Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  woda termalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2001 nr 9 2--7
PL Ponieważ podjęcie decyzji inwestycyjnej dotyczącej wykorzystania określonego, lokalnego zasobu energii geotermalnej wymaga określenia energetycznego tego zasobu, w niniejszej pracy przedstawiono własną propozycję szacowania takiego zasobu energii za pomocą przewidywanej oszczędności energii chemiczn[...]
2
75%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule zaprezentowano metodę miękkiego kwasowania, która jest modyfikacją standardowego kwasowania otworów zatłaczających. Jej modyfikacja polega na zmniejszeniu ilości zatłaczanego kwasu solnego, co zwalnia z konieczności jego odbioru i utylizacji. Metoda ta jednocześnie jest tańsza w zastosowa[...]
EN The paper presents a method for soft-acid treatment, which is a modification of the standard acid treatment injection holes. Its modification is to reduce the amount of injected hydrochloric acid which dispenses with the need of acceptance and utilization. This method is also cheaper for industrial [...]
3
75%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule przedstawiono przegląd konstrukcji otworów wiertniczych, które są zlokalizowane na Niżu Polskim. Przeanalizowano głównie konstrukcję tych otworów, które są wykorzystywane do eksploatacji wód termalnych w celu pozyskiwania ciepła z wnętrza ziemi. Na Niżu Polskim działają obecnie cztery ci[...]
EN In the article we present an overview of the construction of geothermal wells that are located on the Polish Lowlands. We analyzed mainly the construction of these wells, which are used to exploit the thermal water to raise the heat from the inside of earth. Currently on the Polish Lowland four g[...]
4
75%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule zaprezentowano parametry pracy ciepłowni geotermalnej w Stargardzie Szczecińskim, gdzie po raz pierwszy w skali kraju dokonano zamiany roli otworów w dublecie geotermalnym. Po uruchomieniu ciepłowni woda termalna wydobywana była otworem eksploatacyjnym Stargard Szczeciński GT-1, a po schł[...]
EN The article presents the work parameters of the geothermal heating plant in Stargard Szczecinski, where for the first time in Poland the role of geothermal wells in the doubles were switched. At the very beginning of the heating plant activity, the thermal water was extracted by injection well na[...]
5
75%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2013 R. 52, nr 2 117--126
PL W pracy dokonano charakterystyki hydrochemicznej siarczkowych wód termalnych w otworze Busko C-1. Na podstawie wyników analiz fizyczno-chemicznych określono zmienność podstawowych parametrów. Badania dotyczyły przede wszystkim: temperatury, przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW), zawartości w[...]
EN In this work shows hydrochemical characteristics of the thermal waters of sulphide in the borehole Busko C-1. Based on the results of physical and chemical analysis determined the variability of basic properties. The research concentrated mostly: temperature, specific electrolytical conductivity (SE[...]
6
75%
Przegląd Geologiczny
2016 Vol. 64, nr 7 481--488
EN The Warsaw region has opportunity to utilise geothermal energy for heating and recreation. Lower Cretaceous and Lower Jurassic aquifers are the most prospective for the utilisation of this renewable energy. The heat flow value is low in this region and does not exceed 60 mW/m2. The hydrogeological f[...]
7
75%
Przegląd Geologiczny
2017 Vol. 65, nr 11/1 1019--1024
EN On Spitsbergen there are four areas of occurrence of thermal spring waters. The studies of these waters have a long history dating back to the nineteenth century. Outflows of thermal waters are associated with tectonic discontinuities, where subpermafrost waters can flow to the surface area. The max[...]
8
75%
Przegląd Spawalnictwa
9
75%
Logistyka
2014 nr 6 7843--7851
PL Efektywność pracy ciepłowni geotermalnej zależy głównie od ilości możliwej do zatłoczenia, schłodzonej wody termalnej. Na początku działalności ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach wodę termalną można było eksploatować z wydajnością 340 m3/h. Obecnie woda termalna eksploatowana jest z wydajnością okoł[...]
EN The efficiency of geothermal heat plant depends mainly on the amount of cold thermal water which is possible for congestion. At the beginning of activities of the geothermal plant in Pyrzyce, the thermal water could be exploited with efficiency of 340 m3/h. Currently thermal water is operated with e[...]
10
75%
Logistyka
2014 nr 6 7872--7881
PL Głównym problemem z eksploatacją ciepłowni geotermalnych jest zatykanie się geotermalnych otworów chłonnych. Otwory te zatykane są osadami powstającymi w wyniku schładzania wód termalnych. Rezultatem wieloletnich prac związanych z czyszczeniem otworów chłonnych było opracowanie metody super miękkieg[...]
EN The main problem occurring during the operation of the geothermal plants is clogging of the geothermal absorbent wells. These wells are plugged with the sludge produced during the process of thermal water cooling. As the result of many years of work related to the cleaning of the absorbent wells, th[...]
11
75%
Logistyka
2014 nr 6 7862--7871
PL W artykule przedstawiono doświadczenia zdobyte z eksploatacji ciepłowni geotermalnych działających na terenie Niżu Polskim. Na podstawie tych doświadczeń, mogą być oceniana warunki techniczne, które powinny być brane pod uwagę podczas budowy nowych ciepłowni geotermalnych. Przeprowadzone obserwacje [...]
EN The article presents the experience gained from the exploitation of geothermal plants operating on Polish Lowland. Based on this experience, the technical conditions, that should be taken into account during the construction of new geothermal plants, can be assessed. The observation concerns the tec[...]
12
63%
Modelowanie Inżynierskie
PL Kolmatacja powoduje trudności eksploatacyjne związane głównie z zatłaczaniem schłodzonej wody termalnej do macierzystych warstw wodonośnych w niemal wszystkich ciepłowniach geotermalnych. Celem obecnie prowadzonych badań jest modyfikacja metody miękkiego kwasowania tak, aby można ją było stosować do[...]
EN Clogging causes operational difficulties mainly related to the pumping of cold water to stem the thermal aquifers in almost all geothermal plants. The aim of current research is a modified method of soft acidizing so that it can be used to eliminate the causes of clogging, rather than to remove its [...]
13
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W artykule przedstawiono wyniki badań związane z wykorzystaniem technologii uzdatniania wód, uzyskane w ramach realizacji projektu badawczo-rozwojowego, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zagospodarowanie schłodzonych wód do celów pitnych może być w wielu przypadkach[...]
EN The paper presents preliminary results of research related to water treatment technology, gained through the research and development project, supported by Ministry of Science and Higher Education. The desalination of geothermal waters may be considered a possible solution leading to the decentraliz[...]
14
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2013 R. 52, nr 2 75--84
PL W pracy przeprowadzono analizę nowych możliwości pozyskiwania wody termalnej i energii geotermalnej na Niżu Polskim, gdzie od 2008 roku powstało osiem nowych otworów badawczo-eksploatacyjnych. Otwory te obecnie mogą stanowić podstawę do budowy nowych ciepłowni geotermalnych wykorzystujących ciepło w[...]
EN The paper analyzes the possibility of obtaining a new thermal water and geothermal energy in the Polish Lowlands, where since 2008, the eight new operational wells were drilled. These wells can now form the basis for the construction of the new geothermal plants using the heat from the earth inside.[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W referacie przedstawiono wyniki opracowania pt. "Studium opłacalności ekonomicznej inwestycji związanej z pozyskaniem energii geotermalnej dla celów ciepłowniczych oraz rekreacyjnych z otworów wiertniczych istniejących na terenie miasta Gorlice oraz gmin: Ropa, Biecz, Moszczenica i Sękowa". Projekt[...]
EN The paper presents results of the project evaluation entitled "Pre-feasibility study of utilization of thermal waters for heating and recreational purposes using existing boreholes in the Gorlice city and Ropa, Biecz, Moszczenica and Sękowa municipalities". The project was initiated by the District [...]
16
63%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2012 nr 448 (2) 281--284
PL W artykule przedstawiono główne aspekty prawne w odniesieniu do sektora geotermii w Polsce: prawo geologiczne i górnicze, regulacje z dziedziny ochrony środowiska oraz projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Polska ma perspektywiczne zasoby energii geotermalnej do bezpośredniego wykorzystani[...]
EN The paper presents the main legal regulations on geothermal issue in Poland: geological and mining law, environmental protection regulations and project of the renewable energy law. Poland possesses geothermal energy resources suitable for direct implementation, especially in the wide heating secto[...]
17
63%
Dozór Techniczny
2015 z. 5 22--26
18
63%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule zaprezentowana została koncepcja wykorzystania wody termalnej ujmowanej dubletem geotermalnym będącego częścią instalacji geotermalnej w powstającej Geotermii Kleszczów. Geotermia Kleszczów będzie szóstym uruchomionym na terenie Polski zakładem, który będzie wykorzystywał energię wód term[...]
EN This article presents the concept of using thermal water extracted by the geothermal doublets which are the part of the geothermal plant in the emerging Geotermia Kleszczów. Unlike other similar heat plants operating in Poland it was decided in Geotermia Kleszczów that geothermal heat is going to be[...]
19
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2009 R. 48, nr 2 101-110
PL Przy rozpoznaniu warunków geotermicznych Ziemi Kłodzkiej najbardziej istotne dla określenia perspektywicznych obszarów występowania wód termalnych jest wytypowanie stref tektonicznych uprzywilejowanych dla drenażu takich wód. Dodatkowym argumentem za ich występowaniem jest częste występowanie w ich [...]
EN The most important for the indication of the prospectiv areas for the thermal water occurrence is the determining the tectonic zone which can be zones of drainage of those waters. The occurrence of the thermal water (with temperature above 20°C) and water with higer temperature (from 15°C to 20°C) i[...]
20
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2018 T. 49, nr 2 61--65
PL Przeprowadzono analizę energetyczną dotyczącą absorpcyjnej pompy ciepła wykorzystującej lokalne zasoby wody termalnej o temperaturze ok. 60°C na potrzeby konwencjonalnego miejskiego systemu ciepłowniczego (130°C/90°C). Wykazano, że w zależności od współczynnika efektywności pompy ciepła wynoszącego [...]
EN There was conducted an energetic analysis of an absorption heat pump that uses local thermal water's resources of temperature about 60°C for the needs of a conventional district heating system (130°C/90°C). It was demonstrated that depending on the heat pump’s effectiveness factor (1,4-1,8), retriev[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last