Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 64
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wodomierz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2010 nr 11 44-46
PL W artykule opisano wyniki badań wodomierzy mieszkaniowych, wyposażonych w moduly radiowe, wskazując na to, że stosowanie wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe, ale niskiej klasy pomiarowej nie musi skutkować zmniejszeniem rozbieżności bilansu wody w budynku wielorodzinnym, pomimo możliwości odczy[...]
EN Paper describes the results of research on single-jet apartament water-meters with radio remote access. It shows that using low class of water meters may not help to reduce the differences in water balance in a block of flats, although all the water meters can be read at the same time.
2
100%
Instal
2007 nr 1 29-30
3
100%
Rynek Instalacyjny
2005 nr 6 60--61
PL Od 30 października 2006 r. w Polsce będzie obowiązywała dyrektywa w sprawie przyrządów pomiarowych. Jednak już pół roku wcześniej musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w polskim prawodawstwie. Artykuł przybliża niektóre, istotne zapisy MID dot. wodomierzy.
4
80%
Instal
2013 nr 12 78--84
PL Artykuł poświęcony jest tematyce legalizacji wodomierzy stanowiących podstawę rozliczeń między dostawcą a odbiorcą wody. Opracowano go na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych wodociągów krakowskich. Dzięki znacznej liczbie badanych wodomierzy zaprezentowano problemy jakie pojawiają się w czasie ic[...]
EN The paper refers to problems of water meter legalization. The water meters provide grounds for all fees charged for water consumption. The paper has been prepared based on the operational experience of the Municipal Water and Sewage Works at Kraków. Thanks to a large number of examined water meters [...]
5
80%
Instal
2012 nr 11 40-42
PL Wodomierz przemysłowe stanowią najmniejsza zazwyczaj grupę urządzeń w przedsiębiorstwie wodociągowym. Coraz częściej przedsiębiorstwa wodociągowe dla ograniczenia strat wody decydują się zakup i montaż w sieci wodociągowej wodomierzy przemysłowych klasy C, które są uważane za alternatywę dla wodomie[...]
EN Industrial water meter are usually the smallest group of devices in waterworks company. More and more often, water companies decide to purchase and install water meters of a class C, which are considered as an alternative to industrial water meter screw. The operation time period of water meters in [...]
6
80%
Instal
2013 nr 5 28-32
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wodomierzy po 12 latach eksploatacji, zdemontowanych z budynku wielorodzinnego. Wyniki badań wskazały, że błędy metrologiczne wodomierzy w zakresie bardzo niskich przepływów (zbliżonych wartością do przecieków w zbiornikach toalet) mogą być podstawową przyczyną [...]
EN Paper describes the results of research on single-jet apartament water-meters after 12 years of usage. It shows that differences in water balance in a block of flats may be caused by metrologic errors in very low flows whose values are similar to leakage in a toilet.
7
80%
Instal
2011 nr 6 17-18
PL W artykule przedstawiono podstawowe przyczyny, w przypadku których zastosowanie zdalnego odczytu wodomierzy nie zredukuje rozbieżności bilansu wody w budownictwie wielorodzinnym: niepełne opomiarowanie odbiorców, niską klasę pomiarową i niekorzystny metrologicznie montaż wodomierzy indywidualnych i [...]
EN Article shows the main causes of problems with water balance in buildings: unmetered users, low metrologic class or/and improper fitting conditions of water meters and errors of main water meter indications, which can’t be solved by using remote reading of water meters.
8
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 12 506-509
PL Przedstawiono wyniki analizy zużycia ciepłej wody w budynkach wielolokalowych. Określono rozbieżności występujące pomiędzy pomiarami na wodomierzach głównych a lokalowych. Oceniono poprawność doboru wodomierzy w odniesieniu do wytycznych zawartych w normie [3]. Przedstawiono dokumentacje fotograficz[...]
EN The results of the analysis of hot water consumption in multifamily apartment buildings are presented. Discrepancies were identified between the readings from the main and flat water meters. Correctness of water meter selection was evaluated in relation to the guidelines contained in the standard [3[...]
9
80%
Instal
2009 nr 9 73-76
PL W artykule przedstawiono wyniki badań jednostkowego zużycia wody w budynkach wielorodzinnych na osiedlu "Bajka"w Bydgoszczy posługując się odczytami z wodomierza głównego i sumy wodomierzy mieszkaniowych. Okres badawczy obejmujący cztery lata (2002- 2005 r.) pozwolił określić tendencje zmian wskaźni[...]
EN The article presents the results of research on unitary water usage in blocks of flats in the district "Bajka" in Bydgoszcz on the basis of readings from the main water meter and the sum of flat water meters. The research period enclosing 4 years (2002-2005) allowed to describe the change tendencies[...]
10
80%
Instal
2007 nr 7/8 4-7
PL Artykuł przedstawia wyniuki badań wodomierzy i błędów jakie powodują w bilansie wody przedsiębiorstw wodociągowych i budynków wielorodzinnych.Przyczyną błędów jest nieprawidłowy montaż wodomierzy,przekroczony okres legislacyjny, powietrze w instalacji wewnętrznej i inne czynniki.
EN The paper shows results of research on water meters and their influence on apparent losses caused by installation errors,air in water supply system in multifamiliar buildings or long operating time without verification.
11
80%
Instal
2010 Nr 5 25-26
PL W artykule opisano problemy, jakie może spowodować niepoprawny montaż wodomierza śrubowego – zawyżanie lub zaniżanie wskazań, spowodowane brakiem odcinków prostych przed wodomierzem, nieszczelnością zaworu zwrotnego przy pracy cyklicznej, czy jego zamontowaniem bezpośrednio za wodomierzem.
EN The problems, which may cause improper assembly of propeller water meter – overrate or underrate the indications, caused by lack of straight segments before the water meter, non-return valve leakage during cyclical functioning or assembly of non-return valve just after the water meter, were describe[...]
12
80%
Instal
2008 nr 5 8-9
PL W artykule przedstawiono wyniki badań metrologii wodomierzy, wskazujących na silną relację pomiędzy błędami wskazań liczników a ich niską ceną. Wyniki te wskazują, że oszczędności inwestycyjne mogą skutkować problemami w eksploatacji, będąc przyczyną konfliktu na linii dostawca-odbiorca wody.
EN The paper shows results of research on errors of water meters metrology caused by low quality of used materials. Results show that low cost of water meter can be a reason of serious difference between main and individual water meters indications – and finally real conflict between the suppliers and [...]
13
80%
Instal
2006 nr 11 48-49
14
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2009 nr 3 28-29
15
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1999 Nr 11 419-423
EN Factors influencing accuracy of water consumption measurement and opportunities to save water. Suggestion for water consumption measurement in buildings equipped with water meters. Examples.
16
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2017 nr 3 42--45
17
80%
Rynek Instalacyjny
2005 nr 5 32--35
PL Zdaniem Autora najlepszą metodą doboru wodomierzy jest monitoring podłączenia wodociągowego lub też metoda symulacyjna opierająca się o wcześniej wykonane monitoringi. Metoda ta polega na przeniesieniu wielkości zapotrzebowania na wodę z obiektów porównawczych na obiekt, dla którego dobierane jest u[...]
18
80%
Rynek Instalacyjny
2005 nr 5 76--80
PL Przy doborze wodomierzy dla celów p.poż. należy uwzględnić kilka aktów prawnych, których najistotniejsze fragmenty zostały przywołane w artykule. Cennym uzupełnieniem jest podanie konkretnych przykładów poprawnego oraz niewłaściwego doboru urządzenia.
19
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2015 nr 5 70--71, 74
20
80%
Instal
2016 nr 12 45--48
PL W niniejszej publikacji zostaną przeanalizowane elementy procesu odczytu i rozliczenia odbiorców, które są narażone na błędy. Zbieranie i przekazywanie danych o wskazaniach liczników (odczyt wodomierzy) będących w zarządzaniu MPWiK w Krakowie odbywa się w większości systemem zdalnego odczytu wodomie[...]
EN This publication will analyze some elements of the reading and billing process, which are prone to mistakes. Collection and transfer of readings from water meters, operated be the MPWiK in Kraków takes place mostly through a remote reading system involving people. Also different systems of automatic[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last