Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 292
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wodociąg
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2011 nr 1 52-55
PL W artykule przedstawiono analizę warunków hydraulicznych sieci wodociągowej w mieście i gminie Cybinka. Symulację wykonano przy wykorzystaniu programu Epanet. Zaprezentowano charakterystykę istniejących źródeł zasilania w wodę oraz zastosowane rozwiązania zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem [...]
EN Analysis of hydraulic conditions of water pipe network in city and commune Cybinke were presented. The Epanet software was used to make simulations. Characteristics of existing water sources and used techniques enabling excessive pressure protect were presented. The results of simulations of existin[...]
2
100%
Instal
2008 nr 5 24-26
PL W artykule opisano arkusz kalkulacyjny do wymiarowania hydraulicznego układu cyrkulacyjnego ciepłej wody w budynkach, przy uwzględnieniu kryterium minimalnej krotności wymiany wody w instalacji i dopuszczalnego schłodzenia wody, zgodnie z [7]. Artykuł przedstawia metodę o znacznie większej dokładnoś[...]
EN In the article a calculation sheet for hydraulic dimensioning of circulation hot domestic water system has been described. A model considers the minimal exchange of water ratio in installation and allowed temperature decrease, according to standard [7]. The paper presents method with the larger accu[...]
3
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2002 Nr 10 371-374
4
100%
Gospodarka Wodna
2003 Nr 12 506-511
5
80%
Instal
2012 nr 11 40-42
PL Wodomierz przemysłowe stanowią najmniejsza zazwyczaj grupę urządzeń w przedsiębiorstwie wodociągowym. Coraz częściej przedsiębiorstwa wodociągowe dla ograniczenia strat wody decydują się zakup i montaż w sieci wodociągowej wodomierzy przemysłowych klasy C, które są uważane za alternatywę dla wodomie[...]
EN Industrial water meter are usually the smallest group of devices in waterworks company. More and more often, water companies decide to purchase and install water meters of a class C, which are considered as an alternative to industrial water meter screw. The operation time period of water meters in [...]
6
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2012 nr 12 38-40
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Referat prezentuje Komputerowy System Wspomagania Zarządzania Eksploatacją Sieciami Wodociągowymi i Kanalizacyjnymi 'WOD-KAN'. System został zaprojektowany przez P.P.W. 'INFOKART' S.A. przy współpracy specjalistów branżowych z P.W. i K.O.Cz. 'WODOCIĽGI CZĘSTOCHOWSKIE' S.A. Wychodzi on naprzeciw licz[...]
EN This report shows Computer System Supporting Management of Operation of Water Supply and Sewage Systems 'WOD-KAN', which was designed by Infokart company in Warsaw with co-operation of specialists from Czestochowa District Water Supply and Sewage Enterprise 'WODOCIĽGI CZĘSTOCHOWSKIE' S.A. Applicatio[...]
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie podjęto próbę oceny efektywności niektórych metod tzw. bezodkrywkowych - ściślej mówiąc realizowanych za pomocą wykopów punktowych, stosowanych do odnowy technicznej systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w Warszawie. Stanowi on pewne podsumowanie okresu doświadczeń i badań w zakresie r[...]
EN The attempt to evaluate the efficiency of selected method of excovationless renovation of water supply and wastewater collection system is presented in this material. Exactly saying, method which used spot excovation is described. Period of experiences based on renovation realized in Warsaw municypa[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Wykorzystanie Geograficznych Systemów Informacji (GIS) do konstruowania modeli matematycznych systemów zaopatrzenia w wodę (SZW) umożliwia zaprogramowanie permanentnego procesu budowy i weryfikacji modelu systemu, pozwalającego na ciągłą jego aktualizację w miarę zachodzących zmian parametrów rzeczy[...]
EN The use of Geographical Information Systems to build of mathematical model of water distribution system gives an opportunity to execute continues verification process of mentioned model. During such process model is still improved and updated in accordance to change of real water supply system param[...]
10
80%
Instal
2012 nr 6 62-66
PL Sieci wodociągowe należy traktować jako systemy infrastruktury strategicznej. Ich niesprawność może mieć znaczne skutki dotyczące odbiorców wody, jak np. przerwy w dostawie wody, pogorszenie jakości wody wskutek wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci, inne uciążliwości spowodowane wystąpieniem i usu[...]
EN Water distribution system should be considered as elements of a strategic municipal infrastructure. Their inefficiency may significantly impact water consumers by several means e.g. water supply shortages, quality decrease by secondary pollution of water within a network, sideways and other onerousn[...]
11
80%
Instal
2012 nr 5 38-41
PL W artykule omówiono wyniki badań zmienności strumienia objętości wody generowanej przez typową pompownię zasilającą wysoki budynek wielorodzinny. Pokazano typowy obszar zmienności strumienia objętości oraz charakterystyczne zakresy działania pompowni. Określono również czas działania w poszczególnyc[...]
EN Research results of flow variability generated by a typical pumping station supplied water to a multifamily building has been discussed. Typical area of flow variability and characteristic ranges of pumping station operation has been shown. Period of operation in an individual range also has been de[...]
12
80%
Instal
2009 nr 1 38-44
PL W pracy przedstawiono ideę oraz etapy rozwoju rehabilitacji przewodów wodociągowych metodą cementacji. Szczegółowo omówiono mechanizm ochrony czynnej i biernej ścianki rury pokrytej warstwą zaprawy cementowej ilustrując artykuł zdjęciami. W pracy podano też wymagania normowe, kryteria odbioru robót [...]
EN The method of rehabilitation of water pipelines using cementmortar lining is presented and the stages of its development are described in this study. The mechanism of active and passive protection of the cement mortar layered in the pipe wall is discussed in detail and illustrated by pictures. The s[...]
13
80%
Instal
2009 nr 1 50-53
PL W artykule dokonano porównania regulacji dławieniowej pracy pompy z regulacją przez zmianę prędkości obrotowej. Przedmiotem badań była pompa wirowa, sterowana za pomocą przemiennika częstotliwości. Pompa pracowała w warunkach laboratoryjnych. Przy pomocy przemiennika częstotliwości wyznaczono podsta[...]
EN In the article there has been comparison made of choke control of working pump with control by change of rotation speed. The impeller pump has been subject to study. The pump is controlled by frequency converter. The pump has worked in laboratory conditions. There have been determined basic pump cha[...]
14
80%
Instal
2009 nr 4 42-46
PL W ostatnich latach coraz częściej wykorzystuje się tworzywa sztuczne do budowy sieci i instalacji wodociągowych, wśród których duży udział mają przewody z polichlorku winylu (PVC). W przypadku rurociągów wykonanych z PVC, obecność związków cynoorganicznych w strukturze polimeru stwarza istotne niebe[...]
EN In recent years the poly(winyl chloride)PVC is one of the most widely used polymer. It has extensive applications especially for pipe application in potable water supply systems. Use of PVC for potable water raises the question of whether the organotin compounds diffuse from the pipe material into t[...]
15
80%
Instal
2009 nr 4 26-30
PL Projektowanie instalacji sanitarnych w zakładach gastronomicznych wymaga znajomości przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz wymagań sanitarnohigienicznych w tego typu obiektach. Artykuł prezentuje te wymagania oraz podaje wytyczne do projektowania instalacji wodociągowych w świ[...]
EN The design of sanitary systems in gastronomic plants demands knowledge of the rules relating to food storage and serving safety as well as sanitary requirements in these types of locattion. This paper presents these requirements and gives project rules for water supply systems in gastronomic plants [...]
16
80%
Instal
2011 nr 6 56-60
PL W publikacji pokazano doświadczenia Wodociągów Sądeckich w dziedzinie walki ze stratami wody z wykorzystaniem systemu monitoringu i sterowania. Podjęte działania w tym kierunku polegały na budowie systemu, a następnie obniżeniu ciśnienia wody w sieci, zastosowaniu sprzężenia zwrotnego między repreze[...]
EN The paper presents the experience of the S ądeckie Waterworks Company Ltd. in controlling the water loss with the use of monitoring and controlling system. The actions taken included the construction of a system, reduction of the water pressure in the network, application of feedback between the rep[...]
17
80%
Instal
2011 nr 4 42-47
18
80%
Instal
2011 nr 6 51-55
PL Na podstawie danych eksploatacyjnych zgromadzonych przez Z akład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1988 – 2008 określono zmiany wartości procentowego wskaźnika strat wody, a w oparciu o procedury zalecane przez IWA (International Water Association) prześledzono zmiany[...]
EN Assessment of water losses in distribution network has been carried out using data collected by Water Company in Tomaszów Mazowiecki during 1988-2008. Percent water losses and daily water losses in relation to water distribution lenght have been calculated. Changes of the I nfrastucture Leakage I nd[...]
19
80%
Instal
2011 nr 12 53-55
PL W pracy podjęto próbę oceny stanu systemów dystrybucji wody w małych grupowych wodociągach, zlokalizowanych na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Analizą objęto 41 takich wodociągów funkcjonujących w woj. śląskim. Dane do analizy pozyskane od zarządców wodociągów, obrazują stan wodociągów n[...]
EN The study attempted to evaluate the conditions of water distribution systems in small group-water supply networks, located in rural and rural-urban communes. Fortyone of these water supply networks in Silesian voivodeship were subjected to analysis. The data for the purpose of the analysis, obtained[...]
20
80%
Instal
2009 nr 11 74-81
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last