoważonego gospodarowania wodami opad[...]
EN This paper indicates essential changes that should be introduced to solve precipitation run-off problems in urbanized areas: to reduce rapid rainwater and melted water discharges from urbanized areas to ensure sustainable storm water management. Meeting major goals of water protection in Poland, i.e[...]
11
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2008 nr 3 121-127
PL Przyczyny poszukiwania alternatywnych rozwiązań (cel ekologiczny, techniczny, ekonomiczny). Warunki rozwiązań alternatywnych; organizacja spływu, przetrzymanie spływającej wody, urządzenia o roli ograniczonej do infiltracji, urządzenie o znacznej zdolności retencyjnej, komory. Podsumowanie.
EN The reasons of search for alternative solutions (ecological, technological, economical). Conditions for alternative solutions: outflow management, retention, infiltration devices, retention devices, chambers. Summary.
12
80%
Ekotechnika
2005 nr 1 14-17
13
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W referacie omówiono alternatywną metodę zagospodarowywania wody opadowej z dróg, ulic i parkingów na przykładzie amerykańskiego systemu komór drenażowych. Przedstawiono amerykańskie i polskie doświadczenia stosowania tego systemu. Omówiono także projektowanie i montaż komór drenażowych.
EN The alternative method for taking advantages of storm water in roads, streets and parking places on cases of the American system of drainage chambers have been presented in the paper. The American and Polish experiences of system application have been also given. The problem of drainage chamber desi[...]
14
80%
Rynek Instalacyjny
2008 Nr 5 32--36
PL Postępująca urbanizacja obszarów miejskich powoduje zwiększenie uszczelnienia powierzchni zlewni, co prowadzi do częstszego występowania zjawisk powodziowych oraz skutkuje zwiększeniem zrzutu ładunków zanieczyszczeń do odbiorników. Doświadczenia wielu krajów (m.in. USA, Australia, Japonia, Niemcy, S[...]
15
80%
Rynek Instalacyjny
2008 Nr 5 38--41
PL Przystępując do podjęcia decyzji o jakiejkolwiek inwestycji (w tym również wodociągowej lub kanalizacyjnej) inwestor wraz z projektantem muszą odpowiedzieć na kilka pytań, m.in. o czym mówimy (ustalenie terminologii), czy jest to zdefiniowane, co możemy zrobić, jak możemy wykonać i ile inwestycja ko[...]
16
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2016 nr 3 129--135
PL Problemy funkcjonowania i rozbudowy infrastruktury w mieście. Zagadnienia ekonomiczne. Planowanie zagospodarowania przestrzennego. Wody opadowe i melioracje miejskie. Praktyczne doświadczenia. Rezultaty konferencji w Krakowie.
EN Questions of the of infrastructure existence and development in the city. Economic issues. Land development planning. Rainwater management and urban drainage. Practical experience. The results of the conference in Krakow.
17
80%
Instal
2011 nr 2 44-49
PL Zasadą zrównoważonego gospodarowania wodami deszczowymi jest zatrzymanie części lub całości deszczu na terenie, na który deszcz spadł, powolny odpływ do odbiornika oraz podczyszczanie, najlepiej na miejscu opadu. Praca poświęcona jest hydroseparatorowi, urządzeniu do podczyszczania ścieków deszczowy[...]
EN The principle of sustainable management of storm water is to stop all or part of precipitation in the area where the rain fell, a slow exodus (outflow) to the receiver and the pretreatment, preferably in places where it falls. The dissertation is dedicated to (concentrates on) hydroseperators, devic[...]
18
80%
Inżynieria Ekologiczna
2015 Nr 41 166--172
PL Przedstawiono podsumowanie wyników wieloletnich badań przewodności elektrolitycznej właściwej wód opadowych, prowadzonych w siedmiu punktach zlokalizowanych wokół Bielska-Białej. Na każdym ze stanowisk czas badań wynosił około jednego roku. Badania prowadzono w latach 2002–2010. Zebrane próbki opadó[...]
EN The results of long-term studies on specific electrical conductivity of water precipitation conducted in seven re-search points located near Bielsko-Biała were presented. At each point a period of investigation lasted ca. 1 year. The research was performed in the year range 2002–2010. The collected [...]
19
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2017 nr 4 151--155
PL Zagospodarowanie wód opadowych odprowadzanych z terenu zlewni zurbanizowanych. Opóźnienie odpływu ścieków deszczowych do odbiornika. Modelowanie hydrodynamiczne przepływu ścieków w systemie odwodnieniowym. Wieloatrybutowa analiza zasadności zastosowania odmiennych rozwiązań zbiorników retencyjnych.
EN Storm water management in urban catchment area. Storm water outflow delay to the receiving water body. Hydrodynamic modelling of storm water flow in drainage systems. Multi-attribute analysis of the rationality of different retention facilities application.
20
80%
Rynek Instalacyjny
2005 nr 5 65--66
PL W artykule pt. „Odprowadzanie wód opadowych z dużego terenu” (RI 5/04, s. 50), p. dr hab. inż. Józef Dziopak przedstawił projekt odprowadzania wód opadowych z centrum handlowo-usługowego, z zastosowaniem zbiornika retencyjnego. Artykuł ten skłonił mnie do przedstawienia innego rozwiązania tego zagad[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last