Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 251
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wodociągi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1999 Nr 7 256-258
EN Three stages of water supply/sewage treatment systems development in Gdańsk: Middle Ages, modern and contemporary ones.
2
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1999 Nr 8 284-286
EN Information concerning possible means used by water supply companies in 18 countries in order to obtain unpaid dues.
3
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 9 378-382
EN Chosen issues concerning theory of exchange, conservation, storage and mass exploitation. Calculation examples for exploitation strategy choice in water supply connection subsystems.
4
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 11 476-479
EN Suggestions to introduce proper and modern exploitation of water supply connections subsystems in water supply companies. Organizational activities at project, executive and exploitation stages.
5
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 4 154--155
PL Autor przedstawił dane o: - rozwoju infrastruktury wodociągowej, - objęciu ludności usługami wodociągowymi, - stanie urządzeń wodociągowych, - dostawach wody, - zużyciu wody wodociągowej per capita
EN The Author presents data regarding: - waterworks infrastructure development, - include the population to drinking water supply, - state of waterworks installation, - waterworks supply, - drinking water consumption per capita, - prices of drinking water.
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Ocena wielkości strat wody wskazuje na bardzo duże skutki ekonomiczne ponoszone przez dostawcę jak i odbiorcę wody. Odpowiednio zaplanowane działania techniczne i organizacyjne mogą doprowadzić do poprawy warunków eksploatacji oraz obniżenia strat wody. Koszty zainwestowane w zakup odpowiednich urzą[...]
EN Measuring of waste losses has a great impact on water distributors and consumers. Properly planed technical and organizational activities lead to an improvement in operational conditions and decrease in water losses. Investment cost of buying and modifying a water net can easily give positive result[...]
7
80%
Instal
2000 Nr 7/8 74--79
PL Wskutek wyraźnego niedorozwoju wiejskich zbiorczych systemów kanalizacyjnych w Polsce, którego miarą jest bardzo niska relacja długości sieci kanalizacyjnych do długości sieci wodociągowych wynosząca w 1998 r. 0,073 (przy 0,674 w miastach), narasta na terenach wiejskich zagrożenie zanieczyszczenia w[...]
8
80%
Technologia Wody
2012 Nr 1 (15) 58-60
PL Flotacja jest technologią dość popularną w tych sektorach gospodarki, w których niezbędne jest separowanie fazy stałej od fazy ciekłej. Stosuje się ją zatem w przemyśle wydobywczym, chemicznym, rafineriach , ale również w oczyszczaniu ścieków i uzdatnianiu wody. Najczęściej w procesach uzdatniania w[...]
9
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2011 nr 5 383-385
PL Przyczyny i mechanizmy awarii magistrali wodociągowych. Opis awarii magistrali wodociągowej wzdłuż ulicy Nieszawskiej w Toruniu. Sposób naprawy uszkodzeń wodociągów.
EN Reasons and mechanisms of damages of water main pipelines. Description of damage of water main pipeline along Nieszawska street in Toruń. The method for repair.
10
80%
Przegląd Komunalny
1998 nr 5 40-42
PL Utworzenie w połowie 1992 roku Saur Neptun Gdańsk S.A. zapoczątkowało proces gruntownych przemian w zakresie organizacji, zarządzania i praktycznego funkcjonowania gdańskich wodociągów. Dziś można z przekonaniem stwierdzić, że proces ten przyniósł wymierne efekty we wszystkich obszarach działalności[...]
11
80%
Przegląd Komunalny
1998 nr 5 28-28
PL Racje merytoryczne przedstawione w obu artykułach dotyczących monitoringu zachęcają do wdrożeń technik zbierania i przetwarzania danych o przebiegu procesów technologicznych w stacjach wodociągowych. Okazuje się jednak, że zdobyte już doświadczenia z wdrożeń systemów informatycznych ujawniły szereg [...]
12
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2008 Nr 5 15-19
EN Water supply devices condition in 2006. Intensity of water supply de- vices' use. Water consumption in households. Water supply prices and the spendings. Water demand in water supply systems and wa- ter supplies to recipients by voivodships.
13
80%
Przegląd Komunalny
2003 nr 6 51-52
PL W nowej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nieco więcej uwagi niż w tej, która jeszcze obowiązuje, poświęcono systemom infrastruktury technicznej. Nie wydaje się jednak, aby - zgodnie z coraz częstszymi postulatami branżowych planistów - nowe przepisy spowodowały, że w studium i p[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The paper presents a critical rewiev of a current approach to the water pump station design. Since the design does not include reliability studies a new method of the water pump station design was proposed, based on investment efficiency calculations. The method anticipates losses costs related to u[...]
15
80%
Przegląd Komunalny
2009 nr 5 83-85
PL Przy podejmowaniu decyzji, czy zastosować technikę wykopową, czy bezwykopową nie zawsze uwzględniane są wszystkie zalety technik bezwykopowych. Stąd też ich zestawienie i uporządkowanie w dużym stopniu może ułatwić proces decyzyjny.
16
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2008 Nr 1 10-13
EN Results of questionnaire research from 215 water supply companies, conducted in 2004-2005- Presentation of constructing technological water treatment draughts after introducing legal changes at the end of 2002. Noticed development tendencies in water treatment systems are: gradual replacing of chlor[...]
17
80%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 5 408-410
18
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2007 Nr 10 19-23
EN Estimation of the range of declared needs in the field of modernization of installations connected with water inta-king and treatment. (Modernization plans concern the intakes bringing ca 70% of all questioned companies" production).
19
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The paper presents the results of a failure analysis for the water supply system of the city and community of Wadowice. The analysis was carried out in years 1998-2002. The number of breakdowns in mainlines, distribution lines, individual connections and fittings was presented in the tables and grap[...]
20
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2007 nr 3 36-38
PL Problem finansowania systemów wodociągowo-kanalizacyjnych może być rozpatrywany z dwóch punktów widzenia - operacyjnego (krótkookresowego) oraz ekonomicznego (długookresowego). W pierwszym przypadku istotne są metody finansowania konkretnych zadań przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, np. wym[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last