Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  woda użytkowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2010 Nr 4 34-35
PL Szacuje się, że w Polsce zainstalowanych jest ok. 12000 instalacji z pompami ciepła (rocznie instaluje się ok. 1000 sztuk. Posiadają one moc cieplną ok. 120 MW i dostarczają ok. 200 GWh ciepła.
2
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2009 Tom 11 781-786
PL W związku z zaobserwowanym systematycznym zmniejszaniem się zużycia wody wodociągowej w Polsce, począwszy od roku 1990, rozpoczęto badania w tym zakresie dla różnych jednostek organizacyjnych, zużywających wodę wodociągową. Jednocześnie przepustowość komunalnych urządzeń w wielu przypadkach okazała[...]
EN The analysis of water consumption was based on the record of daily water records intake, carried out at urban aggreate No 1 of the Housing Estate KSM "Przylesie" in Koszalin with 118 inhabitants, during 3 years: 2006, 2007 and 2008. Basing on recorded water consumption and special conditions compara[...]
3
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
4
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
1998 z. 168 3-118
PL Prezentowana praca dotyczy zagadn
EN The study presented is concerned
5
80%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Inżynierii Lądowej
2000 Nr 561 (34) 111-127
PL W artykule przedstawiono wyniki badań poboru ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wyposażonych w wodomierze mieszkaniowe. Podano charakterystykę obiektów i omówiono metodykę prowadzenia pomiarów. Przedstawiono wartości poborów średnich dobowych oraz rozkłady poborów półgod[...]
EN The results of warm water consumption researches in the buildings equipped with water meters are shown in this paper. The characteristic of the buildings and the measurement method are also included. The value of the average warm water consumption during twenty-four hours and the half an hour consum[...]
6
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Referat wygłoszony na III Forum Ciepłowników Polskich, Międzyzdroje, wrzesień 1999 r.
7
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska
1999 z. 3 53-63
PL W artykule przedstawiono technologię próżniowego, termicznego odgazowania wody uzupełniającej, która zapewniłaby dotrzymanie wymagań co do jakości wody sieciowej, a także przyczyniła się do wzrostu sprawności wytwarzania energii cieplnej oraz obniżenia minimalnej temperatury wody opuszczającej kotły[...]
EN In this paper technology of vacuum, thermal deaeration of make-up water for District Heating Systems is presented. The technology secures required water quality for District Heating Networks, contributes to increase heat generation efficiency and enables to decrease boilers outlet water temperature.[...]
8
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2014 nr 12 46--47
PL Wzorem światowych trendów, także polskie budownictwo, a w szczególności nowo powstające domy oraz budynki użyteczności publicznej budowane są z coraz większą świadomością przyszłych kosztów eksploatacyjnych. Większa uwaga przykładana jest do nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które są korzystn[...]
9
70%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Podjęto próbę wstępnego określenia wartości zużycia ciepłej wody w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wyposażonych w wodomierze mieszkaniowe.
10
61%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2011 nr 3 131-134
11
61%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiony artykuł jest skrótem rozprawy doktorskiej. Głównym celem pracy było określenie możliwości wykorzystania kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych gospodarstw rolnych, w skali roku, przy występujących lokalnych warunkach pogodowych. Na specjalnie prz[...]
EN The paper is a summary of a doctor's thesis. The main purpose of the work was to determine the application possibilities of solar collectors for heating the usable water in residential buildings on farms, during the whole year. The local weather conditions were taken into account. The experimental i[...]
12
61%
Informacja Instal
13
61%
Polska Energetyka Słoneczna
2016 nr 1-4 21--26
PL Przedstawiono, obliczone metodą f-chart, zyski energetyczne słonecznej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w obiekcie służby zdrowia. Oszacowano straty przesyłu i akumulacji oraz ich wpływ na wielkość energii użytkowej pozyskanej z systemu słonecznego. Zarekomendowano określone działania[...]
EN The energy gains of Solar Domestic Hot Water System localised at Hospital were calculated using f-chart methodology. Distribution and accumulation losses were evaluated, which losses significantly affect the possessed from solar system useful energy. The measures improving efficiency of solar system[...]
14
61%
Polska Energetyka Słoneczna
2016 nr 1-4 13--20
PL W artykule przedstawiono słoneczną instalację przygotowania ciepłej wody użytkowej w obiekcie służby zdrowia. Zestawiono formuły wykorzystane do obliczenia teoretycznych zysków energetycznych instalacji. W ramach oceny funkcjonowania instalacji odczytano wielkości przepływów mieszaniny niezamarzając[...]
EN Solar Domestic Hot Water System localised at Hospital and backed up by natural gas system was described. Mathematical formulas enabling the calculations of energy gains were presented. The working fluid flows through different collectors rows were monitored. The solar collectors are being shaded by [...]
15
61%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1199--1203, CD
PL W artykule przedstawiono dwa systemy grzewcze do otrzymywania ciepłej wody użytkowej (C.W.U.). Omówiono podstawowe problemy wynikające z podgrzewania wody w zamkniętych zbiornikach. Przedstawiono dwa stanowiska badawcze i omówiono sposób przeprowadzonych badań. W dalszej części porównano system grze[...]
EN The article presents two heating systems for obtaining domestic hot water and discusses major problems related to heating water in closed tanks. The paper presents two laboratory stands and the course of research. In the further part of the article, conventional heating system based on electric heat[...]
16
61%
Informacja Instal
17
61%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2014 nr 2(14) 53--59
PL W artykule porównano temperaturę ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach zlokalizowanych na różnych kondygnacjach w dwóch budynkach mieszkalnych wzniesionych w tym samym systemie konstrukcyjnym. W artykule opisano koszty dla indywidualnych gospodarstw domowych związane z zużyciem ciepłej wody w zależn[...]
EN The paper compares temperature of domestic hot water in households with various ascending pipes located on different floors in two residential buildings of the same structural system. It describes household expenses for the consumption of hot water depending on its temperature. The article also cont[...]
18
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawiono przykładowe wstępne projektowanie i porównanie ekonomiczne systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku jednorodzinnego z zastosowaniem pomp ciepła. Jako warianty głównych elementów tych systemów zastosowano pompy ciepła typów: powietrze/woda, solanka/woda, współpracujące [...]
EN The author presents preliminary designing and economical comparison of preparation systems for hot tap water in single-family home with the application of heat pomps. As alternatives to the main elements of these systems, the following heat pomp types were used: air/water, brine/water cooperating wi[...]
19
51%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono odmienne sposoby przygotowywania c.w.u., które są stosowane w energooszczędnych technologiach budowlanych: budownictwie pasywnym (wg założeń Instytutu w Darmstadt) oraz w technologii ISOMAX. Przedstawiono obliczenia rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, końcową oraz pierwotn[...]
EN Different ways of preparing usable hot water are presented. The methods are used in energy efficient building technologies: passive building (according to the assumptions of the Institute in Darmstadt) and ISOMAX technology. Calculations of the annual demand of usable primary and final energies for [...]
20
51%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono metodę Gumbela do wymiarowania węzłów ciepłowniczych w większych budynkach na podstawie symulacji oraz do kontroli poprawności zwymiarowania węzłów już istniejących, na podstawie pomiarów rozbioru ciepłej wody użytkowej.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last